The English term "principle" matches the Tokpisin term "stiatok"