The English term "ta" matches the Swedish term "tack"

other english words that include "ta" : swedish :
ablactation avvänjning
abstain avstå
abstainer absolutist
accentutate betona, accentuera
acceptability godtagbarhet
acceptable acceptabelt, godtagbart
acceptance accept, accepterande, antagande
acceptant acceptor
accidental tillfällig
accidentally händelsevis
accountability ansvarighet
accountable tillräknelig, ansvarig, förklarlig
accountancy bokföring
accountant revisor, kamrer, bokförare
acetate acetat
acquaintance bekantskap
acquaintanceship bekantskap
acquittal frikännande
acta handling
adaptability anpassningsförmåga
adaptable anpassningsbar
adaptation anpassning, adaptation
adjustable justerbar
admittance inträde, tillträde
advantage företräde, övertag, försteg, nytta, förmån
advantageous fördelaktig
advantageous to gynnsam för
advantages fördelar
affectation tillgjordhet
afforestation skogsodling
after-taste bismak
aftertaste eftersmak
agitate uppröra, agitera
agitation alteration, sinnesrörelse
air-taxi lufttaxi
alimentary närande
altar altare
altar-boy korgosse
altar-piece altartavla
amphetamine amfetamin
amputate amputera
amputated amputerat
amputation amputation, amputering
annotate kommentera
annotation anteckning
Antabuse antabus
antagonism motstånd
antagonist antagonist
antagonistic motverkande
antagonize egga upp
Antarctic Antarktis
antenatal mödravårdscentral
antistatic antistatisk
aorta aorta
apostasy avfall
apostate avfälling
appertain tillhöra
aqua vitae akvavit
argumentative diskussionslysten
army staff armestab
arroganta arrogant
ascertain förvissa sig om
assistance medverkan, bistånd, assistans, hjälp
assistant medhjälpare, biträde
assistant doctor underläkare
attach anknyta, bifoga, fästa
attaché attaché
attached fäst, tillgiven
attached to fäst vid
attaches fäster
attaching hopfästande
attack överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall
attacking anfallet
attacks anfall
attain vinna, nå, uppnå, ernå, hinna
attainments talanger
attestation attest
attributable anses bero på
audiotape ljudband
authoritative officiella
backstage bakom kulisserna
backstairs baktrappa
bandstand musikestrad
bantam dvärghöns
be mistaken missta sig
be taken in bli lurad
bicycle stand for bicycles cykelställ för cyklar
blatant skränig
bobtail stubbsvans
book-stall tidningskiosk
borstal undomsfängelse
botanical botaniska
botanist botaniker
botany botanik
britain storbritanien
britany bretagne
brittany bretagne
brutal brutal
brutality brutalitet
busstation bus station
bystander åskådare
cab-stand droskstation
cabotage kustfart
cantankerous grälsjuk, elak
capital huvudstad, kapital, versal
capitalist kapitalistiska
capitalistic kapitalistiska
capitalization kapitalisering
capitalize kapitalisera
capstan ankarspel
captain kapten, kaptenen
care-taker vårdare
caretaker vaktmästare
catagories kategorier
catagory kategori
catalog katalog
catalogs kataloger
catalogue katalog, katalogisera
cataloguing katalogisering
catalouge katalog
catapult katapult, slangbåge
cataract stort vattenfall, grå starr
catarrh katarr
catastrophe katastrof
catastrophies katastrofer
cenotaph minnesgravvård
certain viss, äker, sakt, förvissad
certainly visserligen, säkert, visst, säkerhet
certainty visshet
charitable barmhärtig
charlatan charlatan
chieftain hövding
circumstance omständighet
circumstances omständigheter
circumstantial omständig
city-states stadsstater
coastal kust
cogitate fundera
cogitation begrundande, reflexion
collection of taxes uppbörd
combatant kämpe
comfortable bekväm
commentary kommentar
complementary komplementerande
computational data
computations databeräkningar
conductance ledningsförmåga
confidental förtrolig
confrontation konfrontering
confutation vederläggning
congenital komplett
