The English term "white" matches the Tokpisin term "wait, waitpela"

other english words that include "white" : tokpisin :
white adult male (term originated in colonial times) masta
white man, European waitman