The Dutch term "aan de overkant van" matches the English term "across, opposite"

other dutch words that include "aan" : english :
aan to, upon, towards, toward, beside, by, at
aan boord aboard
aan boord gaan embark
aan de the
aan de grond lopen strand
aan de grond raken sink
aan de hand zijn occur
aan de rol zijn debauch
aan de scharrel zijn flit, flirt, flutter
aan de schouder brengen level
aan elkaar vastmaken connect
aan flarden gescheurd tattered
aan het the
aan het einde behind
aan hun them
aan je you
aan jou you
aan komen lopen tackle
aan land gaan land
aan ons us
aan ze them
aanaarden hill, earth
aanbeeld anvil
aanbesteding tender
aanbevelen recommend
aanbevelenswaardig recommendable
aanbeveling recommendation
aanbevolen recommended
aanbiddelijk adorable
aanbidden adore
aanbiddenswaardig adorable
aanbidding adoration, worship
aanbidster adorer, worshipper
aanbieden bid, sacrifice, propose
aanbieding presentation, suggestion
aanbinden commence, moor, begin
aanblik aspect, exterior
aanbod suggestion
aanboren tap, bore, broach
aanbouw building
aanbranden burn
aanbreken van de dag daybreak
aanbrengen denounce
aandacht attention
aandachtig attentive, attentively
aandeel share
aandeelhouder shareholder
aandeelhouderschap shareholdership
aandelenkapitaal share-capital
aandenken keepsake, memento, souvenir
aandienen advertise, announce
aandikken heighten, thicken
aandoen affect
aandoening emotion, disease, illness, affection
aandoenlijk moving
aandragen bring, fetch
aandrang insistence, crush, impulse, urgency, congestion
aandrift instinct, impulse
aandrijven shoo
aandringen insist
aanduiden suggest, indicate
aandurven venture
aanduwen push
aaneenvoegen unite
aanflitsen catch
aanfloepen catch
aanfluiting mockery
aangaan form, shape, catch
aangaande concerning
aangapen gawk
aangeboren congentital, inbred, inborn, native, congenital
aangebrand burnt
aangedaan affected
aangegrepen affected
aangeklaagde accused, defendant
aangeleerd acquired, learnt
aangelegenheid matter, affair, business, case, concern
aangenaam pleasant, comfortably, nice, agreeable, enjoyable
aangenomen adopted, job
aangepast adapted
aangeschoten tipsy, winged, wounded
aangespen gird
aangestoken worm-eaten, unsound
aangeven denounce, suggest, register, convey, indicate
aangezichtspijn face-ache
aangezien because
aangifte statement
aangorden gird
aangrenzend adjacent, neighbouring
aangrijpen grab, stir, seize, attack, grasp, affect, move
aangrijpend touching
aanhalen chuck, caress, fondle, quote, cite, stroke
aanhalig affectionate, cuddlesome, caressing, cuddly
aanhaling quotation
aanhalingstekens quotes
aanhang party, adherents, followers, supporters, disciples
aanhangen stick
aanhanger supporter, adept, member
aanhanger van een rechtse parti right-hander
aanhangig pending
aanhangsel codicil, rider, appendix, accessorie, side-issue
aanhangwagen trailer
aanhankelijk devoted, selfless
aanhankelijkheid attachement
aanharken rake
aanhechten attach
aanhechting attachment
aanhechtsel affix
aanhoren listen
aanhouden procrastinate, continue, postpone, persist, endure
aanhoudend lasting, abiding
aanhouding apprehension, detention, arrest
aanklacht complaint, accusation, indictment, charge
aanklagen accuse
aanklager accuser
aanklampen board
aankleden clothe
aankomen arrive
aankomend young, future, junior
aankondigen counsel, notify, announce, advise, advertise
aankondiging notification, advertisement, announcement, ad
aankoop purchase
aankopen buy
aanleg aptitude, predisposition, tendency, talent
aanleggen build, construct, level, aim, install
aanlegplaats landing-stage, wharf, quay, pier
aanleiding inducement, motive
aanlengen dilute, weaken
aanleren learn
aanliggend adjacent, neighbouring
aanlokkelijk enticing, tempting, attractive, alluring
aanlokken draw, attract
aanmaak manifacture, making
aanmaken fabricate, do, manufacture, prepare, kindle, light
aanmanen dun, scold, admonish
aanmaning exhortation
aanmatigend arrogant
aanmatiging assumingness, arrogance, overbearingness, pretence
aanmelding entry
aanmerkelijk considerable, sizable
aanmerking observation, criticism, remark
aanmoediging encouragement
aannaaien sew
aannemelijk acceptable, plausible
aannemen employ, take, affiliate, confirm, receive, hire
aannemer builder, contractor
aanneming confirmation, acceptance, adoption
aanpakken tackle, advance
aanpassen adjust, accomodate, accommodate, adapt, fit
aanpassing accommodation, adaptation
aanpassingsvermogen adaptability
aanplakbiljet poster, notice
aanplakbord bill-board, notice-board
aanplakken placard, paste, post
aanplanting planting
aanprijzen recommend
aanranden violate
aanrander assaulter
aanreiken convey, hand
aanrekenen blame
aanrichten arrange
aanrijden run, collide
aanrijding collision
aanroepen invoke
aanschieten wound
aanschijn exterior
aanschouwelijk graphic
aanschrijven summon
aanschrijving writ
aanslaan tax, root, alarm
aanslag moisture, touch, scale, assessment
aansluiten associate, pool
aansluiting junction, joining
aanspannen put, yoke
aansporen admonish, encourage, instigate, urge, scold
aansporing incitement, exhortation, stimulus
aanspraak maken op presume, claim
aansprakelijk responsible
aanspreekbaar get-at-able, communicative, approachable
aanstaand near
aanstaren stare, gaze, peer
aanstekelijk catching, contagious, infectious
aansteken light, kindle, infect
aansteker lighter
aanstellen appoint
aansteller attitudinizer, poseur
aanstellerij affectation
