The Swedish term "tomma ord" matches the English term "lip-service"

other swedish words that include "ord" : english :
jordsvin aardvark
möjlig gjord abled
ombord aboard
ingick i, fördjupad absorbed
utföra, fullborda accomplish
tillförordnad, spelsätt, spel acting
ordspråk, tänkespråk adage
ordna, jämka, lämpa, justera, justera, reglera adjust
införda adopted
befordran advancement
fördelaktig advantageous
fördelar advantages
tillgjordhet affectation
påverkad, gripen, tillgjord, konstlad affected
agenda, dagordning agenda
jord agrarian
överenskommelse, ackord, avtal agreement
jordbruks agricultural
jordbruk, lantbruk, åkerbruk agriculture
fördela, tilldela allot
fördelning allotment
anor, börd ancestry
underordnad anciliary
fördatera, antedatera antedate
fördela apportion
uppställa, anordna, arrangera arrange
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
mordbrand arson
kronärtskocka, jordärtskocka artichoke
artificiell, konstgjord artificial
lönnmördare assasin
lönnmord assasination
lönnmördare, mördare assassin
mörda assassinate
mördad assassinated
mördar assassinates
lönnmord assassination
inneliggande order backlog
fördärv bane
fördärvlig, ödesdiger baneful
fördriven banished
steril, karg jord, ofruktbar barren
tillhörde belonged
födelse, börd, födelse birth
fördömd blasted
rost, fördärv, mjöldagg blight
inackordering board and lodging
inackordering boarder
inackorderingsställe, pensionat boarding-house
lovorda, puffa för boost
stör, störde bothering
bakbord breadboard
slå rekord break the record
bordell brothel
börda, belasta, börda, refräng, last burden
jordfästa, begrava bury
lokal förordning by-law
ömsom, i tur och ordning by turns
ordstäv byword
inkallelseorder calling-up
aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann careful
jord carth
gjuta, kasta, rollfördelning cast
slagord, lystringsord catchword
håla, jordkula, grotta cavern
upphörde ceased
ordförande chairman
ordförande chairperson
utfordra, utmana, utmaning challenge
jordekorre chipmunk
ackord, sträng chord
inbördeskrig civil war
krav, anspråk, kräva, fordra, hävda claim
fordringar, fordrar claims
rengjorde cleaned
jordkoka, tölp clod
samordning co-ordination
uppbörd collection of taxes
kombinera, skördetröska combine
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
budord commandments
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
oordning, oväsen, uppståndelse commotion
döma, fördöma condemn
fördömelse condemnation
oreda, sammanblandning, förvirring, oordning confusion
samband, bindeord conjunction
fullborda, fulländad, utsökt consummate
anordning contrivance
åkdon, fordon, befordran conveyance
samordna, koordinera coordinate
fördärv, förgängelse, skada corruption
motfordran counter-claim
fordringsägare, borgenär creditor
skörd crop
gröda, skörd crops
korsord crossword
svordom, förbanna curse
specialgjorda customised
mördare cut-throat
värd fördömelse damnable
fördömelse damnation
fördömande damning
skrivbord davenport
avgjord, beslutat decided
utsmyckning, dekoration, orden decoration
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
fördärvlig, skadlig deleterious
avkräva, avfordra demand from
förstörd demolished
fördöma, angiva denounce
fördömer denouncing
fördömande, angivelse denunciation
fördärva deprave
skrivbord, pulpet, arbetsbord desk
skrivbord desktop
förstöra, fördärva, ödelägga destroy
förstörd destroyed
ordböcker dictionaries
lexikon, ordbok dictionary
gjorde did
jordbana dirt-track
ofördelaktig disadvantageous
oordning, oreda, förvirring disorder
fördela, utdela dispense
förfogande, anordning, fallenhet, läggning disposition
missaktning, vanvördad disrespect
vanvördig disrespectful
vanvördigt disrespectfully
hyckla, fördölja dissemble
utge, utdela, fördela distribute
störde disturbed
