The English term "ear-drop" matches the Swedish term "örhänge"

other english words that include "ear" : swedish :
appear inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig
appearance apparition, utseende, framträdande
appearances uppträdanden
appeared framträdde
appearing framträdande
appears framträder
arrear restskuld
arrears resterande skulder
bear tåla, björn
bear on anligga mot
beard skägg
bearded skäggig
bearer innehavare
bearing lager
bearings lager
bears bär
besmear fläckat ner
bluebeard blåskägg
booksearch litteratursökning
box on the ear örfil
bugbear buse, spöke
by heart utantill
chicken-hearted försagd
clear åskådlig, klar, klar, redig, klarna, röja
clear one`s throat harkla sig
clear up utreda
clearance frigång
clearer klarare
clearing avräkning, röjning
clearly klart
d-appearance d-utseende
darling sweetheart käresta
dear rar, kär, dyr
dearly dyrt, innerligt
dears kära ni
dearth brist
deary raring
disappear försvinna
disappearing försvinnande
disappears försvinner
disheartening nedslående, beklämmande
down-hearted modlös, missmodig
dreary hemsk, ödslig, trist, dyster
eager to learn vetgirig
ear ax, öra
ear-ache örsprång
ear-shot hörhåll
ear for music gehör
earl engelsk greve
early tidig
early in the morning arla
earmark reservera
earn tjäna, förtjäna
earned förtjänad
earnest allvar, allvarlig
earning capacity avkastningsförmåga
earnings förtjänst, arbetsförtjänst
earns förtjänar
ears öron
earshot hörhåll
earth mull, jorden
earth-quake jordbävning
earth-worm daggmask
earthenware lergods, keramik, lerkärl
earthenware vessel lerkärl
earthly världslig, jordisk
earthquake jordbävning
earthy färdig
earwig tvestjärt
endear göra kär
faint-hearted feg
fear frukta, fruktan, rädsla, farhåga, befara
fearful rädd
fearing rädda
fearless orädd, oförfärad
fears högtid
fearsome förskräcklig
file-search filsökning
filesearch-function filsöknings-funktion
firearm gevär, skjutvapen
footwear skor
forbear förfader, låta bli, upphöra med
forbearance tålamod
forbearing skonsam
forearm underarm
fullhearted helhjärtat
gear koppling, redskap, växel
gear on a car växel på en bil
gearbox växellåda
gearmotor växelmotor
gearshift växelspak
gearwheel kugghjul
halfheartedly halvhjärtat
hard-earned med möda
hard of hearing lomhörd
have the heart to nännas
headgear huvudbonad
hear åhöra, hör, höra
heard hört
hearer åhörare
hearers lyssnare
hearing förhör, hörsel, höra
hearken lyssna
hearsay hörsägen
hearse likvagn
heart hjärta
heart disease hjärtfel
heart stroke hjärtslag
heartburn halsbränna
heartedly hjärtat
hearth eldstad
heartily hjärtligt
heartiness hjärtlighet
hearts hjärtan
heartwarming hjärtevärmande
hearty innerlig, hjärtlig
in the year anno
interest-bearing räntebärande
kind-hearted godhjärtad
knitwear trikåvaror
last year fjor (i)
leap year skottår
learn lära sig, erfara
learned lärd
learning lära, lärdom
light-hearted bekymmerslös
linear linjär
linearally linjärt
lobe of the ear öronsnibb
make clear klargöra
make one's voice heard göra sin röst hörd
menswear herrkläder
mouse-ear arv (växt)
near-accident olyckstillbud
near-sighted närsynt
near-tide nipflod
near to intill
nearby närbelägen, i närheten
nearly nästan, närapå, nära
nearside nära sidan
neck-wear kragar
new year nyår
New Year`s Day nyårsdagen
New Year`s Eve nyårsafton
nightwear nattdräkt
nuclear kärn
nuclear-powered atomdriven
open-hearted öppenhjärtlig
overbearing högdragen, myndig
overhear få höra, får höra
paw (bear) ram (björn)
pay-as-you-earn källskatt
pear päron
pearl pärla
polar bear isbjörn
prearrange avtala
reappear visa sig på nytt, återuppstå
rear uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig
rear-admiral konteramiral
rear-guard eftertrupp
rear-view mirror backspegel
rear seat baksäte
rear tyre bakdäck
rearly bittida
rearmaments upprustning
rearrange arrangera om
rehearsal repetition, övning
rehearse öva, repetera
rehearsing övar, övande
research forskning
researcher forskare
sear förtorka
search söka, snoka, forska
search-and-replace sök och ersätt
search for efterspana, leta efter
searchable sökbar
searched genomsökt
searching rannsakning, sökande
searchlight strålkastare
shear klippa får
shears ullsax
shed tears fälla en tår, fälla tårar
smear smeta
smeary smetig
spear spjut
standard-bearer fanbärare
swear svära
swearing svordomar
sweetheart fästman, fästmö
talebearer skvallerbytta
tear reva, tår, slita
tear apart riva sönder
tear to rags trasa sönder
tearful gråtmild
thermonuclear termonuklear
thousand-year tusenåriga
turn of the year årsskifte
unbearable odräglig, outhärdlig
unclear oklar
underwear underkläder
unearned income arbetsfri
unearth gräva upp
unheard of oerhörd
wear bära, nötning, nöta
wear and tear slit
wear off avklinga
wearable användbar
wearied uttröttad
weariness trötthet
wearing klädd i
wearisome tröttsam
wearn a child avvänja ett barn
wears bär
weary trötta, trött
year årtal, år
yearbook årsbok
yearling årsgammalt djur
yearly årligen, årlig
yearn längta
yearning längtande
years åratal, år
yesteryear fjolåret
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.