aanstelling appointment
aansterken recuperate, convalesce
aanstoken provoke, rouse, stimulate
aanstoot nemen aan resent
aanstoten nudge, jog
aanstrijken plaster, rub
aantal number, amount
aantasten assault, attack, corrode
aantekening annotation
aantijging imputation
aantikken finish
aantonen prove
aantonende wijs indicative
aantreffen see, find, encounter
aantrekkelijk pleasing, attractive
aantrekkelijkheid attractiveness, charm, attraction
aantrekken tighten
aanvaard accepted
aanvaardbaar acceptable
aanvaarden take, accept, receive
aanvaarding acceptance
aanvallen attack, assault
aanvallend offensive
aanvaller forward, aggressor, assailant, attacker
aanvang beginning, commencement
aanvangen commence, begin
aanvaring collision
aanvechtbaar debatable, questionable
aanvechting inclination, temptation, disposal
aanverwant related
aanvliegen approach, fly
aanvoegende wijs subjunctive
aanvoer supply, arrival, arrivals
aanvoerder boss, chief, leader, commander
aanvoeren govern, command, order
aanvragen request
aanvrager applicant
aanvullend complementary, supplementary
aanvuren fan, urge, instigate, encourage
aanwakkeren instigate, encourage, excite, fan, freshen, urge
aanwenden apply, practice
aanwending employment, application, use
aanwensel habit, trick
aanwerven employ, hire
aanwezige occupant
aanwezigheid presence
aanwijsbaar apparent
aanwijzen indicate, suggest
aanwijzend voornaamwoord demonstrative
aanwijzing directions, instruction
aanwinst asset, accession, gain
aanzetschakelaar starter
aanzetten sew, start, fan, fur, sharpen
aanzetten tot start
aanzien aspect, tolerate
aanzienlijk eminent, sizable, considerably, considerable
aanzijn existence
aanzoek offer, proposal
aanzwellen swell
achteraan behind
achteruitgaan recede
afgaan visit
Afghaans Afghan
Afrikaans Afrikaans, African
afslaan halt, reject, rebate
afstaan cede, relinquish, yield
alarm slaan alarm
Albaans Albanian
alleenstaand isolated, secluded
als waarheid aannemen acknowledge, recognize
Amerikaans American
Andorraans Andorrian
antediluviaans antediluvian
Antilliaans Antillian
argwaan suspicion
Atlantische Oceaan Atlantic
autobaan motorway, turnpike
Azerbaidzjaan Azerbaijani
baan orbit, passage, corridor, road
baanbreker pioneer
baanvlak route
Bahamaans Bahamian
banaan banana
Barbadaans Barbadian
baviaan baboon
belastingaanslag assessment
Belizaans Belizian
beslaan garnish, occupy, trim, comprise
bestaan exist, existence
bestaan uit consist
bestaanbaar possible
Bhoetaans Bhutanese
bijgaand accompanying
bijstaan assist, help
Birmaans Burmese
blijven aandringen persevere, persist
blijven staan halt
bloedaandrang congestion
bloeimaand May
Boliviaans Bolivian
borg staan voor warrant, guarantee
Botswaans Botswanan
Braziliaans Brazilian
Cambodjaans Cambodian
Castiliaan Castilian
Castilliaans Castillian
Catalaans Catalonian
Colombiaans Colombian
Corsicaans Corsican
Cubaans Cuban
daar, vandaan thence
de voorkeur geven aan prefer
decaan dean
dichtslaan slam, bang
diepgaand thoroughgoing
doen ontstaan develop
Dominicaans Dominican
doodgaan die
doorgaans generally
Ecuadoriaans Ecuadorian
een aanslag plegen op violate
een bres slaan breach
een bres slaan in breach
een lied aanheffen intone
een proces aanspannen tegen sue, prosecute
een wig slaan wedge
Europeaan European
gaan sound, shall, go, travel
gaan naar advance
gaan staan rise
gaanderij gallery
gedaanteverwisseling metamorphosis
gentiaan gentian
Germaan Teuton
Germaans Teutonic, Germanic
geweld aandoen overpower
goed staan become
Gordiaans Gordian
grasmaand April
grenzen aan adjoin, abut
Grote Oceaan Pacific
haan rooster
haan van een vuurwapen trigger
Hawaiiaans Hawaiian
herfstmaand September
hiervandaan hence
hijskraan halyard, crane
hooimaand July
humaan humane
huwelijksaanzoek proposal, offer
in aanmerking komen count
in de schuld staan owe
in dubio staan doubt
in gloed staan glow
in overvloed aanwezig zijn abound
Indogermaans Indo-Germanic
Iraans Iranian
Italiaans Italian
Javaans Javanese, Javan
Kanaän Canaan
karavaan caravan
Kazachstaans Kazakh, Kazak
Keniaans Kenyan
Kenyaans Kenyan
komaan now
Koreaans Korean
kraan crane, faucet
laan avenue
Laotiaans Laotian, Lao
Laotiaanse taal Lao
laten begaan let, allow
lentemaand March
levertraan codfish-oil
Liberiaans Liberian
loopbaan career
louwmaand January
maan moon
maan- lunar, moon
maanbrief dunning-letter
maand month
maand- monthly
maandag Monday
maandelijks monthly
Marokkaans Moroccan
Martiaan Martian
meegaand accommodating
meegaandheid tractability, manageability
met aandacht attentively
met pensioen gaan retire
Mexicaans Mexican
Milaan Milan
Moçambiquaans Mozambican
mohammedaan Moslem, Muslim, Mohammedan, Mussulman
Moriaan Moor, Mauritanian
Mozambiquaans Mozambican
naar beneden gaan descend
nagaan explore, consider, investigate
Napolitaans Neapolitan
nauwer aanhalen strech
neerslaan quell, suffocate
Nicaraguaans Nicaraguan
niettegenstaande defiantly, notwithstanding, despite
Nigeriaans Nigerian
oceaan ocean
omgaan circumvent
omgaan met manipulate
onaangenaam bleak
onaangetast integral
onaannemelijk incredible
onbestaanbaar impossible
ondergaan perish
ontgaan escape, flee
ontslaan dismiss, fire, discharge, sack, exempt
ontstaan commencement, arise, beginning
onweerstaanbaar irresistible
oogstmaand August
op een kier staand ajar
op reis gaan depart, leave
opgaan ascend
oprijlaan access, sweep, drive
opslaan stock
opstaan rise, ascend
orgaan organ
orkaan hurricane
Osmaans Ottoman
over elkaar slaan cross
