The English term "old-time" matches the Swedish term "gammeldags"

other english words that include "old" : swedish :
behold skåda
beholders åskådare
blindfold ögonbindel
blindfolded förbunden
bold käck, frimodig, morsk, djärv
bolding fyllda
boldly djärvt
catch a cold förkyla sig
cold köld, frusen, snuva, kall, förkylning, kyla
colder kallare
embolden inge mod
enfold omsluta
feel cold frusa
fold vika
fold-out utvikningsblad
fold up veckla
foldable vikbar
folder mapp
folding-chair vilstol
folding bed tältsäng
folding money sedlar
foothold fotfäste
gasholder gasklocka
gatefold utvikningsblad
get cold kallna
get hold of få tag i
gold guld
golden gyllene
goldsmith guldsmed
grow old åldras
hold inneha, tag, hålla
hold-all kappsäck
hold-up rån
hold out the prospect förespegla
holder innehavare, ägare
holders hållare
holding håller
holds håller
household hushåll
household goods bohag
householder lägenhetsinnehavare
hundredfold hundrafalt
I have been told man har sagt mig
infold omsluta
kettle-holder grytlapp
leasehold arrende
leaseholder arrendator
manifold mångfaldig
marigold ringblomma
mold mögel
moldboard plogbill
ninefold niofaldig
old gammal
old-fashioned gammalmodig
old age ålderdom
old man gubbe
old woman käring, gumma
oldfashioned ålderdomlig
penholder pennskaft
policy-holder försäkringstagare
policyholder försäkringstagare
scaffold byggnadsställning, schavott
scold gräla på
scolding ovett, ovettig, gräl
shareholder aktieägare
shiver with cold rysa
smallholder småbrukare
soft-solder mjuklöda
sold såld
sold out slutsåld
solder löda
solders lod
soldier knekt, krigare, soldat
stock-holder aktieägare
stokehold pannrum
stronghold fäste
threshold tröskel
told berättade, berättat
treshhold tröskel
unfold avslöja, utveckla
untold oräknelig, omätlig
uphold vidmakthålla, stödja
withhold hålla inne, undanhålla