The Dutch term "waard om van te houden" matches the English term "likable"

other dutch words that include "om" : english :
aalbesseboompje currant-bush
aan komen lopen tackle
aangenomen adopted, job
aankomen arrive
aankomend young, future, junior
aartsbisdom archbishopric
aartshertogdom archduchy
accommodatie equipment
accommoderen accomodate
accompagnement escort, accompaniment
accompagneren accompany
afkomst origin, lineage
afkomstig coming
agglomeraat agglomerate
agronoom agriculturist
alom everywhere
alom bekend famous
andersom vice-versa
Andromeda Andromeda
angstdroom nightmare, incubus
aplomb self-assurance, aplomb
appelboom apple-tree
aroma flavour, aroma
aromatisch nutty, aromatic, fragrant
astronomie astronomy
astronoom astronomer
atomair atomic
atoom atom
atoom- atomic
automaat automoton
automatisch automatic
automobiel automobile, motor-car
autonoom autonomous
axioma axiom
barometer barometer
bekrompen narrow
bergstroom torrent, volley
berkeboom birch
beschroomd timid
betomen bridle, restrain, check
bijeenkomen congregate, assemble, meet
bijeenkomst gathering, assemblage
bijkomend accessory, secondary
bijkomstig secondary, accessory
bijkomstigheid side-issue
bombarderen bomb, bombard
Bombay Bombay
boom tree
boomgaard orchard
boomschors bark
boomstam stem, tree-trunk, trunk
brombeer grouser, grumbler
bromfiets moped
brommen mutter, buzz, hum
bruidegom groom, fiancé, bridegroom
christendom Christianity
cirkelomtrek outskirts, periphery
Colombia Colombia
Colombiaans Colombian
combinatie combination
combineren combine
comfort comfort
comfortabel comfortable
comité committee
commandant commander
commanderen order, command
commandobrug bridge
commentaar annotation
commentaar leveren op comment
commissaris commissar
commissie errand, commission
commode dresser
commodore commodore
communie communion
communiqué communication
communisme communism
communist communist
compact compact
compartiment coupé
compenseren compensate
competent competent
compilatie compilation
compiler compiler
compileren compile
compleet entire, complete, whole, full
complet suit, outfit
complex complex
compliceren complicate
complimenteren compliment
componeren compose
componist composer
compositie composition
comprimeren compress
compromis accomodation
computer computer
condoom condom
daaromheen roundabout
Dahomey Dahomey
de trompet steken trumpet
denneboom pine
Deuteronomium Deuteronomy
diploma diploma
diplomaat diplomat
doen schommelen rock, swing
doen toekomen transmit, send
Dolomieten Dolomites
dom stupid, dull, cathedral, foolish
dom kijken gawk
domicilie dwelling-place, abode
Dominicaans Dominican
dominion dominion
dommekracht jack
doorkomen succeed
draai om de oren slap
drom crowd, pile, mass, multitude
dromen dream, daydream
dromenland dreamland
dromer day-dreamer, dreamer, muser
drommel devil
drommels devilish, diabolical
droombeeld vision
dwarsbomen oppose
economie economy, economics
economisch economical
een verband omleggen dress
eerstkomend nearest, next
eigendom ownership, possession
eigendomsrecht ownership
einddiploma leaving-certificate
elzeboom alder
eromheen roundabout
fenomeen phenomenon
fenomenaal phenomenal
frommelen crease
gecommitteerde commissioner
gecompliceerd complicated
gediplomeerd graduate, certificated
gedroom reverie
geometrie geometry
geschommel oscillation
gestroomlijnd streamlined
gnoom goblin, brownie, gnome
godverdomme damn
gom eraser
gommen erase
grommen bleat, neigh, bellow
H-bom H-bomb
hefboom crowbar, crow-bar
herkomst origin
het verdommen refuse
Homerus Homer
hommel bumblebee
homo homosexual
homofiel homosexual
idioom idiom
in aanmerking komen count
in omloop about
in omloop zijn circulate
in opstand komen revolt
incompleet incomplete
Indische vijgenboom banyan
indompelen dip, immerse
inkomen income
jodendom Judaism
kastanjeboom chestnut-tree
kauwgom chewing-gum
kerseboom cherry-tree
kerstboom Christmas-tree
kilometer kilometer, kilometre
klapperboom coconut-palm
klomp lump, clod, chunk
kolom column, pillar
kom pelvis, bowl, basin
komaan now
komaf lineage
komediant actor
komedie comedy
Komen Comine
