The English term "part-time" matches the Swedish term "deltid"

other english words that include "part" : swedish :
antiparticle antipartickel
apart isär
apart from isär
apartheid apartheidpolitik
aparthy slöhet
apartment lägenhet
charterparty befraktningsavtal
compartment kupé
Conservative Party konservativa partiet
counterpart motpart, motsvarighet
depart avgå (om fartyg), avresa
departed försvunnen
department avdelning, varuhus, departement
departure utfart, avresa, uppbrott, avfärd
departure hall avgångshall
departures avvikelser
departyre avgång
dictionary-part lexikondelen
impart meddela, bibringa, tilldela
impartial opartisk
impartiality opartiskhet
interested party intressent
leading part huvudroll
multi-partite flerdelad
name part titelroll
part part, stycke, parti, skilja, del, skiljas, roll
part-owner delägare
part of speech ordklass
partake delta
partial partiell, partisk
partially delvis
participant deltagare
participant in delaktig i
participate delta
participator deltagare
participle particip
particle smådel
particular speciell, detalj
particularly i synnerhet, särskilt
parties delar
parting delning, avsked, bena
parting greeting avskedshälsning
partisan anhängare
partition uppdelning, skiljevägg, fack
partition off avbalka
partly dels, delvis
partner partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon
partnership delägarskap, enkelt bolag
partridge rapphöna
parts delar
party kalas, bjudning, samkväm, fest
principal parts tema, böjningsformer för verb
quick at repartee slagfärdig
rampart fästningsvall
repartee kvick replik
spare-part reservdel
subordinate part biroll
take part in deltaga
tear apart riva sönder
time-share apartment andelslägenhet