The English term "cul-de-sac" matches the Dutch term "doodlopende weg"

other english words that include "cul" : dutch :
separate, apart, particular, special afgezonderd
particular, separate, special, apart afzonderlijk
farm, agricultural agrarisch
agriculturist agronoom
agriculture akkerbouw
cultivate bebouwen
sculpture, carve beeldhouwen
ludicrous, ridiculous belachelijk
calculate, compute berekenen
culture, civilization beschaving
cultivate bewerken
difficulty, trouble bezwaar
binoculars binocle
structure, building, culture bouw
miscalculate buiten de waard rekenen
calculator calculator
calculate calculeren
circular circulaire
traffic, circulation circulatie
circulate circuleren
cult cultus
culture cultuur
culprit dader
peculiar, typical eigenaardig
inoculate enten
service, cult eredienst
faculty faculteit
insane, lunatic, peculiar, crazy, mad, ridiculous gek
cultured, well-informed, educated, learned geleerd
jocular, playful guitig
Hercules, Heracles Hercules
circulate in omloop zijn
vaccinate, inoculate inenten
binocular, eye, binoculars kijker
cultivate, educate kweken
ridiculous lachwekkend
agriculturist landbouwkundige
difficult, inconvenient, troublesome lastig
tuberculosis, consumption longtering
ridiculous mal
male, masculine mannelijk
truculent militant
miraculous miraculeus
miscalculate misrekenen
difficult, inconvenient moeilijk
difficulty, trouble moeilijkheid
molecule molecuul
occult occult
inoculate oculeren
circulation, traffic omloop
cultured, educated, well-informed, learned ontwikkeld
ophtalmologist, oculist oogarts
peculiar raar
calculate, postulate, demand, figure rekenen
calculation, account rekening
calculator rekenmachine
calculation rekenschap
circumvent, circulate rondgaan
circular rondschrijven
traffic, circulation roulatie
culprit schuldige
difficult, sly, smart, cunning, inconvenient slim
jocular, playful snaaks
muscular spier-
truculent strijdlustig
trouble, difficulty strubbeling
culture teelt
tuberculosis, consumption tering
binoculars toneelkijker
tuberculosis, consumption tuberculose
sculpture, carve uithakken
sculpture, carve uithouwen
truculent vechtlustig
cult verering
telescope, binocular verrekijker
strange, curious, peculiar, quaint vreemd
wonderful, miraculous wonderbaar
burdensome, deep, onerous, difficult, heavy zwaar
other english words that include "de" : dutch :
to, upon, towards, toward, beside, by, at aan
debauch aan de rol zijn
tender aanbesteding
recommended aanbevolen
denounce aanbrengen
shareholder aandeelhouder
shareholdership aandeelhouderschap
accused, defendant aangeklaagde
tipsy, winged, wounded aangeschoten
denounce, suggest, register, convey, indicate aangeven
supporter, adept, member aanhanger
right-hander aanhanger van een rechtse parti
codicil, rider, appendix, accessorie, side-issue aanhangsel
devoted, selfless aanhankelijk
apprehension, detention, arrest aanhouding
aptitude, predisposition, tendency, talent aanleg
considerable, sizable aanmerkelijk
builder, contractor aannemer
run, collide aanrijden
assault, attack, corrode aantasten
debatable, questionable aanvechtbaar
boss, chief, leader, commander aanvoerder
govern, command, order aanvoeren
demonstrative aanwijzend voornaamwoord
eminent, sizable, considerably, considerable aanzienlijk
landslide aardverschuiving
gather, deduce abstraheren
university, academy academie
academic academisch
accident accident
accuracy, exactitude, precision accuratesse
underhand achterbaks
retarded achterlijk
rump, backside, hind, hindmost achterste
stern, poopdeck, poop achtersteven
recede achteruitgaan
aback, backwards, retrograde achterwaarts
Aden Aden
supporter, adept adept
adequate, conforming adequaat
adjutant, aide-de-camp adjudant
represent, depict afbeelden
amortize, deaden afbetalen
fatigue, override, overdrive, jade afbeulen
demolition afbraak