dubbel, fördubbla double
fördubblar doubles
utställda, oavgjord drawn
förjaga, fördriva drive away
körde drove
fördämning dyke
mull, jorden earth
jordbävning earth-quake
världslig, jordisk earthly
jordbävning earthquake
eg-förordning ec-regulation
påbud, förordning edict
oerhörd egregious
vall, kaj, vägbank, bank (av jord) embankment
inskeppa, gå ombord embark
vräka, avhysa, fördriva evict
fordrande, krävande exacting
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
utomordentligt exceptionally
körda executed
fördriva, utvisa, relegera expel
svordom expletive
utomordentligt, ovanlig extraordinary
bonde, lantbrukare, jordbrukare farmer
jordbruk farming
fördelaktig, gynnsam favourable
frukbar, bördig fertile
fjord fiord
fjord firth
nonchalant, vanvördig flippant
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
förord foreword
förr i tiden, fordom, förr formerly
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
givande, bördig, fruktbar fruitfull
fullbordad, motsvara, uppfylla fulfil
jordfästning, begravning funeral
ordna parvis geminate
fördubbling gemination
folkmord genocide
förnämitet, finhet, tillgjordhet gentillity
gest, åtbörd gesture
gördel, omge, bälte girdle
gördel, sadelgjord, omkrets girth
jorden glob
ordlistor glossaries
ordlista glossary
smord greased
grund, gårdsplan, botten, jord, mark ground
in order hålla ordning
handgjord hand-made
lomhörd hard of hearing
gröda, skörda, bärga, skörd harvest
skördemaskin harvester
valla, hjord, skock herd
vördnadsvärd, gammal, grå hoary
hemmagjord home-grown
hem-gjord home-made
mordisk homicidal
hord horde
jordbruk husbandry
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
innebörd implication
i ordning in order
inombords inboard
mordbrands incendiary
fördärvlig, skadlig injurious
oförändrade, orörd intact
begrava, jordfästa inter
begravning, jordande interment
ofördragsam intolerant
vanvördig irreverent
kasta överbord jettison
arbetare, ackordsarbetare jobber
jordanien, jordan jordan
jordansk jordanian
hålla ordning keep in order
tangentbord keyboard
nyckelord keyword
mördare killer
bordell knock-shop
bordell knocking-shop
kordera knurl
fåordig laconic
värd, jordägare, hyresvärd landlord
ras, jordskred landslide
lövjord leafmould
ordboksförfattare lexicographer
ordagrann, ordagrann, bokstavlig literal
lassa, lasta, ladda, börda, lass load
lera, lerjord loam
låsa, fjord, sjö loch
lord, herre lord
BB, barnbördshus lying hospital
gjort, gjorda made
postorder mail-order
göra sin röst hörd make one's voice heard
handgjorda man-made
tillgjord mannered
fördärva mar
modermördare matricide
bakbord moulding board
mord, mörda murder
mördare murderer
mordisk murderous
inbördes, gemensam mutual
ordentligt neatly
ackordera, underhandla, förhandla negotiate
icke-order non-ordering
nordiska nordic
norra, nord, norr north
nordpolen North Pole - the
norra, nordlig, nordisk northern
nordväst northwest
ed, svordom, svordom, ed oath
vördnad, vördnadsfull hälsning obeisence
förmörka, oklar, mörk, fördunkla, otydlig, otydlig obscure
ombord on board
ombord onboard
fördomsfri open-minded
fördomsfrihet open-mindedness
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
välordnad, ordentlig, ordonnans orderly
order orders
ordinär, ordinarie, vanlig ordinary
bör, skulle, borde, skall ought
avlägsna, kasta ut, fördriva oust
trasig, i olag, i oordning out of order
oxford oxonion
fördrag pact
hedersord parole
ordklass part of speech
lösen, lösenord password
tidsfördriv pastime
jordnöt peanut
jordnötter peanuts
oavgjord, i avvaktan på pending
fördärv perdition
utförde performed
ordinarie permanent (emplyment)
fördärvlig pernicious
fördärva pervert
ackordsarbete piece-work
ackordsarbete piecework
bordskuvert place setting
täppa, jordbit plat
hamn, hamnstad, babord port
