The Dutch term "waar niet aan te doen valt" matches the English term "helpless"

other dutch words that include "waar" : english :
aalwaardig morose, sullen, fretful, straightforward, simple
aanbevelenswaardig recommendable
aanbiddenswaardig adorable
achtenswaardig respectable
achterwaarts aback, backwards, retrograde
afkeurenswaardig objectionable, blameworthy, condemnable
als voorwaarde stellen stipulate
als waarheid aannemen acknowledge, recognize
beklagenswaardig poor, pitiful
beminnenswaardig lovable
betreurenswaardig regrettable
bewonderenswaardig admirable
bezwaar difficulty, trouble
bezwaar hebben tegen withstand
binnenwaarts inwards
buiten de waard rekenen miscalculate
buitenwaarts outward
eerwaarde excellency
etenswaar food
gedenkwaardig memorable
gelijkwaardig equivalent
gewaarwording emotion
glaswaar pane
handelswaar wares, merchandise
huiswaarts home
iets betreurenswaardigs pity
koopwaar wares, merchandise
merkwaardig remarkable, noteworthy
minderwaardig inferior
naar waarheid genuinly
nietswaardig abject, worthless
onderwaarderen underestimate
onwaar untrue
onwaardeerbaar priceless
opwaarts upwards, up
overwaarderen overestimate
rugwaarts backwards, aback
slagzwaard sword
smokkelwaar contraband
verontwaardigd indignant
verontwaardigen annoy
verwaarlozing slighting
voorwaarde clause, stipulation, terms, condition
waar deserving, merchandise, authentic, where, worthy
waar dan ook wherever
waar? where?
waarachtig actually
waarachtigheid truth
waard expensive
waard om van te houden likable
waard zijn merit, deserve
waarde value, worth
waardeloos worthless
waarderen appraise, estimate, appreciate
waardevol costly, valuable
waardig dignified, worthy, deserving
waardigheid dignity
waarheid truth
waarom why
waarom? why?
waarschijnlijk probably, probable, likely, plausible
waarschuwen warn, caution
waarschuwing warning
waarvan whose
zwaar burdensome, deep, onerous, difficult, heavy
zwaarhoofdig pessimistic
zwaarlijvig stout
zwaartekracht gravity
zwaartillendheid pessimism
zwaarwichtig weighty
other dutch words that include "aan" : english :
aan to, upon, towards, toward, beside, by, at
aan boord aboard
aan boord gaan embark
aan de the
aan de grond lopen strand
aan de grond raken sink
aan de hand zijn occur
aan de overkant van across, opposite
aan de rol zijn debauch
aan de scharrel zijn flit, flirt, flutter
aan de schouder brengen level
aan elkaar vastmaken connect
aan flarden gescheurd tattered
aan het the
aan het einde behind
aan hun them
aan je you
aan jou you
aan komen lopen tackle
aan land gaan land
aan ons us
aan ze them
aanaarden hill, earth
aanbeeld anvil
aanbesteding tender
aanbevelen recommend
aanbevelenswaardig recommendable
aanbeveling recommendation
aanbevolen recommended
aanbiddelijk adorable
aanbidden adore
aanbiddenswaardig adorable
aanbidding adoration, worship
aanbidster adorer, worshipper
aanbieden bid, sacrifice, propose
aanbieding presentation, suggestion
aanbinden commence, moor, begin
aanblik aspect, exterior
aanbod suggestion
aanboren tap, bore, broach
aanbouw building
aanbranden burn
aanbreken van de dag daybreak
aanbrengen denounce
aandacht attention
aandachtig attentive, attentively
aandeel share
aandeelhouder shareholder
aandeelhouderschap shareholdership
aandelenkapitaal share-capital
aandenken keepsake, memento, souvenir
aandienen advertise, announce
aandikken heighten, thicken
aandoen affect
aandoening emotion, disease, illness, affection
aandoenlijk moving
aandragen bring, fetch
aandrang insistence, crush, impulse, urgency, congestion
aandrift instinct, impulse
aandrijven shoo
aandringen insist
aanduiden suggest, indicate
aandurven venture
aanduwen push
aaneenvoegen unite
aanflitsen catch
aanfloepen catch
aanfluiting mockery
aangaan form, shape, catch
aangaande concerning
aangapen gawk
aangeboren congentital, inbred, inborn, native, congenital
aangebrand burnt
aangedaan affected
aangegrepen affected
aangeklaagde accused, defendant
aangeleerd acquired, learnt
aangelegenheid matter, affair, business, case, concern
aangenaam pleasant, comfortably, nice, agreeable, enjoyable
aangenomen adopted, job
aangepast adapted
aangeschoten tipsy, winged, wounded
aangespen gird
aangestoken worm-eaten, unsound
aangeven denounce, suggest, register, convey, indicate
aangezichtspijn face-ache
aangezien because
aangifte statement
aangorden gird
aangrenzend adjacent, neighbouring
aangrijpen grab, stir, seize, attack, grasp, affect, move
aangrijpend touching
aanhalen chuck, caress, fondle, quote, cite, stroke
aanhalig affectionate, cuddlesome, caressing, cuddly
aanhaling quotation
aanhalingstekens quotes
aanhang party, adherents, followers, supporters, disciples
aanhangen stick
aanhanger supporter, adept, member
aanhanger van een rechtse parti right-hander
aanhangig pending
aanhangsel codicil, rider, appendix, accessorie, side-issue
aanhangwagen trailer
aanhankelijk devoted, selfless
aanhankelijkheid attachement
aanharken rake
aanhechten attach
aanhechting attachment
aanhechtsel affix
aanhoren listen
aanhouden procrastinate, continue, postpone, persist, endure
aanhoudend lasting, abiding
aanhouding apprehension, detention, arrest
aanklacht complaint, accusation, indictment, charge
aanklagen accuse
aanklager accuser
aanklampen board
aankleden clothe
aankomen arrive
aankomend young, future, junior
aankondigen counsel, notify, announce, advise, advertise
aankondiging notification, advertisement, announcement, ad
aankoop purchase
aankopen buy
aanleg aptitude, predisposition, tendency, talent
aanleggen build, construct, level, aim, install
aanlegplaats landing-stage, wharf, quay, pier
aanleiding inducement, motive
aanlengen dilute, weaken
aanleren learn
aanliggend adjacent, neighbouring
aanlokkelijk enticing, tempting, attractive, alluring