connotation speciell betydelse, bibetydelse
constable konstapel
constaint nödtvång
constant beständig, konstant
constantly jämt och samt
constants konstanter
consultant rådssökande
consultants konsulterande
consultation samråd
consultative rådgivande
contact beröring, kontakt
contact surface anliggningsyta
contacted kontaktat
contacting kontaktande
contactors kontaktorer
contacts kontakter
contagion smitta
contagious smittosam
contain innehålla
contained förvarad
container container, behållare
containing innehållande
contains innehåller
contaminate förorena, besmitta
contaminated förorenat
contamination nedsmutsning
continental kontinental
copy-taster redaktionschef
cosmopolitan kosmopolitisk
cottage villa, stuga, hydda
counter-attack motanfall
crystal kristall
curtail stympa, avkorta
curtain förhänge, ridå, gardin
custard tjock vaniljsås
cutaway jackett
dastard pultron
dastardly usel
data data
data-processing databehandling
database databas
databases databaser
datable daterbar
datail detalj
datamation databehandling
datatypes datasorter
de-installation av-installation
debatable diskutabel
debilitate försvaga
decapitate halshugga
decapitates halshugger
decapitation halshuggning
decontaminate sanera
decontamination sanering
deforestation avskogning
defragmentation defragmentering
deinstall avinstallera
deinstallation avinstallation
delectable ljuvlig
deportation utvisning
deputation deputation
detach lösgöra, avskilja
detachable löstagbar
detached frånskild
detachment avskiljande, avskildhet
detail detalj
detailed detaljerad, utförlig
details detaljer
detain kvarhålla
detestable avskyvärd
devastate härja, skövla
devastated ödelagd
devastating ödeläggande
dictate föreskriva, befallning, diktera
dictates dikterar
dictation maktbud, diktamen, diktat
dictator diktator
dictatorship diktatur
digitala digital
disadvantage nackdel
disadvantageous ofördelaktig
disadventage nackdel
disentangle lösgöra, reda ut
disentanglement utredning
disinfectant desinfektionsmedel
disreputable illa beryktad, vanhedrande
distaff slända på spinnrock
distance håll, distans, sträcka, avstånd
distanced distanserad
distant fjärran, avlägsen, långt avlägsen
distaste avsmak
distasteful vidrig, osmaklig
documentation dokumentation
documentations dokumenteringen
dotage svaghet, ålderdomsslöhet
dovetail hopsinka
dovetailed hoplänkad
downstairs nere
eatables matvaror
ecstasy extas
editorial staff redaktion
elementary elementär
elementary school grundskola
entail arvsföljd, medföra
entangle trassla in
entangled intrasslad, trasslig
entertain undfägna, roa, underhålla, traktera
entertaining rolig, underhållande
entertainment tillställning, underhållning
entertains hyser
environmental miljö
epitaph epitaf, gravskrift
establish inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa
establish one`s identity legitimera sig
establishment upprättande, inrättning, institution
estate egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus
etablish etablera
euro-standardization europastandardisering
executable körbar
executables körbara
exhortation maning, uppmaning
exorbitant omåttlig
expectant väntande
expectation förhasta, förhoppning, förväntan
experimental experimintell
exploitation utnyttjande
extant bevarad
facilitate underlätta
facilitated främjandet
fairy-tale saga
fantasies fantasier
fantasize fantisera
fantast fantast
fantastic sagolik, fantastiska, fantastiskt
fantasy fantasi
fantasy-language fantasi-språk
fastalistic fastalistisk
fatal ödesdigert, dödlig
fatality svår olycka
feel uncomfortable vantrivas
felicitate lyckönska
felicitation lyckönskan
file-catalogue fil-katalog
fixed star fixstjärna
flirtation kurtis
flotation startande, flytkraft, flytförmåga
foetal foster
footage bilder
footstall plint, stigbygel
for instance till exempel