komend near
komisch comic, comical
komkommer cucumber
komma comma
kompas compass
komplot conspiracy
krom curved, bent
kromme curve
lindeboom linden-tree, lime-tree
locomotief engine
lomp rude, rag, coarse
lorkeboom larch
mangaboom mango-tree
mangisboom mangosteen
mangoboom mango-tree
mensdom mankind
met een band omgeven tape
met gom bestrijken erase
moerbeiboom mulberry-tree
moment moment, instant
mompelen mutter
myxomatose myxomatosis
naaldboom conifer
nagekomen subsequent
nakomeling successor
nakomelingschap offspring
nakomertje afterthought
nomade nomad
nomadisch nomadic
noteboom walnut-tree
olijfboom olive-tree
om on, around
om, heen around
oma granny, grandmother
Oman Oman
omarmen embrace
ombrengen slay, kill
ombuigen bend
omdat because
omelet omelet, omelette
omgaan circumvent
omgaan met manipulate
omgang relation, understanding, procession
omgekeerd reversed, vice-versa
omgeven surround
omgeving environment, environs, surroundings, sphere
omgorden gird
omheind terrein enclosure
omhelzen embrace
omhoog up, upwards
omhullen envelop
omkeer about-face
omkleden clothe
omkomen perish
omkopen bribe
omleggen commute
omlijning contour, outline
omlijsting cadre, framework
omloop circulation, traffic
ommezijde reverse, back
omploegen plough
omringen surround
omroepen broadcast
omroepster announcer
omroeren whirl, froth, whip
omschakelen commute
omschrijven define
omschrijving definition
omslag lid
omsluieren veil
omsluiten enclose
omstandigheid circumstance
omstreken surroundings, environs
omtrek environs, outskirts, contour, perimeter, outline
omtrent around, concerning
omvang extend, dimension, bulk, size
omvangrijk bulky, extensive, ample
omvatten comprise
omvouwen fold
omwalling rampart
omwenteling revolution
omzet turnover
onbekrompenheid abundance
onderdompelen immerse
onderkomen dwelling, residence
ontkomen escape, flee
oom uncle
oomzegger nephew
op verhaal komen convalesce, recuperate
opkomen ascend
opkomen voor defend
opkomend new, novel
oppompen pump
oranjeboom orange-tree
ouderdom age
overeenkomend analogous
overeenkomst resemblance, similarity
overkomen seem
palmboom palmtree
pantomime spelen pantomime
peperboompje daphne
pereboom pear-tree
pijnboom pine
platboomde schuit barge
plomp awkward
Pommeren Pomerania
pompelmoes grapefruit
pompen pump
pompeus resplendant
pompoen pumpkin, squash
prinsdom principality
promenade promenade
Prometheus Prometheus
promotie promotion
promotor promotor
promoveren promote
prompt immediate
rechtsom clockwise
recommandatie recommendation
recommanderen recommend
Retoromaans Rhaeto-Romance, Romanche
rijkdom wealth
ROM ROM
Romaans Romance, Romanesque
romance romance
romanschrijver novelist
romantiek romanticism
romantisch romantic
Rome Rome
Romeins Roman
rommel rubble, rest, rubbish, chaos, debris, disorder
romp hull
Salomon Salomon
samenkomen assemble, congregate, converge, meet
samenkomst assemblage, gathering
scheepsromp hull
schommelen oscillate
schommeling oscillation
schuiftrompet trombone
sinaasappelboom orange-tree
som sum
Somalië Somalia
Somaliland Somalia
Somalisch Somali, Somalian
somber somber, desolate, gloomy, dark
somma sum
stom speechless, dumb, mute
stomp blunt, obtuse
stompen punch
stoom steam, vapor, vapour
stoomboot steamship
stoomketel steam-boiler, boiler
stromen flow
stromend fluent
stroming stream
stroom torrent, river, volley, stream
symptoom symptom
syndroom syndrome
tegemoetkomen aan satisfy
thermometer thermometer
toekomen merit, deserve
tomaat tomato
tomatensoep tomato-soup
toom restraints
tot inkeer komen repent
trigonometrie trigonometry
triomferen triumph
trom drum
trombone trombone
trommel drum
trommelaar drummer
trommelslager drummer
tromp proboscis
uitkomen sprout
veelomvattend ample, extensive, comprehensive, bulky
verdomd damn
verdomme damn
verfomfaaien crease, dishevel
versomberen darken
vijgeboom fig-tree
volkomen full, entirely, completely, fully, perfect
volkomenheid perfection
vooringenomenheid prejudice
voorkomend friendly, affable, good-natured, kind
voorkomendheid kindness
vorstendom principality
vrijdom freedom
waarom why
waarom? why?
