The English term "air-tight" matches the Swedish term "lufttät"

other english words that include "air" : swedish :
a pair of tongs tång
affair affär
affairs affärer
air luft, vädra, lufta
air-base flygbas
air-bed luftmadrass
air-brake lufttrycksbroms
air-conditioned luftkonditionerad
air-conditioning luftkonditionering
air-current luftström
air-cushion luftkudde
air-defence luftvärn
air-duct luftkanal
air-force flygvapen
air-hostess flygvärdinna
air-launch skjuta ut
air-pcket luftgrop
air-pocket luftgrop
air-pressure lufttryck
air-raid flyganfall
air-rifle luftgevär
air-route flygled
air-sick flygsjuk
air-sickness flygsjuka
air-taxi lufttaxi
airborne flygburen
aircraft flygplan
airfield flygfält
airforce flygvapen
airgun luftgevär
airing vädring
airleron skevroder
airless vindstilla
airlift luftbro
airline flyglinje
airliner trafikflygplan
airlock luftblåsa
airmail flygpost
airman flygare
airplane flygplan
airport flygplats
airproof lufttät
airscrew propeller
airshaft lufttrumma
airship luftskepp
airspeed flygfart
airstrip landningsbana
airtight lufttäta
airway luftled
airworthy flygduglig
airy luftig
anti-aircraft luftvärns
antiaircraft luftvärns
arm-chair karmstol, länstol
armchair fåtölj
backstairs baktrappa
breeth of air fläkt
cairn röse
camp-chair campingstol
chair stol
chairman ordförande
chairperson ordförande
chairs stolar
commissionaire dörrvakt, stadsbud
concessionaire koncessionsinnehavare
crosshair korshårssikte
dairy mjölkaffär, mejeri
dairying mejerihantering
dairymaid mejerist
debonair älskvärd, belevad
despair förtvivlan, misströsta, förtvivla
disrepair dåligt skick
downstairs nere
dress a person`s hair frisera
easy-chair länstol, vilstol
easy chair fåtölj
fair marknad, fager, blond, hygglig, skaplig, mässa
fairly tämligen, någorlunda
fairy fe, älva
fairy-tale saga
flair väderkorn, fin näsa
folding-chair vilstol
get one's hair cut klippa sig
hair hår, hårstrå
hair-ribbon hårband
hairdresser hårfrisörska, frisör, hårfrisörska
hairdresser`s frisersalong
hairpin hårnål
hairy hårig
horsehair hästtagel, tagel
impair försämra, skada
impaired försämrad
impairment försämring
impairs försämrar
ladies`hairdresser damfrisering
lair lya, kula, bo
laird godsägare
legionnaire legionär
millionaire miljonär
Morris chair länsstol
my affair ensak
pair par
pairing parning
pairs par
prairie prärie
prairie doog präriehund
prairie wolf prärievarg
pull a person`s hair lugga
questionnaire frågeformulär
repair laga, reparera
repair-shop reparationsverkstad
repairer reparatör
repairing reparation, lagning
repairs reparationer
rocking-chair gungstol
stair trappan
staircase trappa, trappuppgång
stairs trappor, trappa
swivel-chair snurrstol
unfair orättvis
upstairs uppe, uppför trappan
wheelchair rullstol