forestall föregripa, förekomma
forestalls förebygger
foretaste försmak
fountain fontän
fountain-pen reservoarpenna
fractal fraktal
fragmentary fragmentarisk
frontage fasad
fruitage frukt
fundamental principiell, väsentlig, grundläggande
fundamentalists fundamentalister
gas station bensinstation
gas tank bensintank
gastric catarrh magkatarr
general payroll tax arbetsgivaravgift
genital fortplantnings-, genital
genitals könsorgan
gestation dräktighet
gotta måste
grand-stand huvudläktare, läktare
gravitation tyngdkraft
Great Britain Storbritannien
guitar gitarr
habitable beboelig
habitat naturlig hemvist
habitation boningsplats, boning
hereditary ärvda, ärftlig
heritage arv
hesitant betänksam
hesitate tveka, dröja
hesitating tvekande
hesitation villrådighet, tvekan
hippopotamus flodhäst
horizontal horisontal, vågrät
horizontally horisontalt
horsetail hästsvans
hospitable gästfri
hospital sjukhus
hospitality gästfrihet
hospitalization sjukhusvistelse
hospitalize lägga in på sjukhus
hostage gisslan
humanitarian människovän
illimitable oändlig
imitate efterlikna, imitera, härma
imitation efterbildning
imitative efterliknande
imitator imitatör
immortal odödlig
immortality odödlighet
immortalize odödliggöra
implementation realiserande
importance vikt, betydelse
important viktig, betydelsefull, betydande
importantly viktigt
importation importering
in good taste smakfull
inadvertant ouppmärksam
incantation besvärjelse
incapacitate göra oförmögen
incapacitated arbetsoförmögen
incertainty osäkerhet
incidental tillfälligt
incidentally tillfälligtvis, i förbigående
inconstant obeständig
indentation märkning
indisputable oemotsäglig
indomitable okuvlig
inevitable ofrånkomlig, oundviklig
inevitably oundvikligen
inhabitant invånare, inbyggare
inheritance arv
inhospitable ogästvänlig
inimitable oefterhärmlig
inscrutable outgrundlig
install installera
installable installerbar
installation-diskette installations-disketten
installationfiles installationsfiler
installer installerare
installing installation
installs installationer
instalment avbetalning (med belopp)
instance exempel
instances instanser
instand ögonblick
instant ögonblicklig
instantaneous ögonblicklig
instantly omedelbart
instrumental bidragande
insurmountable oöverstiglig
intact oförändrade, orörd
intake insug
intangible obestämd
interpretation utläggning, tolkning av
interstate mellan stater
invitation inbjudan
invitations inbjudningskort
involuntary ofrivillig
irrefutable ovedersäglig
irresistable oemotståndlig
irritable retlig, lättretlig
irritants irriterande
irritate förarga, irritera
irritated uppretad, retade
irritates retas
irritating retande
Italian italienska, italiensk
italic kursiv
italicized kursiverad
italics kursivering, kursiv
Italy Italien
jactation skryt
job rotation arbetsväxling
juxtapose placera vid sidan
juxtaposition sammanställning
kickstand on a bike cykelställ på cykel
lamentation jämmer
lamentations klagovisorna
landing-stage båtbrygga
language-databases språk-databaser
lay the table duka
leotard trikåer
limitation begränsning, inskränkning
litany litania
lodestar polstjärna, ledstjärna
long-distance heating fjärrvärme
lumpenproletariat trasproletariat
lying hospital BB, barnbördshus
maintain upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla
maintaining bevara
make a mistake missta sig
manifestation yttring
manifestations manifestationer
marital äktenskaplig
mashed-potatoes potatismos
matador matador
matter of taste smaksak
measuringtape måttband
meditate meditera, planera
medulla oblongata förlängda märgen
mental sinnes-, sjäslig
mental state själstillstånd
mentality mentalitet
mentally andligen, mentalt
merchantability köpvärde
metabolic metabolism, ämnesomsättnings
metabolism ämnesomsättning
metacharacter metatecken