aanlokken draw, attract
aanmaak manifacture, making
aanmaken fabricate, do, manufacture, prepare, kindle, light
aanmanen dun, scold, admonish
aanmaning exhortation
aanmatigend arrogant
aanmatiging assumingness, arrogance, overbearingness, pretence
aanmelding entry
aanmerkelijk considerable, sizable
aanmerking observation, criticism, remark
aanmoediging encouragement
aannaaien sew
aannemelijk acceptable, plausible
aannemen employ, take, affiliate, confirm, receive, hire
aannemer builder, contractor
aanneming confirmation, acceptance, adoption
aanpakken tackle, advance
aanpassen adjust, accomodate, accommodate, adapt, fit
aanpassing accommodation, adaptation
aanpassingsvermogen adaptability
aanplakbiljet poster, notice
aanplakbord bill-board, notice-board
aanplakken placard, paste, post
aanplanting planting
aanprijzen recommend
aanranden violate
aanrander assaulter
aanreiken convey, hand
aanrekenen blame
aanrichten arrange
aanrijden run, collide
aanrijding collision
aanroepen invoke
aanschieten wound
aanschijn exterior
aanschouwelijk graphic
aanschrijven summon
aanschrijving writ
aanslaan tax, root, alarm
aanslag moisture, touch, scale, assessment
aansluiten associate, pool
aansluiting junction, joining
aanspannen put, yoke
aansporen admonish, encourage, instigate, urge, scold
aansporing incitement, exhortation, stimulus
aanspraak maken op presume, claim
aansprakelijk responsible
aanspreekbaar get-at-able, communicative, approachable
aanstaand near
aanstaren stare, gaze, peer
aanstekelijk catching, contagious, infectious
aansteken light, kindle, infect
aansteker lighter
aanstellen appoint
aansteller attitudinizer, poseur
aanstellerij affectation
aanstelling appointment
aansterken recuperate, convalesce
aanstoken provoke, rouse, stimulate
aanstoot nemen aan resent
aanstoten nudge, jog
aanstrijken plaster, rub
aantal number, amount
aantasten assault, attack, corrode
aantekening annotation
aantijging imputation
aantikken finish
aantonen prove
aantonende wijs indicative
aantreffen see, find, encounter
aantrekkelijk pleasing, attractive
aantrekkelijkheid attractiveness, charm, attraction
aantrekken tighten
aanvaard accepted
aanvaardbaar acceptable
aanvaarden take, accept, receive
aanvaarding acceptance
aanvallen attack, assault
aanvallend offensive
aanvaller forward, aggressor, assailant, attacker
aanvang beginning, commencement
aanvangen commence, begin
aanvaring collision
aanvechtbaar debatable, questionable
aanvechting inclination, temptation, disposal
aanverwant related
aanvliegen approach, fly
aanvoegende wijs subjunctive
aanvoer supply, arrival, arrivals
aanvoerder boss, chief, leader, commander
aanvoeren govern, command, order
aanvragen request
aanvrager applicant
aanvullend complementary, supplementary
aanvuren fan, urge, instigate, encourage
aanwakkeren instigate, encourage, excite, fan, freshen, urge
aanwenden apply, practice
aanwending employment, application, use
aanwensel habit, trick
aanwerven employ, hire
aanwezige occupant
aanwezigheid presence
aanwijsbaar apparent
aanwijzen indicate, suggest
aanwijzend voornaamwoord demonstrative
aanwijzing directions, instruction
aanwinst asset, accession, gain
aanzetschakelaar starter
aanzetten sew, start, fan, fur, sharpen
aanzetten tot start
aanzien aspect, tolerate
aanzienlijk eminent, sizable, considerably, considerable
aanzijn existence
aanzoek offer, proposal
aanzwellen swell
achteraan behind
achteruitgaan recede
afgaan visit
Afghaans Afghan
Afrikaans Afrikaans, African
afslaan halt, reject, rebate
afstaan cede, relinquish, yield
alarm slaan alarm
Albaans Albanian
alleenstaand isolated, secluded
als waarheid aannemen acknowledge, recognize
Amerikaans American
Andorraans Andorrian
antediluviaans antediluvian
Antilliaans Antillian
argwaan suspicion
Atlantische Oceaan Atlantic
autobaan motorway, turnpike
Azerbaidzjaan Azerbaijani
baan orbit, passage, corridor, road
baanbreker pioneer
baanvlak route
Bahamaans Bahamian
banaan banana
Barbadaans Barbadian
baviaan baboon
belastingaanslag assessment
Belizaans Belizian
beslaan garnish, occupy, trim, comprise
bestaan exist, existence
bestaan uit consist
bestaanbaar possible
Bhoetaans Bhutanese
bijgaand accompanying
bijstaan assist, help
Birmaans Burmese
blijven aandringen persevere, persist
blijven staan halt
bloedaandrang congestion
bloeimaand May
Boliviaans Bolivian
borg staan voor warrant, guarantee
Botswaans Botswanan
Braziliaans Brazilian
Cambodjaans Cambodian
Castiliaan Castilian
Castilliaans Castillian
Catalaans Catalonian
Colombiaans Colombian
Corsicaans Corsican
Cubaans Cuban
daar, vandaan thence
de voorkeur geven aan prefer
decaan dean
dichtslaan slam, bang
diepgaand thoroughgoing
doen ontstaan develop
Dominicaans Dominican
doodgaan die
doorgaans generally
Ecuadoriaans Ecuadorian
een aanslag plegen op violate
een bres slaan breach
een bres slaan in breach
een lied aanheffen intone
een proces aanspannen tegen sue, prosecute
een wig slaan wedge
Europeaan European
gaan sound, shall, go, travel
gaan naar advance
gaan staan rise
gaanderij gallery
gedaanteverwisseling metamorphosis
gentiaan gentian
Germaan Teuton
Germaans Teutonic, Germanic
geweld aandoen overpower
goed staan become
Gordiaans Gordian
grasmaand April
grenzen aan adjoin, abut
Grote Oceaan Pacific
haan rooster
haan van een vuurwapen trigger
Hawaiiaans Hawaiian
herfstmaand September
hiervandaan hence
hijskraan halyard, crane
hooimaand July
humaan humane
huwelijksaanzoek proposal, offer
in aanmerking komen count
in de schuld staan owe
in dubio staan doubt
in gloed staan glow
in overvloed aanwezig zijn abound
Indogermaans Indo-Germanic
Iraans Iranian
Italiaans Italian
Javaans Javanese, Javan
Kanaän Canaan
karavaan caravan
Kazachstaans Kazakh, Kazak
Keniaans Kenyan
Kenyaans Kenyan
komaan now
Koreaans Korean
kraan crane, faucet