overeind gaan staan bristle
overgaan sound
Paraguayaans Paraguayan
parochiaan parishioner
pelikaan pelican
Peruaans Peruvian
Peruviaans Peruvian
rechtopstaand bristly, untidy, vertical
Retoromaans Rhaeto-Romance, Romanche
roeispaan oar
Romaans Romance, Romanesque
rondgaan circumvent, circulate
saffiaantje cigarette
Samaritaans Samaritan
schade aanrichten damage
scheep gaan embark
schrik aanjagen terrify, frighten
schrikaanjagend terrible, dreadful
Siciliaans Sicilian
simultaan simultaneous
slaan strike, knock, hit
slachtmaand November
sopraan soprano
Spaans Spanish
Spaanse peper chilli
Spaanse vlieg cantharides
spontaan spontaneous
sprinkhaan locust, grasshopper
sprokkelmaand February
staande while, for, whilst, during
Stille Oceaan Pacific
stilstaan stagnate
strakker aantrekken tighten
stuk gaan malfunction
Tanzaniaans Tanzanian
tapkraan faucet
Tasmaans Tasmanian
te boven gaan exceed
te koop aanbieden bid
te wachten staan wait, abide, expect, await
te werk gaan proceed
tegemoetkomen aan satisfy
tegenaan against
Texaan Texan
Tibetaans Tibetan
toegaan grow, happen
toestaan permit
toonaangevend leading
traanogen weep
Trojaan Trojan
uit de weg gaan avoid, evade
uitgaan expire
Uruguayaans Uruguayan
vaan flag, banner
van boord gaan disembark
van voren af aan anew, again
Vaticaan Vatican
Venetiaans Venetian
Venezolaans Venezuelan
veraanschouwelijken illustrate
verenigingsorgaan bulletin
vergaan rot, putrefy, drown
verloren gaan drown
vermaan exhortation
verstaan hear
veteraan veteran
Vlaanderen Flanders
voldaan pleased, satisfied, contented
voor voldaan tekenen receipt
vooraan formerly, previously, ahead
voorafgaan precede
voorafgaand last, preliminary, prior, preparatory, former
voorbijgaand acute
voorgaand former, previous, last, prior
vulkaan volcano
waar niet aan te doen valt helpless
wijd openstaan gape, yawn
wijnmaand October
wintermaand December
Zambiaans Zambian
zich aaneensluiten associate, pool
zich aansluiten join
zich aanstellen attitudinize, pose
zich vastklampen aan board
zich wagen aan venture
zomermaand June
Zuidafrikaans Afrikaans
zwaan swan
other dutch words that include "de" : english :
aan de the
aan de grond lopen strand
aan de grond raken sink
aan de hand zijn occur
aan de rol zijn debauch
aan de scharrel zijn flit, flirt, flutter
aan de schouder brengen level
aan flarden gescheurd tattered
aan het einde behind
aanaarden hill, earth
aanbiddelijk adorable
aanbidden adore
aanbiddenswaardig adorable
aanbieden bid, sacrifice, propose
aanbinden commence, moor, begin
aanbranden burn
aanbreken van de dag daybreak
aandeel share
aandeelhouder shareholder
aandeelhouderschap shareholdership
aandelenkapitaal share-capital
aandenken keepsake, memento, souvenir
aanduiden suggest, indicate
aangaande concerning
aangeklaagde accused, defendant
aangorden gird
aanhouden procrastinate, continue, postpone, persist, endure
aanhoudend lasting, abiding
aankleden clothe
aanranden violate
aanrander assaulter
aanrijden run, collide
aantonende wijs indicative
aanvaarden take, accept, receive
aanvoegende wijs subjunctive
aanvoerder boss, chief, leader, commander
aanwenden apply, practice
aarde soil
aarden earthly, stone, clay, earthen
aardewerk crockery, earthenware, pottery
aardgordel zone
aardkunde geology
aardrijkskunde geography
aartsvader patriarch
academie university, academy
academisch academic
accident accident
accolade brace
accommoderen accomodate
accordeon accordion, harmonica
accordeonist accordionist
achterdeur backdoor
achterhoede rear, rearguard
achterhouden withhold
achterzijde back, reverse
achttiende eighteenth
adder viper
adel nobility
adelaar eagle
adelborst midshipsman, middy
adellijk stale
adem breath
adembenemend breath-taking
ademen exhale, breathe
ademhalen breathe
ademhaling respiration
ademloos breathless
ademnood dyspnea, dyspnoea
adempauze breather
Aden Aden
adept supporter, adept
adequaat adequate, conforming
aderen vein
aderlaten bleed
aderlating blood-letting, bleeding
aderontsteking phlebitis
aderverkalking arteriosclerosis
adverteerder advertiser
afbeelden represent, depict
afbinden ligature, untie
afdeling speciality, pigeonhole, detachment, compartment
afgeladen brimming, replete
afgestudeerd graduate, certificated
afgevaardigde representative
afgezonderd separate, apart, particular, special
afgodendienaar idolator
afgodendienst idolatry
afgoderij idolatry
afgrendelen bolt
afhandelen finnish, expedite, settle, conclude
afladen unload
afleiden induce, extract, gather, infer, deduce, divert
afscheiden divide, secrete
afstandelijk detached
aftreden retire, quit
afvoerder abductor
afwasmiddel detergent
afzenden ship
afzender sender
afzonderen divide, isolate, insulate, seclude
afzonderlijk particular, separate, special, apart
akademisch academic
Alexander Alexander
alle twee de both
alleenhandel monopoly
alpenweide alp
als voorwaarde stellen stipulate
amandel almond
amandelogig almond-eyed
ambassade embassy
ambassadeur ambassador
ander else, another, other
anders differently
anders maken turn, alter, change
andersom vice-versa
Andes Andes
Andesgebergte Andes
antiseptisch middel antiseptic
antwoorden reply, answer
antwoorden op answer, reply
arbeider workman, laborer, operative, labourer
archiefmedewerker actuary
Archimedes Archimedes
Ardennen Ardennes
armoede poverty
artsenijbereidkunde pharmacy
avondeten supper
baarmoeder uterus, womb
baden bathe
Bahama Eilanden Bahamas
banderol wrapper
bandrecorder tape-recorder
beantwoorden reciprocate