destructible, biodestructible, biodegradable afbreekbaar
break, pluck, demolish afbreken
descend afdalen
descent afdaling
speciality, pigeonhole, detachment, compartment afdeling
expedite, settle, finnish, conclude afdoen
lower, decrease afdraaien
derivation afgeleid woord
distracted, absent-minded, abstract, abstracted afgetrokken
deposit, spread afgeven
demolish afgeven op
awful, horrible, hideous, ghastly, abominable afgrijselijk
expect, deduct, await, wait, abide afhalen
finnish, expedite, settle, conclude afhandelen
depend afhangen
dependent afhankelijk
depend afhankelijk zijn
dependence afhankelijkheid
overdrive, jade, fatigue, override afjakkeren
demolish afkammen
elide afkappen
refuse, reprove, reproach, scrap, condemn, rebuke afkeuren
objectionable, blameworthy, condemnable afkeurenswaardig
censure, disapprobation, condemnation, disapproval afkeuring
decoction afkooksel
redeem, ransom afkopen
induce, extract, gather, infer, deduce, divert afleiden
distraction, derivation afleiding
deliver, furnish afleveren
episode, delivery, exercise-book, notebook aflevering
repayable, redeemable aflosbaar
amortize, deaden aflossen
substitution, replacement, redemption aflossing
fatigue, override, jade, overdrive afmatten
detachable, washable, removable afneembaar
wane, diminish, decline afnemen
depart, leave afreizen
Afrikaner, Afrikander Afrikaner
abrade afschaven
divide, secrete afscheiden
amortize, deaden afschrijven
redemption afschrijving
scare, deter, discourage afschrikken
deterrence afschrikking
forbidding, deterrent afschrikwekkend
nasty, gruesome, abhorrent, alien, hideous, dreary afschuwelijk
rendezvous afspraak
cede, relinquish, yield afstaan
detached afstandelijk
lapsed, dilapidated, rickety, decayed, decrepit aftands
derive aftappen
depute, delegate afvaardigen
delegation afvaardiging
rubble, rest, debris, rubbish afval
detergent afwasmiddel
defense, defence afweer
liquidate, unroll, finnish, expedite, conclude afwikkelen
sender afzender
divide, isolate, insulate, seclude afzonderen
academic akademisch
yonder, there aldaar
Alexander Alexander
isolated, secluded alleenstaand
redemption amortisatie
detailed ampel
Andes Andes
Andes Andesgebergte
obvious, evident apert
set, apparatus, device apparaat
cider appelwijn
codicil, rider, appendix appendix
Archimedes Archimedes
Ardennes Ardennen
detention, arrest, apprehension arrestatie
axis, ash, cinder, axle as
Cinderella Assepoester
boss, leader, chief baas
girder balk
tape-recorder bandrecorder
bartender, barman barman
elderly bedaagd
abate, subside bedaren
clever, skillful, dexterous bedreven
deceive bedriegen
delightful beeldig
aptitude, talent begaafdheid
desire, wish begeren
delude begoochelen
understandable begrijpelijk
realise, realize, understand begrijpen
concept, notion, idea begrip
alongside behalve
include, contain behelzen
dexterous, skillful, clever behendig
proper, fitting, suitable, properly, decently behoorlijk
defendant, accused beklaagde
subside, abate bekoelen
dexterous, clever, skillful, able, capable bekwaam
burden beladen
burden, tax belasten
slander belasteren
bother, obstruct, disturb, hinder, oppose, bar belemmeren
hinder, prevent, inhibit beletten
Belgrade Belgrado
band, gang, horde, troop bende
beneath, below, downstairs, under, underneath beneden
Bangladesh Bengaals
idea benul
supporter, adept beoefenaar
fasten, define, secure bepalen
definition, stipulation, terms, condition, clause bepaling
powder bepoederen
modest, moderate, reasonable, discrete bescheiden
modesty bescheidenheid
consider beschouwen
describe beschrijven
description beschrijving
defendant, accused beschuldigde
realize, realise, understand beseffen
decide beslissen
decisive beslissend
decision beslissing
decision besluit
indecisive besluiteloos
decide, induce, infer besluiten
deliver, furnish bestellen
