The Tokpisin term "katim diwai i pundaun" matches the English term "fell a tree"

other tokpisin words that include "pundaun" : english :
katim i pundaun, pundaunim cut down
pundaun fall down
ren i kamdaun or pundaun raining, it is