The Dutch term "waar" matches the English term "deserving, merchandise, authentic, where, worthy"

other dutch words that include "waar" : english :
aalwaardig morose, sullen, fretful, straightforward, simple
aanbevelenswaardig recommendable
aanbiddenswaardig adorable
achtenswaardig respectable
achterwaarts aback, backwards, retrograde
afkeurenswaardig objectionable, blameworthy, condemnable
als voorwaarde stellen stipulate
als waarheid aannemen acknowledge, recognize
beklagenswaardig poor, pitiful
beminnenswaardig lovable
betreurenswaardig regrettable
bewonderenswaardig admirable
bezwaar difficulty, trouble
bezwaar hebben tegen withstand
binnenwaarts inwards
buiten de waard rekenen miscalculate
buitenwaarts outward
eerwaarde excellency
etenswaar food
gedenkwaardig memorable
gelijkwaardig equivalent
gewaarwording emotion
glaswaar pane
handelswaar wares, merchandise
huiswaarts home
iets betreurenswaardigs pity
koopwaar wares, merchandise
merkwaardig remarkable, noteworthy
minderwaardig inferior
naar waarheid genuinly
nietswaardig abject, worthless
onderwaarderen underestimate
onwaar untrue
onwaardeerbaar priceless
opwaarts upwards, up
overwaarderen overestimate
rugwaarts backwards, aback
slagzwaard sword
smokkelwaar contraband
verontwaardigd indignant
verontwaardigen annoy
verwaarlozing slighting
voorwaarde clause, stipulation, terms, condition
waar dan ook wherever
waar niet aan te doen valt helpless
waar? where?
waarachtig actually
waarachtigheid truth
waard expensive
waard om van te houden likable
waard zijn merit, deserve
waarde value, worth
waardeloos worthless
waarderen appraise, estimate, appreciate
waardevol costly, valuable
waardig dignified, worthy, deserving
waardigheid dignity
waarheid truth
waarom why
waarom? why?
waarschijnlijk probably, probable, likely, plausible
waarschuwen warn, caution
waarschuwing warning
waarvan whose
zwaar burdensome, deep, onerous, difficult, heavy
zwaarhoofdig pessimistic
zwaarlijvig stout
zwaartekracht gravity
zwaartillendheid pessimism
zwaarwichtig weighty