The Dutch term "ver" matches the English term "incidental, remote, side, distant, far, remotely"

other dutch words that include "ver" : english :
aalscholver cormorant
aan de overkant van across, opposite
aanpassingsvermogen adaptability
aanverwant related
aardverschuiving landslide
absolveren absolve
achterover backward
achteroverdrukken pilfer
activeren start
aderverkalking arteriosclerosis
adverbium adverb
adverteerder advertiser
advertentie advertisement, ad
adverteren advertise, announce
afleveren deliver, furnish
aflevering episode, delivery, exercise-book, notebook
anti-slavernijbeweging abolitionism
arbeidsvermogen energy
arriveren arrive
averechts reversed
bederf veroorzakend septic, infected
benedenverdieping ground-floor
betoveren fascinate
betoverend delightful, fascinating, enchanting, absorbing
bevattingsvermogen intelligence
bever beaver
bloedvergieten bloodshed
buitenverblijf villa
commentaar leveren op comment
constipatie veroorzaken constipate
controverse controversy
convergeren converge
converseren converse
couvert envelope
daveren thunder, roar
diverse several
doen overhellen tilt
doen verdampen evaporate
doffe onverschilligheid lethargy
door bevriezing veroorzaakte wo frostbite
echtverbintenis matrimony, marriage
een verband omleggen dress
een verhoor afnemen interrogate
gedaanteverwisseling metamorphosis
geestvervoering ecstasy
geestverwant fellow-thinker
geldig verklaren validate
godverdomme damn
gouvernante governess
gouvernement province, government
graveren engrave
haarklover hair-splitter, nit-picker, niggler
haarkloverij hair-splitting
Hannover Hanover
haver oats
het verdommen refuse
Hilversum Hilversum
huiveren tremble, quiver, shiver
ijver industry, fervour, fervor, zeal
ijverig hardworking, diligent, industrious
ijverzuchtig envious, jealous
in de echt verbinden marry, wed
in overeenstemming zijn conform
in overvloed abundantly
in overvloed aanwezig zijn abound
in verlegenheid brengen embarrass
in verrukking brengen delight
in verwachting raken conceive
in verzoeking brengen tempt
inlevering delivery
jenever gin
kadaver cadaver, corpse
kever beetle
klaver shamrock, clover
klaveren clubs
kleverig sticky
kleverige dodonea aalii
kroniekschrijver chronicler, historian
kwakzalver charlatan, quack, imposter
kwikzilver quicksilver
levensbeschrijver biographer
lever liver
leveren deliver, furnish
levering delivery
levertraan codfish-oil
liever preferably
lieverd darling
lijkverbranding cremation
luchtverdediging air-defence
luchtverontreiniging air-pollution
met overgave selflessly, devotedly
misverstand misunderstanding
Mount Everest Everist
muildierdrijver muleteer
naamgever godfather
naijver jealousy
nijver hardworking, industrious, diligent
oever shore, edge
onoverwinnelijk invincible
onvergankelijkheid eternity
onverkort unabbreviated
onvermengd absolute
onverschillig immaterial, indifferent
onverstandig foolish
onvervaard fearless
onvervalst genuine, authentic
onverwachts unexpectedly
op verhaal komen convalesce, recuperate
opleveren produce
ouverture overture
over across, away
over- over
over elkaar slaan cross
overal everywhere
overblijfsel rest
overbodig superfluous, overflowing
overbrengen transport
overdoen vend, sell
overdrager endorser
overdrijven exaggerate
overeenkomend analogous
overeenkomst resemblance, similarity
overeenstemmen agree
overeenstemmend conforming
overeenstemming agreement, settlement, chord, accord
overeind directly
overeind gaan staan bristle
overerfelijkheid heredity
overgaan sound
overgang gangway, passageway
overgankelijk transitive
overgelukkig overjoyed
overgeven vomit
overgordijn curtain
overgrootmoeder great-grandmother
overgrootouder great-grandparent
overgrootvader great-grandfather
overhalen distil
overhandigen hand
overheen across
overheerlijk delicious
overheid government
overhellen stoop
overhemd shirt
overig remaining, additional
overige remainder
overigens moreover, besides
overjas overcoat, coat
overkapping roof
overkomen seem
overlappen overlay
overlevering tradition
overlijden die, death
overloop passage, corridor
overmeesteren overpower
overnachtingsplaats stadium
overreding persuasion
overschakelen commute
overschatten overestimate