earmark, destine, ordain bestemmen
fate, destiny bestemming
guide, administer, direct, govern, manage, steer besturen
proper, fitting, becoming, decent, suitable betamelijk
delightful, fascinating, enchanting, absorbing betoverend
relation, understanding betrekking
debatable, questionable betwistbaar
sagacious, intelligent, understandable bevattelijk
understand, realize, contain, include, realise bevatten
command, order bevelen
provide bevoorraden
token, demonstration bewijs
alongside bezijden
rump, backside bibs
towards, by, at, beside, toward, to, bee bij
side, incidental bij-
adequate, accessory, secondary bijbehorend
modern bijdetijds
side-issue bijkomstigheid
codicil, appendix, rider bijlage
bite, corrode bijten
side-issue bijwerk
sideshow, sideissue bijzaak
detail bijzonderheid
inside, until, within, into, a, per, in binnen
invade binnenrukken
invade binnenvallen
bladder blaas
blockade blokkade
bare, naked, solitary, sole, mere, nude bloot
Bodensee, Constance Bodenmeer
crowd, multitude, mass, quantity, pile boel
debauch boemelen
Afrikander, Boer Boer
federation, league, association bond
confederation bondsstaat
Bordeaux Bordeaux
embroider borduren
blunt, bone, rough, crude, raw, abrupt bot
builder, contractor bouwondernemer
dilapidated, decrepit, rickety, lapsed, decayed bouwvallig
devil boze
debauch brassen
wide, vast, spacious breedvoerig
suspenders, braces bretels
brigade brigade
fiancée, bride bruid
groom, fiancé, bridegroom bruidegom
Brünnhilde, Brunhild Brunhilde
outside, villa, out buiten
plunder, rob buitmaken
roar, yell, thunder bulderen
bureau, writing-desk bureau
gunpowder buskruit
surrender, capitulate capituleren
Chaldea Chaldea
leader, boss, chef, chief chef
cider cider
roller, cylinder cilinder
citadel citadel
hidden clandestien
code code
encode codificeren
commander commandant
order, command commanderen
confederation confederatie
coincide congruent zijn
corrode corroderen
rough, raw, crude cru
decisive cruciaal
Cyclades Cycladen
there, yonder, because daar
below, downstairs, underneath daarbeneden
there, yonder daarginds
wane, decline dalen
fop, dandy, dude dandy
gratitude dankbaarheid
dew dauw
thunder, roar daveren
debate debat
debit debet
debit debetzijde
debugger debugger
dean decaan
decanter decanteren
December december
decade decennium
recite, declaim declameren
statement, proclamation, declaration declaratie
invoice, declare declareren
decode decoderen
decor, decoration, décor decor
decor, decoration, adornment, décor decoratie
decree decreteren
deduce, gather deduceren
defense, defence defensie
loss, deficit deficit
define definiëren
definition definitie
definitely, definite, definitive, positively definitief
degenerate degenereren
degrade degraderen
blanket, deck dek
dean, blanket deken
delegation delegatie
delegate delegeren
Delft Delft
Delhi Delhi
delicate, refined delicaat
tenderness delicaatheid
delirium delirium
Delphi Delphi
delta delta
Demeter Demeter
democrat democraat
democracy democratie
democratic democratisch
demon demon
demonic demonisch
demonstration demonstratie
demonstrate demonstreren
Dender Dender
Denmark Denemarken
idea denkbeeld
department departement
deposit deponeren
deport deporteren
depression depressie
depress deprimeren
depute deputeren
despot despoot
dessert dessert
detachment detachement
detail detail
detective detective
fix, determine determineren
retain, detain detineren
Deuteronomy Deuteronomium
Deventer Deventer
Devon Devoon
deacon diaken
closed, dense, compact, concentrated, thick dicht
at, beside, by dichtbij
depth diepte
hide, skin dierevel
thick, greasy, dense, concentrated, corpulent, fat dik
steer, direct, guide dirigeren
discrete, modest discreet
modesty discretie
disorder disorde
dead, deadly dodelijk
develop doen ontstaan
dwelling-place, abode domicilie
thunder donderen
death dood
dead doods