babords lanterna port light
bordlägga, uppskjuta, skjuta upp postpone
förord, inledning preamble
fördatera predate
fördefinierad predefined
företal, förord preface
ordningsman prefect
fördom prejudice
fördomsfull prejudiced
föreskriva, påbjuda, ordinera prescribe
ordförande, president, ordförande president
oerhörd prodigious
fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning profit
lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig profitable
befordra, befrämja, främja promote
avancemang, befordran promotion
vederbörande, ordentlig, tillbörlig proper
ordentligt properly
ordspråk proverb
ordlek, vits pun
sätta i stånd, ordna put in order
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
ordryttare quibbler
stinkande, yppig, rang, ordna, rad rank
tordmule razorbill
skörda reap
skördemaskin, skördeman reaper
återfordra reclaim
dunkel, fördold recondite
grammofonskiva, urkund, registrera, rekord record
omfördela redistribute
omfördelnings redistributive
fördubblas, öka, fördubbla, ökas redouble
ordning, styrelse, regim regime
vanlig, regelbundet, ordentlig regular
reglera, ordna, rucka, styra regulate
behöver, erfordra, tarva require
förnödenheter, erforderlig requisite
vidarebefordra reship
vördsam, aktningsfull, vördnadsful respectful
vörda revere
pietet, vördnad reverence
högvördig reverend
vördnadsfull reverent
vördnadsfull reverential
tjänstgöringsordning rota
fördärv, ofärd, fördärva, ruin, ruinera ruin
slutkörd run-down
köra över, överkörd run over
sadelgjord saddle-girth
lördag Saturday
ordstäv, såga, såg saw
jordbävnings seismic
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
uppgjord, ordnat settled
välordnad shipshape
skulle, borde should
borde inte shouldn't
innebörd signification
slagord, slogan slogan
underordnad sobordinate
smutsa, jordmån, jord, mark soil
sortera, ordna, sortera, sort sort
fördröjer, hindrar stalls
styrbord starboard
jordgubbe, smultron strawberry
underordnad subaltern
underordna subordinate
underjordisk subterranean
underjordisk gång subway
självmordsbenägen suicidal
självmord, självmördare suicide
förman, överordnad, överman, överlägsen superior
svordomar swearing
bord, tabell, tavla table
bordsdans table-lifting
bordslinne table-linen
bordsskick table-manners
bordknackning table-rapping
bordssamtal table-talk
bordtennis table-tennis
bordsdans table-turning
bordsduk tablecloth
bordsskiva tabletop
bordsservis tableware
fåordig, tystlåten, tystlåten taciturn
ordalag, villkor terms
jordisk terrestrial
vittenesbörd, intyg, vittnesbörd testimony
synonymordbok, ordbok, uppslagsbok thesaurus
åska, dåna, tordön, dunder thunder
städa, snygg, ordentlig, prydlig tidy
tåla, fördra, tolerera tolerate
fördrag, traktat, avtal treaty
underjordisk, tunnelbana underground
ostörd undisturbed
fördärv, upplösande undoing
ofullbordad, inte färdigt unfinished
oerhörd unheard of
oberörd unmoved
oavgjord unsettled
ofördärvad unspoiled
oberörd untouched
fördel i tennis vantage
fordon vehicle
vördnasvärd venerable
vörda venerate
vördnad veneration
muntlig, ordagrann verbal
ordagrann verbatism
mångordig verbose
ordrikedom verbosity
vinskörd, årgång av vin vintage
fördärva vitiate
smädelse, smädande, skymford vituperation
ordlista, ordförråd vocabulary
garanti, fullmakt, häktningsorder warrent
gjord av vax waxen
vi borde, vi hade we'd
sadelgjordsväv webbing
fordonsvåg weightbridge
fördämning, damm weir
välordnad well-arranged
välsmord well-lubricated
välordnade, välskött well-managed
bordell whorehouse
glosa, ord word
ordbok word-book
ordbas word-database
ordföljd word-order
ord-beräkning wordcount
ordrikedom wordiness
formulering, lydelse, ordalydelse wording
ordlöst wordless
ordlista wordlist
ordbehandlings wordprocess
ord words
ordrik wordy
vördnadsfull worshipful
skrivbord writing-table