walnoteboom walnut-tree
wasdom growth
waterstofbom H-bomb
weersomstandigheden weather
wervelkolom spine
zich bekommeren worry, care
zomer summer
zomerhuis summer-house, summerhouse
zomerhuisje summer-house, summerhouse
zomermaand June
zoom brim, border
other dutch words that include "van" : english :
aan de overkant van across, opposite
aanbreken van de dag daybreak
aanhanger van een rechtse parti right-hander
aanvang beginning, commencement
aanvangen commence, begin
afstand doen van renounce
bevangen shy, abashed, self-conscious
bewoner van een land compatriot
bij wijze van like, as
daar, vandaan thence
daarvan thence
divan divan, couch
eed van trouw homage
een afschuw hebben van abominate, loathe, abhor
een backup maken van backup
evangelie gospel
evangelisch evangelic
genieten van enjoy, rejoice
gespeend van without
getuigen van exhale
gevangen zetten imprison
gevangene prisoner
gevangenis gaol, jail, prison
gewag maken van mention
gezond van lijf en leden able-bodied
haan van een vuurwapen trigger
hartsvanger cutlass
Havanna Havana
het gevolg zijn van come, originate, result
het uiterlijk hebben van look
hiervandaan hence
houden van love
in de plaats stellen van substitute, replace
in het midden van amidst
in plaats daarvan instead
in weerwil van despite, notwithstanding, defiantly
inwoner van Chicago Chicagoan, Chicagan
jurisdictie van een abt abbacy
kruisen (van schip) cruise
Levant Levant
Levantijns Levantine
lid van een geleerd genootschap academician
met ingang van from
omvang extend, dimension, bulk, size
omvangrijk bulky, extensive, ample
ontbloot van without
ontvanger recipient, consignee
ontvangkamer reception-room
ontvangst income
ontvankelijk impressable, impressible, sensitive
ontvankelijkheid susceptibility
Openbaring van Johannes Apocalypse
plaatsvervangend deputy
relevantie relevance
stand van zaken situation, circumstances
tegenstander van slavernij abolitionist
ten noorden van above
Transsylvanië Transylvania
van surname
van Atlantis Atlantean
van boord gaan disembark
van buiten leren memorize
van een delirium delirious
van klei earthen, clay, stone
van mening zijn opine, think
van middelbare leeftijd middle-aged
van nature naturally
van oorsprong originally
van Parijs Parisian
van plastic plastic
van stapel lopen go
van voren af aan anew, again
van zijn stuk brengen confuse
vanaf from, since
vandaag today, to-day
vandaal vandal
vandaar thence
vandehands right, righthand
vandoor away
vaneenscheuren tear
vanhier hence
vanille vanilla
vannacht tonight
vanzelf itself, herself, self, himself
vanzelfsprekend self-evident
Verenigde Staten van Amerika USA
vervanging replacement, substitution
waarvan whose
other dutch words that include "te" : english :
aanbesteding tender
aanbidster adorer, worshipper
aangeschoten tipsy, winged, wounded
aangifte statement
aanhalingstekens quotes
aanhechten attach
aanrichten arrange
aanschieten wound
aansluiten associate, pool
aanstekelijk catching, contagious, infectious
aansteken light, kindle, infect
aansteker lighter
aanstellen appoint
aansteller attitudinizer, poseur
aanstellerij affectation
aanstelling appointment
aansterken recuperate, convalesce
aanstoten nudge, jog
aantasten assault, attack, corrode
aantekening annotation
aanzetten sew, start, fan, fur, sharpen
aanzetten tot start
abnormaliteit abnormality
aborteur abortionist
absenteïsme absenteeism
absurditeit absurdity
accelerateur accelerator
accentteken supersign
accepteren receive, take, accept
accrediteren accredit
accuratesse accuracy, exactitude, precision
achten think, opine, esteem
achtenswaardig respectable
achter after
Achter-Indië Indo-China
achteraan behind
achterachterkleinkind greatgrandchild
achteraf subsequently, afterwards, remotely
achterbaks underhand
achterban followers
achterblijven remain
achterbuurt slum
achterdeur backdoor
achterdocht suspicion