deaf doof
hinder doorkruisen
devil droes
crowd, pile, mass, multitude drom
devil drommel
devilish, diabolical drommels
heavy, burdensome, onerous drukkend
apparently, clearly, net, obviously, neat, evident duidelijk
demon, devil duivel
diabolical, devilish duivelachtig
infernal, diabolical, devilish duivels
centipede duizendpoot
slender dun
tyrant, despot dwingeland
edelweiss edelweiss
Eden Eden
glide een glijvlucht maken
accident-prone een grotere kans op ongelukken
accolade, homage eerbetoon
accolade eerbetuiging
Eernewoude, Earnewald Eernewoude
honest, worthy, above-board, deserving eerzaam
first-aider EHBO-er
postulate, demand eisen
elide elideren
coincide elkaar dekken
alder els
alder elzeboom
episode episode
there, yonder er
gratitude erkentelijkheid
evident, obvious evident
evolution, development evolutie
explode exploderen
deliberately expres
facade, façade façade
dude, dandy, fop fat
fitting, suitable, decent, proper fatsoenlijk
federal federaal
federation federatie
factual, indeed feitelijk
faith, confidence fiducie
tenderness fijnheid
final, decisive, wholly finaal
wade flodderen
holder, vessel, container, socket foedraal
shape, develop, form formeren
swindle, defraud frauderen
rickety, dilapidated, decrepit, lapsed, decayed gammel
Ganymede Ganymedes
gardenia gardenia
aperture, rump, backside, opening gat
talent, aptitude gave
dear geacht
chief, boss, leader gebieder
thick, concentrated, dense gebonden
detailed gedetailleerd
deportment, behaviour gedrag
selfless, devoted gehecht
confidential geheim
isolated, secluded geïsoleerd
Guelders, Guelderland Gelderland
guelder-rose Gelderse roos
joint, node geleding
religion, faith, confidence geloof
credential geloofsbrief
deem, think, believe, opine geloven
moderate, reasonable gematigd
academy, association genootschap
considerable, sizable geruim
predisposition, tendency gesteldheid
dental getand
tide getij
hypocritical, underhanded geveinsd
battlefront, façade, frontage, facade gevel
sensitive, impressible, delicate, refined gevoelig
dear gezien
guide-book, handbook, guidebook gids
handbook, guide-book, guidebook gidsboek
there, yonder ginds
ardent, ablaze, hot gloeiend
acclivity, hillside, slope glooiing
wildebeest, gnu gnoe
gold, golden gouden
rank, degree, heading, grade graad
grenade granaat
spade graven
Grendel Grendel
Greenlander Groenlander
crude, everyday, coarse, rough, raw grof
large, spacious, wide, lanky, big, vast groot
cavern, grotto, cave, den grot
gold, gulden, golden, guilder gulden
tender gunning
trade handel drijven
act, negotiate, trade handelen
dexterous, skillful, clever handig
hang-glider hang-glider
Hurdegaryp, Hardegarijp Hardegarijp
harden, temper harden
Hebrides Hebriden
delightful, delicious heerlijk
hot-headed heethoofdig
hillside, acclivity, slope helling
serfdom, servitude herendienst
deer hert
relinquish, cede, yield het veld ruimen
hexadecimal hexadecimaal
hobby, sideline hobby
courtyard, garden hof
academy hogeschool
den, void, concave, cavern, cavity, empty, hollow hol
Hollander, Dutchman Hollander
cavern, cavity, den holte
gruff, surly, rude, unkind, unpleasant, brutal honds
header, pate, superscription hoofd
elderly hoogbejaard
Highlander Hooglander
height, altitude hoogte
crowd, pile, bevy, multitude, mass, collection hoop
horde, troop horde
believe, deem houden voor
holder, socket houder
position, attitude, deportment, behaviour houding
gardener hovenier
skin, hide huid
apparatus, device, set hulpmiddelen
ideal ideaal
idealist idealist
idea idee
identical, same identiek
identify identificeren
identity identiteit
ideology ideologie
delicate, refined iel
Icelander IJslander
delude illusies wekken bij
into, a, per, inside, within, in in
deposit in bewaring geven
detailed in het klein
delight in verrukking brengen
despite, notwithstanding, defiantly in weerwil van
