The Swedish term "ful, opassande" matches the English term "unseemly"

other swedish words that include "ful" : english :
utföra, fullborda accomplish
befullmäktiga accredit
vuxen, fullvuxen adult
tillgiven, kärleksfull affectionate
ångestfull, förtvivlad agonized
kvalfull agonizing
fullständig all-out
amorös, kärleksfull amorous
animerade, livlig, själfull animated
orolig, aningsfull apprehensive
ondskefull baleful
fullblods blooded
full av blommor bloomy
vara full av, borst bristle
nyckfull capricious
proppfull chockfull
kommission, provision, fullmakt, uppdrag commission
full, komplettera, fullända, fullständig complete
fullständigt completely
fullständighet, helhet completeness
fullgörande completing
fullständigt completly
försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam considerate
fullborda, fulländad, utsökt consummate
avslutning, fulländning consummation
hånfull, föraktfull contemptuous
ångerfull contrite
rådsmedlem, stadsfullmäktig counciller
fullsatt, trångt crowded
befullmäktigad delegate
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
fullkomligt downright
drucken, full drunk
sirlig, elegant, stilfull elegant
gåtfull enigmatic
uttrycksfull expressive
nyckfull, fantasi, romantisk fanciful
kraftfullt forcefully
lekfull, yster frisky
fullbordad, motsvara, uppfylla fulfil
full, hel full
fullväxta full-blown
fullfärg full-colour
fullfjädrad full-fledged
fullvuxen full-grown
fullskärms full-screen
fullt användbar fully-functional
fullt-licensierade fully-licensed
lekfull gamesome
begåvad, talangfull gifted
behaglig, behagfull, sirlig graceful
fridfull, stilla halcyon
halvfull half-full
handfull handful
fuling, mutkolv hireling
ful, oansenlig, enkel homely
hoppfull hopeful
ryslig, ohygglig, fruktansvärd, fasansfull horrible
fantasirik, fantasifull imaginative
lidelsefull impassioned
ofullständig, ofullkomlig imperfect
ofullständighet imperfection
viktig, betydelsefull, betydande important
smakfull in good taste
ofullständig incomplete
hånfull jeering
hänsynsfull kid-glove
lekfull kittenish
längtan, längtansfull longing
kärleksfull, öm loving
kärleksfull lovingly
gråtmild, halvfull, sentimental maudlin
meningsfull meaningful
förtjänstfull meritorious
munfull mouthful
mystisk, gåtfull mysterious
vördnad, vördnadsfull hälsning obeisence
fullständigt, rent ut outright
fullständig rustning panoply
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
fredlig, fridfull peaceful
botfärdig, ångerfull penitent
tankfull pensive
ångerfull pepentant
fullkomlig, perfekt perfect
fulländning perfection
svekfull, trolös perfidious
märgfull, märgfylld pithy
lugn, fridfull, blid placid
lekfull playful
lekfullt playfully
fullhet, överflöd plenitude
fullmakt power of attorney
kraftfull, stark, mäktig powerful
kraftfullt powerfully
värdefull, dyrbar precious
fördomsfull prejudiced
anspråksfull pretentious
lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig profitable
förbryllande, gåtfull puzzling
vördsam, aktningsfull, vördnadsful respectful
respektfullt respectfully
vördnadsfull reverent
vördnadsfull reverential
vansklig, äventyrlig, riskabel, riskfullt risky
lekfull rompish
saftig, savfull sappy
sardonisk, hånfull sardonic
spotsk, fröraktfull scornful
hånfullt scornfully
kärnfull sententious
lugn, fridfull serene
ondskefull sinister
hånfull sneering
föraktfull, nedlåtande sniffy
klangfull sonorous
själfull soulfull
livfull, pigg spirited
präktig, härlig, glänsande, praktfull splendid
stel, fullständig stark
kraftfullt strongly
praktfull sumptuous
skrockful, vidskeplig superstitious
taktfullhet, takt tact
grannlaga, taktfull tactful
taktfullhet tactfulness
talangfull talanted
smakful tasteful
öm, kärleksfull, mör, späd tender
ryskig, fasansfull, förfärlig, hemsk, fruktansvärd terrible
tankfullt thankfully
rasren, fullblod thoroughbred
tankfull thoughtful
hotfull threatening
åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät tight
stadsfullmäktige town councillor
kraftfull trenchant
fulhet ugliness
otäckt, otäck, anskrämlig, ful ugly
ofullbordad, inte färdigt unfinished
ful unsightly
flärdfull, fåfäng vain
värdefull valuable
värdefullt valueable
kärnfullt vigorously
livfull vivid
fullmakt, garantera warrant
garanti, fullmakt, häktningsorder warrent
nyckfull whimsical
nyckfullhet whimsicallity
tankfull, trånande wistful
vördnadsfull worshipful
högaktningsfullt, Er tillgivne Yours sincerely
other swedish words that include "opassande" : english :
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
missklädsam, opassande unbecoming