The Swedish term "vara dyster" matches the English term "mope"

other swedish words that include "vara" : english :
bestående, varaktig abiding
frånvarande, borta absent
frånvarande absentee
frånvarande absently
försvåra aggravate
försvårande aggravation
bemöta, svar, besvara, besked, svara answer
besvarade answered
svarar answering
persedel, vara, artikel article
för närvarande, för tillfället at present
vara ute på turné barnstorm
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
förmå, orka, vara i stånd att, kunna be able to
övervara be present at
vara mödan värd be worth while
krångla, besvära bother
besvärade bothered
besvärar bothers
vara full av, borst bristle
vara i maskopi med cahoot
handelsvara commodity
på varandra följande consecutive
bibehållande, bevarande conservation
upprätthållare, bevarare conservator
förvarad contained
korrespondera, svara, brevväxla correspond
motsvara correspond to
motsvarande, brevskrivare correspondent
motsvarande corresponding
svarar corresponds
gängse, ström (el- ), nuvarande current
förnärvarande currently
värna, förfäkta, försvara defend
svarande defendant
försvarade defended
försvarar defends
vara osams, vara oense disagree
vara oense med disagree with
inte lyda, vara olydig disobey
vara barn på nytt dote
hållbar, varaktig durable
varaktighet duration
varandra each other
lätt, obesvärad, mak, ledig easy
belamra, besvära encumber
motsvarar equals
motsvarande equivalent
varannan every other
varannan every second
förefinnas, existera, leva, vara exist
bevarad extant
vara vänd mot facing
bulna, vara sig fester
fullbordad, motsvara, uppfylla fulfil
vara ute och roa sig mycket gadabout
arbetsgivaravgift general payroll tax
undvara go without
grinvarg, surpuppa, vara sur grouch
råka vara happen to be
maskinvara, hårdvara, maskinvara hardware
spak (vara ) humbled (be )
besvära importune
besvärade inconvenienced
påverka varandra interact
vara nervös jitter
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
bevarad kept
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
varade lasted
varaktig, dryg, hållbar lasting
varar lasts
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
bevara maintaining
motsvarande matching
dåvarande of the time
allestädes närvarande omnipresent
på våra vägnar on our behalf
varandra one another
vara skyldig owe
plåga, besvära pester
försvara, yrka plead
gåva, present, framföra, nuvarande, presens present
bevarande preservation
sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara preserve
bevarad preserved
freda, skydda, förvara protect
visa sig vara prove to be
råvara raw product
åter sluta sig till, svara rejoin
vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå remain
övrig, kvar, kvarvarande remaining
svar, genmäla, svara reply
besvara reply to
svara respond
ansvara responsible for
jämsides med, utmed varandra side by side
puckla på varandra slug it out
programvara, programvara software
spara, bespara, avvara, skona spare
krampa, märla, stapelvara staple
förråd, lagra, förvara, varuhus store
kvarvarande surviving
svära swear
akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på take care of
tillvarata take charge of
bli, att vara eller inte vara to be or not to be
spak (vara ) tractable (be)
vara i barnsnöd, slita travail
allestädes närvarande ubiquitous
obesvärad untroubled
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
välbevarad well-preserved
varav, varifrån whence