accidental, random, chance incidenteel
indeed, actually, genuinly inderdaad
index indexeren
suddenly ineens
modest ingetogen
contain, include inhouden
burden inladen
delivery inlevering
equipment, institute, apparatus, device, set inrichting
indent inspringen
insulate, isolate, seclude isoleren
detail, item, fragment, particle item
marmelade, jam jam
disorder janboel
yodel jodelen
bridegroom jonggehuwde
defecate kakken
buddy, pal, comrade, companion kameraad
lamp-shade, roof, cowl kap
sideboard, closet, cupboard kast
deficit kastekort
boulder kei
obvious, evident kennelijk
delicate, refined kies
tenderness kiesheid
wane, decline kleiner worden
rattle, click, denounce klikken
blade kling
rodent knaagdier
swindle, botch, defraud knoeien
node knoest
joint, node knoop
node knooppunt
abyss, chasm, pond, depth kolk
backside, rump, buttocks kont
pal, buddy, comrade, companion kornuit
great, delicious kostelijk
den, cavern krocht
twist, meander kronkelen
chandelier kroon
chandelier kroonluchter
gunpowder kruit
Tjonger, Kuinder Kuinder
coast, edge, shore, seaside kust
seaside, coast kustlijn
slander, gossip kwaadspreken
dwelling, residence, phase kwartier
attitudinizer, fop, poseur, dandy, dude kwast
low, vile, deep laag
condemnable, reprehensible, objectionable laakbaar
ladder ladder
burden, load laden
lamp-shade lampekap
Laplander Lap
Laplander Laplander
welder lasser
dandelion leeuwetand
Leiden, Leyden Leiden
guide-book leidraad
delicacy, tidbit lekkernij
blade lemmer
blade lemmet
length, longitude lengte
longitude lengte (geo.)
lectern, desk lessenaar
deliver, furnish leveren
delivery levering
desk, lectern lezenaar
reader lezer
academician lid van een geleerd genootschap
accede, join lid worden
serfdom, servitude lijfeigenschap
lemonade limonade
lime-tree, linden-tree linde
linden-tree, lime-tree lindeboom
dwelling, residence logies
decoy, lure lokken
rude, rag, coarse lomp
explode losbarsten
ransom, redeem loskopen
fortune, fate, destiny lot
destiny, fate lotsbestemming
air-defence luchtafweer
chandelier luchter
fresh, impulsive, slender, recent, flighty luchtig
air-defence luchtverdediging
pomp, splender luister
subside, abate luwen
luxurious, deluxe luxueus
pal, companion, comrade, buddy, tact maat
Madeira Madeira
slender, skimpy, skinny, meager, thin mager
tape-recorder magnetofoon
develop, cause, make, do, fabricate, manufacture maken
pal, comrade, companion, buddy makker
mode, manner manier
folder map
marmelade, jam marmelade
masquerade maskering
mass, multitude, pile, crowd massa
degree, grade mate
abstemious, reasonable, moderate, temperate matig
moderation matigheid
fiancée, girl, bride, lass meisje
milk-powder melkpoeder
suppose, deem, believe menen
pile, crowd, multitude, mass menigte
direct, steer, guide mennen
deliberately met opzet
selflessly, devotedly met overgave
subway, underground metro
indeed, actually metterdaad
evade, avoid mijden
despise minachten
side, incidental minder belangrijk
deceive misleiden
deformed mismaakt
misunderstand misvatten
misunderstanding misverstand
deformed misvormd
mold, mould, model modelleren
modem modem
modern modern
modernize moderniseren
deliberately, intentional moedwillig
attempt, endeavour moeite doen
jam, marmelade, gruel, mush, mess moes
deadly moorddadig
murder moorden
murderer moordenaar
murderess moordenares
stone-dead morsdood
sandy, powdery, loose mul
musk-deer muskusdier
bare, naked, nude naakt
decently, properly naar behoren
descend naar beneden gaan
gloomy, desolate, somber naargeestig
by, nearest, at, beside, next, alongside naast
at, beside, by nabij
nightshade nachtschade
detrimentally, prejudicial, disadvantageous nadelig
explore, consider, investigate nagaan
dessert nagerecht
exactitude, accuracy, precision nauwgezetheid
determine, fix nauwkeurig bepalen
Ndebele Ndebele
Ndebele Ndebele-taal