metage mätavgift
metal metall
metallic metallisk
metallurgic metallurgisk
metalwork metallarbete
metalworking metallbearbetning
metamorphosis metamorfos, förvandling
metaphor liknelse
metaphorically bildspråk
militancy stridbarhet
militant stridslysten
militaristic militära
military militärisk, militär
military man militär
military service värnplikt
mistake misstag, misstag
misunderstand missuppfatta, missförstå
misunderstanding missuppfattning, missförstånd
momentary kortvarig
monetary monetär
mortal dödlig, människa
mortality dödlighet
mortar mortel, mörsare, murbruk
mountain berg, fjäll
mountain-ash rönn
mountain lion puma
mountain peak bergstopp
mountaineer bergsbestigare
mountainous bergig
mountains berg
moustache mustasch
movie star filmstjärna
music stand notställ
mustang mustang
mustard senap
mustard gas senapsgas
mutability föränderlighet
mutant muterade
mutilitate lemlästa
natal födelse
natality nativitet, födelsetal
nation-state nationalstat
necessitate nödvändiggöra
nectar nektar
nectarine nektarin
news-stand tidningskiosk
newsstand tidningskiosk
no admittance ej tillträde
No Admittance tillträde förbjudet
non-commital obunden
non-standard ej standard
nostalgia nostalgi
nostalgic hemsjuk
notable märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd
notation beteckningssätt
notations noteringar
notwithstanding oaktat
obstacle hinder
obtain skaffa, erhålla, vinna, anskaffa
obtain by force tilltvinga
obtainable anskaffbar
obtained införskaffad
obtaining införskaffande
octagon åttahörning
octagonal åttakantig
octavo oktav, oktavformat
oriental orientalisk
orientation orientering
ostentation skrytsamt, prål, vräkighet
ostentatious föregiven, ostentativ
outdistance distansera
outstanding enastående, framträda
overexploitation rovdrift
overstate överdriva
overtake köra om
overtax överbeskattas
painstaking noggrann
palatable smaklig
palpitate darra, klappa
parliamentarism parlamentarismen
partake delta
pay in taxes betala skatt
pedestal postament
pedestals socklar
pentagon femhörning
Pentecostal revival pingsrörelse
pepentant ångerfull
percentage procenttal
percentages procenttal
personal estate lösöre
pertain angå, tillhöra
petal kronblad, blomblad
phrase-database frasbas
pittance svältlön, liten lön, smula
placenta moderkaka
planetarium planetarium
plantain groblad
plantation plantering, plantage, koloni
pollutant förorenande ämne
portabel bärbara
portable flyttbar, portabel
postage porto
postal post
postal-order postanvisning
postnatal efter födelsen
potash kaliumkarbonat, pottaska
potassium cyanide cyankalium
potato potatis
potato chips chips
potentate potentat
pottasic kali
power station kraftstation
precipitate brådstörtad, påskynda
predictable förutsägbara
premarital föräktenskaplig
premeditate tänka ut
premeditated uppsåtlig, överlagd, avsiktlig
presentations presentationer
prifitable nyttig
printable utskriftsbar, tryckbar
profitable lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig
proletarian proletär
proletariate proletariat
Protestant protestant
Puritan puritan
qualitative kvalitativ
quantitative kvantitativ
quatation marks cituationstecken
quickstart snabbstart
quota kvot
quotation citat, anbud (pris)
quotation mark anföringstecken, cituationstecken
rattan rotting
re-establish återupprätta
re-exportation reexport
receptacle förvaringskärl
recital uppläsning, konsert
recitation deklamation
rectangle rektangel
rectangular rektangulär, rätvinklig
red-tapist paragrafryttare
redistributable utgivningsbara
reductant motvillig
rehabilitate ge upprättelse åt
rehabilitation återupprättelse, rehabilitering
reinstall återinstallera
reinstalling återinstallera
reluctant motvillig
remittance penningremiss, remiss
rental uthyrning
repentance ånger
reply-stamp svarsmärke
reply-stamps svarsmärken
