The Dutch term "een bres slaan in" matches the English term "breach"

other dutch words that include "een" : english :
aaneenvoegen unite
aanhanger van een rechtse parti right-hander
acetyleen acetylene
achtereen consecutively, ceaselessly
achtereenvolgens consecutively
afdalen langs een dubbelbevesti abseil
algemeen universal, common
alleen singly, alone, only, solely
alleenhandel monopoly
alleenspraak soliloquy, monologue
alleenstaand isolated, secluded
Armeens Armenian
Atheens Athenian
been bone, paw, leg
bewoner van een land compatriot
bijeen together
bijeenbrengen unite
bijeenkomen congregate, assemble, meet
bijeenkomst gathering, assemblage
bijeenpassen harmonize
bijeenroepen convoke
bijeenschakelen coordinate, co-ordinate
bovenbeen thigh
Chileens Chilean
daarheen thither
daaromheen roundabout
Deen Dane
Deens Danish
dobbelsteen cube
dooreenhalen confuse
Drieëenheid Trinity
edelgesteente jewel, gem
edelsteen jewel, gem
een an
een aanslag plegen op violate
een afschuw hebben van abominate, loathe, abhor
een backup maken backup
een backup maken van backup
een beetje some
een beroep doen op appeal
een blik werpen glance
een blik werpen op glance
een bres slaan breach
een buiging maken curtsy
een conclusie wettigend conclusive
een douche nemen shower
een duw geven nudge, jog
een fout maken err
een geintje maken kid
een gesprek voeren converse
een glijvlucht maken glide
een grotere kans op ongelukken accident-prone
een hinderlaag leggen ambush
een honderdste baht satang
een klein beetje rather
een knoop leggen knot
een lied aanheffen intone
een lijst maken list
een miskraam krijgen miscarry, abort
een nest maken nest
een of ander someone, any, anybody, somebody
een of andere somebody, anybody, any, someone
één per keer singly
een plas doen urinate
een proces aanspannen tegen sue, prosecute
een sein geven signal
een stuk of approximately
een verband omleggen dress
een verhoor afnemen interrogate
een weinig some
een wig slaan wedge
een wig steken wedge
een wind laten fart
eend duck
eender equal
eendracht harmony, unity
eendrachtig unified, harmonious
eenentwintig twenty-one
eenheid unit, unity
eenhoorn unicorn
eenmaal ever
eenparig unanimous
eens once, sometimes, ever
eensgezind unanimous
eensklaps unexpectedly
eentonig monotonous
eenvoudig simple, straightforward
eenzaam lonely
eenzijdig biased, unilateral
Eoceen Eocene
eromheen roundabout
eveneens also, too
fenomeen phenomenon
fopspeen vacuum-cleaner
gebeente skeleton
geen no-one, not, nobody, no
geen enkel no-one, nobody
geen enkele nobody, no-one
geen zier none
geëndosseerde endorsee
geëngageerd engaged
gemeen vile, abandoned
gemeenplaats cliché, stereotype
gemeenschap community
gemeenschappelijk common, collective
gemeenschapszin solidarity
gemeente community
gemeentehuis town-hall, townhall
gespeend van without
haan van een vuurwapen trigger
hagelsteen hailstone
heen away
Heerenveen Heerenveen, Hearrenfean
Helleens Hellenian, Hellenic
het eens zijn agree, consent
hetgeen what
hierheen hither, here
in een lijst zetten frame
in een stemming brengen tune
in geen velden of wegen nowhere
in het algemeen generally
in overeenstemming zijn conform
in zijn eentje singly
ineen together
ineenkrimpen shrink
ineenkronkelen shrink
ineens suddenly
ineenstorten collapse
Jongere Steentijd Neolithic
jurisdictie van een abt abbacy
keisteen flint
kiezelsteen flint
leen fief
leengoed fief
leenman vassal
lid van een geleerd genootschap academician
machinerieën machinery
Makkabeeën Maccabees
met een band omgeven tape
met geen mogelijkheid impossibly
Mioceen Miocene
naftaleen naphthaline, naphthalene
neen not, no
nog eens encore
obsceen obscene
Oligoceen Oligocene
om, heen around
onderbeen paw
ongemeen rare
op de een of andere manier somehow
op een abt betrekking hebbend abbatial
op een keer once, sometimes
op een kier staand ajar
op een klos winden wind
opeenhopen accumulate, stack, heap, amass
opeens suddenly
Oudere Steentijd Palaeolithic, Paleolithic
overeenkomend analogous
overeenkomst resemblance, similarity
overeenstemmen agree
overeenstemmend conforming
overeenstemming agreement, settlement, chord, accord
overheen across
peen carrot
Pleistoceen Pleistocene
Plioceen Pliocene
Pyreneeën Pyrenees
Roemeens Rumanian, Romanian
schoorsteen chimney, fireplace, smokestack
schoorsteenmantel mantel, mantelpiece
sereen untroubled, serene
Sloveen Slovene
Sloveens Slovenian
spaakbeen radius
speen vacuum-cleaner, nipple
steen gem, jewel
steen en been klagen wail, lament
Steenbok Capricorn
steengruis gravel, grit
steenkool coal
steenslag chippings, road-metal, stone-chippings
steenuil screech-owl
teen toe
tegelsteen tile
Tsjetsjeens Chechen
Turkmeen Turkoman
uiteendrijven disperse
uiteenjagen disperse
