The Swedish term "vi borde, vi hade" matches the English term "we'd"

other swedish words that include "vi" : english :
jordsvin aardvark
avvikelse aberrancy
som far vilse aberrant
villfarelse aberration
vila abeyance
boning, hemvist, vistelse abode
omkring, ungefär, kring, vid, cirka about
händelsevis accidentally
medge, bevilja accord
beviljade accorded
revisor, kamrer, bokförare accountant
van vid accustomed to
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
aktivist activist
aktiviteter activities
verksamhet, aktivitet activity
improviserat ad lib
stå fast vid adhere
fastsittande vid adherence
adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning adhesion
adjektivisk adjectival
improvisera adlib
tillrättavisa, varning admonish
råd, avi advice
avi advice-note
vinge, bärplan aerofoil
vidare afterthought
med vidöppen mun agape
agressivitet aggressiveness
vig agile
rörlighet, vighet agility
ångestfull, förtvivlad agonized
vindstilla airless
beredvillighet alacrity
äggvita albumen
alternativt, växelvis alternately
kvinnlig ambassadör ambassadress
vidd, amplitud amplitude
ansjovis anchovy
och så vidare and so on
meta, vinkel angle
vinkeljärn angle-iron
vinklar angles
kantig, vinkel angular
avvikelse, anomali anomaly
antiparti, motvilja antipathy
antikvitet, antik antique
antikvitetsaffär antique shop
bevilja appropriating
akvavit aqua vitae
vapenvila, stillestånd armistice
anvisningsprovision arranger`s fee
såvitt, ända till as far as
förvissa sig om ascertain
vilse astray
på, hos, i, till, vid, vid at
fäst vid attached to
vinna, nå, uppnå, ernå, hinna attain
uppvakta, deltaga, bevista, åhöra attend
vindsvåning attic
granska, revidera audit
reviderade audited
revision auditing
revisor auditor
lavin avalanche
ovilja, aversion aversion
sky undan, undvika, väja för, undfly avoid
undvika avoided
undvikande avoiding
undviker avoids
prisvinnande award-winning
villervalla babel
förvirrad, snopen baffled
förvirrande baffling
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
folkvisa ballad
visskrivare balladmonger
vederkvickande balmy
förvisa, landsförvisa banish
förvisning, landsförvisning banishment
förvilda barbarize
bukt, vik bay
vinka till sig beckon
försvinn begone
tillsvidare beings
vacker kvinna belle
förvirra bemuse
välvilja benevolence
välvillig benevolent
välvillig benign
sidan om, bredvid beside
beställa, omvittna bespeak
nativitet birth-rate
vindstöt, spränga blast
bleka, vitna bleach
chauvinist blimp
blinkvisare, skygglappar blinkers
svidande blistering
vida dambyxor bloomers
galt, vildsvin boar
svinaktig boarish
uppsving, dån, dåna boom
självinmatande programladdare bootstrap
vind box-room
svinga, svänga brandish
brännvin, konjak brandy
vidga, bredare broader
tvinga, skrämma bulldoze
besvikelse bummer
dryg, viktig bumptious
enplansvilla, villa, stuga bungalow
brinna, förbränna, vidbränna, bränna, brinna burn
yvigt hår bushy
av, vid, bredvid, till, genom by
visst by all means
händelsevis by chance
titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla call
visitkort calling card
ackvisition canvassing
slarvig, ovarsam, vårdslös, oförsiktig careless
protestvissling catcall
vinnande, smittande catching
cello, violoncell cello
viss, äker, sakt, förvissad certain
visserligen, säkert, visst, säkerhet certainly
visshet certainty
beviset certification
bevis certifications
jävig challengeable
kvitter, kvittra chirp
kvittrar chirps
kvittra chirrup
krabb sjö, ombytlig vind choppy
cider, äppelvin cider
artig, civil, hövlig civil
civil civilian
civila civilians
civilisation, kultur civilization
civilisationer civilizations
civilisera civilize
civiliserad civilized
civiliserande civilizing
rödvin claret
invid close by
hålla vid fast clung to
samundervisning co-education
villig att samarbeta co-operative
tvinga coerce
sida vid sida collateral
tvångsrekvirera commandeer