overschoen overshoe, galosh
overschot balance
overseinen telegraph
overspel adultery
overstelpen overwhelm
overtollig overflowing, superfluous
overtreffen exceed, surpass
overtroeven surpass
overtuigen convince, persuade
overtuiging conviction, belief
overvloed abundance
overwaarderen overestimate
overweg level-crossing
overwegen consider
overwegend mostly
overweldigen usurp
overweldigend superb, grand, grandiose, magnificent
overwinning victory
overzetboot ferry
overzetten translate
overzetting translation
overzicht resumé, summary
papaver poppy
pervers perverse
plaatsvervangend deputy
proces-verbaal minutes, protocol
promoveren promote
raadgever counsellor
renoveren renew
reserveren retain, detain, reserve
revérence obeisance
revolver revolver
rolklaver lotus
romanschrijver novelist
rover robber
schrijver author, writer
sectie verrichten dissect
server server
serveren serve
slechte spijsvertering indigestion, dyspepsia
soeverein sovereign
spijsvertering digestion
spoorwegovergang level-crossing
storing veroorzaken perturb, disquiet
struikrover bandit
stuiver penny
subversief subversive
tegenover opposite
tegenstander van slavernij abolitionist
toevertrouwen confide
toverachtig magical
toverheks witch
toverij enchantment, witchcraft, wizardry, sorcery
toverkunst magic
uitgeverij publisher
uitverkocht exhausted
uitverkoren favourite, favorite
universeel universal
universiteit university
universum universe
vakvereniging corporation, trade-union, syndicate, labour-union
veraanschouwelijken illustrate
verachtelijk abject
verachtelijkheid abjection
verachten despise
verachting contempt
verafgoden adore
verafschuwen loathe, abominate, abhor
veranda veranda
veranderen turn, alter, change
verandering about-face
veranderlijk variable
verantwoordelijk responsible
verantwoordelijkheid responsibility
verassen incinerate, cremate
verassing cremation
verband bandage, understanding, relation
verbannen exile
verbasteren degenerate, bribe
verbazen amaze
verbazingwekkend amazing, astonishing
verbeelden represent, depict
verbeelding presumption, fiction, imagination, assumingness
verbeeldingskracht fantasy
verbergen conceal
verbeteren improve
verbetering progress
verbeurd forfeit
verbeuren lose
verbieden prohibit, forbid
verbinden combine, connect
verbinding combination, connection
verbintenis contract
verbittering bitterness
verbleekt sallow, pale
verblijd glad
verblinden dazzle
verbluffend phenomenal
verbond testament, will, league
verborgen hidden
verbranden incinerate
verbranding combustion
verbreiden spread
verbrijzelen shatter, smash
verbruiken consume
verbruiker consumer
verbruiksbelasting excise-duty, excise
verbuigen contort
verdagen postpone, procrastinate
verdedigen defend
verdediger lawyer, advocate
verdediging defence, defense
verdek deck
verdekt hidden
verdeler distributor
verdelgen exterminate
verdeling distribution
verdenken suspect
verder additional, furthermore, moreover, remaining
verderop beyond
verdicht fictional, fictitious
verdichtsel fiction
verdienen win, deserve, merit, earn
verdienste profit
verdieping story, storey, floor
verdikken thicken
verdoen waste
verdomd damn
verdomme damn
verdonkeremanen pilfer
verdoofd numbed
verdorren wither
verdorven perverse
verdoving anesthesia, anaesthesia
verdraaien contort
verdrag treaty
verdriet chagrin, disappointment, annoyance, grief
verdriet doen afflict, grieve
verdrietig sadly
verdrijven expel
verdringen repulse, suppress
verdrinken drown
verdunnen rarefy, attenuate
verduwen digest
verdwijnen disappear
verdwijning disappearance
veredelen improve
vereenvoudigen simplify
vereenzelvigen identify
vereerster admirer, adorer, worshipper
vereisen demand, postulate
verenigd united
Verenigde Staten van Amerika USA
verenigingsorgaan bulletin
vereren honor, honour
verergeren heighten
verering cult
verf dye
verfijnen refine
verflensen wither
verfomfaaien crease, dishevel
verfraaien embellish
verfrissend refreshing
vergaan rot, putrefy, drown
vergaarbak tank
vergaderen congregate, meet, assemble
vergadering meeting
vergallen poison
vergasser carburettor
vergeefs vain, futile
vergeet-mij-niet forget-me-not
vergeetachtig forgetful
vergelden reward, reciprocate
vergelding compensation