uiteenlopen differ
uiteenlopend different
uiteenvallen collapse
uiteenzetten explain
van een delirium delirious
vaneenscheuren tear
vereenvoudigen simplify
vereenzelvigen identify
versteend petrified
Weens Viennese
wel eens ever
zeeëngte strait
zich aaneensluiten associate, pool
zulk een such
other dutch words that include "bres" : english :
bres gap
een bres slaan breach
other dutch words that include "in" : english :
aan het einde behind
aanbesteding tender
aanbeveling recommendation
aanbidding adoration, worship
aanbieding presentation, suggestion
aanbinden commence, moor, begin
aandoening emotion, disease, illness, affection
aandringen insist
aanfluiting mockery
aanhaling quotation
aanhalingstekens quotes
aanhechting attachment
aanhouding apprehension, detention, arrest
aankondiging notification, advertisement, announcement, ad
aanleiding inducement, motive
aanmaning exhortation
aanmatiging assumingness, arrogance, overbearingness, pretence
aanmelding entry
aanmerking observation, criticism, remark
aanmoediging encouragement
aanneming confirmation, acceptance, adoption
aanpassing accommodation, adaptation
aanpassingsvermogen adaptability
aanplanting planting
aanrijding collision
aanschrijving writ
aansluiting junction, joining
aansporing incitement, exhortation, stimulus
aanstelling appointment
aantekening annotation
aantijging imputation
aanvaarding acceptance
aanvaring collision
aanvechting inclination, temptation, disposal
aanwending employment, application, use
aanwijzing directions, instruction
aanwinst asset, accession, gain
aardbeving earthquake
aarding earthing, grounding
aardleiding grounding, earthing
aardverschuiving landslide
aarzeling wavering, hesitation
Abessinië Abyssinia, Ethiopia
Abessinisch Abyssinian
aboriginal aborigine
absint absinth, absinthe
absintlikeur absinth, absinthe
abstinentie abstinence, teetotalism
acclimatisering acclimatization
Achter-Indië Indo-China
achterachterkleinkind greatgrandchild
achterklein- greatgrand
achterkleinkind greatgrandson
achterkleinzoon greatgrandson
achterstelling slighting
achtervolging pursuit, persecution
achting regard
achting hebben voor esteem
ademhaling respiration
aderlating blood-letting, bleeding
aderontsteking phlebitis
aderverkalking arteriosclerosis
administrateur administrator, manager
administratief administrative
administratiekantoor administration, management
administreren manage, administer
adrenaline adrenaline
adresseermachine addressograph, addressing-machine
afbeelding diagram, image, representation, picture
afbetaling payment
afbetalingstermijn repayment, instalment
afbinden ligature, untie
afdaling descent
afdeling speciality, pigeonhole, detachment, compartment
afdingen haggle, bargain
afdwingen wrest, wring, extort
affiniteit affinity
afkapping elision
afkappingsteken apostrophe
afkeer inboezemen nauseate
afkeuring censure, disapprobation, condemnation, disapproval
afkondiging publication
afkorting abridgement, abbreviation, abridgment
afleiding distraction, derivation
afleidingsmanoeuvre diversion
aflevering episode, delivery, exercise-book, notebook
aflossing substitution, replacement, redemption
afmeting measurement
afpersing extortion, exaction
afrastering grid, grill
afschaduwing adumbration
afschaffing abolition, abrogation
afschaving abrasion
afscheiding separation, partition, secretion, breakaway
afschrijving redemption
afschrikking deterrence
afsluiting barrier, dam, fence
afspiegeling reflection
afstammeling successor, child
afstamming lineage
afstelling adjustment
aftakking branch, bough
aftrekking subtraction
afvaardiging delegation
afwijking aberration, aberrance, abnormality
afwijzing rejection, refusal
afwisseling variety
afzwering abjuration
air-conditioning air-conditioning
ajuin onion
alpinisme mountaineering
aluminium aluminum, aluminium
anti-slavernijbeweging abolitionism
Argentinië Argentina
aspirine aspirin
aubergine aubergine
Australische inboorling aborigine
Bahrein Bahrein
Bahreins Bahraini
Balinees Balinese
bedekking lid
bedingen stipulate
bedoeling intention, plan, meaning
bedreiging threat
bedwingen check, bridle, restrain
beëindigd over, finished, done
beëindigen terminate
begeleiding accompaniment, escort
begin commencement, beginning
beginneling beginner
beginnen commence, begin
beginnend junior, future, young
beginner beginner
beginsel principle, element
begoocheling illusion
begroting budget
begunstiging favour, favor
behandeling treatment
beïnvloeden influence
bekeuring protocol, minutes
beklemming anguish, fear
bekroning coronation
belang inboezemen interest
belastingaanslag assessment
belegering siege
beloning compensation
bemanning crew
beminnelijk lovable, dainty, pretty
beminnelijkheid sweetness
beminnen love