laan avenue
Laotiaans Laotian, Lao
Laotiaanse taal Lao
laten begaan let, allow
lentemaand March
levertraan codfish-oil
Liberiaans Liberian
loopbaan career
louwmaand January
maan moon
maan- lunar, moon
maanbrief dunning-letter
maand month
maand- monthly
maandag Monday
maandelijks monthly
Marokkaans Moroccan
Martiaan Martian
meegaand accommodating
meegaandheid tractability, manageability
met aandacht attentively
met pensioen gaan retire
Mexicaans Mexican
Milaan Milan
Moçambiquaans Mozambican
mohammedaan Moslem, Muslim, Mohammedan, Mussulman
Moriaan Moor, Mauritanian
Mozambiquaans Mozambican
naar beneden gaan descend
nagaan explore, consider, investigate
Napolitaans Neapolitan
nauwer aanhalen strech
neerslaan quell, suffocate
Nicaraguaans Nicaraguan
niettegenstaande defiantly, notwithstanding, despite
Nigeriaans Nigerian
oceaan ocean
omgaan circumvent
omgaan met manipulate
onaangenaam bleak
onaangetast integral
onaannemelijk incredible
onbestaanbaar impossible
ondergaan perish
ontgaan escape, flee
ontslaan dismiss, fire, discharge, sack, exempt
ontstaan commencement, arise, beginning
onweerstaanbaar irresistible
oogstmaand August
op een kier staand ajar
op reis gaan depart, leave
opgaan ascend
oprijlaan access, sweep, drive
opslaan stock
opstaan rise, ascend
orgaan organ
orkaan hurricane
Osmaans Ottoman
over elkaar slaan cross
overeind gaan staan bristle
overgaan sound
Paraguayaans Paraguayan
parochiaan parishioner
pelikaan pelican
Peruaans Peruvian
Peruviaans Peruvian
rechtopstaand bristly, untidy, vertical
Retoromaans Rhaeto-Romance, Romanche
roeispaan oar
Romaans Romance, Romanesque
rondgaan circumvent, circulate
saffiaantje cigarette
Samaritaans Samaritan
schade aanrichten damage
scheep gaan embark
schrik aanjagen terrify, frighten
schrikaanjagend terrible, dreadful
Siciliaans Sicilian
simultaan simultaneous
slaan strike, knock, hit
slachtmaand November
sopraan soprano
Spaans Spanish
Spaanse peper chilli
Spaanse vlieg cantharides
spontaan spontaneous
sprinkhaan locust, grasshopper
sprokkelmaand February
staande while, for, whilst, during
Stille Oceaan Pacific
stilstaan stagnate
strakker aantrekken tighten
stuk gaan malfunction
Tanzaniaans Tanzanian
tapkraan faucet
Tasmaans Tasmanian
te boven gaan exceed
te koop aanbieden bid
te wachten staan wait, abide, expect, await
te werk gaan proceed
tegemoetkomen aan satisfy
tegenaan against
Texaan Texan
Tibetaans Tibetan
toegaan grow, happen
toestaan permit
toonaangevend leading
traanogen weep
Trojaan Trojan
uit de weg gaan avoid, evade
uitgaan expire
Uruguayaans Uruguayan
vaan flag, banner
van boord gaan disembark
van voren af aan anew, again
Vaticaan Vatican
Venetiaans Venetian
Venezolaans Venezuelan
veraanschouwelijken illustrate
verenigingsorgaan bulletin
vergaan rot, putrefy, drown
verloren gaan drown
vermaan exhortation
verstaan hear
veteraan veteran
Vlaanderen Flanders
voldaan pleased, satisfied, contented
voor voldaan tekenen receipt
vooraan formerly, previously, ahead
voorafgaan precede
voorafgaand last, preliminary, prior, preparatory, former
voorbijgaand acute
voorgaand former, previous, last, prior
vulkaan volcano
wijd openstaan gape, yawn
wijnmaand October
wintermaand December
Zambiaans Zambian
zich aaneensluiten associate, pool
zich aansluiten join
zich aanstellen attitudinize, pose
zich vastklampen aan board
zich wagen aan venture
zomermaand June
Zuidafrikaans Afrikaans
zwaan swan
other dutch words that include "te" : english :
aanbesteding tender
aanbidster adorer, worshipper
aangeschoten tipsy, winged, wounded
aangifte statement
aanhalingstekens quotes
aanhechten attach
aanrichten arrange
aanschieten wound
aansluiten associate, pool
aanstekelijk catching, contagious, infectious
aansteken light, kindle, infect
aansteker lighter
aanstellen appoint
aansteller attitudinizer, poseur
aanstellerij affectation
aanstelling appointment
aansterken recuperate, convalesce
aanstoten nudge, jog
aantasten assault, attack, corrode
aantekening annotation
aanzetten sew, start, fan, fur, sharpen
aanzetten tot start
abnormaliteit abnormality
aborteur abortionist
absenteïsme absenteeism
absurditeit absurdity
accelerateur accelerator
accentteken supersign
accepteren receive, take, accept
accrediteren accredit
accuratesse accuracy, exactitude, precision
achten think, opine, esteem
achtenswaardig respectable
achter after
Achter-Indië Indo-China
achteraan behind
achterachterkleinkind greatgrandchild
achteraf subsequently, afterwards, remotely
achterbaks underhand
achterban followers
achterblijven remain
achterbuurt slum
achterdeur backdoor
achterdocht suspicion
achterdochtig suspicious
achtereen consecutively, ceaselessly
achtereenvolgens consecutively
achtergrond background, ground, bottom
achterhoede rear, rearguard
achterhoofd occiput
achterhouden withhold
achterklap backbiting, scandal
achterklein- greatgrand
achterkleinkind greatgrandson
achterkleinzoon greatgrandson
achterland hinterland
achterlicht rear-light, tail-light, rear-lamp
achterlijf abdomen
achterlijk retarded
achterlijkheid backwardness
achternaam surname
achterneef grand-nephew
achterover backward
achteroverdrukken pilfer
achterstallig overdue, outstanding
achterstand arrears
achterste rump, backside, hind, hindmost
achterstellen subordinate
achterstelling slighting
achtersteven stern, poopdeck, poop
achterstevoren vice-versa
achteruit backwards, aback
achteruitgaan recede
achtervoegsel extension, suffix
achtervolgen persecute
achtervolging pursuit, persecution
achterwaarts aback, backwards, retrograde
achterwege laten omit
achterzijde back, reverse
achtste eighth
acte document, certificate, testimony
acteur actor
activiteit vigour
actualiteit topicality, topic
acupuncteur acupuncturist
adapteren fit, adapt, adjust, accommodate
aderlaten bleed
