The English term "men" matches the Swedish term "karlar, manskap"

other english words that include "men" : swedish :
abandonment uppgivenhet
abasement förnedring
abashment blygsel
abatement avtagande
abdomen buk, underliv
abetment medhjälp
abovementioned ovannämnd
abridgement förkortning, sammandrag
abridgment förkortning
accompaniment ackompanjemang
accomplishment prestation
accoutrement utrustning
accoutrements utstyrsel
achievement prestantion, insats, gärning
achievements kunnandet
acknowledgement erkännande
acknowledgements bekräftelser
acknowledgment erkännande
acquirement förvärvande
acumen skarpsinne
adjustment justering, inställning
adjustments justeringar
adornment prydande, prydnad
advancement befordran
advertisement annons, reklam
aforementioned förutnämnd
aggrandizement förstoring
agreement överenskommelse, ackord, avtal
agreements överenskommelser
ailment krämpa
albumen äggvita
alignment uppställning, placering i linje
alimentary närande
allotment fördelning
allurement lockelse
amazement bestörtning, förvåning, häpenhet
amen amen
amenable foglig, medgörlig
amenda gottgörelse
amended korrigerat
amendment rättelse
amends gottgöra
Amenia armenien
Amenian armenisk
amenit behag
amenity behaglighet
amusement förlustelse, nöje
anactment upphöjande till lag
announcement anmälan, tillkännagivande
announcements kungörelser
annulment annulering
apartment lägenhet
appeasement lugnande
appointment ämbete, möte
argument argument, skäl
argumentative diskussionslysten
arguments argument
armament beväpning, igsrustning
armaments rustningar
arrangement arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt
arrangements arrangemang
assessment taxering, beskattning
assignment uppdrag
assignments tilldelningen
astonishment förvåning
at the wrong moment i otid
attainments talanger
augment föröka
augmented förstärka, förstora
bailment deposition av egendom
banishment förvisning, landsförvisning
basement källarvåning
battlement bröstvärn
bereavement smärtsam förlust
bill of indictment anklagelseakt
bitumen asfalt
blandishment lockelse, smicker
bombardment bombardemang
businessmen affärsmän
casement fönster med gångjärn
cement cement, sammanfoga, kitt, cementera
chastisement tuktan, straff
clemency mildhet, förbarmande
clement mild
clergymen kyrkliga
commandment bud
commandments budord
commence börja
commencement skolavslutning
commencing inledande av
commend kommendera
comment kommentar, anmärkning
commentary kommentar
commented kommenterade
commitment åtagande
compartment kupé
complement fyllnad
complementary komplementerande
compliment komplimang
compliments hälsningar
condiment krydda
conferment förlänande, utdelande
confinement inskränkning, förlossning, fångenskap
consignment sändning
consignment-note fraktsedel
contentment belåtenhet
course of treatment kur
dalesmen dalbor
date of payment förfallodag
debarment uteslutande
debasement förnedring
decampment uppbrott
decrement stegvis minskning
defragmentation defragmentering
defragmented defragmenterad
defragmenting defragmenterar
demented vansinnig
department avdelning, varuhus, departement
deployment gruppering
deportment uppförande, uppträdande
detachment avskiljande, avskildhet
detriment skada, men, förlust
development utveckling
developments utvecklingar
dimension dimension
dimensions dimensioner
disablement arbetsoförmåga
disappointment besvikelse, missräkning
disarmament avrustning
disbursement utbetalning
disentanglement utredning
document handling, dokument, urkund, akt
documentation dokumentation
documentations dokumenteringen
documented dokumenterad
documention dokumentation
documents dokument
don`t mention it inget att tala om
element grundämne, grunddrag
elementary elementär
elementary school grundskola
elopement rymning
embankment vall, kaj, vägbank, bank (av jord)
embarrassment förlägenhet, bryderi
embellishment förskönande
embezzlement förskingring
emend rätta, förbättra
emendation textförbättring
emergency treatment akutsjukvård
emolument inkomst
employment anställning, syssla
employment office arbetsförmedling
employments arbeten
encampment läger, lägerplats
encasement fodral
enchantment trolleri, förtrollning
encouragement uppmuntran
endorsement endossement
endowment gåvofond
enforcement tillämpning
engagement förlovning, anställning
enhancement förbättring
enhancements förbättringar
enjoement åtnjutande
enjoyment njutning, förnöjelse
enlightenment upplysning
enrolment inskrivning
entertainment tillställning, underhållning
enticement lockelse
entrenchment förskansning
environment miljö, omgivning
environmental miljö
environments miljöer
equipment utrustning, apparatur
escarpment brant
establishment upprättande, inrättning, institution
excitement upphetsning
experiment experimentera, experiment, prov
experimental experimintell
experimented experimenterade
experimenting experimentera
experiments experimenterar, experiment
fellowmen medmänniskor
ferment jäsämne, jäsa
filament glödtråd
foment underblåsa
foremen förmän