beminnenswaardig lovable
bemoediging encouragement
benaming appellation, name
benedenverdieping ground-floor
Benin Benin
Benins Beninese
benoeming appointment, nomad
benzine petrol, gasolene, gasoline
beoordeling criticism
bepaling definition, stipulation, terms, condition, clause
bepantsering armor, armour
beproeving affliction
bereidingswijze procedure
bergbeklimming mountaineering
berisping remark, observation
beroering commotion
berusting resignation
beschaving culture, civilization
beschermeling protégé
bescherming protection
beschikking disposition
beschrijving description
beschuldiging indictment, accusation, complaint, charge
beslissing decision
besmetting infection
bespreking discussion
besteding expenses
bestemming fate, destiny
bestendiging continuation
bestraffing punishment
bestrating pavement
beting bit
betrekking relation, understanding
betuiging expression
beuling sausage
bevattingsvermogen intelligence
bevinden find, ascertain
bevlieging whim, caprice
bevolking population
bevordering promotion
beweging movement, commotion
bewegingloos inert, motionless
bewerking process, operation, adaptation
bewind control, rule, reign
bewindsman minister
bewoning habitation
bewoording expression, word
bezetting garrison
bezingen sing
bezinning consciousness, awareness
bezitting ranch, estate, property, possession
bezittingen possessions
bezoldiging salary, wage, wages
bezorging arrivals, supply, arrival
bezwering oath
bij voortduring constantly, continuously, continually
bijvoeglijke bepaling attribute
bikini bikini
binair binary
binden bind
bindend compulsory
binding bond
binnen inside, until, within, into, a, per, in
binnenband tube
binnenbrengen pilot
binnendringen penetrate
binnenkrijgen engulf
binnenlands domestic, inner, internal
binnenplaats courtyard
binnenrukken invade
binnenste inner, internal, centre, center, interior
binnenvallen invade
binnenwaarts inwards
binocle binoculars
blaasinstrument wind-instrument
blijven aandringen persevere, persist
blind blind
blind maken dazzle
blinde ghost, phantom
blinde bij kaarspel ghost, phantom
blindedarmontsteking appendicitis
blindenschrift braille, Braille
blindheid blindness
blinken shine
Bloemfontein Bloemfontein
bloemlezing chrestomathy, anthology
bobine spool, bobbin, coil
boekenwinkel bookshop
boekhouding book-keeping
boekwinkel bookshop
borgstelling security, pledge
Bosnië-Hercegovina Bosnia-Hercegovina
botsing collision
bowling bowling
brein brain
broeinest firebox
broodwinning profession
bruin brown
bruinharig brunette
bruinogig browneyed
buiging obeisance
bulletin bulletin
captain captain
casino casino
ceintuur belt, girdle
chauvinisme chauvinism
chauvinist chauvinist
China China
Chinees Chinese
Chinees klokje forsythia
cilinder roller, cylinder
cinema cinema
cocaïne cocaine
combinatie combination
combineren combine
continent mainland, continent
coördineren coordinate, co-ordinate
Corinthe Corinth
Corinthisch Corinthian
crimineel criminal
D-trein corridor-train
daarginds there, yonder
dag- en nachtevening equinox
dagvaarding summons
daling landing
dampkring atmosphere
dankzegging thanks
deelneming sympathy
definiëren define
definitie definition
definitief definitely, definite, definitive, positively
desinfecteren disinfect
determineren fix, determine
detineren retain, detain
deuropening doorway
dienstregeling schedule, time-table
dierentuin zoo
diner dinner
ding matter, object, affair, thing, business, case
dingen things, stuff
dingen naar aspire
dinges thingamajig, whatchamacallit
Dinkel Dinkel
dinsdag Tuesday
discipline discipline
discriminatie discrimination
doelstelling purpose, goal
dolzinnig crazy, insane, mad
Dominicaans Dominican
dominion dominion
door bevriezing veroorzaakte wo frostbite
doordringen penetrate
doordringend abrasive, sharp, lurid
doorklinken resound
dreiging threat
driehoeksmeting trigonometry
Driekoningen Epiphany, Twelfth-night
dringen oppress, squeeze, thrust
dringend pressing, urgent
drinken drink
drinkgelag orgy
drinkglas glass
drinkwater drinking-water
dubbelzinnig ambiguous
Duinkerken Dunkirk
Duitsgezind pro-German
duizeling dizziness, vertigo
duizelingwekkend dizzying
dwaling mistake, error
dwingeland tyrant, despot
dwingen compel
dwingend compulsory
echtscheiding divorce
echtverbintenis matrimony, marriage
een buiging maken curtsy
een geintje maken kid
een hinderlaag leggen ambush
een klein beetje rather
een sein geven signal
een weinig some
een wind laten fart
eenentwintig twenty-one
eensgezind unanimous
eerbetuiging accolade
eerste beginselen alphabet
eind offset, distance
einddiploma leaving-certificate
einde end
eindelijk finally, ultimately
Eindhoven Eindhoven
eindig restricted, limited, confined
eindigen expire
eindstation end-of-the-line