representative representant, representativ, ombud
reputable aktad
reputation anseende, rykte
reputations rykten
requital vedergällning
resistance motstånd, motvärn, motstånd
respectability anständighet
respectable respektabel, anständig
restart omstarta
restarted startat om
restaurant restaurang
restaurantkeeper källarmästare
resuscitate återuppliva
retail detaljhandels
retail dealer återförsäljare
retailer återförsäljare
retain behålla
retake återintaga
retaliate hämnas
retaliation hämnd
retard försena
retractable indragbart
revitalize återuppliva
rock-chrystal bergkristall
rota tjänstgöringsordning
rotary roterande
rotate rotera
rotating roterande
rotation svängning, rotation
rotational rotations
rubber-stamp gummistämpel
rudimentary rudimentär
run an estate sköta ett gods
sabotage sabotage, sabotera
sacerdotal prästerlig
sacramental sakramental
safety curtain järnridå
Sagittarius Skytten
sales tax omsättningsskatt
salutary hälsosam, nyttig
salutation hälsningsfras, hälsning
samaritan samaritisk
samaritans samariter
sanitary sanitär
sanitation hälsovård, hygien
Santa Claus jultomte
Satan Satan
satanic satanisk, satanisk, djävulsk
satanists satanister
sea captain sjökapten
secretariat sekretariat
secretary sekreterare
sedentary sittande
sedimentationrate blodsänka
selectable valbara
semi-detached halvt fristående
senior assistant master lektor
sentimental sentimental, känslosam
settable inställningsbara
shootable skjutbar
shop-assistant expedit
shortage brist
siesta siesta
simultaneous samtidig
simultaneously samtidigt
soda fountain sifon
solitary enslig
spectacle skådespel
spectacles glasögon
spectacular spektakulära
spelling mistake rättskrivningsfel
spontaneous spontan
stab sticka, stöta, dolkstöt
stability stabiliteten
stabilize stabilisera
stable stabil, stall
stack stack, skorsten, stapla
staff stav, personal, stab
stag hjorthane
stage teater, scen, estrad
stage-coach postdiligens, diligens
stage-fright rampfeber
stage-management regi
stage-manager regissör
stagger vackla, stappla, ragla
staggering förbluffande
stagnant stillastående, slö
stagnate stocka sig, stagnera
staid stadgad, stadig
stain betsa, fläcka, fläck
stainless fläckfri, rostfri
stair trappan
staircase trappa, trappuppgång
stairs trappor, trappa
stake stake, insats, satsa
stake in a game insats
stale unken, inte färsk
stalemate dödläge, patt
stalk smyga, kliva, stjälk
stall spilta, kloak, bås
stallion avelshingst, hingst
stalls fördröjer, hindrar
stalls at thr theatre parkett på teater
stalwart trogen, kraftig, robust
stamen blommans ståndare
stamina styrka, uthållighet
stammer stamma, stammning
stamp prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla
stamp-fee lösen
stampede panikartad flykt
stamps stämplar
stanchion stolpe, stötta
stand stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå
stand-alone fristående
stand-in ersättare
stand on ceremony krusa
stand out against avteckna sig mot
standard klass, normal, baner, norm, standar, fana
standard-bearer fanbärare
standardization standardisering
standardize standardisera
standing står
standstill stillastående, stockning
stank stinkt, stinkte, stank
staple krampa, märla, stapelvara
star stjärna
starboard styrbord
starch stärka, stärkelse
starch the collar stärka kragen
stare gapa, glo, stirra
starfish sjöstjärna
stark stel, fullständig
starlet ung kvinnlig filmstjärna
starling stare
starred stjärnbeströdd
starsprangled banner - the stjärnbaneret
start start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse
start-up uppstart
start for begiva sig till
starters uppstart
starting startar
starting-line startlinje
startle spritta, skrämma upp, skrämma
startled förfärad, uppskrämd
startling häpnadsväckande
starvation svält
starve svälta, hungra
starved utsvulten
starving svälter
state ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera
state-room praktgemak, lyxhytt
state of emergency undantagstillstånd
state of war krigstillstånd
stated uppgiven
stately ståtlig
statement uppgift, påstående, uppgift
static statisk
station station, förlägga
stationary stillastående
stationeer pappershandlare
stationery skrivpapper
statistical statistiskt
statistics statistik
statistics-function statistikfunktion
statuary bildhuggar-, skulpturer
statue staty
statuesque statylik
statuette statyett
stature kroppsstorlek, resning
status ställning, status
statute lag, stadga
statutory lagstadgad
staunch pålitlig, ståndaktig
staunchest inbitne
stave stav
stay uppehåll, stanna, vistas, vistelse
stay away utebli
staying stannande
stays korsett
stocktaking inventering
strata skikt, lager
stratagem knep
sub-catalogues under-katalogerna
substance huvudsak
substances ämnen
substandard undermålig
substantation bevis
substantial verklig, bastant
substantially verkligt
substantiate bekräfta
substantive substantiv
subtotal delsumma
suitable passande, läglig, lämplig
supplementary tilläggs
surtax extraskatt
sustain uppehålla
sweepstake totalisator
sweet-potato sötpotatis
syntactic syntaktisk
tab etikett, lapp
tabby katta, spräcklig
tabernacle tabernakel
table bord, tabell, tavla
table-boarder matgäst
table-land högplatå
table-lifting bordsdans
table-linen bordslinne
table-manners bordsskick
table-rapping bordknackning
table-spoon matsked
table-talk bordssamtal
table-tennis bordtennis
table-turning bordsdans
table of rates taxa
tableau tablå
tablecloth bordsduk
tableknife matkniv
tableland högplatå
tablemat tablett
tables tabeller
tablespoonful matskedsmått
tablet tablett, skrivblock
tabletop bordsskiva
tablets lertavlor
tableware bordsservis
tabloid piller, tablett, tidning i litet format
taboo tabu
tabs etiketter
tabular i tabellform
tabulate ställa upp i tabellform
tabulation tabelluppställning
tacit tyst, underförstådd
taciturn fåordig, tystlåten, tystlåten
tack häftstift, stift, tråckla, nubb
tackle tackla, talja
tackling rigg
tacky klibbig
tact taktfullhet, takt
tactful grannlaga, taktfull
tactfulness taktfullhet
tactical taktisk
tactician taktiker
tactics taktik
tactless taktlös
tadpole grodyngel
taffeta taft
taffrail akterreling
tag fästa, fras, lapp
tag-end sistadel
tail svans, skört, stjärt
tail-coat frack
tail-end slutdel
tail-gate baklucka
tail-light baklykta
tail-wind medvind
tailback bilkö
tailed med svans
tailor skräddare
tailor-made skräddarsydd
tailoring skrädderi
tailpiece slutstycke
tails svansar
tailsman mottagare
tailspin spinn
tained skämd
taint fläck, besmitta
take vidtaga, intaga, taga, ta
take-away restaurangtyp
take-home lön efter skatt
take-in bedrägeri
take-off startplats, avstamp
take-over övertagande
take a bath bada
take a cast of avgjuta
take advantage of utnyttja
take alarm ana oråd
take an aperient laxera
take away ta bort
take care of akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på
take charge of tillvarata
take in hysa
take in tow ta på släp
take over axla, överta
take pains to vinnlägga sig om, vinnlägga sig om
take part in deltaga
take possession of bemäktiga sig
take steps vidtaga åtgärder
take upon oneself ikläda sig
taken taget
taken prisoner tillfångatagen
takeover företagsförvärv
takeoverbid övertagandebud
taker tagare
taking intagande
takings intäkter
talanted talangfull
talc talk
talcum talk
tale saga, sägen, berättelse
talebearer skvallerbytta
talent anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet
talented begåvad
talk tala, samtal, prat, samtala
talkative pratsam, språksam, talför
talked pratade
talker pratmakare
talkie ljudfilm, talfilm
talking samtalande
talking-point diskussionsämne
talking-to åhutning
talking film talfilm
talks samtalar
