The English term "time-able" matches the Swedish term "schema, tidtabell"

other english words that include "able" : swedish :
able duktig, skicklig, kunnig
able-bodied arbetsför, stark
able seaman matros
abled möjlig gjord
abominable avskyvärd
acceptable acceptabelt, godtagbart
accountable tillräknelig, ansvarig, förklarlig
achievable utförbart
actionable handling, åtalbar
adaptable anpassningsbar
adjustable justerbar
admirable beundransvärd
adorable bedårande, beundransvärd
advisable klokt, rådlig
affable älskvärd
agreeable trevlig, behaglig, angenäm
allowable tillåtna
amenable foglig, medgörlig
amicable vänskaplig
answerable ansvarig
applicable tillämplig
appreciable märkbar
approachable åtkomlig
arable odlingsbar
assailable antastlig
attributable anses bero på
available anträffbar, tillgänglig
bailable borgen kan ställas
bankable inlösingbar
be able to förmå, orka, vara i stånd att, kunna
biodegradable biologiskt nedbrytbar
cable kabel
cablegram kabeltelegram
cablet smäcker kabel
cableway linbana
capable duglig, kapabel
cashable inlösbar
chain-cable kätting
challengeable jävig
changeable föränderlig, ombytlig
charitable barmhärtig
comfortable bekväm
comparable jämförbar, jämförbar
conceivable upptänklig, fattbar
considerable betydlig, ansenlig, avsevärd
constable konstapel
culpable skyldig, klandervärd
curable botlig
customizable finjusteringsbar
damageable ömtålig
damnable värd fördömelse
datable daterbar
debatable diskutabel
definable definierbara
degradable nedbrytbar
delectable ljuvlig
desirable önskvärd
detachable löstagbar
detestable avskyvärd
disable stänga av
disabled avstängd, vanför
disablement arbetsoförmåga
disables stänger av
disagreeable obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig
dispensable unbärlig
disposables engångsartiklar
disreputable illa beryktad, vanhedrande
divide into syllables avstava
durable hållbar, varaktig
dutiable tullpliktig
eatables matvaror
enable möjliggöra
enjoyable njutbara
equable jämn
executable körbar
executables körbara
expendable förbrukningsbara
explicable förklaring
fable myt, legend, fabel, saga
fashionable i ropet, modern, elegant
favorable gynnsamt
favourable fördelaktig, gynnsam
feel uncomfortable vantrivas
foldable vikbar
foreseeable förutsebar
formable formbar
formidable fruktansvärd
gable gavel
gable roof gaveltak
governable lättstyrda
habitable beboelig
honourable hederlig, hedervärd
hospitable gästfri
illimitable oändlig
imaginable tänkbar
immeasurable omätlig
immovable orörlig
immovables fast egendom
impassable oframkomlig
impecable ofelbar, oklanderlig
impeccable oklanderlig
impenetrable ogenomtränglig
imperishable oförgänglig
impermeable ogenomtränglig
imperturbable orubblig
implacable oförsonlig
imponderable ovägbar
impracticable ogörlig
impregnable ointaglig, ogenomtränglig
impressionable lättpåverkad
improbable osannolik
inadvisable oklok
inalienable oförytterlig
incalculable oberäknelig
incapable oduglig, oförmögen
incomparable oförliknelig, makalös, ojämförlig
inconceivable ofattlig
inconsiderable oansenlig, obetydlig
inconsolable otröstlig
incurable obotlig, oläkbar, obotlig
indeclinable oböjlig
indefatigable outtröttlig
indefinable obestämdbar
indescribable obeskrivlig
indispensable oumbärlig
indisputable oemotsäglig
indistinguishable omöjlig att skilja
indomitable okuvlig
ineffable outsäglig
inestimable oskattbar, ovärderlig
inevitable ofrånkomlig, oundviklig
inexcusable oförlåtlig
inexorable obeveklig
inexplicable oförklarlig
inflammable lättantändlig
inhospitable ogästvänlig
inimitable oefterhärmlig
innumerable oräknelig, otalig
insatiable omättlig
inscrutable outgrundlig
inseperable oskiljaktig
installable installerbar
insufferable olidlig
insulate a cable isolera en kabel
insuperable oövervinnerlig
insurmountable oöverstiglig
interchangable utbytbar
interminable oändlig
intolerable outhärdlig
invaluable ovärderlig
invariable oföränderlig, alltid
inviolable okränkbar
irreconcilable oförsonlig