eliminatie output
elimineren remove, eliminate
ellendeling crook, rogue
Elzas-Lotharingen Alsace-Lorraine
eminent eminent
enfin now
Engelsgezind pro-English
enigszins some
erkenning acknowledgement
ervaring experience
evenmin neither
examineren examine
familiebetrekking relationship
fascineren fascinate
fascinerend absorbing, fascinating
feestelijk inhalen welcome
fiducie hebben in trust
Filippino Filipino
Fin Finn
finaal final, decisive, wholly
financieel financial
financieren finance
fingeren feign
Finland Finland
Fins Finnish
flink solid, energetic, brave, gallant
fluistering whisper
fontein fountain
fortuin fortune
fortuinlijkheid fortune
frankering postage
gabardine gaberdine
gaping gap
gedaanteverwisseling metamorphosis
geding lawsuit
geestvervoering ecstasy
gefascineerd gripped, fascinated
geheelonthouding teetotalism, abstinence
geheimzinnig abstruse, mysterious
geïnteresseerd interested
geleding joint, node
gemalin wife
gemeenschapszin solidarity
geraffineerd sophisticated
gering little, diminutive, small
geveinsd hypocritical, underhanded
gevolgtrekking conclusion, inference
gewaarwording emotion
geweldpleging violence
gewin profit
gezichtseinder horizon
gezin family
gezind inclined
gezwind rapid, swift, quick
gieteling blackbird
ginds there, yonder
ginnegappen sneer
gissing guesswork
glooiing acclivity, hillside, slope
godsdienstoefening service
goedgezind favourable, advantageous
goedvinden consent, permission
Gorinchem Gorcum, Gorinchem
grind gravel, grit
groepering group
grondbeginsel principle
grondstelling axiom
Groningen Groningen
Guinea Guinea
Guinees biggetje guinea-pig
gunning tender
halsketting necklace
handeling activity, action
handtekening signature
hapering wavering, hesitation
haring herring
hazewind greyhound
hazewindhond greyhound
heining fence, barrier
heldin heroine
helling hillside, acclivity, slope
Helsinki Helsinki
herdenkingsdag anniversary
herhaling repetition
herinneren remind
herinnering recollection, memory
heroïne heroin
Hervorming Reformation
hinder embarrassment, abashment, perplexity
hinderen disturb, bother
hinderlaag snare
hinderlijk troublesome
hindernis obstacle
hinderpaal obstacle
hindoeïstisch Hindu, Hindoo
hinkelen hop
hinken limp
hinkend lame
hinniken whinny
honing honey
honingbij bee
houding position, attitude, deportment, behaviour
huisgezin family
illumineren illuminate, enlighten
in into, a, per, inside, within, in
in- dis-, un-, in-, im
in aanmerking komen count
in allerijl quickly, swiftly
in bad doen bathe
in beslag nemen confiscate, absorb
in bewaring geven deposit
in de echt verbinden marry, wed
in de lengte lengthwise
in de mode fashionable
in de morgen a.m.
in de plaats stellen van substitute, replace
in de schuld staan owe
in de steek laten forsake, betray
in de war brengen dishevel
in de week zetten soak
in dubio staan doubt
in een lijst zetten frame
in een stemming brengen tune
in elkaar duiken cower, crouch, squat
in geen velden of wegen nowhere
in gevaar brengen endanger
in gloed staan glow
in het algemeen generally
in het bijzonder principally, mainly, especially, specially
in het buitenland abroad
in het groot wholesale
in het klein detailed
in het midden van amidst
in het net schrijven finalize
in het rond roundabout
in het water vallen fail
in kokend water doen scald
in naam viz., namely
in omloop about
in omloop zijn circulate
in opstand komen revolt
in optima forma perfect
in orde O.K., agreed
in overeenstemming zijn conform
in overvloed abundantly
in overvloed aanwezig zijn abound
in pacht hebben lease
in plaats daarvan instead
in ruste retired
in schijn seemingly
in tegenspraak zijn met contradict
in toenemende mate increasingly
in verlegenheid brengen embarrass
in verrukking brengen delight
in verwachting raken conceive
in verzoeking brengen tempt
in weerwil van despite, notwithstanding, defiantly
in zich opnemen assimilate
in zijn eentje singly
in zwang fashionable
inademen inhale
inauguratie inauguration
inaugureel inaugural
inaugureren inaugurate
inbeelding imagination, chimera
inbegrepen including, inclusively
inbinden bind
inblikken can
inboedel furniture
inboeten substitute, replace
inboezemen inspire
inboorling aboriginal
inbreker burglar
incarnatie incarnation
incest incest
incident opportunity, occurence
incidenteel accidental, random, chance
incluis including, inclusively
inclusief inclusively, including, inclusive
incompleet incomplete
inconsequent inconsistent
incubus nightmare, incubus
indampen evaporate
indelen classify
inderdaad indeed, actually, genuinly
inderhaast hastily, hurriedly
indertijd formerly, ahead, previously
indexeren index
India India
Indiaas Indian
indicatief indicative
indien if
indienen introduce
indigestie dyspepsia, indigestion
