The English term "acquaintance" matches the Tokpisin term "poro, poroman"