aderontsteking phlebitis
administrateur administrator, manager
admiraliteit admirality
adopteren adopt
adverteerder advertiser
advertentie advertisement, ad
adverteren advertise, announce
afbestellen countermand, cancel
afbetalingstermijn repayment, instalment
affiniteit affinity
affronteren insult, offend
afgelasten annul, remit
afgemeten stiff, formal, measured
afgesloten locked
afkappingsteken apostrophe
afknotten top, truncate
afkorten shorten, abbreviate
aflaten cease
afluisteren monitor, eavesdrop
afmatten fatigue, override, jade, overdrive
afrastering grid, grill
africhten tame
Afrodite Aphrodite
afslachten slaughter, butcher
afsluiten terminate, obstruct, bar
afsteken contrast
afstelling adjustment
afstemmen adapt, accommodate, fit, adjust
afzetten trim, amputate, garnish
agiteren abet, incite, agitate
akte document, certificate, diploma, paper
aktentas briefcase
als voorwaarde stellen stipulate
alternatief option, alternative
amateur amateur, dilettante, dabbler, fancier
ambtelijk official
Amiranten Amirants
amputeren amputate
Amsterdam Amsterdam
Andesgebergte Andes
anecdote anecdote
anekdote anecdote
animositeit enmity
annoteren comment
annuïteit instalment, repayment
antediluviaans antediluvian
antenne antenna
apostel apostle
appartement apartment, flat
arbiter referee, arbiter, arbitrator, umpire
architect architect
argumenteren maintain
Aristoteles Aristotle
Artemis Phoebe, Artemis
arterie artery
arteriosclerose arteriosclerosis
Assepoester Cinderella
assistent assistent, assistant, helper, aid
assisteren assist, help
asterisk asterisk
atelier workplace
attent attentive, attentively
attentie attention
attest testimony
auteur author, writer
autoriteit authority, glamour, prestige, glamor
aviateur aviator
avondeten supper
Azteeks Aztec
bacterie bacterium
bagatel trifle
bakstenen brick
balloteren vote
barometer barometer
barsten burst
bedotten hoax, mystify
bedotterij mystification
beeltenis portrait
beetwortel beet
begeerte want
begieten irrigate
begroeten greet, salute
begroten appraise, estimate
beitelen chisel
beknotten limit, abridge, restrict, confine
bekorten shorten, abbreviate
belangrijke gebeurtenis event
belangstellend interested
belasten burden, tax
belasten met entrust
belastend carrying
belasteren slander
beletten hinder, prevent, inhibit
belichten exhibit, expose
beluisteren listen
bemantelen mask
bemesten fertilize
berechten judge
berichten inform, communicate, report
beschieten bombard
besloten private
besluiteloos indecisive
besluiten decide, induce, infer
besmettelijk infectious, contagious, catching
besmetten infect
bespotten mock
besteden spend
besteding expenses
bestek extend, dimension, room, space, bulk, size
bestel system
bestelauto van
bestellen deliver, furnish
bestelwagen van
bestemmen earmark, destine, ordain
bestemming fate, destiny
bestendig permanent, constant, abiding, continual, sustained
bestendiging continuation
bestraten pave
betasten feel, grope
betekenen assign, signify
betekenis sense
betekenisleer semantics
betekenisvol significant
beter better
beter maken remedy, heal
beter worden recover
beterschap progress
beteugelen bridle, restrain, check
beteuterd dazed, perplexed, upset
betichten accuse
betitelen title
betrachten exert
betwisten protest
bevattelijk sagacious, intelligent, understandable
bevatten understand, realize, contain, include, realise
bewerkstelligen achieve
bewonderaarster admirer
bewusteloos unconscious
bewusteloos raken swoon
bezetene lunatic
bezetten occupy
bezitten own, possess
bezwaar hebben tegen withstand
biechten profess, confess
bijenteelt bee-keeping
bijster quite, very
bijtellen add
bijten bite, corrode
bijtend sharp, abrasive, lurid
binnenste inner, internal, centre, center, interior
bitter bitter
bitterheid bitterness
bitterzoet bittersweet
blaten bleat, bellow, neigh
blindedarmontsteking appendicitis
blocnote notepad
bloedvergieten bloodshed
Bloemfontein Bloemfontein
boerten jest
boeten mend
bonte kraai crow
Boogschutter Sagittarius
borgstelling security, pledge
borstelen brush
borstelig untidy, bristly
boter butter
botten bud
bouffante shawl
bouwmeester architect
bovenste upper
brandnetel nettle
brandstichtend incendiary
breedte width
breisteek mesh, loop
bretels suspenders, braces
brievenbesteller postman
broodwortel cassave
brutaliteit impertinence
buiten outside, villa, out
buiten- outer, peripheral, external
buiten adem breathless
buiten de waard rekenen miscalculate
buiten kennis unconscious
buitengewoon formidable, extraordinary, exceedingly
buitenkansje luck
buitenkant outskirts, periphery, exterior
buitenlander foreigner
buitenlands foreign, strange
buitennissig high-flown, extravagant
buitensporig inordinate, excessive, excessively, extravagant
buitenverblijf villa
buitenwaarts outward
Buitenzorg Bogor, Buitenzorg
bultenaar hunchback
burgemeester mayor, burgomaster, provost
bushalte busstop
bustehouder bra
byte byte
carburateur carburettor
Carmelieter non Carmelite
cassette cassette
categorie category
centimeter centimeter, centimetre
ceremoniemeester commissar
chapiter chapter
charter charter
christen Christian
christendom Christianity
citeren cite, quote
clientèle clientèle
collecteren collect
colporteren peddle
comité committee
competent competent
complimenteren compliment
computer computer
conducteur driver, conductor
constateren ascertain
consternatie consternation
consulteren consult
contrasteren contrast
courgette courgette, zucchini
coyote coyote
daarbuiten out
daarentegen meanwhile
dag- en nachtevening equinox
dartel playful, frolicsome, frolic
de laatste tijd lately
de trompet steken trumpet
debiteren relate
decanteren decanter
decreteren decree
dekmantel pretext
Demeter Demeter
departement department
deporteren deport
deputeren depute
desinfecteren disinfect