kommission, provision, fullmakt, uppdrag commission
vardaglig, trivial, alldaglig commonplace
jämförelsevis comparatively
tvinga, betvinga compel
tvingande compelling
avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet concern
kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet condition
villkorlig conditional
förväxla, förvirra confound
förbrylla, förvirra, förvilla confuse
distraherad, förvirrad, förbryllad, virrig confused
oreda, sammanblandning, förvirring, oordning confusion
segra, besegra, erövra, övervinna conquer
viga, inviga, helga consecrate
invigd consecrated
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
omstridd, omtvistad contested
omtvistad controversial
tvist, strid controversy
vitsgåta conumdrum
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
villa, stuga, hydda cottage
grevinna countess
artighetsvisit courtesy call
vinningslysten, vinningslysten, sniken covetous
gullviva cowslip
kreativitet creativity
liten vik, bukt creek
korsvis, genomkorsa criss-cross
virka, virkning crochet
skrev, vinkel crotch
vink, biljardkö cue
korint, vinbär currant
omtöcknad, yrvaken, förvirrad dazed
vild flykt debacle
tiostavig decasyllabic
bedra, svika, narra deceive
bedrägeri, villfarelse deception
stegvis minskning decrement
avinstallera deinstall
avinstallation deinstallation
illusion, villfarelse delusion
bevisande, demonstration demonstration
demonstrativ, bevisande demonstrative
avvikelser departures
utvisning deportation
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
förtvivlan, misströsta, förtvivla despair
förtvivlad, hopplös desperate
förtvivlan, nedslagenhet despondency
avvika deviate
avvikelser deviation
utslag i vikt deviation in weight
tillbehör, device device
avviker differs
avvikelse, avvika digress
utvidga dilate
direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta direct
anvisning directive
direktvideo directvideo
ta någon ur en villfarelse disabuse
avvisa disallow
försvinna disappear
försvinnande disappearing
försvinner disappears
göra besviken, svika disappoint
besviken disappointed
besvikelse, missräkning disappointment
besvikelse, nederlag discomfiture
betvivla, skam, vanheder discredit
avvikelse, oförenlighet discrepancy
ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande disgusting
ogilla, motvilja dislike
avskeda, entlediga, avvisa dismiss
oordning, oreda, förvirring disorder
visande displaying
strid, tvist dispute
omtvistad, omstridd disputed
tvistar disputing
besviken dissatisfied
avvika, ha olika mening dissent
vidrig, osmaklig distasteful
utvidga distend
misstro, tvivel distrust
visa ditty
avvika diverge
division, indelning, indelning, delat med division
sovande, vilande dormant
tvivla, betvivla, tvivel doubt
tvivelaktig, tveksam, betänklig doubtful
otvivelaktigt doubtless
tvivel doubts
vindbrygga draw-bridge
vindbrygga drawbridge
tvivelaktig dubious
dammtrasa, dammvippa duster
vistas, bo dwell
länstol, vilstol easy-chair
miljörevision eco-audit
virvel, virvla eddy
bildning, uppfostran, undervisning education
undervisande educational
effektivitet efficiency
själviskhet, egoism egoism
förstora, vidga enlarge
jämviktsläge equilibrium
rättvisa equity
tvivelaktig, tvetydig equivocal
misstag, fel, villfarelse error
trappa upp, öka stegvis escalate
väsentlig, viktig essential
och så vidare etc
evig, evinnerlig eternal
evighet eternity
undvika, undanbe sig, undgå evade
försvinnande evanescence
försvinnande evanescent
undanflykter, undvikande evation
ständig, evig everlasting
för evigt evermore
bevis evidence
bevisa, visa evince
egga, uppvigla, upphetsa excite
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
krävande, tvingande exigent
landsförvisa, landsflykt, förvisa exile
expandera, utvidga, utbreda expand
vid yta expanse
landsförvisa expatriate
fördriva, utvisa, relegera expel
visar exposes
visande exposing
