The Swedish term "adelstitel, min herre" matches the English term "sir"

other swedish words that include "min" : english :
a-minor A minor
administration admin
administrera administrate
administratör administrator
administratörer administrators
albumin albumin
aluminium aluminium
aluminium aluminum
amin amine
aminosyra amino acid
amfetamin amphetamine
åtminstone at least
åtminstone atleast
badminton badminton
strömming Baltic herring
miniräknare calculator
kummin caraway
minnesgravvård cenotaph
åminnelse commemoration
uppsyn, ansikte, min countenance
brottsling, kriminell, förbrytare criminal
kriminalitet criminality
krympling, omintetgöra cripple
kulminera culminate
minska hastigheten decelerate
fartminskning deceleration
avtagande, minska decrease
minskar decreases
stegvis minskning decrement
avkriminalisera decriminalize
minska, förnedra, degradera degrade
minskar degrades
minska i värde depreciate
minska, stiga ned descend
minskande descending
förminska, minska diminish
förminskar diminishes
minskning diminution
omintetgöra disconcert
diskriminering, urskillning discrimination
diskriminerande discriminatory
dominerande, förhärskande dominant
behärska, dominera dominate
dominera, behärska domineer
dominikanska republiken dominican
förminska dwindle
feminiserad, veklig, förverkligad effeminate
experimintell experimental
term, min, uttryck, fras expression
för min skull for my sake
svika, gäcka, omintetgöra frustrate
terminsaffärer futures
gaskamin gas fire
upplysa, eklärera, illuminerad illuminate
urminnes immemorial
för övrigt, för resten, verkligen, minsann indeed
mindervärdig, underhaltig, underlägsen inferior
mindervärdighetskomplex inferiority complex
kamin ironstove
jasmin jasmine
jasmin jessamine
minderåriga juveniles
minst least
minst gynnad least-favoured
åtminstone leastwise
mindre less
minska lessen
minskar lessens
mindre lesser
uppsyn, titta, blick, min, ögonkast, titt, se look
min fru, fröken madam
sammansättning, smink, sminkning make-up
dominerande masterful
minne mem
minnessak, minne memento
minnesvärd memorable
minnesmärke memorial
minnen memories
minne memory
minnesberoende memory-depending
mina damer mesdames
noggrann, minutiös meticolous
miniatyr-, liten sportbil, dvärg midget
utseende, min, hållning mien
mime, pantomin mime
själ, ha något emot, tanke, sinne, minne, håg mind
min, minera, mina, gruva mine
mineral mineral
miniatyr miniature
minidator minicomputer
minidatorer minicomputers
minimera minimise
minimerad minimized
minimerar minimizes
minimerande minimizing
minipiller minipill
minister, frikyrkopräst, präst, statsråd minister
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
moll, mindre minor
minoriteter minority
menuett, minut minuet
protokoll, minuter minutes
mer eller mindre more or less
min, mitt my
likväl, ändå, dock, icke desto mindre nevertheless
terminologi nomenclature
mindre viktiga non-essential
måla, smink paint
skede, termin, tid period
komminister perpetual curate
minnestavla, platta plaque
minspel play of features
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
dominera predominate
främst, premiärminister premier
premiärminister, statsminister prime minister
påminna sig, minnas recollect
minskar reduces
inskränkning, minskning, förminskning reduction
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
påminna, erinra remind
påminna om remind of
påminnelse reminder
påminner reminds
minne reminiscence
påminnande om reminiscent
smink rouge
sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom sap
termin semester
seminarium seminary
minskat shrunk
badmintonboll, fjäderboll, lekboll shuttle cock
minne souvenir
vårterminen spring term
kamin, kakelugn stove
schersmin, syren syringa
preliminära tentatively
villkor, term, termin term
terminal, slutgiltig terminal
terminologi terminology
omintetgöra thwart
omyndig, minderårig under age
undergräva, underminera undermine
om inte, såvida inte, med mindre unless
diskriminering victimization
minutiös vivisection