bedeesd self-conscious, abashed, shy
bedehuis kirk
bedekken cover
bedekking lid
bedelaar beggar
bedelen beg
bedelven overwhelm
bedenkelijk risky, hazardous
bedenken fancy, invent, imagine
bedenker author
bederf veroorzakend septic, infected
bederven putrefy, spoil, rot, bribe, injure
bedevaart pilgrimage
bedevaartganger pilgrim
bediende clerk
bedrijvende vorm assets
beduiden foretell, forecast, signify, clarify, prophesy
begeleiden accompany
begeleider accompanist, companian
behandelen cure, treat
behandeling treatment
beheerder administrator, manager
behoeden protect
behouden conserve, safe, save, rescue
behoudend conservative
beide both
beïnvloeden influence
bekende acquaintance
beklaagde defendant, accused
bekladden stain
bekleden occupy, clothe
beladen burden
belanden arrive
belenden adjoin, abut
benaderen approximate
bende band, gang, horde, troop
beneden beneath, below, downstairs, under, underneath
benedenverdieping ground-floor
benijden envy
benoorden above
beoordelen criticize, judge
beoordeling criticism
bepoederen powder
bereiden prepare
Bermuda Eilanden Bermudas
bescheiden modest, moderate, reasonable, discrete
bescheidenheid modesty
beschuldigde defendant, accused
besnijden circumcise
bespieden spy
bestanddeel element
besteden spend
bestrijden protest
bestuurder driver, conductor, manager, chauffeur, director
beter worden recover
betreffende concerning
bevinden find, ascertain
bevoorraden provide
bevorderen promote
bevordering promotion
bevorderlijk useful
bevreemden amaze
bevreemdend amazing, astonishing
bevrijden liberate
bewonderaarster admirer
bewonderen admire
bewonderend admiring
bewonderenswaardig admirable
bezijden alongside
bezoedelen stain
bidden pray, beseech
bieden propose
bijdetijds modern
bijenhouder bee-keeper
bijwoordelijk adverbial
bijzonder exceedingly, extraordinarily, extraordinary, very
bijzonderheid detail
binden bind
bindend compulsory
bladertooi foliage
blinde ghost, phantom
blinde bij kaarspel ghost, phantom
blindedarmontsteking appendicitis
blindenschrift braille, Braille
bloedarmoede anemia, anaemia
bloedend bloody
bloedschande incest
blokkade blockade
bode envoy, emissary, messenger
bodem soil, bottom, hull, ground
Bodenmeer Bodensee, Constance
boedel inventory, inheritance
boekhandelaar bookseller
boekhouden book-keeping
boerderij estate, ranch, property
bombarderen bomb, bombard
bona fide earnest
boordevol replete, brimming
Bordeaux Bordeaux
bordeel brothel
bordendoek tea-towel
bordes plateau
bouwondernemer builder, contractor
braden toast, roast
branden toast, roast, distil
brandend urgent, pressing
brandewijn brandy
brandmelder firecall, fire-alarm
breidel restraints
brigade brigade
broeden incubate, sit
broeden op sit, incubate
broeder sibling, brother
bruidegom groom, fiancé, bridegroom
Brunhilde Brünnhilde, Brunhild
buiten adem breathless
buiten de waard rekenen miscalculate
buitenlander foreigner
bulderen roar, yell, thunder
bundel bundle, cluster, bunch, sheaf
burgervader mayor, provost, burgomaster
bustehouder bra
cadeau gift
cadeau geven give, donate
Canadees Canadian
candela candle
ceder cedar
Chaldea Chaldea
chocolade chocolate
cider cider
cilinder roller, cylinder
citadel citadel
clandestien hidden
code code
commanderen order, command
commode dresser
concluderen infer, induce
condens moisture
confederatie confederation
confidentie secret
contrabande contraband
corresponderen correspond
corroderen corrode
creditzijde credit
Cycladen Cyclades
daarbeneden below, downstairs, underneath
dadel date
dadelijk instantly, immediately
dadelpalm date-palm
dader culprit
dagorde agenda
dagvaarden assign
de the
de aftocht blazen retreat
de baas zijn dominate
de borst geven suckle
de hare hers
de hele, door all
de hunne theirs
de jouwe yours
de klankleer betreffend phonetic
de laatste tijd lately
de mijne mine
de onze ours
de schouders ophalen shrug
de sporen geven spur
de stoot geven tot initiate
de trompet steken trumpet
de voorkeur geven aan prefer
de wacht hebben guard
de was doen wash
de weg wijzen head, conduct, lead
de zijne his
dealer agent
debâcle fiasco, failure
debat debate
debet debit
debetzijde debit
debiteren relate
debugger debugger
decaan dean
decanteren decanter
december December
decennium decade
declameren recite, declaim
declaratie statement, proclamation, declaration
declareren invoice, declare
decoderen decode
decor decor, decoration, décor
decoratie decor, decoration, adornment, décor
decreteren decree
deduceren deduce, gather
deeg dough
deel fragment, item, part, particle
deelnemen participate
deelneming sympathy
deels partially, partly
deeltje item, particle, fragment
deelwoord participle
deemoed humility
deemoedig humble
Deen Dane
Deens Danish
deerlijk painful
defect broken, damaged
defensie defense, defence
deficit loss, deficit
definiëren define
definitie definition
definitief definitely, definite, definitive, positively
deftig dignified
degelijk honest, solid, above-board
degelijkheid virtue
degen rapier
degenereren degenerate
degraderen degrade
dek blanket, deck
deken dean, blanket
dekken cover
dekmantel pretext
deksel lid
deksels darn
dekservet table-cloth
delegatie delegation
delegeren delegate
Delft Delft
Delhi Delhi
delicaat delicate, refined
delicaatheid tenderness
delirium delirium
Delphi Delphi
delta delta
delven grub, excavate
Demeter Demeter
democraat democrat
democratie democracy
democratisch democratic
demon demon
demonisch demonic
demonstratie demonstration