vergelijken compare
vergelijkenderwijs comparatively
vergelijking comparison
vergemakkelijken facilitate
vergenoegd satisfied, contented, pleased
vergeten forget
vergeven poison, pardon, forgive
vergevorderd old, late, tardy
vergezellen accompany
vergiet colander, strainer
vergiftig poisonous
vergiftigen poison
vergissing mistake, error
verglazen glaze
vergoeden compensate
vergroten enlarge, augment
vergroting enlargement
vergulden gild
vergunning licence
verhaal history, tale, narrative
verhaasten accelerate
verhalen relate
verhandelen vend, sell
verhandeling treatise, treaty
verheerlijken praise, glorify, laud, commend
verheffen increase
verhelen conceal
verhelpen repair
verheugd glad
verheven high, lofty, tall
verhevenheid majesty
verhinderen prevent, inhibit
verhoeden inhibit, prevent
verhouding rate, proportion
verjaardag birthday, anniversary
verjagen deter, expel, scare, discourage
verjaging deterrence
verjaring birthday
verkeerd mistaken, wrong, erroneous, incorrect
verkeerd begrijpen misunderstand
verkeersweg highway
verkenner scout, boyscout
verkeren be
verkiezen wish, desire
verkiezing choice, election
verklaring proclamation, declaration
verklungelen waste
verkondiger advertiser
verkondiging announcement, notification
verkoop sale
verkoper salesman
verkorten curtail
verkorting abridgement, abridgment
verkrijgbaar obtainable
verkrijgen acquire, attain, get, obtain
verlagen decrease, lower, degrade
verlakken lacquer, varnish
verlamd paralysed
verlammen paralyse
verlamming paralysis
verlangen yearn, want
verlangend longing
verlaten alone
verleden previous, former, last, prior, past
verleden tijd past
verleiden seduce, entice
verleiding temptation
verleren forget
verlevendigen animate
verlichten illuminate, facilitate, enlighten
verlof furlough
verlokken seduce, entice
verloofd engaged
verloofde bride, fiancé, fiancée
verloren lost
verloren gaan drown
verloskundige midwife
Verlosser Saviour, Redeemer
verloten allot
verloting raffle, lottery
verluchting illustration
vermaak amusement, fun, pleasure
vermaan exhortation
vermakelijk funny, amusing, entertaining
vermalen pulverize
vermanen admonish, scold
vermeerderen enhance
vermelden mention
vermengen blend, mix, mingle, shuffle
vermenigvuldigen multiply
verminderbaar abatable
verminderen diminish, lessen
verminkt crippled, infirm
vermoeden conjecture, suppose, surmise
vermoeid tired
vermoeiend tiresome
vermogen capital
vermogend well-off, wealthy, rich
vermoorden murder
vermorzelen smash, shatter
vernederen abase
vernedering abasement
vernemen hear
vernielen quash, destroy
vernietigen quash, destroy
vernietiging destruction
vernieuwen renew
veronachtzamen neglect
veronderstellen hypothesize
verontschuldigen excuse
verontschuldiging apology
verontwaardigd indignant
verontwaardigen annoy
verootmoedigen abase
verootmoediging abasement
verordenen decree
verouderd archaic
veroveren conquer
verpakken pack, package
verpestend catching, contagious, infectious
verplegen attend, nurse
verpletteren overwhelm
verplichten compel
verplichting obligation, duty
verraad treachery, betrayal
verraderlijk treacherous
verrassen surprise
verrassend surprising
verrekijker telescope, binocular
verrekken dislocate
verroesten rust
verrot rotten
verrotten rot, putrefy
verrukken delight
verrukt delighted
vers recent, fresh, poem
verschaffen procure
verschansing fortification
verscheidene several
verschijnen appearance
verschijning appearance
verschijnsel phenomenon, symptom
verschil difference
verschillen differ
verschillend diverse, varied, various, different
verschrikking abomination, abhorrence, horror, atrocity
verschuiving shift
versie version
versieren adorn, decorate, ornament
verslappen relax
versleten worn
versleutelen encipher
versmaat metre, meter
versnellend accelerative
versneller accelerator
versnelling acceleration
versnellingsbak gear-box, gear-case
versomberen darken
verspild wasted, spoiled
verspreiden rarefy, spread
verspreiding publicity, propaganda
verspuiten gush, spurt
verstaan hear
verstand mind, intellect
verstandelijk intellectual
verstandig prudent, sensible, wise
versteend petrified
verstening fossil
versterving abnegation
verstoffelijken materialize, materialise