Indisch Indonesian, Indian
Indische vijgenboom banyan
individueel individual
Indo-China Indo-China
Indo-europees Indo-European
indoen enter, insert
Indogermaans Indo-Germanic
indompelen dip, immerse
Indonesië Indonesia
Indonesisch Indonesian
indopen dip
Indra Indra
indruk impression, effect
indruk maken op impress
indrukwekkend imposing
Indus Indus
industrie- industrial
industrieel industrial, industrialist
ineen together
ineenkrimpen shrink
ineenkronkelen shrink
ineens suddenly
ineenstorten collapse
inenten vaccinate, inoculate
infaam vile
infanterie infantry
infecteren infect
infectie infection
inflatie inflation
influenza flu, influenza
informatie information
informatiebureau inquiry-office
informeren report, inform
ingang entrance, portal
ingebeeld chimerical
ingeboren inborn, native, congenital, inbred, innate
ingenaaid paperbacked
ingenaaid boek pamphlet, paperback, leaflet
ingenieur engineer
ingesloten accompanying
ingetogen modest
ingeval if
ingevallen concave, hollow
ingeving inspiration
ingevolge along
ingewanden intestines
ingewikkeld complicated
ingewikkeld maken complicate
ingezet stuk patch
ingezetene inhabitant
Ingoesj Ingush
Ingoesjië Ingushia
ingreep operation
ingrijpen intervene
ingrijpend radical
inhalen pass, accomplish, overtake, reach, overhaul
inhalig miserly, stingy, avaricious
inham bay, gulf
inheems domestic
inhoud volume, contents
inhouden contain, include
initiaal initial
injecteren inject
injectie injection
injectiespuit syringe
inkeer repentance
inkleden formulate
inkomen income
inkoop purchase
inkorten abbreviate, lessen, shorten
inkrimpen reduce, curtail
inkt ink
inktkoker ink-well
inktpot ink-well
inladen burden
inlands domestic
inleggen pickle, preserve
inleiding introduction, preface
inlevering delivery
inlichten inform, report
inlijsten frame
inmaken preserve, pickle
inmiddels meanwhile
innemen engulf
innemend sympathetic, charming
innen collect
innig sincere, intimate, cordial, hearty
inpakken pack, package
inrichten erect, establish
inrichting equipment, institute, apparatus, device, set
inroepen request
inruilen swap, interchange
inschikkelijk manageable, tractable, accommodating
inscriptie inscription
insekt insect
insigne insignia, badge
insinueren insinuate
inslikken engulf, swallow
insluiten stow, surround, imply
inspecteren revise, inspect
inspecteur auditor, inspector
inspectie inspection
inspectie houden inspect
inspireren inspire
inspringen indent
inspuiten inject
inspuiting injection
installeren install
insteken enter, insert
instelling establishment, institution, adjustment
instinct instinct
instituut institute
instorten collapse
instructeur instructor
instructie instruction, directions
instrueren instruct
instrument instrument
instrumentenbord panel, dash-board, wainscot
integraal integral
intekenen reserve
intellect mind, intellect
intellectueel intellectual
intelligent sagacious, intelligent
intelligentie intelligence
intelligentiequotiënt I.Q.
intendant superintendant, steward
intendante matron
intens intensive, intense
intensief intensive, intense
interessant interesting
interesseren interest
interface interface
intermitterend intermittent
intern inner, internal
internationaal international
interpretatie interpretation
interpreter interpreter
interpreteren interpret
interpunctie interpunction, punctuation
interrumperen interrupt
interruptie interruption
interval interval
interveniëren intervene
interviewen interview
intiem intimate
intonatie tone
intrappen shatter, smash
intrekken withdraw
intrige plot
intrigeren intrigue
intrinsiek essential
introducé guest
introductie introduction, preface
intussen meanwhile
inval invasion
invalide disabled
invasie invasion
inventaris inventory
invetten grease
invitatie invitation
inviteren invite
invloed hebben op influence
invoer input
invoeren import
invullen fill
inwendige interior
inwerken orient
inwijding inauguration
inwikkelen envelop
inwoner inhabitant
inwoner van Chicago Chicagoan, Chicagan
inzamelen collect
inzegenen bless
inzetten intone
inzittende passenger
inzonderheid specially, mainly, chiefly, especially
isolering insulation, isolation
jaartelling fragment, item, particle
jongeling youngster
Kaïn Cain
kanttekening gloss
kapitein captain
keelontsteking laryngitis
keerkring tropics
keizerin empress
kerkscheuring schism
ketting chain
kettingzang cannon
keuring examination, test, investigation
kin chin
kind child, infant
kinderbed cot
kinderlijk childish
kinine quinine
kleding clothing, clothes
kledingstuk garment
klein diminutive, little, tiny, small
Klein-Mokum Rotterdam
klein hoefblad coltsfoot
kleindochter granddaughter
kleiner worden wane, decline
kleinhandelaar retailer
kleinkind grandson
kleinmaken abase
