The Dutch term "een proces aanspannen tegen" matches the English term "sue, prosecute"

other dutch words that include "een" : english :
aaneenvoegen unite
aanhanger van een rechtse parti right-hander
acetyleen acetylene
achtereen consecutively, ceaselessly
achtereenvolgens consecutively
afdalen langs een dubbelbevesti abseil
algemeen universal, common
alleen singly, alone, only, solely
alleenhandel monopoly
alleenspraak soliloquy, monologue
alleenstaand isolated, secluded
Armeens Armenian
Atheens Athenian
been bone, paw, leg
bewoner van een land compatriot
bijeen together
bijeenbrengen unite
bijeenkomen congregate, assemble, meet
bijeenkomst gathering, assemblage
bijeenpassen harmonize
bijeenroepen convoke
bijeenschakelen coordinate, co-ordinate
bovenbeen thigh
Chileens Chilean
daarheen thither
daaromheen roundabout
Deen Dane
Deens Danish
dobbelsteen cube
dooreenhalen confuse
Drieëenheid Trinity
edelgesteente jewel, gem
edelsteen jewel, gem
een an
een aanslag plegen op violate
een afschuw hebben van abominate, loathe, abhor
een backup maken backup
een backup maken van backup
een beetje some
een beroep doen op appeal
een blik werpen glance
een blik werpen op glance
een bres slaan breach
een bres slaan in breach
een buiging maken curtsy
een conclusie wettigend conclusive
een douche nemen shower
een duw geven nudge, jog
een fout maken err
een geintje maken kid
een gesprek voeren converse
een glijvlucht maken glide
een grotere kans op ongelukken accident-prone
een hinderlaag leggen ambush
een honderdste baht satang
een klein beetje rather
een knoop leggen knot
een lied aanheffen intone
een lijst maken list
een miskraam krijgen miscarry, abort
een nest maken nest
een of ander someone, any, anybody, somebody
een of andere somebody, anybody, any, someone
één per keer singly
een plas doen urinate
een sein geven signal
een stuk of approximately
een verband omleggen dress
een verhoor afnemen interrogate
een weinig some
een wig slaan wedge
een wig steken wedge
een wind laten fart
eend duck
eender equal
eendracht harmony, unity
eendrachtig unified, harmonious
eenentwintig twenty-one
eenheid unit, unity
eenhoorn unicorn
eenmaal ever
eenparig unanimous
eens once, sometimes, ever
eensgezind unanimous
eensklaps unexpectedly
eentonig monotonous
eenvoudig simple, straightforward
eenzaam lonely
eenzijdig biased, unilateral
Eoceen Eocene
eromheen roundabout
eveneens also, too
fenomeen phenomenon
fopspeen vacuum-cleaner
gebeente skeleton
geen no-one, not, nobody, no
geen enkel no-one, nobody
geen enkele nobody, no-one
geen zier none
geëndosseerde endorsee
geëngageerd engaged
gemeen vile, abandoned
gemeenplaats cliché, stereotype
gemeenschap community
gemeenschappelijk common, collective
gemeenschapszin solidarity
gemeente community
gemeentehuis town-hall, townhall
gespeend van without
haan van een vuurwapen trigger
hagelsteen hailstone
heen away
Heerenveen Heerenveen, Hearrenfean
Helleens Hellenian, Hellenic
het eens zijn agree, consent
hetgeen what
hierheen hither, here
in een lijst zetten frame
in een stemming brengen tune
in geen velden of wegen nowhere
in het algemeen generally
in overeenstemming zijn conform
in zijn eentje singly
ineen together
ineenkrimpen shrink
ineenkronkelen shrink
ineens suddenly
ineenstorten collapse
Jongere Steentijd Neolithic
jurisdictie van een abt abbacy
keisteen flint
kiezelsteen flint
leen fief
leengoed fief
leenman vassal
lid van een geleerd genootschap academician
machinerieën machinery
Makkabeeën Maccabees
met een band omgeven tape
met geen mogelijkheid impossibly
Mioceen Miocene
naftaleen naphthaline, naphthalene
neen not, no
nog eens encore
obsceen obscene
Oligoceen Oligocene
om, heen around
onderbeen paw
ongemeen rare
op de een of andere manier somehow
op een abt betrekking hebbend abbatial
op een keer once, sometimes
op een kier staand ajar
op een klos winden wind
opeenhopen accumulate, stack, heap, amass
opeens suddenly
Oudere Steentijd Palaeolithic, Paleolithic
overeenkomend analogous
overeenkomst resemblance, similarity
overeenstemmen agree
overeenstemmend conforming
overeenstemming agreement, settlement, chord, accord
overheen across
peen carrot
Pleistoceen Pleistocene
Plioceen Pliocene
Pyreneeën Pyrenees
Roemeens Rumanian, Romanian
schoorsteen chimney, fireplace, smokestack
schoorsteenmantel mantel, mantelpiece
sereen untroubled, serene
Sloveen Slovene
Sloveens Slovenian
spaakbeen radius
speen vacuum-cleaner, nipple
steen gem, jewel
steen en been klagen wail, lament
Steenbok Capricorn
steengruis gravel, grit
steenkool coal
steenslag chippings, road-metal, stone-chippings
steenuil screech-owl
teen toe
tegelsteen tile
Tsjetsjeens Chechen
Turkmeen Turkoman
uiteendrijven disperse
uiteenjagen disperse
uiteenlopen differ
uiteenlopend different
uiteenvallen collapse
uiteenzetten explain
van een delirium delirious
vaneenscheuren tear
vereenvoudigen simplify
vereenzelvigen identify
versteend petrified
Weens Viennese
wel eens ever
zeeëngte strait
zich aaneensluiten associate, pool
zulk een such
other dutch words that include "proces" : english :
proces lawsuit
proces-verbaal minutes, protocol
processie procession
other dutch words that include "aanspannen" : english :
aanspannen put, yoke