demonstreren demonstrate
dempen fill
den pine, fir
Dender Dender
Denemarken Denmark
denkbeeld idea
denkbeeldig fictitious, fictional
denneboom pine
departement department
deponeren deposit
deporteren deport
depressie depression
deprimeren depress
deputeren depute
derde third
derde macht cube
dergelijke such
derhalve consequently
dertien thirteen
dertig thirty
derven lack
desbetreffend concerned
desinfecteren disinfect
deskundig competent, experienced, expert
deskundige specialist
desondanks nevertheless
despoot despot
dessert dessert
detachement detachment
detail detail
detective detective
determineren fix, determine
detineren retain, detain
deugdelijk solid
deugdelijkheid virtue
deun melody
deuntje melody
deur door
deuropening doorway
deurpost stake, stanchion
Deuteronomium Deuteronomy
Deventer Deventer
devies motto, watchword, slogan
Devoon Devon
devoot pious
dierkunde zoology
disorde disorder
dodelijk dead, deadly
doden kill, slay
doen ontbranden light, kindle
donderdag Thursday
donderen thunder
donker worden darken
doodlopende weg cul-de-sac
doorsnijden dissect
doorwaden ford
dopheide heather
downloaden download
draai om de oren slap
duidelijk apparently, clearly, net, obviously, neat, evident
duidelijk maken clarify
duiden interpret
Duitse Democratische Republiek GDR
dulden tolerate
echtelieden couple
edel noble
edelen nobility
edelgesteente jewel, gem
edelheid nobleness
edelknaap page
edelman nobleman
edelmoedig magnanimous
edelsteen jewel, gem
edelweiss edelweiss
Eden Eden
een hinderlaag leggen ambush
een honderdste baht satang
een of ander someone, any, anybody, somebody
een of andere somebody, anybody, any, someone
eender equal
eerder ahead, formerly, previously
Eernewoude Eernewoude, Earnewald
eerwaarde excellency
eilandengroep archipelago
einde end
eindelijk finally, ultimately
elders elsewhere
elideren elide
elkaar dekken coincide
ellende misery
ellendeling crook, rogue
Elyzeese Velden Elysium
episode episode
erfdeel inheritance
ergens anders elsewhere
erop nahouden have, possess, own
evident evident, obvious
exploderen explode
façade facade, façade
federaal federal
federatie federation
fladderen flit, flutter, flirt
flodderen wade
frauderen swindle, defraud
funderen found
gaanderij gallery
Ganymedes Ganymede
garanderen guarantee, warrant
gardenia gardenia
garderobe cloakroom
geadresseerde addressee
gebieder chief, boss, leader
gebladerte foliage
gebochelde hunchback
gebonden thick, concentrated, dense
gebraden roasted
gecommitteerde commissioner
gedeelte part
gedeeltelijk partial
gedegen solid
gedenkdag anniversary
gedenken recollect, recall, remember
gedenkschrift souvenir, keepsake, memento
gedenkteken monument
gedenkwaardig memorable
gedeputeerde representative
gedetailleerd detailed
gedurende during, for, while, whilst
geëndosseerde endorsee
geladen met carrying
geldbuidel purse
geldelijk financial
geldend valid
Gelderland Guelders, Guelderland
Gelderse roos guelder-rose
geleerde scientist
geleidelijk gradual, gradually
geleiden conduct, lead, head
geliefde lover
gemiddeld mean, middle, average
geneesmiddel pharmaceutical, medicine
gepensioneerde retiree, pensioner
gescheiden divorced
geschiedenis history
geweldenaar tyrant
gezangbundel songbook
gezegde expression
gezichtseinder horizon
gezond van lijf en leden able-bodied
gilde corporation
glijmiddel skate
goddelijk divine
goede gezondheid well-being
goederen goods, cargo
goedertieren lenient
goedvinden consent, permission
gordel belt, girdle
gorden gird
gouden gold, golden
Grendel Grendel
grendelen bolt
Groenlander Greenlander
gronden base
grootmoeder grandmother
grootvader grandfather
grotendeels mostly
guirlande wreath, garland
gulden gold, gulden, golden, guilder
haardstede fireplace, hearth
halthouden halt
handel commerce, trading
handel drijven trade
handelaar businessman, merchant
handelbaar tractable, manageable
handeldrijven negotiate, trading
handelen act, negotiate, trade
handelen volgens follow, observe
handeling activity, action
handelsartikel commodity, article
handelsfirma company
handelshuis company
handelswaar wares, merchandise
hang-glider hang-glider
Hardegarijp Hurdegaryp, Hardegarijp
harden harden, temper
Hebriden Hebrides
heden to-day, today
heelkunde surgery
heide heath
heiden idolator
heidens pagan
heideveld heath
helder distinct, serene, untroubled, pure, acute, clearly
helderheid cleanliness, purity
herdenkingsdag anniversary
herder shepherd
herhaaldelijk repeatedly
herleiden reduce
het hoofd bieden confront, face
het volgende yen
hexadecimaal hexadecimal
hinder embarrassment, abashment, perplexity
hinderen disturb, bother
hinderlaag snare
hinderlijk troublesome
hindernis obstacle
hinderpaal obstacle
hoenderhok coop
Hollander Hollander, Dutchman
honde- canine
honden- canine
honderd hundred
hoofd der school headmaster
hoofdelijk individual
hoofdonderwijzer headmaster
Hooglander Highlander
horde horde, troop
houden van love
houden voor believe, deem
houder holder, socket
huisonderwijzeres governess
huisschilder painter
hulde homage
hulpmiddelen apparatus, device, set
huurder renter, tenant
ideaal ideal
idealist idealist
idee idea
identiek identical, same
identificeren identify
identiteit identity
ideologie ideology
ieder every, each, everyone
iedere every, each, everyone
ieders everyone's
ijdel vain, futile, conceited
ijdelheid silliness, vanity
IJslander Icelander
in de echt verbinden marry, wed
in de lengte lengthwise
in de mode fashionable
in de morgen a.m.