achterdochtig suspicious
achtereen consecutively, ceaselessly
achtereenvolgens consecutively
achtergrond background, ground, bottom
achterhoede rear, rearguard
achterhoofd occiput
achterhouden withhold
achterklap backbiting, scandal
achterklein- greatgrand
achterkleinkind greatgrandson
achterkleinzoon greatgrandson
achterland hinterland
achterlicht rear-light, tail-light, rear-lamp
achterlijf abdomen
achterlijk retarded
achterlijkheid backwardness
achternaam surname
achterneef grand-nephew
achterover backward
achteroverdrukken pilfer
achterstallig overdue, outstanding
achterstand arrears
achterste rump, backside, hind, hindmost
achterstellen subordinate
achterstelling slighting
achtersteven stern, poopdeck, poop
achterstevoren vice-versa
achteruit backwards, aback
achteruitgaan recede
achtervoegsel extension, suffix
achtervolgen persecute
achtervolging pursuit, persecution
achterwaarts aback, backwards, retrograde
achterwege laten omit
achterzijde back, reverse
achtste eighth
acte document, certificate, testimony
acteur actor
activiteit vigour
actualiteit topicality, topic
acupuncteur acupuncturist
adapteren fit, adapt, adjust, accommodate
aderlaten bleed
aderontsteking phlebitis
administrateur administrator, manager
admiraliteit admirality
adopteren adopt
adverteerder advertiser
advertentie advertisement, ad
adverteren advertise, announce
afbestellen countermand, cancel
afbetalingstermijn repayment, instalment
affiniteit affinity
affronteren insult, offend
afgelasten annul, remit
afgemeten stiff, formal, measured
afgesloten locked
afkappingsteken apostrophe
afknotten top, truncate
afkorten shorten, abbreviate
aflaten cease
afluisteren monitor, eavesdrop
afmatten fatigue, override, jade, overdrive
afrastering grid, grill
africhten tame
Afrodite Aphrodite
afslachten slaughter, butcher
afsluiten terminate, obstruct, bar
afsteken contrast
afstelling adjustment
afstemmen adapt, accommodate, fit, adjust
afzetten trim, amputate, garnish
agiteren abet, incite, agitate
akte document, certificate, diploma, paper
aktentas briefcase
als voorwaarde stellen stipulate
alternatief option, alternative
amateur amateur, dilettante, dabbler, fancier
ambtelijk official
Amiranten Amirants
amputeren amputate
Amsterdam Amsterdam
Andesgebergte Andes
anecdote anecdote
anekdote anecdote
animositeit enmity
annoteren comment
annuïteit instalment, repayment
antediluviaans antediluvian
antenne antenna
apostel apostle
appartement apartment, flat
arbiter referee, arbiter, arbitrator, umpire
architect architect
argumenteren maintain
Aristoteles Aristotle
Artemis Phoebe, Artemis
arterie artery
arteriosclerose arteriosclerosis
Assepoester Cinderella
assistent assistent, assistant, helper, aid
assisteren assist, help
asterisk asterisk
atelier workplace
attent attentive, attentively
attentie attention
attest testimony
auteur author, writer
autoriteit authority, glamour, prestige, glamor
aviateur aviator
avondeten supper
Azteeks Aztec
bacterie bacterium
bagatel trifle
bakstenen brick
balloteren vote
barometer barometer
barsten burst
bedotten hoax, mystify
bedotterij mystification
beeltenis portrait
beetwortel beet
begeerte want
begieten irrigate
begroeten greet, salute
begroten appraise, estimate
beitelen chisel
beknotten limit, abridge, restrict, confine
bekorten shorten, abbreviate
belangrijke gebeurtenis event
belangstellend interested
belasten burden, tax
belasten met entrust
belastend carrying
belasteren slander
beletten hinder, prevent, inhibit
belichten exhibit, expose
beluisteren listen
bemantelen mask
bemesten fertilize
berechten judge
berichten inform, communicate, report
beschieten bombard
besloten private
besluiteloos indecisive
besluiten decide, induce, infer
besmettelijk infectious, contagious, catching
besmetten infect
bespotten mock
besteden spend
besteding expenses
bestek extend, dimension, room, space, bulk, size
