The English term "fried rice" matches the Tokpisin term "prairais"

other english words that include "fried" : tokpisin :
fried i bin praim
other english words that include "rice" : tokpisin :
increase (price) antapim
price prais, pe
rice rais