utdrivande, utvisning expulsion
vidlyftig, vidsträckt, innehållsrik extensive
vidd, utsträckt extent
framtvinga, avtvinga, utpressa extort
ovidkommande, artfrämmande extraneous
ögonvittne eye-witness
ögonvittnen eyewitnesses
vissna, blekna, tyna fade
vissna bort fade away
vissen, tynade faded
dåna, svimma, svag, matt faint
svimning fainting
villfarelse, bedräglighet fallacy
långt, vida far
vida berömd far-famed
vittgående far-reaching
gödsvin fattening pig
dammvippa feather-duster
taxa, avgift, arvode, provision, honorar fee
kvinnlig, hona, fruntimmerkvinna female
kvinnlig feminine
vildhet, grymhet ferocity
fiber, halt, virke fibre
vild, grym fierce
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
vite, vacker, fin, bötefälla fine
vinkanna flagon
vingklaffar flaps
rycka till, svikta flinch
likvida medel floating assets
lösaktik kvinna floozie
vattenränna, flodravin flume
nervös oro, förvirring, regnby flurry
förvirra, förvirring fluster
vägkorsning i olika plan, viadukt flyover
flugviktare flyweight
brännvidd focal
vika fold
utvikningsblad fold-out
vikbar foldable
vilstol folding-chair
folkvisa folk-song
dopfunt, teckensnitt, vigvattenskål font
för alltid, evig, jämt for ever
våld, tvinga, kraft, tränga force
tvingade forced
tvingande forcing
lyckligtvis fortunately
spåkvinna, spåman fortune-teller
ojust, orättvis, smutsig foul
förtvivlade frantic
svika, gäcka, omintetgöra frustrate
främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre further
vidare furthermore
vinna, vinning, vinst, vinning, förvärva gain
vinstgivande, lukrativ gainful
intäkter, vinster, förtjänst gainings
vinner gains
spel, villebråd, parti, lek game
viltvårdare, skogvaktare game warden
djärv, med viltsmak, käck gamy
vitlök garlic
vindsrum, vind garret
utvikningsblad gatefold
ordna parvis geminate
bli kvitt med get even with
förkomma, vilse, försvinn! get lost
smita från, undvika get out of
bli fri från, bli kvitt, slippa get rid of
yrsel, svindel giddiness
lättsinnig, vimmelkantig, yr i huvudet, yr giddy
gingivit, tandköttsinflammation gingivitis
redovisa give an account
knotig, kvistig gnarled
kundkrets, välvilja good-will
ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa gorge
välvilja, nåd, behag grace
gradvis, långsam gradual
småningom, gradvis gradually
ympa, ympkvist graft
bevilja, tillåta, medgiva grant
vindruva, druva grape
viktig, grav, allvarlig grave
beta, snudda vid, avbeta graze
girig, snål, sniken, vinningslysten greedy
vinthund greyhound
grundläggande undervisning grounding
vild hönsfågel grouse
marsvin, försökskanin guinea-pig
ravin, ränna gully
vindil gust
naturlig hemvist habitat
hand, visare hand
handlöst, huvudstupa, vild headlong
envis headstrong
kviga heifer
arvinge heir
villrådighet, tvekan hesitation
övervintra hibernate
övervintrar hibernates
tips, antydan, vink hint
väsning, vina, väsa, fräsa, utvissla, väsa hiss
svin hog
hissa, vinscha hoist
hemlösa, husvill homeless
förhoppningsvis hopefully
sjukhusvistelse hospitalization
timvisare hour hand
inbillning, synvilla illusion
belysa, visa, illustrera illustrate
driva, tvinga impel
nödvändig, tvingande imperative
näsvishet impertinence
oförskämd, näsvis impertinent
vikt, betydelse importance
viktig, betydelsefull, betydande important
viktigt importantly
inviga inagurate
invignings inaugural
inviga inaugurate
invigning inauguration
ovisshet incertitude
räckvidd, frekvens incidence
tillfälligtvis, i förbigående incidentally
utökning, stegvis ökning increment
beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa indicate
körvisare, indikator indicator
individuell, enskild, individ, personlig individual
individuellt individually
ineffektivitet inefficiency
ofrånkomlig, oundviklig inevitable
oundvikligen inevitably
ofelbar, osviklig infallible
inviga initialize
inviger initializes
initiera, starta, inviga någon i initiate