kleinzoon grandson
kleurenblind colour-blind
kling blade
klingelen tinkle, jingle
kliniek clinic
klink handle
klinken sound, rivet
klinker vowel
koningsdochter princess
koninklijk royal, regal
koninkrijk kingdom
kostwinner breadwinner
krachtsinspanning exertion
krankzinnig mad, crazy, insane
krankzinnig zijn rave
krankzinnige lunatic
Kremlin Kremlin
kring circle, halo
kroning coronation
kruiselings crossways, crosswise
Kuinder Tjonger, Kuinder
kwijstschelding absolution
kwinkslag witticism, joke
lading cargo
landing landing
landingsplaats pier, landing-stage
latrine latrine
lawine avalanche
leerstelling dogma
legerafdeling division
legering alloy
leiding platform, stage, direction
leuning prop
levering delivery
lichtzinnig frivolous
Liechtenstein Liechtenstein
lieveling sweetheart, darling
ligging site
lijkverbranding cremation
linde lime-tree, linden-tree
lindeboom linden-tree, lime-tree
linguïst linguist
liniaal straightedge, straight-edge, ruler
link dangerous
linker linker
linker- left
links left
linnen linen
linoleum linoleum
lint ribbon
linze lentil
longontsteking pneumonia
longtering tuberculosis, consumption
losbinden untie
Lotharingen Lorraine, Lothringen
lotsbestemming destiny, fate
luchtspiegeling mirage
luchtverdediging air-defence
luchtverontreiniging air-pollution
lumineus brilliant, bright
machinatie plot
machine machine
machinerieën machinery
machtiging authorization
Malinees Malian
margarine margarine
marine navy
marktplein fair, market, bazaar, marketplace
maskering masquerade
medeklinker consonant
medicinaal medical
Medina Medina
meedingen compete, rival
meeting gathering, assemblage
melkinrichting dairy
mengeling mixture
mening opinion, supposition
messing brass
met ingang van from
mijmering reverie
mijningenieur mining-engineer
min little, small, less, diminutive, minus
minachten despise
minachting contempt
minder less
minder belangrijk side, incidental
minderheids- minority
minderwaardig inferior
mineraal mineral
Minerva Minerva
miniem minimum
minimaal minimum
minister minister
minister-president premier
ministerie ministry
ministerieel ministerial
minnares lover
minpunt disadvantage
minst least
minus minus
minuscuul tiny, midget, dwarf
minuskuul tiny
minutieus precise
minuut minute
moëddzin muezzin
mondeling orally, oral
morfine morphia, morphine
morfinist morphinomaniac
mousseline muslin
mueddzin muezzin
muezzin muezzin
mulattin mulatto
multinationaal multinational
multitasking multitasking
muurschildering wall-painting
naaimachine sewing-machine
naar binnen inwards
naasting nationalization
nabehandeling after-treatment, follow-up
nabeschouwing commentary
nabootsing imitation
nachtblind night-blind
nachtblindheid nyctalopia, night-blindness
nachtevening equinox
nachttrein night-train
nachtvlinder moth, night-moth
naklinken echo, resound
nakomeling successor
nakomelingschap offspring
navolging imitation
nederzetting colony
neiging inclination, disposal
neiging tot uitstellen procrastination
nering commerce
neringdoende shopkeeper
niet-ingewijde layman
niet in kaart gebracht uncharted
niettemin nevertheless, however
nieuweling novice
nijging obeisance
nuancering nuance, tint, shade
Odin Odin
Oekraïne Ukraine
omgeving environment, environs, surroundings, sphere
omheind terrein enclosure
omlijning contour, outline
omlijsting cadre, framework
omringen surround
omschrijving definition
omwalling rampart
omwenteling revolution
onbedwingbaar invincible
onderbinden moor
onderbreking interruption
onderkleding undergarment
onderling mutual, reciprocal
onderneming enterprise
onderscheiding décor, decoration, renown, decor, distinction
onderstelling supposition, hypothesis
ondersteuning subsidy
ondertekening signature
ondervinding experience
onding absurdity
ondoordringbaar impenetrable
ongeveinsd sincere
oningevuld blank, white
onoverwinnelijk invincible
onrein unclean, dirty, soiled, filthy
onreinheid untidiness, dirtiness
ontbinden annul, analyse, remit, analyze
ontbinding analysis
ontbranding ignition
ontdekking discovery
onthouding abstention
ontlasting excrement, dung
ontlasting hebben defecate
ontleding analysis
ontmanteling demolition
ontploffing explosion
ontslagneming abdication
ontspanning détante
ontspringen spring
ontsteking inflammation, ignition
ontstekingsbuis plug
ontveinzen conceal
ontvoering abduction
ontvreemding theft
ontwikkeling evolution, development, growth, output
onzin nonsense
onzinnig absurd
oorring earring
Oostindisch East-Indian
Oostindische kers nasturtium
op een abt betrekking hebbend abbatial
op een klos winden wind
opdringen impose
openbaarmaking publication
Openbaring van Johannes Apocalypse
opening maw, opening, aperture, gap
opinie opinion
oplossing solution
oproerling rebel, mutineer