detective detective
determineren fix, determine
Deuteronomium Deuteronomy
Deventer Deventer
diabetes diabetes
diameter diameter
dichten clog
dichter poet
dichterlijk poetic
dicteren dictate
diepte depth
dikte thickness
directeur director
discuteren discuss
diskette diskette
disputeren dispute, argue
dobbelsteen cube
dochter daughter
doelstelling purpose, goal
dokter physician
Dolomieten Dolomites
door bevriezing veroorzaakte wo frostbite
door het water plassen paddle
doorstoten penetrate
drietenige luiaard ai
drinkwater drinking-water
droogte dryness
drukletter type
drukmeter barometer
duim als lengtemaat inch
duister indistinct, murk, darkness
duisternis darkness, murk
duivelskunstenaar sorcerer, wizard, enchanter, warlock
duster négligé, undress
dutten nap, slumber
echtbreekster adulteress
echtelieden couple
echten legitimize
echter however
echtgenote spouse, wife
echtverbintenis matrimony, marriage
edelgesteente jewel, gem
edelsteen jewel, gem
een grotere kans op ongelukken accident-prone
een honderdste baht satang
een proces aanspannen tegen sue, prosecute
een wig steken wedge
een wind laten fart
eerste first
eerste beginselen alphabet
eerste hulp first-aid
Egypte Egypt
eikehouten oak, oaken
eksteroog corn
elektriciteit electricity
emitteren issue, publish
Engelse sleutel monkey-wrench
enquête inquiry
enten inoculate
epistel letter, epistle
erkentelijk thankful
erkentelijkheid gratitude
eten eat, feed, food
etenswaar food
etiquette etiquette
etter pus
etterbuil abscess
ettergezwel abscess
eventualiteit eventuality, contingency
executeren execute
experimenteel experimental
experimenteren experiment
exploiteren exploit, utilize
exporteren export
extern outer, external
faculteit faculty
feestelijk inhalen welcome
feitelijk factual, indeed
feliciteren congratulate
fermenteren ferment
filatelie philately, stamp-collecting
filmoperateur projectionist
filteren filter
fitten install
flatteren embellish
fluistering whisper
fluiten whistle, hiss
folteren torture
fontein fountain
fototoestel camera
frivoliteit frivolity, silliness
fruiten fry
fundamenteel fundamental
futiliteit trifle
gangster hoodlum, gangster
geadopteerd adopted
gebarsten cracked
gebeente skeleton
gebeurtenis occurence, opportunity
gebladerte foliage
geboefte rabble, riff-raff
geboorte birth
geboortedag birthday
gecommitteerde commissioner
gedaanteverwisseling metamorphosis
gedachte thought, opinion
gedateerd old-fashioned
gedeelte part
gedeeltelijk partial
gedenkteken monument
gedeputeerde representative
gedrochtelijk monstrous
geestelijk ecclesiastic, mental, spiritual
geestelijke clergyman, priest
gefluister whisper
gegoten voorwerp cast
gehalte value, worth
geïnteresseerd interested
geitenmelker nightjar
gekunsteld artificial
gelatenheid resignation
geluidssterkte volume
gemeente community
gemeentehuis town-hall, townhall
gemoedsgesteldheid humor, humour
genieten van enjoy, rejoice
geraamte skeleton
geroosterd roasted
geslachtelijk generative, sexual
gesloten closed
gestalte stature
gesteld zijn fare
gesteldheid predisposition, tendency
getalenteerd talented
gevaarte colossus
gevangen zetten imprison
gevogelte fowl, birds, poultry
gewestelijk provincial, regional
geweten conscience
gewetensvol conscientious
gewoonte custom, way
gezichten trekken grimace
gieteling blackbird
gieten irrigate, pour
gieter watering-can
gisten ferment
gisteren yesterday
godlasteren cuss, swear, curse, blaspheme
Gotenburg Gothenburg
gotisch lettertype fracture
gouvernante governess
graagte appetite
granaatkartets shrapnel
granieten granite
groente vegetable
groeten greet, salute
grondstelling axiom
grondvesten found
grondwettelijk constitutional
grootmeester maestro
grootte dimension, size, extend, bulk
Grote Oceaan Pacific
grote stad city
grote waterval cataract
grote weg highway
grotendeels mostly
grotesk grotesque
Guatemala Guatemala
Guatemalteeks Guatemalan
haardstede fireplace, hearth
hagelsteen hailstone
handtekening signature
handwortel wrist
hanteren manipulate
hartelijk hearty, cordial
hartstochtelijk passionate
hatelijk mischievous, malicious, vicious
haten hate
Hecate Hecate
hechten suture
hectoliter hectolitre
heelmeester surgeon
heester bush, shrub
Hernhutter Moravian
herstellen repair
het uiterlijk hebben van look
heten call
hilariteit laughter
Hippocrates Hippocrates
hoesten cough
hofmeester purser
holte cavern, cavity, den
hoogte height, altitude
hoogtegrens ceiling
hoogtepunt zenith, acme
hortend intermittent
hotel hotel
houterig rigid
huishoudster housekeeper
hysterie hysteria
hysterisch hysterical
identiteit identity
Imhotep Imhotep
imiteren imitate
importeren import
impotent impotent
in de lengte lengthwise
in de plaats stellen van substitute, replace
in de steek laten forsake, betray
in de week zetten soak
in een lijst zetten frame
in een stemming brengen tune
in het buitenland abroad
in het water vallen fail
in kokend water doen scald
in overeenstemming zijn conform
in ruste retired
in tegenspraak zijn met contradict
in toenemende mate increasingly
inboeten substitute, replace
incidenteel accidental, random, chance
ineenstorten collapse
inenten vaccinate, inoculate
infanterie infantry
infecteren infect
ingesloten accompanying
ingezetene inhabitant
injecteren inject
inkorten abbreviate, lessen, shorten
inlichten inform, report
inlijsten frame
inrichten erect, establish
insluiten stow, surround, imply
inspecteren revise, inspect
inspecteur auditor, inspector
inspuiten inject
insteken enter, insert
instelling establishment, institution, adjustment
instorten collapse
instructeur instructor
instrumentenbord panel, dash-board, wainscot
integraal integral
intekenen reserve
intellect mind, intellect
intellectueel intellectual
intelligent sagacious, intelligent
intelligentie intelligence
intelligentiequotiënt I.Q.