defeat nederlaag
depress neerdrukken
decently, properly netjes
defiantly, notwithstanding, despite niettegenstaande
modern nieuwerwets
nuance, shade, tint nuance
nuance, tint, shade nuancering
prude nuf
ode ode
Oder Oder
relation, understanding, procession omgang
define omschrijven
definition omschrijving
independant, autonomous onafhankelijk
bare, nude, naked onbedekt
raw, crude, rough onbehouwen
rude onbeleefd
pretence, high-handedness onbescheidenheid
indescribably onbeschrijflijk
raw, crude, rough onbewerkt
underneath, beneath, for, below, whilst, between onder
underpants, drawers, panties onderbroek
undermine, subvert ondergraven
dependent onderhorig
undergarment onderkleding
dwelling, residence onderkomen
girder onderlegger
subvert, undermine ondermijnen
undertake ondernemen
underestimate onderschatten
décor, decoration, renown, decor, distinction onderscheiding
underline onderstrepen
vice-president ondervoorzitter
underestimate onderwaarderen
underwater onderwater-
accident, misfortune ongeluk
accident ongeval
definitive, definite onherroepelijk
rude onheus
naked, nude, bare onopgesmukt
underhanded onoprecht
degenerate ontaarden
decipher ontcijferen
defile, profane ontheiligen
deny ontkennen
defecate ontlasting hebben
demolition ontmanteling
explode ontploffen
decipher ontraadselen
détante ontspanning
defile, profane ontwijden
evade, avoid ontwijken
evolution, development, growth, output ontwikkeling
indecisive onzeker
Ostend, Ostende Oostende
depart, leave op reis gaan
dedicate, devote, entrust, celebrate opdragen
suddenly opeens
postulate, demand opeisen
countryside, country open veld
retain, expire, cease, detain ophouden
defend opkomen voor
folder ordner
aide-de-camp, adjutant ordonnansofficier
organ-grinder orgeldraaier
father, elder, parent, older, mother ouder
delicious overheerlijk
remainder overige
moreover, besides overigens
die, death overlijden
convince, persuade overtuigen
consider overwegen
palisade paalwerk
dandelion paardebloem
palisade palissade
parade, display paraderen
pedestal pedestal
spades pek
skin, hide pels
a, in, into, inside, within, through, per per
pedestal piëdestal
deputy plaatsvervangend
wade, lap, splash, plash plassen
countryside, country platteland
sudden, suddenly plotseling
plunder, rob plunderen
powder poederen
defecate poepen
endeavour, try, attempt pogen
splender, pomp praal
pomp, splender pracht
chairman, president praeses
display, parade pralen
udder pram
president, chairman preses
president, chairman president
preside presideren
display, parade prijken
spades prik
defile, profane profaneren
promenade promenade
parade, display pronken
provide provianderen
larder, store-cupboard, pantry provisiekast
rubbish, rubble, debris prullaria
façade, facade pui
rubble, debris, rubbish puin
desperate radeloos
spiderweb rag
rand, border, margin, brim rand
detective rechercheur
right-angle, law, jurisprudence, straight recht
guidebook, handbook reisgids
calculate, postulate, demand, figure rekenen
rendezvous rendez-vous
return, reproduce, render reproduceren
retain, detain, reserve reserveren
rest, remainder rest
Rhodesia Rhodesië
girder, rib ribbe
direct, guide, steer richten
guide-book richtsnoer
ride, travel rijden
deduct rissen
deduct ritsen
slander roddelen
rhododendron rododendron
handlebars, helm, rudder, gun, rifle roer
roller, drum, rôle, cylinder, role rol
rubble, rest, rubbish, chaos, debris, disorder rommel
deal, distribute ronddelen
distribute, deal rondgeven
wander, migrate, roam rondreizen
wander, roam, migrate rondtrekken
boulder rotsblok
disorder rotzooi
rob, plunder roven
wide, spacious, vast, generous royaal
header rubriek
spacious, vast, wide ruim
dandy, fop, dude saletjonker
demonic, Satanic satanisch
shade, nuance, tint schakering
abrade schaven
vagina, holder, socket, scabbard schede
deck scheepsdek