fragment bit, skärva
fragmentary fragmentarisk
fragmented fragmenterad
fulfilment uppfyllelse
fundamental principiell, väsentlig, grundläggande
fundamentalists fundamentalister
garment plagg, klädesplagg
garnishment införsel i lån
government myndighet, regemente, styrelse
government - the regeringen
Government office verk
governments myndigheter
horsemen hästkarlar
hymen mödomshinna
iimpoverishment utarmning
ill-treatment dålig behandling, misshandel
immense ofantlig, omätlig
immensity väldig omfattning
impairment försämring
impeachment förebråelse, anklagelse
impediment hinder
implement infoga, införa
implementation realiserande
implemented infogad
implements infogar
imprisonment fångenskap, fängelsestraff
improvement bättring
incitement eggelse
inclement hårt, bister
increment utökning, stegvis ökning
incremented utökad
incrementing utökande
indictment anklagelseskrift, anklagelse
infringement intrång
infringment intrång
instalment avbetalning (med belopp)
instrument verktyg, instrument, redskap
instrumental bidragande
instruments instrument
interment begravning, jordande
investment investering
judgement omdöme
judgment utslag, omdöme, dom
lament klaga, klagan
lamentation jämmer
lamentations klagovisorna
ligament ligament, bindsena
lineament anletsdrag
loss of men manspillan
make an appointment with beställa tid hos
management hantering, förvaltning, ledning
measurement mått
medicament läkemedel
member of Parliament riksdagsman
memento minnessak, minne
menace pest, hotelse, hot
menacing hotet
mend laga, reparera
mendacious lögnaktig
mendacity lögnaktighet, osanning
mended reparerade
mendicant friar tiggarmunk
mending lagning, reparerande
menfolk manfolk, karlar
menial tjänar-, simpel
meningitis hjärnhinneinflammation
menopause klimakteriet
menses menstrution
mensuration mätning
menswear herrkläder
mental sinnes-, sjäslig
mental state själstillstånd
mentality mentalitet
mentally andligen, mentalt
menthol mentol
mention nämna, omtala, omnämna
mentor mentor, handledare, rådgivare
menu matsedel, meny
menu-driven menystyrt
merriment munterhet
misgovernment vanstyre
mismanagement vanskötsel
moment ögonblick, stund
momentary kortvarig
monuments monument
movement rörelse
muniments privilegiebrev, urkunder
noblewomen adelskvinnor
nomenclature terminologi
non-alignment alliansfrihet
nourishment föda, näring
oarsmen roddare
oinment salva
ointment salva
omen förebud, omen
ornament prydnad, smycke, sira, dekoration
ornamented utsirad
ornaments ornament
other-government andra som styr
parchment pergament
parliament parlament, riksdag
parliamentarism parlamentarismen
pavement trottoar, gatläggning, trottoar, stenläggning
pay a compliment visa en artighet
payment likvid, betalning, utbetalning
payments betalningar
penmen skrivare
period of employment anställningstid
permanent (emplyment) ordinarie
phenomena fenomenen
phenomenon fenomen, företeelse
placement placering
prepayment förskottslikvid
presentiment förkänsla
procurement anskaffning
product-development produkt-utveckling
prononcement yttrande
punishment straff, straff, bestraffning
puzzlement bryderi
raiment skrud
re-employment återanställning
readjustment revision
realignment uträtning
rearmaments upprustning
recommence börja på nytt
recommend tillstyrka, rekommendera
recommendable rekommendabel
recommendation rekommendation
recommendations rekommendationer
recruitment rekrytering
refinement förfining
refreshment förfriskning, vederkvickelse
refreshments förfriskningar
regiment regemente
reimbursement ersättning
reinforcement förstärkning
repayment återbetalning
replacement ersättning, återställelse
requirement krav
requirements krav
requirment behov
resentment förbittring
resettlement omflyttning
retirement tillbakadragande
rudiment anlag
rudimentary rudimentär
rudiments grunderna
sacrament sakrament
sacramental sakramental
salesmen försäljare
sameness enformighet
sediment bottensats
sedimentationrate blodsänka
segments segment
sentiment stämning, känsla
sentimental sentimental, känslosam
set of instruments bestick
settlement uppgörelse, nybygge
shipment frakt
specimen exemplar, prov
stage-management regi
stamen blommans ståndare
statement uppgift, påstående, uppgift
submenu undermeny
supplement bilaga, tillägg
supplementary tilläggs
temperament temperament
tenement hyrd bostad, arrendegård
tenement house hyreshus
testament testamente
three-dimensional tre-dimensionell
time-share apartment andelslägenhet
torment pina, kval
tormentor plågoande
tournament turnering
transshipment omlastning
treatment bemötande, behandling
tremendous förskräcklig, fantastisk
tremendously oerhört
undergarments underkläder
understatement undervärdering
understatements undervärderingar
undocumented odokumenterat
unemployment arbetslöshet
vehemence häftighet
vehement våldsam, häftig
well-documented väldokumenterad
womenfolk kvinnor
wonderment förundran
work environment arbetsmiljö
workmen arbetare
workmen`s dwellings arbetarbostäder
worth mentioning nämnvärd