bestel system
bestelauto van
bestellen deliver, furnish
bestelwagen van
bestemmen earmark, destine, ordain
bestemming fate, destiny
bestendig permanent, constant, abiding, continual, sustained
bestendiging continuation
bestraten pave
betasten feel, grope
betekenen assign, signify
betekenis sense
betekenisleer semantics
betekenisvol significant
beter better
beter maken remedy, heal
beter worden recover
beterschap progress
beteugelen bridle, restrain, check
beteuterd dazed, perplexed, upset
betichten accuse
betitelen title
betrachten exert
betwisten protest
bevattelijk sagacious, intelligent, understandable
bevatten understand, realize, contain, include, realise
bewerkstelligen achieve
bewonderaarster admirer
bewusteloos unconscious
bewusteloos raken swoon
bezetene lunatic
bezetten occupy
bezitten own, possess
bezwaar hebben tegen withstand
biechten profess, confess
bijenteelt bee-keeping
bijster quite, very
bijtellen add
bijten bite, corrode
bijtend sharp, abrasive, lurid
binnenste inner, internal, centre, center, interior
bitter bitter
bitterheid bitterness
bitterzoet bittersweet
blaten bleat, bellow, neigh
blindedarmontsteking appendicitis
blocnote notepad
bloedvergieten bloodshed
Bloemfontein Bloemfontein
boerten jest
boeten mend
bonte kraai crow
Boogschutter Sagittarius
borgstelling security, pledge
borstelen brush
borstelig untidy, bristly
boter butter
botten bud
bouffante shawl
bouwmeester architect
bovenste upper
brandnetel nettle
brandstichtend incendiary
breedte width
breisteek mesh, loop
bretels suspenders, braces
brievenbesteller postman
broodwortel cassave
brutaliteit impertinence
buiten outside, villa, out
buiten- outer, peripheral, external
buiten adem breathless
buiten de waard rekenen miscalculate
buiten kennis unconscious
buitengewoon formidable, extraordinary, exceedingly
buitenkansje luck
buitenkant outskirts, periphery, exterior
buitenlander foreigner
buitenlands foreign, strange
buitennissig high-flown, extravagant
buitensporig inordinate, excessive, excessively, extravagant
buitenverblijf villa
buitenwaarts outward
Buitenzorg Bogor, Buitenzorg
bultenaar hunchback
burgemeester mayor, burgomaster, provost
bushalte busstop
bustehouder bra
byte byte
carburateur carburettor
Carmelieter non Carmelite
cassette cassette
categorie category
centimeter centimeter, centimetre
ceremoniemeester commissar
chapiter chapter
charter charter
christen Christian
christendom Christianity
citeren cite, quote
clientèle clientèle
collecteren collect
colporteren peddle
comité committee
competent competent
complimenteren compliment
computer computer
conducteur driver, conductor
constateren ascertain
consternatie consternation
consulteren consult
contrasteren contrast
courgette courgette, zucchini
coyote coyote
daarbuiten out
daarentegen meanwhile
dag- en nachtevening equinox
dartel playful, frolicsome, frolic
de laatste tijd lately
de trompet steken trumpet
debiteren relate
decanteren decanter
decreteren decree
dekmantel pretext
Demeter Demeter
departement department
deporteren deport
deputeren depute
desinfecteren disinfect
detective detective
determineren fix, determine
Deuteronomium Deuteronomy
Deventer Deventer
diabetes diabetes
diameter diameter
dichten clog
dichter poet
dichterlijk poetic
dicteren dictate
diepte depth
dikte thickness
directeur director
discuteren discuss
diskette diskette
disputeren dispute, argue
dobbelsteen cube
dochter daughter
doelstelling purpose, goal
dokter physician
Dolomieten Dolomites
door bevriezing veroorzaakte wo frostbite
door het water plassen paddle
doorstoten penetrate
drietenige luiaard ai
drinkwater drinking-water
droogte dryness
drukletter type
drukmeter barometer
duim als lengtemaat inch
duister indistinct, murk, darkness
duisternis darkness, murk
duivelskunstenaar sorcerer, wizard, enchanter, warlock
duster négligé, undress
dutten nap, slumber
