The Dutch term "over elkaar slaan" matches the English term "cross"

other dutch words that include "over" : english :
aan de overkant van across, opposite
achterover backward
achteroverdrukken pilfer
betoveren fascinate
betoverend delightful, fascinating, enchanting, absorbing
controverse controversy
doen overhellen tilt
haarklover hair-splitter, nit-picker, niggler
haarkloverij hair-splitting
Hannover Hanover
in overeenstemming zijn conform
in overvloed abundantly
in overvloed aanwezig zijn abound
met overgave selflessly, devotedly
onoverwinnelijk invincible
over across, away
over- over
overal everywhere
overblijfsel rest
overbodig superfluous, overflowing
overbrengen transport
overdoen vend, sell
overdrager endorser
overdrijven exaggerate
overeenkomend analogous
overeenkomst resemblance, similarity
overeenstemmen agree
overeenstemmend conforming
overeenstemming agreement, settlement, chord, accord
overeind directly
overeind gaan staan bristle
overerfelijkheid heredity
overgaan sound
overgang gangway, passageway
overgankelijk transitive
overgelukkig overjoyed
overgeven vomit
overgordijn curtain
overgrootmoeder great-grandmother
overgrootouder great-grandparent
overgrootvader great-grandfather
overhalen distil
overhandigen hand
overheen across
overheerlijk delicious
overheid government
overhellen stoop
overhemd shirt
overig remaining, additional
overige remainder
overigens moreover, besides
overjas overcoat, coat
overkapping roof
overkomen seem
overlappen overlay
overlevering tradition
overlijden die, death
overloop passage, corridor
overmeesteren overpower
overnachtingsplaats stadium
overreding persuasion
overschakelen commute
overschatten overestimate
overschoen overshoe, galosh
overschot balance
overseinen telegraph
overspel adultery
overstelpen overwhelm
overtollig overflowing, superfluous
overtreffen exceed, surpass
overtroeven surpass
overtuigen convince, persuade
overtuiging conviction, belief
overvloed abundance
overwaarderen overestimate
overweg level-crossing
overwegen consider
overwegend mostly
overweldigen usurp
overweldigend superb, grand, grandiose, magnificent
overwinning victory
overzetboot ferry
overzetten translate
overzetting translation
overzicht resumé, summary
promoveren promote
renoveren renew
rover robber
spoorwegovergang level-crossing
struikrover bandit
tegenover opposite
toverachtig magical
toverheks witch
toverij enchantment, witchcraft, wizardry, sorcery
toverkunst magic
veroveren conquer
volksoverlevering legend
voorover foreward
zeerover pirate
zich overgeven capitulate, surrender