intendant superintendant, steward
intendante matron
intens intensive, intense
intensief intensive, intense
interessant interesting
interesseren interest
interface interface
intermitterend intermittent
intern inner, internal
internationaal international
interpretatie interpretation
interpreter interpreter
interpreteren interpret
interpunctie interpunction, punctuation
interrumperen interrupt
interruptie interruption
interval interval
interveniëren intervene
interviewen interview
invetten grease
inviteren invite
inzetten intone
inzittende passenger
irriteren stimulate, provoke, rouse
item detail, item, fragment, particle
jaartelling fragment, item, particle
Jongere Steentijd Neolithic
journaliste journalist
Jupiter Jove, Jupiter
kaarsensterkte candle
kaartenboek atlas
kabeltelegram cablegram
kabouter imp
kalefateren caulk, calk
kalfateren calk, caulk
kalmte silence
kampeertent tent
kanttekening gloss
kapitein captain
kapittel chapter
kapster hairdresser
karakter personality, character, nature
karakteriseren characterize
karakteristiek characteristic, distinctive
karakterschets profile
karaktertrek feature, trait
karmelietes Carmelite
Karpaten Carpathians
kasteel castle
kastekort deficit
katern notebook, exercise-book
Kattegat Kattegat
kattekop cat
keelontsteking laryngitis
keisteen flint
kentekenplaat numberplate
ketel kettle, boiler, cauldron, steam-boiler
keteldal cauldron
keten chain
ketenen shackle, fetter
ketter heretic
ketteren swear, cuss, curse, blaspheme
ketterij heresy
ketters heretical
keutel dung, excrement
kiektoestel camera
kietelen tickle
kiezelsteen flint
kiften wrangle
kilometer kilometer, kilometre
klauteren climb
kleindochter granddaughter
klemtoonteken stress-mark
kletteren tinkle, clatter, crackle, click, jingle, rattle
klooster monastery
kloosterzuster nun
knechten subdue, subjugate, submit
knetteren crackle
koesteren pet, incubate, coddle, pamper, sit
konfijten preserve
koningsdochter princess
kookketel cauldron
koppelaarster match-maker
korte broek shorts
korte tijd momentarily
korten rebate, curtail
kostelijk great, delicious
kosten cost, expense
kotelet cutlet
Kretenzer Cretan
kroonluchter chandelier
kunstenaar artist
kunstenmaker acrobat
kwartel quail
kwetteren peep, twitter, chirp
kwiteren receipt
landrechter sheriff
laster scandal, backbiting
laten cause, allow, let
laten begaan let, allow
laten blijken show, manifest
laten doen cause
laten merken betray
laten schieten allow, let
laten trekken infuse
laten varen forsake
later later
latex latex
leegte emptiness
leerstelling dogma
leestekens plaatsen punctuate
lengte length, longitude
lengte (geo.) longitude
lente springtime
lentemaand March
lettergreep syllable
letterkunde literature
letterkundig literary
letterlijk literal
leuter prick, cock
Libanongebergte Lebanon
lichtekooi whore, hooker
lichtelijk rather
Liechtenstein Liechtenstein
liter litre, liter
literair literary
literatuur literature
litteken scar
litterair literary
litteratuur literature
Lofoten Lofoten
lokaliteit spot, location
longontsteking pneumonia
longtering tuberculosis, consumption
losbarsten explode
loslaten release
loten allot
loterij raffle, lottery
lotsbestemming destiny, fate
louter solitary, mere, sole, alone
louteren refine, cleanse, purge
luchten ventilate
luchter chandelier
luchteskader air-squadron
luchtfilter air-filter
luchtledige ruimte vacuum
luchtrooster air-grid
luchtziekte airsickness
luister pomp, splender
luisteraar listener
luisteren listen
luisterrijk resplendant
luitenant lieutenant
lusteloos lifeless, dispassionately, apathetic
lusteloosheid apathy
luttel little, diminutive, small
majesteit excellency
Maltezer Maltese
mangelwortel beet
manifesteren show, manifest
mannenklooster monastery
mantel mantle, cloak
mantelkap cowl
martelaar martyr
martelen torture, torment
marter weasel
mate degree, grade
materiaal data
materialiseren materialise, materialize
materieel material, data
Matterhorn Matterhorn
mediteren meditate
meester maestro
meester worden master
meester zijn dominate
meetellen count
menigte pile, crowd, multitude, mass
menseneter cannibal
mesten fertilize
meten compute, measure
meteoriet meteorite
meteorologie meteorology
meter meter, metre
metterdaad indeed, actually
middageten dinner
middelste central
mierikswortel horseradish, horse-radish
mijter miter, mitre
millimeter millimeter, millimetre
minachten despise
minister minister
minister-president premier
ministerie ministry
ministerieel ministerial
misvatten misunderstand
modemaakster milliner
modiste milliner
moeite effort
moeite doen attempt, endeavour
moersleutel spanner
moeten should, need, must, require
monster sample, specimen
monsterachtig monstrous
monsterachtigheid monstrosity
monsterflesje sample-bottle
monsterkaart sample-card
monsterrol muster-roll
Montenegrijns Montenegrin
Montenegro Montenegro
monter jaunty, cheerful
monteren link, mount
monteur fitter
mooiprater coaxer, flatterer
moraliteit morality
mortel morter
mortelbak hod
mosterd mustard
mosterdgas mustard-gas
motel motel
motet motet
muggezifter nit-picker, niggler, hair-splitter
muggezifterij hair-splitting
muiten revolt
muiter rebel, mutineer
muiterij rebellion, mutiny
muntmeester mint-master, cashier
muntstempel stamp
muskietengaas mosquito-net, mosquito-netting
muskietennet mosquito-netting, mosquito-net
muurtegel wall-tile
muzieksleutel clef
muziektent bandstand
muziekwetenschap musicology
muzikaliteit musicality
mysterie mystery
mysterieus abstruse, mysterious
naaister seamstress, needlewoman
naar buiten outward
naar buiten brengen bear, suffer
naar buiten roepen evoke
naar de letter word-for-word, verbatim
naaste fellow-creature
naasten nationalize
naastenliefde charity
nachtegaal nightingale
nachtelijk nocturnal
nachtevening equinox
nageboorte placenta, afterbirth
nagelborstel nail-brush
nalaten bequeath, overlook
nationaliteit nationality
nauwsluitend tight
neiging tot uitstellen procrastination
nestel shoe-lace
nestelen nest
netel nettle
neteldoek muslin
niettegenstaande defiantly, notwithstanding, despite
niettemin nevertheless, however
noteboom walnut-tree
nuchter temperate, sober, abstemious
nutteloos futile, good-for-nothing, useless, vain
ochtend morning
ochtendjas undress, négligé
oester oyster
omheind terrein enclosure
omroepster announcer
omsluiten enclose
omvatten comprise
omwenteling revolution
onbetekenend meaningless
onderschatten underestimate
onderstelling supposition, hypothesis
ondersteuning subsidy
ondertekening signature
ondervoorzitter vice-president
