The English term "aerogramme" matches the Tokpisin term "leta pas"