The English term "we'd" matches the Swedish term "vi borde, vi hade"

other english words that include "we" : swedish :
allowed tillåten
Anglo-swedish engelsk-svensk
answer bemöta, svar, besvara, besked, svara
answerable ansvarig
answered besvarade
answering svarar
answers svar
antwerp antwerpen
as well tillika
as well as liksom, ävensom
ash-wednesday askonsdag
awe skräck
be allowed to
between mellan, emellan
blower blåsare
borrowed lånat
borrower låntagare
bowels inälvor, mage, inälvor, tarmar
bower berså, lövsal
breweries bryggerier
brewery bryggeri
buckweat bovete
cauliflower blomkål
chest of drawers byrå
chimney-sweep sotare
cob-web spindelnät
cobweb spindelväv
commonwealth samvälde
connecting tower manövertorn
cornflower blåklint
cower krypa ihop
darling sweetheart käresta
deviation in weight utslag i vikt
distinction between åtskillnad mellan
do well sköta sig väl
dower änkas del i boet
drawee trassat
drawer låda, byrålåda
drawers kalsonger
duckweed andmat
dwel bo
dwell vistas, bo
dwelling bostad, boning
dwellinghouse boningshus
empower bemyndiga
endowed donerande
ewe honfår, tacka
ewe - animal tacka - djur
ewer vattenkanna, handkanna
farewell avsked, farväl
farewell visit avskedsbesök
feel unwell må illa
feel well må bra
fewer färre
flower blomma
flower-pot blomkruka
flowerage blomsterprakt
flowerbed rabatt
flowershow blomsterutställning
flyweight flugviktare
followed efterföljda
follower anhängare
footwear skor
get on well komma bra överens
glassblower glasblåsare
glower blänga argt
go-between mellanhand
greedy for power maktlysten
grow weak avmattas
growe hage
hallowed helgat
halloween all helgona helgen
hanging flower-pot ampel
hollowed ihåliga
horse-power hästkraft, hästkrafter
horse power hästkraft
however likväl, emellertid, men, dock
ill-well agg
in a week om en vecka
IOU (=I owe you) revers
jewel ädelsten, juvel, klenod, smycke
jewel-case juvelskrin
jeweller juvelerare
jewellery juveler
jewels juveler
Jewess judinna
just as well likaväl
knitwear trikåvaror
labour welfare act arbetarskyddslag
lawer jurist
lawnmower gräsklippare
lightweight lättvikt
lower lägre, nedre
lower-case små
lower edge underkant
lower jaw underkäke
lower lip underläpp
lowercase gemen
lowered sänkte
lowermost lägst
lowest lägsta
makeweight fyllnadsgods
manpower arbetskraft
mayflower gullviva, vårblomma
menswear herrkläder
move the bowels tömma tarmen
mower slåttermasin, gräsklippare
ne'er-do-well odåga
neck-wear kragar
newer nyare
newest nyaste
newly-weds nygifta
nightwear nattdräkt
northwest nordväst
Norwegian norsk, norrman
nuclear-powered atomdriven
offensive weapon angreppsvapen
overpower överväldiga
overweight övervikt
owe vara skyldig
pasqueflower backsippa
power fömåga, kraft, styrka, makt
power-play maktspel
power of attorney fullmakt
power plant kraftverk
power station kraftstation
powerful kraftfull, stark, mäktig
powerfully kraftfullt
powerless kraftlös, vanmäktig
powerlessness vanmakt
powerline kraftledning
prowess tapperhet
reviewed återgiven
reviewer recensent
rewerse baklänges
rower roddare
saweed tång
screwed skruvade
scrwe skruva
seaweed tång (sjö), havstång
sewer såningsman, kloak, kloak
shower dusch, skur
shower-bath dusch
shower of rain regnskur
showering duschar
skewer steknål
sopping wet uppblött
sower såningsman
superpowers supermakterna
swear svära
swearing svordomar
sweat svettas, svett
sweater ylletröja, tröja
sweaty svettig
swede kålrot, svensk
Swede svensk
Sweden Sverige
Swedish svenskt, svensk
Swedish turnip kålrot
sweep sopa, sotare, drag, svepa
sweep-back pilform
sweep-hand centrumvisare
sweeper sopare
sweeping radikal, kolossal
sweepings sopor
sweepstake totalisator
sweet karamell, söt, efterrätt, ljuv
sweet-chestnut äkta kastanj
sweet-corn sockermajs
sweet-pea luktärt
sweet-potato sötpotatis
sweet-toothed svag för sötsaker
sweeten söta, sockra
sweetener sötningsmedel
sweetening sötande
sweetheart fästman, fästmö