tall storväxt, lång, reslig, högväxt, hög
tall person lång person
tall story amsaga
tallow talg
tally pricka av, överensstämma
tally-ho buss på
tallyman kontrollräknare
talon fågelklo
tamable tämjbar
tame tämja, matt, tam
tamer djurtämjare
taming tämjande
tamp packa till
tamper manipulera
tampered manipulerade
tampering kladdande
tampers manipulerar
tampon tampong
tan solbränna, garva
tang stark smak, stark lukt
tangent perifer
tangibility påtaglighet
tangible gripbar
tangle trassla till, härva, trassel
tank stridsvagn, cistern, vattenbehållare
tankard sejdel, krus
tanker tankfartyg
tanned solbrända
tanner garvare
tantalize reta, pina
tantamount liktydig, likvärdig
tantrum misshumör
tap tapp, tappa ur, knacka, klapp, klappa, kran
tape band
tape-recorder bandspelare
taper smalt ljus, smalna av
tapered konisk
tapering avsmalnande
tapes bandar
tapestry vävd tapet
tapeworm binnikemask
tapping tappning
tar tjära
tardy senfärdig, långsam, senkommen
target mål
tariff tulltaxa, taxa
tarmac asfalterad startbana
tarn tjärn
tarnish göra matt
tarnished anlupen
tarpaulin presenning
tarry dröja, tjärig
tart fruktkaka, besk
tartan rutigt skotskt tyg
tartar tandsten
task bestyr, värv, uppgift, uppgift
tasks uppgifter
tassel tofs
tast-master ceremonimästare
taste smaka, smak, avsmaka
tasted smakade
tasteful smakful
tasteless smaklös
tasty smaklig
tatter trasa
tattered trasig, söndertrasad
tattoo tatuering, tapto, tatuera
taught lärt
taunt hån, håna
taut spänd
tavern värdshus
tawdry uttstyrd
tawny brungul, läderfärgad
tax beskatta, skatt
tax-free skattefri
tax rate skattesats
taxable skattepliktig
taxation beskattning
taxi taxi
taxi-driver taxichaufför
taxicab bil, taxi, hyrbil
taxidermist konservator
taxing krävande, svår
teetotaller absolutist, nykterist
telltale skvallerbytta
temptation frestelse
tentative trevande
tentatively preliminära
testament testamente
text-statistics text-statistik
thermostate termostat
time-table schema, kommunikationstabell, tidtabell
tit-tat-toe tripp trapp trull
titanic jättelik
tittle-tattle skvaller
total summa, total
totally totalt
tractable lätthanterlig
tractable (be) spak (vara )
transportation transport
tributary bidragande, skattskyldig, biflod
turntable vändskiva
unacceptable oacceptabelt
unbeatable oöverträffbar, oslagbar
uncertain osäker, oviss
uncharitable kärlekslös
uncomfortable obekväm
undersecretary avdelningschef
understand begripa, förstå
understand from utläsa av
understanding förstånd, förstående
understands förstår
understate ta till för lite
understatement undervärdering
understatements undervärderingar
undertake åta sig
undertaker begravningsentreprenör
undertaking förbindelse
unimportant betydelselös, oviktig
uninhabitable obebolig
uninstall avinstallera
uninstalling avinstallerande
unitary enhetlig
unmistakable omisskänlig, tydlig
unobtainable onåbar
unpredictable oförutsägbar
unpremeditated oöverlagd
unstable ostadig
unsuitability olämplighet
unsuitable olämplig
upstairs uppe, uppför trappan
upstart uppkomling
uptake att fatta
user-selectable valbara
vantage fördel i tennis
vegetable vegetabilisk
vegetable-dish karott
vegetables grönsaker
vegetation växtlighet
vegetative växande
veritable fornlig
videotape videoband
vintage vinskörd, årgång av vin
visitation hemsökelse
vista perspektiv, utsikt
vital livsfarlig, livs-, vital
vitality vitalitet
vitalize vitalisera
voltage spänning
voltaic galvanisk
voltammeter voltampermeter
voluntarily godvillig
voluntary frivilligt
votary trogen tjänare
wait at table severa
walkie-talkie bärbar radiotelefon
wastage slöseri
watertap vattenkran
wattage wattal
wire-tapping avlyssning
withstand motstå
word-database ordbas
workstation arbetsstation
writing-table skrivbord


An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.