The English term "wild sugarcane" matches the Tokpisin term "tiktik"

other english words that include "sugarcane" : tokpisin :
sugarcane pitpit
sugarcane stik suga