oförrätt, orättvisa, orättvisa injustice
aning, vink inkling
vik, inlopp inlet
inkvisitationenr, äfst inquisition
frågvis, nyfiken inquisitive
inkvisitorer inquisitors
avig inside out
visitation, inspekterande inspecting
instruera, undervisa instruct
anvisning, instruktion, undervisning, föreskrift instruction
oövervinnerlig insuperable
till yttermera visso into the bargain
oövervinnerlig invincibility
oövervinnerlig invincible
inbjuda, invitera, bjuda invite
ofrivillig involuntary
ovidkommande irrelevant
oklanderlig, oförvitlig irreproachable
obeslutsam, tveksam, rådlös, rådvill irresolute
rosenkvitten japonica
vicka, ruska på jiggle
kvinna, svika, trolös jilt
chauvinism jingoism
chauvinistisk jingoistic
vits, skämta, skämt, gyckla joke
jovialitet joviality
jugoslavien jugoslavia
bara, rättvis, just, rättfärdig just
rätt, rättvisa justice
rättvist justly
rättvisa justness
placera vid sidan juxtapose
välvilligt kindly
godhet, välvilja kindness
kvinnlig släkting kinswoman
visste knew
kvistig, knölig knotty
kvinna, fru, dam, dam lady
klagovisorna lamentations
späck, ister, svinister lard
arvinge legatee
leviter Levite
åvila lie upon
lättvikt lightweight
betala, likvidera liquidate
likviditet liquidity
vistas, leva, bo live
ohågad, ovillig loath
loft, vind, skulle loft
lyckligtvis luckily
för nöd vinnings skull lucre
vigör, livskraft lustiness
vettvilling, dåre, galning madman
de tre vice männen magi
storlek, vikt magnitude
brevinkast, brevlåda mail drop
förvissa sig om make sure of
nödfallsutväg, provisorisk makeshift
illvillig malevolent
skadeglädje, illvilja, elakhet malice
illvillig, elak malicious
vis, sätt, maner manner
giftemål, vigsel, äktenskap marriage
gifta sig med, viga, gifta sig marry
underbar, vidunderlig marvellous
skriva in sig vid universitet matriculate
politisk vilde, ensamvarg maverick
gullviva, vårblomma mayflower
virrvarr, labyrint maze
förvirrande mazy
legosoldat, vinningslysten, vinningslysten mercenary
kvicksilver mercury
midvintern midwinter
vintergatan Milky Way
vintergatan milkyway
förtvivlad, eländig, ömklig, usel miserable
vilseleda, förleda, missleda, förvilla mislead
postanvisning money-order
svartvit monochrome
enstavig monosyllabic
odjur, vidunder monster
månadsvis monthly
omtvistad, tvivelaktig moot
mer, vidare, flera more
besittning för evig tid mortmain
valspråk, devis, motto motto
förmultna, multna, vittra moulder
vida, mycket much
förvirrad, virrig muddle-headed
rörig, virrig muddled
virrig, dyig, grumlig muddy
civila kläder mufti
politisk vilde mugwump
vinglögg mulled
allaktivitetshus multi-activity centre
privilegiebrev, urkunder muniments
muskatellvin muscatel
naivitet naïveté
nativitet, födelsetal natality
födelse, nativitet nativity
naturligtvis naturally
navigera navigate
navigerande navigating
navigatör navigator
nödvändigvis necessarily
ovillkorligen, behov needs
evig never-ceasing
närmast, bredvid next to
flink, vig nimble
kvicktänkt nimble-witted
adelskvinnor noblewomen
mindre viktiga non-essential
ickelevitisk non-levit
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
novis novice
objektivitet objectivity
tjänstvillig, förbindlig obliging
vidrig, anstötlig obnoxious
förtvining, gammalmodighet obsolescence
envishet, trots obstinacy
envishet obstinancy
skaffa, erhålla, vinna, anskaffa obtain
tilltvinga obtain by force
påtvingande obtrusion
trubbig vinkel obtuse
naturligtvis, givetvis of course
vid, ovanpå, på, anmaning on
vid närmare påseende on closer inspection
på vippen on the point of
prästviga ordain
skrivits originated
vidja, vide osier
landsförvisning, uteslutning ostracism
obygd, vildmark outback
övervinna overcome
delvis täcka overlap
övervikt overweight
delvis partially
dels, delvis partly
paviljong pavilion
visa en artighet pay a compliment
göra visit pay a visit
likvid, betalning, utbetalning payment