in de plaats stellen van substitute, replace
in de schuld staan owe
in de steek laten forsake, betray
in de war brengen dishevel
in de week zetten soak
in geen velden of wegen nowhere
in het bijzonder principally, mainly, especially, specially
in het midden van amidst
in orde O.K., agreed
in toenemende mate increasingly
inademen inhale
inbinden bind
inboedel furniture
incident opportunity, occurence
incidenteel accidental, random, chance
indelen classify
inderdaad indeed, actually, genuinly
inderhaast hastily, hurriedly
indertijd formerly, ahead, previously
indexeren index
ingewanden intestines
inhouden contain, include
inkleden formulate
inladen burden
inmiddels meanwhile
inspectie houden inspect
invalide disabled
inzittende passenger
inzonderheid specially, mainly, chiefly, especially
jodelen yodel
jodendom Judaism
jodenkerk synagogue
jonggehuwde bridegroom
kade wharf, quay
kader framework, cadre
kadet roll
kadetje roll
kalender calendar
kandelaar candlestick
kanselrede sermon
kanselredenaar preacher
kantoorbediende clerk
karbonade cutlet
kashouder cashier
katheder pulpit
kelder cellar, basement
kerkvader church-father
kinderbed cot
kinderlijk childish
kleden clothe
klederdracht costume
kleefmiddel glue
kleiner worden wane, decline
kleinhandelaar retailer
kneden knead
koorde string, cord, rope
kort geleden recently
kortademig asthmatic, wheezy
kortademigheid dyspnoea, dyspnea
krijgskunde strategy
kristalhelder crystal
kruiden season, flavor, spice
kruidenier grocer
kudde flock, herd, collection, livestock, bevy
Kuinder Tjonger, Kuinder
kunde knowledge
ladder ladder
lade drawer
laden burden, load
ladenkast dresser
landelijk rural
landen land
Laplander Laplander
laxeermiddel laxative
leden supporters, party, following, disciples, adherents
lederen leather
legende legend
legerafdeling division
leiden conduct
Leiden Leiden, Leyden
leiden head, lead
leidend leading
lende loin
lepralijder leper
letterkunde literature
levende have livestock
lid worden accede, join
lieden people, persons
lijden tolerate
limonade lemonade
linde lime-tree, linden-tree
lindeboom linden-tree, lime-tree
liquide available
liquideren liquidate
loeder scoundrel
Londen London
losbinden untie
luchteskader air-squadron
luchtverdediging air-defence
maagdelijk virginal, virgin
maandelijks monthly
Madeira Madeira
madeliefje daisy
marchanderen haggle, bargain
marmelade marmelade, jam
mede too, also
mededader abettor, accomplice, abetter
mededelen communicate
mededogen compassion
medegevoel sympathy
medeklinker consonant
medelijden compassion
medemens fellow-creature
medeplichtige abetter, abettor, accomplice
medeplichtigheid abetment
medestander fellow-thinker
meedelen communicate
meerderheid majority
meerderjarig full-grown, grown-up
meerderjarigheid majority
meester worden master
meetkunde geometry
melkpoeder milk-powder
merendeels mostly
met de klok mee clockwise
methode method
middel resources, tool, waist, waistline, means
middelbaar middle
Middellandse Zee Mediterranean
middellijn diameter
middelpunt center, centre
middelste central
midden amidst
middernacht midnight
mijden evade, avoid
mijnbouwkundig onderzoeker prospector
minder less
minder belangrijk side, incidental
minderheids- minority
minderwaardig inferior
minister-president premier
misleiden deceive
misleidend fallacious
modder mud, slime
modderen botch
modderig muddy
mode fashion
mode- fashionable
modelleren mold, mould, model
modem modem
modemaakster milliner
modern modern
moderniseren modernize
moeder mother
mondeling orally, oral
moorden murder
moordenaar murderer
moordenares murderess
motorrijder motor-cyclist
mulder miller
muntkunde numismatics
muurschildering wall-painting
muziekstander music-stand
myriade myriad
naar adem snakken gasp
naar beneden gaan descend
naar de the
naar de letter word-for-word, verbatim
naastenliefde charity
nabehandeling after-treatment, follow-up
nachtschade nightshade
nachtvlinder moth, night-moth
nadeel loss, disadvantage
nadelig detrimentally, prejudicial, disadvantageous
nadenken meditate
nadenkend meditative, thoughtful, pensive, thinking
nader nearer, further
naderen advance
naderhand subsequently, afterwards
najade naiad
natuurkunde physics
Ndebele Ndebele
Ndebele-taal Ndebele
nederig humble
nederigheid humility
nederlaag defeat
Nederrijn Nether-Rhine
nederzetting colony
negende ninth
neringdoende shopkeeper
niet-ingewijde layman
niettegenstaande defiantly, notwithstanding, despite
noden invite
noedel noodles
nomade nomad
noordelijk northern
noorden North, north
obsederen obsess
ode ode
Oder Oder
Oegandees Ugandan
omgorden gird
omkleden clothe
ommezijde reverse, back
onbedekt bare, nude, naked
onbeduidend insignificant, meaningless, trifling
onbekende stranger
onbescheidenheid pretence, high-handedness
onder underneath, beneath, for, below, whilst, between
onder de knie krijgen master
onder tafel schuiven ignore
onderbeen paw
onderbinden moor
onderbreken interrupt
onderbreking interruption
onderbroek underpants, drawers, panties
onderbuik- abdominal
onderdanig humble
onderdeel part
onderdompelen immerse
onderdrukken quell, suffocate, suppress
ondergaan perish
ondergraven undermine, subvert
ondergrond bottom, ground, soil
onderhorig dependent
onderhoud conversation
onderhouden amuse
onderkennen distinguish, recognise
onderkleding undergarment
onderkomen dwelling, residence
onderlegger girder
onderlijf abdomen
onderling mutual, reciprocal
ondermijnen subvert, undermine
ondermijnend subversive
ondernemen undertake
ondernemend enterprising
onderneming enterprise
onderofficier noncom
onderpand security, pledge
onderrok petticoat
onderschatten underestimate
onderscheid difference
onderscheid maken differentiate
onderscheiden distinguish
onderscheiding décor, decoration, renown, decor, distinction
onderschikkend voegwoord subjunction
onderschrift heading
onderstelling supposition, hypothesis
ondersteuning subsidy
onderstrepen underline
ondertekening signature
ondervinding experience
ondervoorzitter vice-president
ondervragen interrogate
onderwaarderen underestimate
onderwater- underwater
onderwerp subject, object, theme
onderwerpen subjugate, subdue, submit
onderwijzen tutor, coach
onderwijzer instructor
onderwijzeres teacher
onderzoek investigation, test, examination
onderzoeken investigate, explore, examine
ondeugd vice
ondeugend frolicsome, frolic
ondoorgrondelijk abysmal, inconceivable, unintelligible
onduidelijk cloudy, indistinct
ongeschonden integral
onmiddellijk immediately, instantly
onophoudelijk ceaselessly
ontaarden degenerate
ontbinden annul, analyse, remit, analyze
ontdekken discover, uncover
ontdekking discovery
onthouden recollect, recall, remember
ontleden analyse, analyze
ontwijden defile, profane
onwaardeerbaar priceless
onzedelijk abandoned
oordeel judgment
oordelen judge
Oostende Ostend, Ostende
op de achtersteven abaft
op de een of andere manier somehow
op de juiste wijze appropriately
op een klos winden wind
opgelost worden dissolve
opgewonden agitated
ophouden retain, expire, cease, detain
opschudden shock