sweetie godis
sweetmeat karamell, godsak
sweetness sötma
sweets konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker
sweetshop godisaffär
sweetstuff sötsaker
swell dyning, svälla, svullna
swelling svällande, ansvällning
swelter förgås, tryckande värme
sweltering tryckande
swept sopade, svepte, svept, sopat
swere gira
swerve vika av, avvikelse, vridning
sword-swallower svärdslukare
tendrill on a flower reva på en växt
thundershower åskskur
towel handduk
tower torn
tower-clock tornklocka
towering mycket hög
trowel planteringsspade, murslev
tweak nypa
tweezers pincett
twelfth tolfte
Twelfth Day trettondagen
Twelfth Night trettondagsafton
twelve tolv
twelve / noon tolv / klockan 12
twentieth tjugonde
twenty tjugo
twenty-five tjugofem
underwear underkläder
unwell dålig, sjuk, illamående
viewer visare
vowel vokal
vowels vokaler
wallflower panelhöna
watch-tower vakttorn
we man, vi
we'll vi ska
we're vi är
we've vi har
weak svag, vek
weaken matta, avmatta, försvaga
weakened försvagat
weaker svagare
weakling klen stackare, krake
weakly svag
weakness svaghet
weal väl, valk
wealth välstånd, rikedom
wealthiness rikedom
wealthy rik, förmögen, välbärgade
wean avvänja
weanling avvant
weapon vapen
weaponry vapen
wear bära, nötning, nöta
wear and tear slit
wear off avklinga
wearable användbar
wearied uttröttad
weariness trötthet
wearing klädd i
wearisome tröttsam
wearn a child avvänja ett barn
wears bär
weary trötta, trött
weasel vessla
weather uthärda, vittra, väder
weather forecast väderleksrapport
weatherbound hindrad av vädrets makter
weathercock vindflöjel
weatherman meterolog
weatherproof väderbeständig
weathervane vindflöjel
weave sammanfläta, väva
weaver vävare
weaving vävning
weaving-mill väveri
web nät, väv
web-ordering internet-beställning
web-page hem-sida
webbed försedd med simhud
webbing sadelgjordsväv
wed gifta sig med, viga
wedded gift
wedding vigsel, bröllop
wedding-gift lysningspresent
wedding-trip bröllopsresa
wedge kil, kila
wedlock äktenskap
Wednesday onsdag
wee mycket liten
weed ogräs, rensa
weed-killer ogräsmedel
weed a field rensa en åker
weeds sorgdräkt
week vecka
weekday vardag
weekend helgen
weekender helgfirare
weekly veckovis, veckotidning
weeks veckor
weeny pytteliten
weep gråta
weeping gråt
weepy gråtmild
weevil vivel
weft inslag i väv
weigh tynga, väga
weighed vägde
weight vikt, tyngd, lod
weightbridge fordonsvåg
weights belastningar
weighty tung
weir fördämning, damm
weird konstig
welcome välkommen, kärkommen, välkomna
welcome-home välkommen-hem
welcomed välkomnade
welcoming välkomnande
weld svetsa
welder svetsare
welding svetsning
welfare välgång, välfärd
well väl, kry, källa, jo, gott, brunn, bra
well-aimed välriktad
well-arranged välordnad
well-behaved skötsam, hyfsad
well-being väl, välbefinnande, välmåga
well-bred belevad
well-cut välsittande
well-deserved rättvis
well-documented väldokumenterad
well-educated väluppfostrad, välutbildade
well-kept välvårdad
well-known välkänd
well-lubricated välsmord
well-managed välordnade, välskött
well-mannered väluppfostrad
well-meaning välmenande
well-nigh nära nog
well-off välbärgad, rik
well-preserved välbevarad
well-proportioned väl-proportionerade
well-read beläst
well-spoken vältaligt
well-thumbed vältummad
well-to-do välbärgad
well-tried beprövad
well not ill frisk ej sjuk
well! nå!
wellbehaved välartad
wellfunctioning välfungerande
welsh walesisk
welt söm, ärr, prygla
welter kaos, vältra
wen utväxt
wench jänta
wend bege sig
went gick
wept gråtit, grät
were var
weren't var inte
west västra
westbound västgående
westerly västlig
westermost västligast
western västra
westernize västerländsk
westlerly västra, västlig
westward västlig
wet väta, blöt, våt
wether bagge
widower änkling
windswept vindpinad
wine-grower vinodlare
winower sädesrensare
workmen`s dwellings arbetarbostäder
wowen tyg
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.