The English term "turn over" matches the Swedish term "stjälpa, kantra"

other english words that include "over" : swedish :
boot cover baklucka
call-over upprop
calling over upprop
clover väppling, klöver
controversial omtvistad
controversy tvist, strid
cover pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke
coverage täckning
covered täckte
covering täckande
coverlet täcke, sängöverkast
covers täcker
covert gömställe, hemlig
discover uppdraga, upptäcka, hitta
discovered upptäckt
discoveries upptäckt
discovers upptäcker
discovery rön, fynd, upptäckt
endcover ändskydd
flyover vägkorsning i olika plan, viadukt
gill cover gällock
govern regera, styra
governable lättstyrda
governed styrd
governess guvernant
governing regerande
government myndighet, regemente, styrelse
government - the regeringen
Government office verk
governments myndigheter
governor landshövding
governs regerar
hand (over to) räcka över till
hand over överlämna
hang-over baksmälla
hangover bakrus
hover kretsa, sväva
hovercraft svävfarkost
hovering svävande
hovers svävar
iimpoverishment utarmning
impoverish utarma
left-overs rester
lookover genomsyn
lover älskare
misgovernment vanstyre
moreover dessutom
mover upphovsman, drivande kraft, drivande kraft
other-government andra som styr
over över
over-fertilization övergödning
over-greased överfettat
over-intellectual överintellektuella
over-the-counter över disk
over-write skriva över
overactive överaktiva
overall total
overbearing högdragen, myndig
overcame övervann
overcast molnig, mulna
overcharge överdebitera
overcoat överrock
overcome övervinna
overcrowded trångbodd, överfylld
overdo överdriva
overdraft överskridande
overdraw dra över kredit
overdress utstyra
overdue försenad
overexploitation rovdrift
overfilled överfyllda
overfish utfiska
overflow översvämma
overflowing översvämmande
overgrazing överbetning
overgrown with bevuxen
overhaul översyn
overhead fasta kostnader
overhear få höra, får höra
overheat överhettas
overheating överhettning
overland landvägen
overlap delvis täcka
overlapping överlappande
overload överbelastning
overloaded överbelastade
overlook förbise, överse med, förbise
overpower överväldiga
overprint övertryck
overrate överskatta
override åsidosätta
overrule förkasta, upphäva
overrun överskrida, översvämma
overseas utomlands
overseer verkmästare
overshadow överskugga
overshadows överskuggar
oversight förbiseende, översikt
oversleep försova sig
overstate överdriva
overstep överskrida
overstrain överansträngning
overstrike överstryknings
overt öppen, offentlig
overtake köra om
overtax överbeskattas
overthrow kullkasta, störta
overtime övertid
overture anbud, uvertyr, stjälpa omkull
overview översikt
overweight övervikt
overwhelm överväldiga, översvalla
overwhelmed överhopad, överväldigad
overwhelming översvallande
overwork överanstränga, övertidsarbete
overworked överarbetad
overwrite överskriva
overwriting överskrivande
overwrote skriva över
pass over utelämna
plover brockfågel
poverty fattigdom, armod
proverb ordspråk
pushover lätt sak, lätt match, barnlek
recover krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig
recovered återvinna
recovery tillfrisknande, återhämtning, bättring
rediscover återupptäcka
rover fribytare, vandrare
run over köra över, överkörd
slipcover möbelöverdrag
slipover slipover
slur over halka över
sovereign suverän, pund, regent, härskare
sovereignty suveränitet
take-over övertagande
take over axla, överta
takeover företagsförvärv
takeoverbid övertagandebud
tumble over välta
turn over the leaves bläddra
turnover omsättning
tyrannize over tyrannisera
uncover blotta, avtäcka