The Tokpisin term "brus, tabak, stik tabak, tobako" matches the English term "tobacco"