optreden activity, action, presentation
opvoeden coach, tutor
opvorderen requisition
opwinden strech, excite
opwindend exciting
orchidee orchid
ordelijk tidy
ordenen arrange
Orkney Eilanden Orkneys
ouder father, elder, parent, older, mother
ouderdom age
Oudere Steentijd Palaeolithic, Paleolithic
ouderloos orphan
ouderpaar parents
ouders parents
ouderwets ancient, old-fashioned, antique
oudgediende veteran
overgrootmoeder great-grandmother
overgrootouder great-grandparent
overgrootvader great-grandfather
overlijden die, death
overwaarderen overestimate
paardebloem dandelion
paardehorzel horse-fly, gad-fly, gadfly, horsefly
paardekastanje chestnut, chestnut-tree
paardekracht horsepower
paardenvolk cavalry
paardestal corral
paddestoel fungus
padvinder scout, boyscout
palissade palisade
paraderen parade, display
paranoïde paranoid
peddelen paddle, pedal
pedestal pedestal
peetvader godfather
periode period
piëdestal pedestal
piramide pyramid
plantkunde botany
platboomde schuit barge
plattelander peasant, countryman
plunderen plunder, rob
poederen powder
polyvinylchloride PVC
postbode mailman, postman
president president, chairman
presideren preside
procédé procedure
procederen litigate
promenade promenade
provianderen provide
radeloos desperate
raden guess
raderwerk radar
raffinaderij refinery
recommanderen recommend
redden rescue, save
reddingsgordel safety-belt, lifebelt, life-belt
rede speech
redelijk rational
reden reason
redenaar orator
redenaars- oratorical
rederijkerskunst oratory, rhetoric
redevoering speech
rekenkunde arithmetic
rendez-vous rendezvous
resideren live, dwell
Rhodesië Rhodesia
richtmiddel gunsight, sight
ridder knight, cavalier
rijden ride, travel
rijp worden ripen
roddelen slander
rododendron rhododendron
roede rod, wand, switch
roedel flock, herd
ronddelen deal, distribute
ronde round
rood worden blush
ruimtevaarder spaceman, astronaut
salade salad, lettuce
scanderen scan
schade loss, pity
schade aanrichten damage
schadelijk malign, harmful
schaden damage
schaduwzijde disadvantage
schande smirch
schandelijk shameful
schede vagina, holder, socket, scabbard
schedel skull
scheepsdek deck
scheiden divide, disintegrate
scheikunde chemistry
Schelde Scheldt
schilder painter
schilderachtig picturesque
schilderen paint
schilderij painting
schilderijlijst picture-frame
schildering painting, description
schouder shoulder
schouderbedekking epaulet
schouderblad shoulderblade
schrander astute
schrijden stride, step, tread, stalk, pace
schudden shock
schuiflade drawer
schuldig bevinden convict
schurkachtig handelen cheat
sedert from, since
selderie celery
selderij celery
serenade serenade
slagader artery
sluikhandelaar smuggler
smeden forge
snede slice
snijden castrate
soldeer solder
soldeersel solder
spanderen dedicate, spend, devote
speeksel afscheiden salivate
spelleider stage-manager
spenderen spend, devote, dedicate
spieden spy
spitsroede switch, wand
spoedeisend urgent, pressing
staande while, for, whilst, during
staatkunde politics
stamvader forefather
standhouden withstand
stedelijk urban
stelkunde algebra
sterker worden freshen
sterrenkunde astronomy
stewardess stewardess
stiefmoeder stepmother, step-mother
stiefvader step-father, stepfather
stopmiddel adstringent, stopper
straatschender vandal
stranden strand
strijden fight
student scholar, student
taalgeleerde linguist
tandenborstel tooth-brush
tandenstoker toothpick
te gronde richten ruin
te koop aanbieden bid
teelaarde humus
tegenstander adversary, opponent
tegenstander van slavernij abolitionist
ten dele partially, partly
ten noorden van above
tendentieus tendentious, tendencious
ter aarde bestellen inter, entomb
terughoudendheid abstention
tevreden satisfied, pleased, contented
tevredenheid contentment, satisfaction
tiende tenth
tijdelijk temporarily, provisional, temporary
timide self-conscious, abashed, shy
titelhouder champion
toebereiden prepare
toebinden ligature
toedekken cover
toehoorder listener
toehoorders audience
toetreden join
tondel tinder, punk
tonder tinder, punk
tonderzwam punk, tinder
toonladder key, gamut
torpederen torpedo
treden tread, step, pace
tweede second
tweede alt contralto
tweedehands secondhand
uit de mode old-fashioned
uit de weg gaan avoid, evade
uit elkaar houden differentiate
uitademen exhale
uitbeelden represent, depict
uitbreiden enlarge, augment
uitdelen deal, distribute
uitdenken invent
uiteinde end, ending
uiteindelijk final
uiterste deel end
uitglijden skid, slip
uitladen unload
uitscheiden secrete
uittreden quit
uitvinder inventor
uitzenden broadcast
uitzonderen except
uitzondering exception
uitzonderlijk exceptional
uploaden upload
vademecum guidebook, handbook
vader father
vaderland fatherland
vaderlander patriot
vaderlands national
vaderlandsliefde patriotism
vaderlandslievend patriotic
vakwoordenboek terminology
valide healthy
vallende ziekte epilepsy
van een delirium delirious
van middelbare leeftijd middle-aged
vandehands right, righthand
vasthoudend retentive
vasthoudendheid perseverance
veder feather
verafgoden adore
veranderen turn, alter, change
verandering about-face
veranderlijk variable
verantwoordelijk responsible
verantwoordelijkheid responsibility
verbeelden represent, depict
verbieden prohibit, forbid
verbinden combine, connect
verblinden dazzle
verbranden incinerate
verbreiden spread
verdedigen defend
verdediger lawyer, advocate
verdediging defence, defense
verdek deck
verdekt hidden
verdeler distributor
verdelgen exterminate
verdeling distribution
verdenken suspect
verder additional, furthermore, moreover, remaining
verderop beyond
veredelen improve
Verenigde Staten van Amerika USA
vergaderen congregate, meet, assemble
vergadering meeting
vergelden reward, reciprocate
vergelijkenderwijs comparatively
vergevorderd old, late, tardy
vergoeden compensate
vergulden gild
verhandelen vend, sell
verhandeling treatise, treaty
verhinderen prevent, inhibit
verhoeden inhibit, prevent
verleden previous, former, last, prior, past
verleden tijd past
verleiden seduce, entice
verloofde bride, fiancé, fiancée
vermeerderen enhance
vermelden mention
verminderbaar abatable
verminderen diminish, lessen
vermoeden conjecture, suppose, surmise
vermoorden murder
vernederen abase
vernedering abasement
veronderstellen hypothesize
verordenen decree
verouderd archaic
verraderlijk treacherous
verscheidene several
verspreiden rarefy, spread
verstandelijk intellectual
ververwijderd distant, far, remote
verwijderd away, far, remote, distant
verwonderen amaze
verwonderend wonderful
verzenden ship, dispatch
verzendend ardent, ablaze
verzender sender
vice-president vice-president
videoband videotape
videorecorder video-recorder
vierde fourth
vierde naamval accusative
vierkante decameter are
vijandelijk hostile
vijfde fifth
vinden find
Vlaanderen Flanders
vliegeskader air-squadron
vlinder butterfly
voddenkoopman ragpicker
voddenman ragpicker
voddenraper ragpicker
voeden nourish
voeder nourishment
voedingsmiddel nourishment
voldoende sufficient, enough
volhardend persistent
volkskunde folklore
voor de middag a.m.