razor-blade scheermesje
divide, disintegrate scheiden
alderman schepen
design, drawing schets
painting, description schildering
kick, spades schoppen
shoulder schouder
shoulderblade schouderblad
skinny, slender, meager, skimpy, thin schraal
stride, step, tread, stalk, pace schrijden
writing-desk schrijfbureau
writing-desk schrijftafel
debt, guilt, fault schuld
palisade schutting
serenade serenade
meander, brandish, oscillate, sway, fling slingeren
underhanded, contrived slinks
demolition sloop
tidbit, candy, delicacy snoep
tidbit, candy, delicacy snoepgoed
solder soldeer
solder soldeersel
somber, desolate, gloomy, dark somber
cantharides Spaanse vlieg
dedicate, spend, devote spanderen
writhe, struggle, flounder spartelen
provide, fill spekken
cavern, den spelonk
spend, devote, dedicate spenderen
stern, poop, poopdeck spiegel
spider, spine spin
spider spinnekop
spiderweb spinneweb
spiderweb spinrag
spade spitten
skimpy, thin, meager, skinny, slender sprietig
temper, harden stalen
rank, position, circumstances, class, altitude stand
mesh, stitch, spades, loop steek
death sterfgeval
stewardess stewardess
underhand stiekem
precision, exactitude, accuracy, exactness stiptheid
sidewalk stoep
spades stoot
attempt, try, endeavour streven
rob, plunder stropen
scholar, student student
joystick, helm, steering-wheel, rudder, handlebars stuur
deputy subsidiair
description, scene tafereel
aptitude, talent talent
dental tand-
dentist tandarts
defy, challenge tarten
into, a, inside, in, within, per, on te
wait, abide, expect, await te wachten staan
team, detachment team
design, drawing tekening
deficit tekort
temper, blend, mingle, shuffle, harden, mix temperen
tendentious, tendencious tendentieus
tide tij
Kuinder, Tjonger Tjonger
cede, confess, concede, admit, consent, relinquish toegeven
merit, deserve toekomen
dessert toespijs
dessert toetje
hazard, accidence toeval
accidental, random, occasional, chance toevallig
accidence, hazard toevalligheid
confide toevertrouwen
tinder, punk tondel
tinder, punk tonder
punk, tinder tonderzwam
endeavour, attempt trachten
mode, style, manner trant
stairs, grade, staircase, degree trap
wish, desire trek hebben in
tow, migrate, wander, haul, drag, roam trekken
desolate, gloomy troosteloos
proud, spite, defiance, pride trots
defy, challenge trotseren
sidewalk trottoir
besides, moreover trouwens
garden tuin
gardener tuinier
gardening tuinieren
gardener tuinman
udder uier
avoid, evade uit de weg gaan
represent, depict uitbeelden
challenge, defy uitdagen
deal, distribute uitdelen
decide, constitute uitmaken
despairingly uitroepen
exclude uitsluiten
debauchery, dissipation uitspatting
statement, pronunciation, decision, verdict uitspraak
defy, challenge uittarten
departure uittocht
emigrate, earmark, ordain, destine uittrekken
delete uitvegen
delete, obliterate uitwissen
hide, skin vacht
guidebook, handbook vademecum
corporation, trade-union, syndicate, labour-union vakvereniging
delirious van een delirium
self-evident vanzelfsprekend
skin, leaf, hide, sheet vel
incidental, remote, side, distant, far, remotely ver
despise verachten
bandage, understanding, relation verband
degenerate, bribe verbasteren
represent, depict verbeelden
hidden verborgen
defend verdedigen
defence, defense verdediging
deck verdek
hidden verdekt
win, deserve, merit, earn verdienen
identify vereenzelvigen
demand, postulate vereisen
colander, strainer vergiet
deter, expel, scare, discourage verjagen
deterrence verjaging
misunderstand verkeerd begrijpen
wish, desire verkiezen
proclamation, declaration verklaring
decrease, lower, degrade verlagen
bride, fiancé, fiancée verloofde
Saviour, Redeemer Verlosser
murder vermoorden
quash, destroy vernielen
quash, destroy vernietigen
destruction vernietiging
decree verordenen
delight verrukken
delighted verrukt
adorn, decorate, ornament versieren
