Translate Yoruba to English

Words and Phrases Sorted Alphabetically by yoruba:
click here to sort by English

Yoruba:English:
ààfin palace
aago, agogo clock
aago, agogo watch
àáké axe
àár morning
àárín average
àárín centre
àárín mean
àárín middle
ààyè alive
àb arrival
àbí or
abúlé village
af jú sightless person
afá, afárá bridge
àga chair
agb n basket
agb n wasp
àgb nrín antelope
àgbàdo corn
àgbàdo Indian corn
àgbàdo maize
àgbàdo mealies
àgbákò catastrophe
agbára force
agbára power
agbára strength
agbára vigour
àgbo.n coconut
àgùtàn sheep
àìsàn, àrùn ailment
àìsàn, àrùn disease
àìsàn, àrùn illness
aiyé, il aiyé world
ajá dog
àjèjì, àjòjì alien
àjèjì, àjòjì foreign
àjèjì, àjòjì odd
àjèjì, àjòjì peculiar
àjèjì, àjòjì strange
àjò, ìrìn–àjò journey
àjò, ìrìn–àjò trip
àjò, ìrìn–àjò voyage
àk wé clerk
àkókò season
al evening
àlà dream
aláarù porter
àlàyé account
àlàyé explanation
àlejò foreigner
àlejò guest
àlejò stranger
àná yesterday
àníàní doubt
apá arm
apá, gb side
ape.ja fisherman
àpò bag
àpò pocket
àpò sack
àpótí box
ara body
ariwo nose
arúgbó old man
às.à custom
às.à habit
às.à way
às.írí secret
às.ìs.e aberration
às.ìs.e error
às.ìs.e mistake
as.iwèrè lunatic
as.o. article of clothing
as.o. garment
àsìkò period
ata pepper
àtùpà lamp
àw colour
àw dye
àwa us
àwa we
àwo plate
àwo slab
awo. leather
awo. skin
àwo.n they
àwòrán image
àwòrán picture
àwùjo. assemblage
àwùjo. gathering
àwùjo. meeting
ay gladness
ay joy