The Tokpisin term "kaikaim" matches the English term "bite"

other tokpisin words that include "kaikaim" : english :
kaikaim eat