The English term "sup" matches the Swedish term "äta kvällsvard, klunk, supera"

other english words that include "sup" : swedish :
class superintendent klassföreståndare
insuperable oövervinnerlig
presuppose förutsätta
self-supporting självförsörjande
sound-support ljudstöd
superannuated överårig, gammalmodig
superb präktig, storartad
supercillious högdragen
superfast supersnabb
superfical ytlig
superficial ytlig
superficiality ytlighet
superfluous överflödig
superhuman övermänsklig
superintend övervaka
superintendent inspektör
superior förman, överordnad, överman, överlägsen
superior numbers övermakt
superiority övermakt, överlägsenhet
supermarket stormarknad
supernatural övernaturlig
supernumerary statist, övertalig
superpowers supermakterna
superscription till påseende, påskrift
supersede ersätta
supersonic överljuds
superstition vidskepelse, vantro, skrock
superstitious skrockful, vidskeplig
supervise kontrollera
supervision uppsikt
supervison tillsyn
supervisor uppsyningsman, övervakare
supine slö, liggande på rygg
supper kvällsmat, supé
supplant undantränga
supple smidig, inställsam
supplement bilaga, tillägg
supplementary tilläggs
supplication ödmjuk bön
supplie förse
supplied medskickad
supplier leverantör
supply förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera
support understöd, medhåll, försörja, understödja
support oneself livnära sig
supporter anhängare
supporting stödjande
suppose förmoda, tro, mena, anta
supposition antagande, förmodligen
suppress undertrycka, kväsa
suppuration varbildning
supranational överstatlig
supremacy överlägsenhet, överhöghet
supreme överlägsen, högst
supress dämpa
the Supreme Court Högsta domstolen