opslorping absorption
optelling addition
opvatting concept
opvoeding education
opwinden strech, excite
opwindend exciting
opwinding excitation, excitement
ordinair everyday
origineel original
overeenstemming agreement, settlement, chord, accord
overeind directly
overeind gaan staan bristle
overkapping roof
overlevering tradition
overnachtingsplaats stadium
overreding persuasion
overseinen telegraph
overtuiging conviction, belief
overwinning victory
overzetting translation
paard in schaakspel cavalier, knight
padvinder scout, boyscout
Palestina Palestine
paling eel
palingfuik eel-trap
paraffine paraffin
paring copulation
parkeerterrein lay-by
peinzen meditate
Peking Peiping, Peking
penicilline penicillin
penning medal, coin
penningkundige numismatist
pepsine pepsin
pinda peanut, ground-nut
pingelen haggle, bargain
pinken blink
Pinksteren Pentecost, Whitsunday
Pinksterfeest Whitsunday, Pentecost
pinnig avaricious, miserly, stingy
plein plaza
pleinvrees agoraphobia
plotseling sudden, suddenly
poging effort
polyvinylchloride PVC
Poppingawier Poppingawier, Poppenwier
preliminair preparatory, preliminary
principe principle
prins prince
prinsdom principality
prinses princess
prinsesseboon haricot
proteïne protein
provinciaal provincial
pudding pudding
puin rubble, debris, rubbish
puriteins puritan
raadgeving advice
raffinaderij refinery
raffineren refine
rechtzinnig orthodox
reddingsboot life-boat
reddingsgordel safety-belt, lifebelt, life-belt
redevoering speech
regering government
rein chaste, pure, clean
reinigen cleanse, purge
rekening calculation, account
rekenmachine calculator
republikeins republican
richting direction
ring ring
ringeloren tyrannize
rinkelen jingle, tinkle
rinoceros rhino, rhinoceros
ritssluiting zipper
Romeins Roman
routine routine
ruïneren ruin
samenscholing assembly
samenspanning conspiracy
samenstelling structure
sardine sardine
Sardinië Sardina, Sardinia
Scandinavië Scandinavia
Scandinavisch Scandinavian
schakering shade, nuance, tint
schatting tribute
scheiding divorce
schepping universe
Scheppingsboek Genesis
scherpzinnig astute
scheuring schism
schifting separation, partition
schildering painting, description
schmink make-up
schommeling oscillation
schoonklinkend euphonious
schorsing interruption
schouderbedekking epaulet
schouwing inspection
schrijfmachine typewriter
schrikbewind terror
schuin slanting, obscene, oblique, sloping
schuldig bevinden convict
schutting palisade
seinen signal
sering lilac
shilling shilling
shintoïsme Shintoism
sigarenwinkel tobacconist's
sinaasappelboom orange-tree
sinds since
Singapore Singapore
Singaporees Singaporean
singel boulevard
Sinhalees Sinhalese, Singhalese
slechte spijsvertering indigestion, dyspepsia
Sleeswijk-Holstein Schleswig-Holstein
slinger garland, wreath
slingeren meander, brandish, oscillate, sway, fling
slingerkrans garland, wreath
slinks underhanded, contrived
soeverein sovereign
spanning voltage, tension
speelterrein playground
speling space, room
spelling orthography
spijsvertering digestion
spin spider, spine
spinazie spinach
spinnekop spider
spinnen spin
spinneweb spiderweb
spinnewiel spinning-wheel
spinrag spiderweb
splinter splinter
sponning slot
springen leap, jump
springscherm parachute
sprinkhaan locust, grasshopper
stelling essay, thesis, theorem
stemming ethos, mood
stichting foundation
stijving encouragement
stinken reek, smell, stink
stinkend bad-smelling, stinking, odorous, fumy
storing unrest, interference, disturbance
storing veroorzaken perturb, disquiet
strekking plan, intention, meaning
stroming stream
strubbeling trouble, difficulty
stuiptrekking convulsion
Surinaams Surinamese
Suriname Surinam
Surinamer Surinamer
swingen brandish, fling
tegenkanting resistance
tegenzin dislike, aversion
teint complexion
tekening design, drawing
tentoonstelling exposition, exhibition
tering tuberculosis, consumption
terminal terminal
terminologie terminology
terrein terrain, grounds
terugdringen repulse
tint hue, complexion
tintelen foam
toebinden ligature
toegeving abandonment
toejuiching acclamation, approval
toelichting explanation
toepassing use, employment, application
toespeling allusion
toestemming permission
toonzetting composition
tot in het oneindige endlessly
tot inkeer komen repent
treincoupé coupé
trek hebben in wish, desire
trekking tic, twich
treksluiting zipper
trilling vibration
tsarina czarina
tuin garden
tuinbed bed
tuinboon bean
tuinhuis pavilion
tuinier gardener
tuinieren gardening
tuinman gardener
tweeling twins
tweeling- twin
twintig twenty
uitbarsting explosion
uitbazuinen herald
uitbouwing enlargement
uiteinde end, ending
uiteindelijk final
uitholling cavity
uitlegging interpretation
uitnodiging invitation
uitreiking distribution