fredsvillkor peace terma
vipa peewit
straff, vite penalty
pingvin penguin
vimpel pennant
vimpel pennon
grå- och vitspräckligt tyg pepper-and-salt
förvirra, förbrylla perplex
rådvill, rådlös perplexed
envis persistent
näbbig, näsvis pert
styckevis piecemeal
finne, blemma, kvissla pimple
snurrig, vimsig pixilated
pekare, visare pointer
tung, ovig ponderous
piggsvin porcupine
svinkött, griskött, fläsk pork
civiluppbåd, väpnad grupp posse
möjligen, möjligtvis possibly
postanvisning postal-order
pudervippa powder-puff
företrädesvis, helst preferably
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
förskottslikvid prepayment
privilegium, förmånsrätt prerogative
förhandsvisning preview
förhandsvisningen previewing
förhandsvisningar previews
gullviva primerose
privilegium, rättighet privilege
bända, värdera högt, belöning, pris, vinst prize
möjligen, troligtvis probably
villkorlig dom, prov probation
anskaffa, utveckla, skaffa, ackvirera procure
vidunder prodigy
fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning profit
vidlyftig, långrandig prolix
prov, bevis, korrektur proof
bevisa, ådagalägga, påvisa prove
visa sig vara prove to be
bevisats proven
bevisning, bevisar proves
såvida, försedd provided
landskap, län, provins province
småstadsbo, provinciella provincial
förråd, tillförsel, matvaror, proviant provision
provisorisk provisional
matsäck, proviant, livsmedel provisions
villkorlig, provisorisk provisory
beskära träd, sviskon prune
pudervippa, vippa, flåsa, pust, blåsa, vindstöt puff
ordlek, vits pun
kvartalsvis quarterly
tvivelaktig questionable
rapp i mun, rask, hastig, snar, flink, kvick quick
kvicksand quicksand
kvitten quince
radioaktivitet radioactivity
frodig, vild rampant
slumpvis random
slumpvist randomly
omfång, räckvidd range
hålväg, klyfta, ravin ravine
villighet readiness
finjustera, revidera readjust
revision readjustment
redo, klar, beredd, beredvillig, färdig, påpasslig ready
visa sig på nytt, återuppstå reappear
tillrättavisande rebuke
kvitto, kvittera, mottagande receipt
recept, kvitton receipts
vila, luta sig bakåt recline
återvinna recovered
rektangulär, rätvinklig rectangular
återvinna recycle
återvinning, återanvändning recycling
rödvin red wine
återvisad redisplayed
motvillig reductant
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
hänvisat referred
hänvisar refers
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
vederkvicka, uppfriska refresh
uppfriskande, vederkvickande refreshing
förfriskning, vederkvickelse refreshment
vederlägga, tillbakavisa refute
återfå, återvinna regain
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
tillbakavisad rejected
tillbakavisar rejects
relativistisk relativistic
motvillig reluctant
kvick replik repartee
vila, ro repose
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
förebrå, tillrättavisa reprove
avvisa repulse
rekvisition requisition
vidarebefordra reship
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
residens, säte, bostad, vistelseort residence
vistas resides
resolut, viljestark, beslutsam resolute
ro, vila, rast rest
åvila rest with
vilade rested
vilande resting
vilar rests
återvinnande retrieval
svira, frossa, festa revel
omarbeta, revidera revise
ändring, revision revision
uppvisning rewiew
rasa (leka livligt), stoja, vild lek romp
tågvirke, rep, lina rope
vild flykt, slå på flykten rout
bågna, sjunka, svikta sag
vis, salvia sage
gulblek, sälg, vide sallow
utfall, kvickhet, utfärd sally
salvia salvia
vilohem, kuranstalt sanatorium
klok, vid sunt förnuft sane
sangvinisk sanguine
vis sapient
näsvis, uppkäftig saucy
barbarisk, ociviliserad, vild, vilde savage
skandinavien Scandinavia
skandinavisk Scandinavian
spelevink scapegrace
virrhöna scatter-brain
handskrift, andelsbevis script
lätt regnskur, rusa, vindil scud
ro, vickåra scull
självvisande self-displaying
självvisande self-viewable