verstoppertje hide-and-seek
verstopping constipation
verstopt constipated
verstrekken procure
verstrikken implicate, entangle
verstrooid distracted, absent, absent-minded, abstracted
verstrooien distract, divert
verstrooiing distraction
verstuiken dislocate
vertalen translate
vertegenwoordiger agent
vertellen relate
vertelling narrative, tale
vertelsel narrative, tale
verteren digest
verterend ablaze, ardent
vertering expenses
verticaal vertical
vertogen maintain
vertolking interpretation
vertonen demonstrate
vertoning demonstration
vertoon pomp, splender
vertoonbaar apparent
vertraging delay, retardation
vertrek chamber, departure
vertrekken quarters
vertroetelen pamper, pet, coddle
vertroosten console
vertroosting consolation
vertrouwd well-known, reliable, trustworthy
vertrouwelijk confidential
vertrouwen confide, trust, faith, confidence
vertwijfelen despair
vervagen blur, fade
verval decay
vervalsen falsify
vervalsing counterfeit
vervanging replacement, substitution
vervatten formulate
verveelvoudigen duplicate
vervelend boring, weary
verven colour, paint, color
verver painter
ververwijderd distant, far, remote
vervlogen lost
vervoegen conjugate
vervoering ecstasy
vervolg continuation
vervolgen persecute
vervolgens thereafter
vervolging pursuit, persecution
vervolgverhaal serial
vervormen transform
vervreemding sale
verwaarlozing slighting
verwachten foresee
verwachting prognosis
verwant related, relative
verwantschap affinity, relationship
verwardheid confusion
verwarmen stoke
verwarming heating, heater
verwarren entangle, implicate
verwarrend confusing
verwarring confusion
verwekken beget, generate
verweren defend
verwerpen disapprove, rebuke, reject
verwerping censure, disapproval, rejection, disapprobation
verwijderd away, far, remote, distant
verwijzing reference
verwikkeling tangle
verwoed furious
verwoesten quash, destroy
verwonderen amaze
verwonderend wonderful
verwonding injury
verzadigen saturate
verzaken overlook
verzamelwerk compilation
verzekeren certify, assert, assure, state, insure
verzekering insurance
verzenden ship, dispatch
verzendend ardent, ablaze
verzender sender
verzetting about-face
verzoeken request
verzoeker applicant
verzorgen attend, nurse
verzwakken attenuate
vijver pond
visverkoper fisherman
volksoverlevering legend
volksvertegenwoordiging parliament
voorover foreward
waterverfschilderij water-colour
wedijver competition, rivalry
wedijveren rival, compete
wegblijver absentee
werkgever employer
wevervogel weaver-bird
zeerover pirate
zelfverzekerd confident, self-assured
zever nonsense, saliva
zeveren salivate
zich overgeven capitulate, surrender
zich verbazen marvel, wonder
zich verbeelden imagine, fancy
zich vermetelen dare
zich verontschuldigen apologize
zich verpozen relax
zich verwonderen marvel, wonder
zichzelf verloochenen abnegate
zielsverwant sympathetic
zilveren silver
zilverkleurig silver-coloured
zilverpopulier abele
zilverspar fir
zwerver vagabond
Dutch as an Influencer
The English language has much to thank Dutch for. Dutch settlers came to the American colonies during the 17th century and added a few words to the vocabulary. Words like Santa Claus, waffle, blink, cookie, bazooka, gin, and iceberg wouldn’t exist without it.
Learning Dutch is Easier for English Speakers
Given the influence Dutch has had on English, it makes sense that Dutch is easier for speakers to learn. This is in part because Dutch, German, and English have similar roots. It’s between English and German. It only has two definite articles, “de” and “het” to English’s one “the” and German’s “der”, “die”, “das”. But Dutch words are more difficult to pronounce. The way words are pronounced indicates to a native speaker whether they’re talking to a second-language speaker.
Dutch is a Melting Pot of Languages
Just as English owes a lot to Dutch for contributing to its vocabulary, Dutch owes the same to other languages. It picked up words like jus d’orange (orange juice) and pantalon from French, mazzel (lucky) and tof (cool) from Hebrew and others. Dutch also incorporates texting and social media slang from English as well as street slang from places like Morocco, the Antilles, and Suriname.