onderwater- underwater
ongedierte vermin
ongekunsteld naive, naïve, naïf, naif
ongeletterd illiterate
onkosten expense
onlusten mutiny, rebellion
onopzettelijk unintentional
ontelbaar countless
ontketenen launch
ontmanteling demolition
ontmoeten see, encounter
ontsluiten unlock
ontsmetten disinfect
ontspruiten sprout
ontsteking inflammation, ignition
ontstekingsbuis plug
ontstellen appall, dismay
ontstellend startling
ontsteltenis consternation
ontwortelen eradicate
ontwrichten dislocate
ontzetten appall, dismiss, dismay, sack, fire, discharge
oostelijk Oriental, eastern
oosten east, East
Oostende Ostend, Ostende
Oostenrijk Austria
Oostenrijks Austrian
Oostermeer Eastermar, Oostermeer
Oostermoersevaart Hunze, Oostermoersevaart
oosters eastern, Oriental
op de achtersteven abaft
op de juiste wijze appropriately
op het spel zetten risk
operatekst booklet
operateur projectionist
oplettend attentive
opperste superior
oppervlakte surface, area
oprichten erect, establish, lever
opsluiten imprison
opspatten spurt, gush
opstellen edit
optellen add
optelling addition
opzettelijk intentional
opzetten tousle, upholster
opzichter steward, superintendant, checker, controller
oriënteren orient
ostentatief pretentious
Oudere Steentijd Palaeolithic, Paleolithic
overeenstemmen agree
overeenstemmend conforming
overeenstemming agreement, settlement, chord, accord
overmeesteren overpower
overschatten overestimate
overstelpen overwhelm
overzetten translate
pachten lease
panter panther, leopard
parachute parachute
parameter parameter
pariteit parity, equality
parkeerterrein lay-by
parterre ground-floor, parterre
pastei pie
pastel pastel
patent patent
pater father
Pentateuch Pentateuch
peter godfather
peterselie parsley
pienter astute
Pietermaritzburg Pietermaritzburg
Pinksteren Pentecost, Whitsunday
Pinksterfeest Whitsunday, Pentecost
piste arena
plantengal gall
plateau plateau
platteland countryside, country
plattelander peasant, countryman
pleiten plead, plea
pornografisch materiaal pornography
portefeuille wallet
portemonnaie purse
postbeambte mailman
posterijen mail
pottenbakker potter
praten talk, speak, chatter, chat
presenteerblad tray
presenteren introduce
proesten sneeze
projecteren project
projectietoestel projector
protectionistisch protectionist
protégé protégé
proteïne protein
protestants Protestant
Proteus Proteus
pruttelen simmer
psychiater psychiatrist
puberteit puberty
puriteins puritan
quitte paid-up
ratelpopulier aspen
realiteit reality
recentelijk lately
receptioniste receptionist
rechter- righthand, right
rechtop zetten tousle
recruteren recruit
reflecteren reflect
regenmantel raincoat
reglementeren regulate
rente percentage, percent
rentmeesterschap stewardship
resistent immune
respecteren respect
richten direct, guide, steer
rijgveter shoe-lace
rijten rip
rite rite
roesten rust
rooster schedule, time-table, grill, grid
roosteren roast, toast
roteren pivot
rotten putrefy, rot
Rotterdam Rotterdam
route course, road, route
ruimte room, spot, location, space
ruimtevaarder spaceman, astronaut
ruimtevrees agoraphobia
ruiterij cavalry
rusten repose
rustend retired
samengesteld complex
samenstellen compile, compose
samenstelling structure
samenvatten summarize
satelliet satellite
schade aanrichten damage
schatten estimate, appraise
scheidsrechter umpire, arbiter, arbitrator, referee
schieten shoot
schijngestalte phase
schitteren flare, shine
schoorsteen chimney, fireplace, smokestack
schoorsteenmantel mantel, mantelpiece
schoorvoeten hesitate
schotel dish, saucer, platter
schoteltje saucer
schriftelijk written
schriftelijk bevel writ
schroefsleutel spanner
sectie verrichten dissect
sekte sect
sententie verdict, maxim
sentimenteel sentimental
september September
serveerster waitress
slachten butcher, slaughter
slachterij abattoir, slaughterhouse
slechte spijsvertering indigestion, dyspepsia
Sleeswijk-Holstein Schleswig-Holstein
sleutel clef, wrench
sleutelbloem primrose
slotenmaker locksmith
sluiten shut, close
smachtend longing
smartelijk painful
smetten stain
snater bill, beak
snotterig mucous
snuiter chap, guy
sociëteit society, club
sonate sonata
soortelijk specific
spartelen writhe, struggle, flounder
speelterrein playground
spijsvertering digestion
spitten spade
splijten split, burst
splinter splinter
spotten mock
spruiten bud
spuiten squirt
sputteren growl, grumble
standaardbetekenis v.e. woord acceptation
starter starter
stedelijk urban
steeds always
steeg alley, lane
steek mesh, stitch, spades, loop
steekmug gnat
steekspel tournament
steelpan casserole, saucepan
steelsgewijs stealthily
steen gem, jewel
steen en been klagen wail, lament
Steenbok Capricorn
steengruis gravel, grit
steenkool coal
steenslag chippings, road-metal, stone-chippings
steenuil screech-owl
steg hedge
steiger pier, landing-stage
steil steep, abrupt
steken sting, stab, insert, enter
stekker stopper
stel pair, suit, outfit
steler thief
stelkunde algebra
stellen suppose
stelletje outfit, suit
stellig certain, sure
stelling essay, thesis, theorem
stelsel system, regime, régime
stem faction
stemband string, cord
stemhebbend sonorous, sonourous
stemmen vote, tune
stemmig earnest
stemming ethos, mood
stenen groan, metalled, brick
stenig metalled
steno shorthand
stenografie stenography, shorthand
stenotypiste stenotypist
steppe steppe
ster star
sterfelijk mortal
sterfgeval death
steriel sterile
steriliseren sterilize
sterk intense, strong, intensive
sterk werkend drastic
sterken fortify
sterker worden freshen
sterkte strength, quantity, fortification
sterrenkijker telescope
sterrenkunde astronomy
sterrenkundige astronomer
sterrenwichelaar astrologer
sterretje asterisk
sterven die
steun prop
steunbeer abutment
steunen support, groan, lean, sustain
steunpilaar column, pillar
steurgarnaal prawn
stevig firm, firmly, stable
steward attendant
stewardess stewardess
stichten establish, edify, erect
stilte silence
stookmateriaal fuel
stoomketel steam-boiler, boiler
storten pay, fall
stoten thrust
stotteren stutter, stammer
strategie strategy
strategisch strategic
strottehoofd larynx
stuitend abhorrant, nauseous, disgusting
stutten support, lean, sustain
stuurtoestel steering-wheel, joystick
suikerziekte diabetes
systeem system
systematisch systematic
tandenborstel tooth-brush
tante aunt
tarten defy, challenge
tasten feel, grope
taxateur appraiser
te into, a, inside, in, within, per, on
te boven gaan exceed
te gronde richten ruin
te koop aanbieden bid
te wachten staan wait, abide, expect, await
te werk gaan proceed
te weten namely, viz.