egenvilja self-will
självisk, egennyttig selfish
halvårsvis semi-annually
avvisa send away
utvisa send out
betjäning, servis, severing, tjänst service
servil, krypande servile
raggig, lurvig shaggy
vitklöver shamrock
visa, ådagalägga, visa, uppvisning show
förete, uppvisa show up
visande showing
visar shows
söka undvika, sky shun
sida-vid-sida side-by-side
uppvigling, upproriskhet sidition
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
vägvisare sign-post
fräsa vid matlagning sizzle
slaviska Slavic
slaviska Slavonic
kvick slippy
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
slarvig slutish
provisorisk talarstol soap-box
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
låt, visa, sång song
ungmö, ogift kvinna spinster
illvilja spitefulness
kvist, stänk, stänka, strila spray
kvist sprig
spjärna, avvisa, med förakt spurn
vindstöt, skrika, skråla squall
indiankvinna squaw
vindögdhet, skela squint
vindögd squinting
ung kvinnlig filmstjärna starlet
uppehåll, stanna, vistas, vistelse stay
villkor stipulation
kringströvande, gå vilse stray
vimpel streamer
kiv, tvist strife
klev, klivit strode
envis stubborn
stia, vagel, vagel, svinstia sty
undertrycka, dämpa, betvinga, kuva, underkuva subdue
underdånig, tjänlig, servil subservient
bevis substantation
substitut, surrogat, suppleant, vikarie substitute
svit, våning suite
vidskepelse, vantro, skrock superstition
skrockful, vidskeplig superstitious
säker, visst, rejäl, viss sure
övervinna, höja sig över surmount
ovisshet, uppskov suspence
svärm, vimla, myller, svärma, myllra swarm
svänga, vackla, vingla sway
centrumvisare sweep-hand
vika av, avvikelse, vridning swerve
kvick, rask, snabb swift
skoja, bedra, svindel swindle
svindlare, skojare swindler
svin swine
svinkoppor swine-pox
svinaherde swineherd
svängning, gunga, svänga, dingla, svinga swing
svingar swings
virvla, virvel, virvla runt swirl
vina, sus swish
vidja, strömbrytare, växel switch
svimning, svimma swoon
bordsservis tableware
medvind tail-wind
vidtaga, intaga, taga, ta take
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
vidtaga åtgärder take steps
lära, instruera, lär ut, undervisa teach
undervisning teaching
vimla, myllra teem
söka vinna tid temporize
envis tenacious
villkor, term, termin term
ordalag, villkor terms
vittna, intyga testify
vittenesbörd, intyg, vittnesbörd testimony
bevittna testyfy
som, det, att, vilken that
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
därvid, därigenom thereby
luta, vippa tilt
timmer, virke timber
nybörjare, novis tiro
palmvin, toddy toddy
snudda vid, röra vid, beröra, känning, vidröra touch
rörande, vidrörande touching
passadvind trade-wind
vintårta, bagatell, småsak, tårta trifle
trimma, vårdad, putsa, avkvista trim
vapenvila truce
vild, aggressiv truculant
undervisning tuition
vika av åt turn to the ..
spö, kvist twig
tvilling twin
tvinna, bindgarn, fläta twine
tvillingar twins
tvinna, snurra twist
kvittra, kvitter twitter
nybörjare, novis tyro
ultraviolett ultraviolet
oundviklig unavoidable
osäker, oviss uncertain
ociviliserad uncivilized
ovillkorlig unconditional
förvilda undomesticate
otvivelaktigt undoubtedly
osviklig unerring
osviklig unfailing
orättvis unfair
tyvärr, olyckligtvis unfortunately
betydelselös, oviktig unimportant
avinstallera uninstall
avinstallerande uninstalling
orättvis, orättfärdig unjust
om inte, såvida inte, med mindre unless
frivillig unsolicited
ostädad, slarvig, skräpig, ovårdad untidy
tills vidare until further notice
ohågad, ovillig, obenägen unwilling
vidmakthålla, stödja uphold
platsanviserska på teater usherette
vanligen, vanligtvis usually
förgå, försvinna vanish
vidsträckt, vidlyftig, väldig vast
bevisbara verifiable
svindelanfall vertigo
vicker vetch
vibrerande vibrant
dallra, vibrera vibrate
vibrate vibrera
vice vice-
vicekonung viceroy
proviantera victual