uitrusting equipment
uitspanning tavern
uitspatting debauchery, dissipation
uitvinder inventor
uitvinding invention
uitvoering version
uitzetting expansion
uitzondering exception
urine urine
vaccin vaccine
vaccine vaccine
vaccineren vaccinate
vagina vagina
vakvereniging corporation, trade-union, syndicate, labour-union
van mening zijn opine, think
vaseline vaseline
vastklinken rivet
vatting setting
veiling auction
veilingmeester auctioneer
veinzen dissemble
veinzer hypocrite
verachting contempt
verandering about-face
verassing cremation
verbazingwekkend amazing, astonishing
verbeelding presumption, fiction, imagination, assumingness
verbeeldingskracht fantasy
verbetering progress
verbinden combine, connect
verbinding combination, connection
verbintenis contract
verbittering bitterness
verblinden dazzle
verbranding combustion
verbruiksbelasting excise-duty, excise
verdediging defence, defense
verdeling distribution
verdieping story, storey, floor
verdoving anesthesia, anaesthesia
verdringen repulse, suppress
verdrinken drown
verdwijning disappearance
verenigingsorgaan bulletin
verering cult
vergadering meeting
vergelding compensation
vergelijking comparison
vergissing mistake, error
vergroting enlargement
vergunning licence
verhandeling treatise, treaty
verhinderen prevent, inhibit
verhouding rate, proportion
verjaging deterrence
verjaring birthday
verkiezing choice, election
verklaring proclamation, declaration
verkondiging announcement, notification
verkorting abridgement, abridgment
verlamming paralysis
verleiding temptation
verloting raffle, lottery
verluchting illustration
verminderbaar abatable
verminderen diminish, lessen
verminkt crippled, infirm
vernedering abasement
vernietiging destruction
verontschuldiging apology
verootmoediging abasement
verplichting obligation, duty
verschansing fortification
verschijning appearance
verschrikking abomination, abhorrence, horror, atrocity
verschuiving shift
versnelling acceleration
versnellingsbak gear-box, gear-case
verspreiding publicity, propaganda
verstening fossil
versterving abnegation
verstopping constipation
verstrooiing distraction
vertelling narrative, tale
vertering expenses
vertolking interpretation
vertoning demonstration
vertraging delay, retardation
vertroosting consolation
vervalsing counterfeit
vervanging replacement, substitution
vervoering ecstasy
vervolging pursuit, persecution
vervreemding sale
verwaarlozing slighting
verwachting prognosis
verwarming heating, heater
verwarring confusion
verwerping censure, disapproval, rejection, disapprobation
verwijzing reference
verwikkeling tangle
verwonding injury
verzekering insurance
verzetting about-face
vestiging establishment
vesting fortress
viering celebration
viking Viking
vin fin
vinden find
vinger finger
vingerhoed thimble
vingerhoedje thimble
vitamine vitamin
vitrine showcase
Vlaming Flemming
vleeswording incarnation
vliegmachine aeroplane, plane, aircraft, airplane, air-plane
vlinder butterfly
Vlissingen Flushing
vluchteling refugee
voeding nourishment
voedingsmiddel nourishment
voering lining
volksoverlevering legend
volksplanting colony
volksvertegenwoordiging parliament
volzin sentence
voorbereiding preparation
vooringenomenheid prejudice
voorspelling prophecy, prognosis
voortbrenging production
voortzetting continuation
voorzegging prophecy
vorming education
vreemdeling stranger
vriendin lover, friend
vrijzinnig liberal
vulling stuffing
waarschuwing warning
walging disgust, nausea
wandeling stroll
wandschildering wall-painting
wasinrichting washroom
wassing ablution
waterkering embankment, dike
weekeinde week-end
wegneming amputation
weigering refusal
weinig few
Westerling Westener
wilsbeschikking tendency, predisposition
winden wind
windhond greyhound
windsel binding, strip
windstilte windlessness
wingerd grapevine
winkel boutique, store, shop
winkelhaak T-square
winkelier shopkeeper
winnen win, earn
winst profit
winter winter
winterkoninkje wren
wintermaand December
woekerwinst usury
woning dwelling, residence
woordspeling pun
wraking disapprobation, disapproval, censure, condemnation
wrijving friction
zegening blessing, boon
zendeling missionary
zending mission
zetting erecting, mounting, composing
zich abstineren abstain
zich herinneren recall, recollect, remember
zich indringen intrude
zich inspannen try
zich opdringen intrude
zin disposal, sentence, want, sense, inclination
zindelijk pure, clean
zindelijkheid purity, cleanliness
zingen sing
zink zinc
zinken sink
zinkput sewer
zinnebeeld symbol
zinnelijk sensuous, sensual
zinsbouw syntax
zinsleer syntax
zinspelen hint, allude
zinspeling allusion
zinspreuk maxim
zitting meeting, session
zittingsperiode session
zonderling unordinary
zweminrichting swimming-bath