irrefutable ovedersäglig
irreparable oersättlig
irreplaceable oersättlig
irreproachable oklanderlig, oförvitlig
irresistable oemotståndlig
irretrievable ohjälplig
irrevocable orygglig, oåterkallelig
irritable retlig, lättretlig
justiciable straffbrottslig handling
justifiable försvarlig, befogad
knowledgeable kunnig
laudable lovvärd
laughable skrattretande
lay the table duka
liable ansvarig
likable sympatisk
livable beboelig
lockable låsbar
lovable älsklig
machine-readable maskinläsbar
malleable formbar, smidbar
marriageable giftasvuxen
memorable minnesvärd
miserable förtvivlad, eländig, ömklig, usel
mouldable formbar
movable rörlig
navigable manöverduglig
negotiable säljbar
notable märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd
noticable märkbar
noticeable kännbar
objectionable förkastlig
obtainable anskaffbar
palatable smaklig
palpable kännbar, påtaglig
parable liknelse
passable acceptabel
payable betalningsbar
peaceable fredlig
perishable förgängliga
pitiable ynklig, ömklig
playable spelbar
pliable smidig, böjlig
portable flyttbar, portabel
practicable görlig, genomförbar
predictable förutsägbara
preferable bättre
prifitable nyttig
printable utskriftsbar, tryckbar
probable sannolik, trolig
profitable lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig
questionable tvivelaktig
reachable åtkomlig
readable läsbar
realizable realiserbar
reasonable rimlig, resonlig, lämplig, förnuftig
recommendable rekommendabel
redeemable inlösbar
redistributable utgivningsbara
reliable tillförlitlig, pålitliga
remarkable påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig
removable borttagningsbar
replaceable utbytbar
reputable aktad
resonable resonabel
respectable respektabel, anständig
retractable indragbart
returnable returbar
sable sobel
sailable segelbar
saleable säljbar, kurant
searchable sökbar
selectable valbara
self-viewable självvisande
settable inställningsbara
shootable skjutbar
sociable sällskaplig
stable stabil, stall
suitable passande, läglig, lämplig
syllable stavelse
table bord, tabell, tavla
table-boarder matgäst
table-land högplatå
table-lifting bordsdans
table-linen bordslinne
table-manners bordsskick
table-rapping bordknackning
table-spoon matsked
table-talk bordssamtal
table-tennis bordtennis
table-turning bordsdans
table of rates taxa
tableau tablå
tablecloth bordsduk
tableknife matkniv
tableland högplatå
tablemat tablett
tables tabeller
tablespoonful matskedsmått
tablet tablett, skrivblock
tabletop bordsskiva
tablets lertavlor
tableware bordsservis
tamable tämjbar
taxable skattepliktig
tenable hållbar
time-table schema, kommunikationstabell, tidtabell
tolerable dräglig, uthärdlig
tractable lätthanterlig
tractable (be) spak (vara )
transferable överlåtbar
turntable vändskiva
unable oförmögen, förhindrad
unacceptable oacceptabelt
unavailable otillåten
unavoidable oundviklig
unbearable odräglig, outhärdlig
unbeatable oöverträffbar, oslagbar
unbelievable otroliga
unchangeable oföränderlig
uncharitable kärlekslös
uncomfortable obekväm
undeniable obestridlig, onekligen
undesirable ej önskvärd
unfashionable omodern
unfathomable ogynnsam, outgrundlig
uninhabitable obebolig
unjustifiable förkastlig
unmistakable omisskänlig, tydlig
unmovable oflyttbara
unobtainable onåbar
unpardonable oförlåtlig
unpredictable oförutsägbar
unreasonable oresonlig, oförnuftig
unreliable opålitlig
unshakable orubblig
unspeakable outsäglig
unstable ostadig
unsuitable olämplig
unusable obrukbar
usable användbar
useable användbart
user-selectable valbara
valuable värdefull
valueable värdefullt
variable ombytlig, variabel
vegetable vegetabilisk
vegetable-dish karott
vegetables grönsaker
venerable vördnasvärd
verifiable bevisbara
veritable fornlig
viable livskraftig
viewable visningsbara
visable synlig
visuable synliga
vocable glosa
vulnerable sårbar
wait at table severa
washable tvättäkta
wasshable tvättäkta
wearable användbar
workable formbar
writing-table skrivbord