prudent, sensible, wise verstandig
hide-and-seek verstoppertje
distracted, absent, absent-minded, abstracted verstrooid
ablaze, ardent verterend
demonstrate vertonen
demonstration vertoning
pomp, splender vertoon
delay, retardation vertraging
chamber, departure vertrek
confidential vertrouwelijk
confide, trust, faith, confidence vertrouwen
despair vertwijfelen
blur, fade vervagen
decay verval
defend verweren
quash, destroy verwoesten
wonderful verwonderend
ardent, ablaze verzendend
sender verzender
vice-president vice-president
videotape videoband
video-recorder videorecorder
Flanders Vlaanderen
pedestrian voetganger
sidewalk voetpad
pedestal voetstuk
precede voorafgaan
declaim, recite voordragen
façade, facade voorgevel
positively, definitely voorgoed
facade, façade voorpui
collide, run voorrijden
intercede voorspreken
precede voorzijn
preside voorzitten
president, chairman voorzitter
ransom, redeem vrijkopen
vivacious, ablaze, ardent vurig
deserving, merchandise, authentic, where, worthy waar
merit, deserve waard zijn
dignified, worthy, deserving waardig
expect, await, abide, wait wachten
wade waden
deportment, behaviour wandel
promenade wandeldek
promenade wandeldreef
despair wanhopen
desperate wanhopig
indecisive wankel
spiderweb web
luxurious, deluxe weelderig
defense, weather, defence weer
reproduce, render weergeven
deduct wegnemen
delete wegvagen
worldwide wereldwijd
drawing, design werkje
deliberately wetens
alderman wethouder
manner, mode wijze
gnu, wildebeest wildebeest
desert wildernis
tendency, predisposition wilsbeschikking
December wintermaand
incandescent witgloeiend
spade woelen
desert woestenij
desert woestijn
wonderful, miraculous wonderbaar
dwelling, residence woning
abode, dwelling-place woonplaats
wrestle, struggle, writhe, flounder worstelen
disapprobation, disapproval, censure, condemnation wraking
coast, seaside zeekant
seaside, coast zeekust
Zealander Zeeuw
glider, sailplane zeilvliegtuig
self-assured, confident zelfbewust
independant zelfstandig
confident, self-assured zelfverzekerd
hexadecimal zestientallig
flounder, struggle, writhe zich aftobben
intrude zich indringen
intrude zich opdringen
capitulate, surrender zich overgeven
marvel, wonder zich verbazen
marvel, wonder zich verwonderen
incidental, side zij-
sideshow, sideissue zijkant
side-way, by-way zijweg
hint, allude zinspelen
deluge, flood zondvloed
brim, border zoom
burdensome, deep, onerous, difficult, heavy zwaar
tinder, punk, fungus zwam
Sweden Zweden
Swede Zweed
glide zweefvliegen
glider, sailplane zweefvliegtuig
defraud, swindle zwendelen


Dutch as an Influencer
The English language has much to thank Dutch for. Dutch settlers came to the American colonies during the 17th century and added a few words to the vocabulary. Words like Santa Claus, waffle, blink, cookie, bazooka, gin, and iceberg wouldn’t exist without it.
Learning Dutch is Easier for English Speakers
Given the influence Dutch has had on English, it makes sense that Dutch is easier for speakers to learn. This is in part because Dutch, German, and English have similar roots. It’s between English and German. It only has two definite articles, “de” and “het” to English’s one “the” and German’s “der”, “die”, “das”. But Dutch words are more difficult to pronounce. The way words are pronounced indicates to a native speaker whether they’re talking to a second-language speaker.
Dutch is a Melting Pot of Languages
Just as English owes a lot to Dutch for contributing to its vocabulary, Dutch owes the same to other languages. It picked up words like jus d’orange (orange juice) and pantalon from French, mazzel (lucky) and tof (cool) from Hebrew and others. Dutch also incorporates texting and social media slang from English as well as street slang from places like Morocco, the Antilles, and Suriname.