The English term "sit down" matches the Swedish term "sätta sig"

other english words that include "sit" : swedish :
acquisition följning, åtkomst, anskaffningskostnad
acquisitions förvärvande
acquisitive förvärvslysten
acquisitiveness habegär
adversity motgång
animosity fientlighet
apposite träffande
apposition apposition
assits assisterar
baby-sit sitta barnvakt
baby-sitter barnvakt
be on visiting terms with umgås
be situated ligga
bed-sitter sov, vardagsrum
callosity valk
campsites lägerplatser
composite sammansatt
composition tema, uppsats, komposition
compositor kompositör
context-sensitive innehållskänslig
curiosity nyfikenhet
decomposition nedbrytningsprocess
density densitet
deposit deponera, säkerhet, insättning, avlagring
deposit in layers avlagra
deposition utfällning
depositor insättare
diapositiv diabild
disposition förfogande, anordning, fallenhet, läggning
exposition redogörelse
exquisite utsökt, intensiv
falsity oriktighet
farewell visit avskedsbesök
generosity ädelmod, frikostighet
hesitant betänksam
hesitate tveka, dröja
hesitating tvekande
hesitation villrådighet, tvekan
hypersensitive överkänslig
immensity väldig omfattning
impetuosity häftighet
imposition påläggande
inquisition inkvisitationenr, äfst
inquisitive frågvis, nyfiken
inquisitivness vetgirighet
inquisitors inkvisitorer
insensitive okänslig
intensity intensitet
juxtaposition sammanställning
lasitude trötthet
luminosity lysförmåga
necessitate nödvändiggöra
necessitous behövande
necessity nödvändighet, nödvändighet, behov, nöd
obesity dästhet, överdriven fetma
opposite motsatt
opposite to mitt emot
opposition motsättning, stridighet
pay a visit göra visit
position ställning, plats, läge
positioned placerad
positive positiv
predisposition mottaglighet
preposition preposition
propensity böjelse
proposition sats
rebelliousity upproriskhet
religiosity religiositet
repository förvaringsplats
requisite förnödenheter, erforderlig
requisition rekvisition
revisit besöka på nytt
safe-deposit kassavalv
sensitive känslig, sensibel
sensitiveness mottaglighet
sensitivity känslighet
sit sitta
site's sidors
site-license plats-licens
sites platser
sits sitter
sitting sitter
sitting-room vardagsrum
situated placerad, belägen
situation plats, läge, tjänst, ställning, situation
situations situationer
supposition antagande, förmodligen
the opposite motsatsen
transit genomresa
transition övergång
transitional övergångs
transitory övergående
university universitet
university graduate akademiker
varsity universitet
verbosity ordrikedom
vicissitudes skiftande öden
visit besök, visit, hälsa på
visitation hemsökelse
visitor besökande, gäst, besökare
visitors främmande
visits besök