voorbode indication, portent, presage, sign, omen
voordeel benefit, advantage
voorgeschiedenis prehistory
vooroordeel prejudice
voorrede prologue, foreword
voorrijden collide, run
voorvader forefather, great-grandfather
voorwaarde clause, stipulation, terms, condition
voorwenden pretend
voorzijde battlefront, frontage, front
vorderen requisition
vrede peace
vredelievend peaceloving
vreemde stranger
vreemdeling stranger
vriendelijk friendly, good-natured, pretty, kind, affable
vrouw des huizes housewife
vuurspuwende berg volcano
waard om van te houden likable
waarde value, worth
waardeloos worthless
waarderen appraise, estimate, appreciate
waardevol costly, valuable
waden wade
wandel deportment, behaviour
wandelaar stroller
wandeldek promenade
wandeldreef promenade
wandelen stroll
wandeling stroll
wandschildering wall-painting
waterverfschilderij water-colour
wedden wager, bet
weder weather
wederkerig mutual, reciprocal
wederzijds reciprocal, mutual
weekeinde week-end
weeldeartikel luxury
weelderig luxurious, deluxe
weerkunde meteorology
weersomstandigheden weather
wegdek pavement
wegsnijden amputate
weide meadow
weiden graze
wel degelijk certainly
weledel honorary
weledelgeboren honorary
welluidend euphonious
wenden endorse
werelddeel continent, mainland
werktuigkunde mechanics
wethouder alderman
wieden weed
wielrijden cycle
wijden bless
wildebeest gnu, wildebeest
wildernis desert
winden wind
wiskunde mathematics
woedend furious
wonder prodigy, miracle
wonderbaar wonderful, miraculous
wondheelkunde surgery
woordelijk literal, word-for-word, verbatim
woordenboek dictionary
woordenschat vocabulary
zadel saddle
zede mores
zedelijk moral
zedelijkheid morality
zedenkunde ethics, morals, ethic
zedenkundig ethical, moral
zedenleer ethic, ethics, morals
zedenmeester moralist
zeebodem sea-bottom
zelden seldom
zendeling missionary
zesde sixth
zevende seventh
zich onderscheidend distinctive
zich onthouden abstain
zich verbeelden imagine, fancy
zich verwonderen marvel, wonder
zielkunde psychology
zijde silk
zindelijk pure, clean
zindelijkheid purity, cleanliness
zittingsperiode session
zodoende consequently
zolderkamer garret, attic
zolderschuit barge
zonde transgression
zonder vrienden friendless
zonderling unordinary
zonsondergang sunset
zuidelijk southern, south
Zuidelijke IJszee Antarctic
Zweden Sweden
zwendelen defraud, swindle
other dutch words that include "van" : english :
aanbreken van de dag daybreak
aanhanger van een rechtse parti right-hander
aanvang beginning, commencement
aanvangen commence, begin
afstand doen van renounce
bevangen shy, abashed, self-conscious
bewoner van een land compatriot
bij wijze van like, as
daar, vandaan thence
daarvan thence
divan divan, couch
eed van trouw homage
een afschuw hebben van abominate, loathe, abhor
een backup maken van backup
evangelie gospel
evangelisch evangelic
genieten van enjoy, rejoice
gespeend van without
getuigen van exhale
gevangen zetten imprison
gevangene prisoner
gevangenis gaol, jail, prison
gewag maken van mention
gezond van lijf en leden able-bodied
haan van een vuurwapen trigger
hartsvanger cutlass
Havanna Havana
het gevolg zijn van come, originate, result
het uiterlijk hebben van look
hiervandaan hence
houden van love
in de plaats stellen van substitute, replace
in het midden van amidst
in plaats daarvan instead
in weerwil van despite, notwithstanding, defiantly
inwoner van Chicago Chicagoan, Chicagan
jurisdictie van een abt abbacy
kruisen (van schip) cruise
Levant Levant
Levantijns Levantine
lid van een geleerd genootschap academician
met ingang van from
omvang extend, dimension, bulk, size
omvangrijk bulky, extensive, ample
ontbloot van without
ontvanger recipient, consignee
ontvangkamer reception-room
ontvangst income
ontvankelijk impressable, impressible, sensitive
ontvankelijkheid susceptibility
Openbaring van Johannes Apocalypse
plaatsvervangend deputy
relevantie relevance
stand van zaken situation, circumstances
tegenstander van slavernij abolitionist
ten noorden van above
Transsylvanië Transylvania
van surname
van Atlantis Atlantean
van boord gaan disembark
van buiten leren memorize
van een delirium delirious
van klei earthen, clay, stone
van mening zijn opine, think
van middelbare leeftijd middle-aged
van nature naturally
van oorsprong originally
van Parijs Parisian
van plastic plastic
van stapel lopen go
van voren af aan anew, again
van zijn stuk brengen confuse
vanaf from, since
vandaag today, to-day
vandaal vandal
vandaar thence
vandehands right, righthand
vandoor away
vaneenscheuren tear
vanhier hence
vanille vanilla
vannacht tonight
vanzelf itself, herself, self, himself
vanzelfsprekend self-evident
Verenigde Staten van Amerika USA
vervanging replacement, substitution
waard om van te houden likable
waarvan whose