videobandsbibliotek videolibrary
videoband videotape
vy, syn, visa, se, sikte, utsikt view
visningsbara viewable
visare viewer
visning viewing
vigör, kraft, styrka vigour
villa villa
vinstock, vinranka vine
vingård vineyard
vinskörd, årgång av vin vintage
viol, violett violet
virtuell virtual
virtuos virtuoso
virus viruses
visavi, gentemot vis-à-vis
visum visa
viscount viscount
viscountess viscountess
visum, visera visé
vision, syn vision
besök, visit, hälsa på visit
visir, hjämgaller visor
visuellt visually
livsfarlig, livs-, vital vital
vitalitet vitality
vitalisera vitalize
vinodling viticulture
vinodlare viticulturist
vitriol vitriolic
vilja volition
munvig voluble
godvillig voluntarily
frivilligt voluntary
frivillig, voluntär volunteer
virvel vortex
kupong, kvitto voucher
vifta, vagga, vifta wag
vagga, vifta waggle
kypare, servitör, vaktmästare, uppassare waiter
servitris, uppasserska waitress
vill wanna
nöd, vilja, önska, sakna, saknad, behöva want
vill göra want to do
vill wants
kvitter, drilla warble
partisk, vind, skev warped
urvisare watch-hand
vink, våg, vippa, vinka, bölja wave
vifta wavw
man, vi we
vi ska we'll
vi är we're
vi har we've
uthärda, vittra, väder weather
vindflöjel weathercock
vindflöjel weathervane
gifta sig med, viga wed
vigsel, bröllop wedding
veckovis, veckotidning weekly
vivel weevil
vikt, tyngd, lod weight
rättvis well-deserved
vilken, vad what
vistelseort whereabouts
huruvida, om whether
vilken, som, vilken which
kvida, gnälla whimper
kvidande, kvider whimpers
vispa, piska whip
vispad, piskad whipped
ett slags vinthund whippet
vispande, piskning whipping
yra, virvla, virvel, snurra whirl
virvlande whirling
strömvirvel whirlpool
virvelvind whirwind
visp, vispa, dammvippa, viftning whisk
visky whisky
viska whisper
viskande whispering
vina, vissling, vissla whistle
visslande whistling
vit white
äggvita white of egg
göra vit whiten
vithet whiteness
vitfärgning whitening
vit dräkt whites
vitlimma, rentvå whitewash
vit man whitey
vittling whiting
toppexpert, vina, susa whiz
vissla, susa whizz
vilken, vem, som who
virvel whorl
flätverk, videvärk wicker
vid, bred wide
utvidga, vidga widen
vidare, bredare wider
vidd, bredd width
vicka med wiggle
vickande, vickar wiggling
yster, vild wild
vildare wilder
vildmark, öken wilderness
vildaste wildest
vilt wildly
vildhet wildness
testamente, kommer att, skall, vilja will
beredvillig, villig willing
gärna, villigt willingly
vide, pil träd willow
vissna wilt
vinna, vinna, segra win
vinsch, rycka till winch
vrida, linda, blåst, vind, slingra, nysta, vira wind
vindtygsjacka windcheater
ankarspel, vindspel windlass
vindruta windscreen
vindpinad windswept
lovart, mot vinden windward
vin wine
vinodlare wine-grower
vinflaska winebottle
vinglas wineglass
vinpress winepress
eskader, flygel, vinge wing
bevingad winged
vinnare, segrare winner
vinnande winning
vinner wins
vinter winter
vintergröna wintergreen
vinterlik wintry
vishet, klokhet, visdom wisdom
rådlig, klok, vis wise
kvickhet, kvickhuvud wisecrack
vilja, önska, tillönskaw, tillönskan wish
vett, kvickhet, kvickhuvud wit
häxa, trollkvinna witch
med vinden, borta with the wind
vissna, förtorka wither
vissnande withering
bevittna, vittna, vittne witness
kvickhet witticism
spirituell, kvick witty
vingla, vagga wobble
kvinna, fruntimmer woman
kvinnlighet womanhood
kvinnojägare womanizer
kvinnfolk womankind
kvinnlig womanlike
kvinnlighet womanliness
kvinnlig womanly
kvinnosläktet womanshood
kvinnor womenfolk
skog, virke, ved, trä wood
vitsippa wood-anemone
vimsig woozy
insvepa, linda, vira in wrap up
galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig wrong
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
jugoslavisk yugoslavian
other swedish words that include "hade" : english :
hädelse blasphemy
hade had
hade inte hadn't
förhädelse obducracy
vem hade who'd