team team, detachment
techniek technique, technics
technisch technical
technologie technology
teek tick
teelaarde humus
teelt culture
teen toe
tegel tile
tegelsteen tile
tegemoetkomen aan satisfy
tegen toward, towards, to, against
tegenaan against
tegengesteld reversed, contrary
tegenkanting resistance
tegenliggend contrary
tegenover opposite
tegenspartelen resist
tegenspreken contradict
tegenstand opposition, resistance
tegenstander adversary, opponent
tegenstander van slavernij abolitionist
tegenstreven resist
tegenvallen disappoint
tegenweer resistance
tegenwerken oppose
tegenwoordig nowadays, topical, present-day, currently, present
tegenzin dislike, aversion
tegoed credit
Teheran Teheran
teil tub, vat
teint complexion
teken presage, sign, omen, token, symptom, indication
tekenen mark, characterize
tekenend characteristic
tekening design, drawing
tekenkrijt pastel
tekenpapier drawing-paper
tekort deficit
tekst lyric, text
tel moment, instant, regard, pulse
telefoneren telephone
telefoonhoorn earphone
telegraferen telegraph
telegram telegram, cablegram
telemetrie telemetry
telen breed, raise
telescoop telescope
televisie television, TV
telraam abacus
temmen tame
temperament temperament
temperatuur temperature
temperen temper, blend, mingle, shuffle, harden, mix
temptatie temptation
ten dele partially, partly
ten eerste firstly
ten enenmale absolutely
ten geschenke gratis
ten noorden van above
ten slotte ultimately, finally
ten volle fully
tendentieus tendentious, tendencious
tenger slim
tennis tennis
tenor tenor
tenorstem tenor
tent tent
tentoonstellen exhibit, expose
tentoonstelling exposition, exhibition
tenue uniform
tenzij unless
tepel nipple
ter aarde bestellen inter, entomb
ter dood brengen execute
ter wereld brengen labour
teren tar
tering tuberculosis, consumption
term term
termiet termite
terminal terminal
terminologie terminology
terras terrace
terrein terrain, grounds
terreur terror
territoir territory
territoriaal territorial
terrorisme terrorism
terrorist terrorist
tersluiks stealthily
terug- re
terugbetalen repay
terugdoen reward, reciprocate
terugdringen repulse
teruggeven return
terughoudendheid abstention
terugkaatsen reflect
terugtrekken withdraw
terugvallen lapse
terwijl while, during, for, whilst
Terzool Terzool, Tersoal
testament will, testament
teugel restraints
tevreden satisfied, pleased, contented
tevredenheid contentment, satisfaction
Texaan Texan
Texas Texas
tezamen together
theater theatre
theater- theatrical
thermometer thermometer
tintelen foam
titel heading
titelen title
titelhouder champion
toedichten blame
toelaten permit, tolerate
toelichten explain
toerusten equip
toestemming permission
toestoten nudge, jog
toeten trumpet
toeter hooter
toeteren trumpet
tomatensoep tomato-soup
toneelspeelster actress
toondichter composer
totaliter entirely, completely
totem totem
trachten endeavour, attempt
translateren translate
transporteren transport
trechter funnel
troetelen pamper, pet, coddle
troosteloos desolate, gloomy
troosten console
tussenruimte interval
twisten argue, dispute
typiste typist
uitbotten bud
uitbuiten utilize, exploit
uiteendrijven disperse
uiteenjagen disperse
uiteenlopen differ
uiteenlopend different
uiteenvallen collapse
uiteenzetten explain
uiteinde end, ending
uiteindelijk final
uiteraard naturally
uiterlijk outer, out, external
uiterst enormously, extreme
uiterste deel end
uiterste wil testament, will
uitgesloten impossible
uitlaten overlook, release
uitlisten list
uitluchten ventilate
uitrusten equip
uitsluiten exclude
uitsluitend exclusively, exclusive
uitspuiten squirt
uitstekend eminent
uitstellen postpone, procrastinate
uittarten defy, challenge
universiteit university
vakterm term
vallende ziekte epilepsy
van buiten leren memorize
variëteit variety
vasteland mainland, continent
vasten fast
Vastenavond Shrove-Tuesday
vaststellen ascertain
vastzetten block
vatten frame
veelbetekenend significant
veelomvattend ample, extensive, comprehensive, bulky
vegeteren vegetate
veilig stellen insure
veilingmeester auctioneer
veldwachter patrolman, gendarme
vendumeester auctioneer
venster window
vensterkozijn window-frame
vensterruit pane
venten peddle
verachtelijk abject
verachtelijkheid abjection
verachten despise
verbasteren degenerate, bribe
verbeteren improve
verbetering progress
verbintenis contract
verbittering bitterness
verdienste profit
vereerster admirer, adorer, worshipper
Verenigde Staten van Amerika USA
vergeten forget
vergroten enlarge, augment
verhaasten accelerate
verkorten curtail
verlaten alone
verlichten illuminate, facilitate, enlighten
verloten allot
veronderstellen hypothesize
verpestend catching, contagious, infectious
verpletteren overwhelm
verplichten compel
verroesten rust
verrotten rot, putrefy
versleten worn
versleutelen encipher
verspuiten gush, spurt
versteend petrified
verstening fossil
versterving abnegation
vertegenwoordiger agent
vertellen relate
vertelling narrative, tale
vertelsel narrative, tale
verteren digest
verterend ablaze, ardent
vertering expenses
vertroetelen pamper, pet, coddle
vertroosten console
vervatten formulate
verwachten foresee
verwoesten quash, destroy
veter shoe-lace
veteraan veteran
vierkante decameter are
vigilante cab
vlakte plain
vlechten braid, plait, wreathe, twine
vlieten flow
vlotten float
vluchteling refugee
volksvertegenwoordiging parliament
voor voldaan tekenen receipt
voorletter initial
voornaamste main, principal, predominant
voorschieten lend
voorsteven prow
voorteken sign, presage, indication, omen, portent
voorvechter apostle, champion
voorzitten preside
voorzitter president, chairman
vorstelijk royal, regal
vorstendom principality
vreten eat, feed
vrijstellen exempt
vrijster lover
vuurwater brandy
waard om van te houden likable
wachten expect, await, abide, wait
walnoteboom walnut-tree
warmtemeter thermometer
water water
water- water-, aquatic
waterbuffel water-buffalo
watercloset water-closet
waterdruppel drop
waterhoen moorhen
waterjuffer dragonfly
waterkering embankment, dike
waterketel cauldron
Waterman Aquarius
watermeloen water-melon
waternimf naiad
waterpas horizontal
waterplas pond, lake
waterschuwheid hydrophobia
waterstofbom H-bomb
waterval waterfall
waterverfschilderij water-colour
watten cotton-wool, wadding
weggelaten omitted
weglaten omit
wegsmelten melt, thaw
westelijk western
westen west, West
Westerling Westener
Westers western
wetens deliberately
wetenschap science
wetenschappelijk scientific
wetenschapper scientist
wettelijk legal
wijdte width
wijsbegeerte philosophy
windstilte windlessness
winter winter
winterkoninkje wren
wintermaand December
witte abeel abele
witte mier termite
woekerrente usury
woestenij desert
wondteken scar
wormstekig worm-eaten, unsound
worstelen wrestle, struggle, writhe, flounder
wortel carrot
wortel schieten root
zedenmeester moralist
zeeëngte strait
zeeziekte seasickness
zestigste sixtieth
zetel seat
zetten mount, infuse, link, typeset
zich aaneensluiten associate, pool
zich aansluiten join
zich aanstellen attitudinize, pose
zich vermetelen dare
zichzelf respecterend dignified
ziekte disease, illness
ziften sift
zoetwaterkreeft crayfish
zouten pickle, salt
zuchten moan, sigh
zuster sibling, sister
zwaartekracht gravity
zwachtel bandage
zwerfster planet
zweten sweat