echtbreekster adulteress
echtelieden couple
echten legitimize
echter however
echtgenote spouse, wife
echtverbintenis matrimony, marriage
edelgesteente jewel, gem
edelsteen jewel, gem
een grotere kans op ongelukken accident-prone
een honderdste baht satang
een proces aanspannen tegen sue, prosecute
een wig steken wedge
een wind laten fart
eerste first
eerste beginselen alphabet
eerste hulp first-aid
Egypte Egypt
eikehouten oak, oaken
eksteroog corn
elektriciteit electricity
emitteren issue, publish
Engelse sleutel monkey-wrench
enquête inquiry
enten inoculate
epistel letter, epistle
erkentelijk thankful
erkentelijkheid gratitude
eten eat, feed, food
etenswaar food
etiquette etiquette
etter pus
etterbuil abscess
ettergezwel abscess
eventualiteit eventuality, contingency
executeren execute
experimenteel experimental
experimenteren experiment
exploiteren exploit, utilize
exporteren export
extern outer, external
faculteit faculty
feestelijk inhalen welcome
feitelijk factual, indeed
feliciteren congratulate
fermenteren ferment
filatelie philately, stamp-collecting
filmoperateur projectionist
filteren filter
fitten install
flatteren embellish
fluistering whisper
fluiten whistle, hiss
folteren torture
fontein fountain
fototoestel camera
frivoliteit frivolity, silliness
fruiten fry
fundamenteel fundamental
futiliteit trifle
gangster hoodlum, gangster
geadopteerd adopted
gebarsten cracked
gebeente skeleton
gebeurtenis occurence, opportunity
gebladerte foliage
geboefte rabble, riff-raff
geboorte birth
geboortedag birthday
gecommitteerde commissioner
gedaanteverwisseling metamorphosis
gedachte thought, opinion
gedateerd old-fashioned
gedeelte part
gedeeltelijk partial
gedenkteken monument
gedeputeerde representative
gedrochtelijk monstrous
geestelijk ecclesiastic, mental, spiritual
geestelijke clergyman, priest
gefluister whisper
gegoten voorwerp cast
gehalte value, worth
geïnteresseerd interested
geitenmelker nightjar
gekunsteld artificial
gelatenheid resignation
geluidssterkte volume
gemeente community
gemeentehuis town-hall, townhall
gemoedsgesteldheid humor, humour
genieten van enjoy, rejoice
geraamte skeleton
geroosterd roasted
geslachtelijk generative, sexual
gesloten closed
gestalte stature
gesteld zijn fare
gesteldheid predisposition, tendency
getalenteerd talented
gevaarte colossus
gevangen zetten imprison
gevogelte fowl, birds, poultry
gewestelijk provincial, regional
geweten conscience
gewetensvol conscientious
gewoonte custom, way
gezichten trekken grimace
gieteling blackbird
gieten irrigate, pour
gieter watering-can
gisten ferment
gisteren yesterday
godlasteren cuss, swear, curse, blaspheme
Gotenburg Gothenburg
gotisch lettertype fracture
gouvernante governess
graagte appetite
granaatkartets shrapnel
granieten granite
groente vegetable
groeten greet, salute
grondstelling axiom
grondvesten found
grondwettelijk constitutional
grootmeester maestro
grootte dimension, size, extend, bulk
Grote Oceaan Pacific
grote stad city
grote waterval cataract
grote weg highway
grotendeels mostly
grotesk grotesque
Guatemala Guatemala
Guatemalteeks Guatemalan
haardstede fireplace, hearth
hagelsteen hailstone
handtekening signature
handwortel wrist
hanteren manipulate
hartelijk hearty, cordial
hartstochtelijk passionate
hatelijk mischievous, malicious, vicious
haten hate
Hecate Hecate
hechten suture
hectoliter hectolitre
heelmeester surgeon
heester bush, shrub
Hernhutter Moravian
herstellen repair
het uiterlijk hebben van look
heten call
hilariteit laughter
Hippocrates Hippocrates
hoesten cough
hofmeester purser
holte cavern, cavity, den
hoogte height, altitude
hoogtegrens ceiling
hoogtepunt zenith, acme
hortend intermittent
hotel hotel
houterig rigid
huishoudster housekeeper
hysterie hysteria
hysterisch hysterical
identiteit identity
Imhotep Imhotep
imiteren imitate
importeren import
impotent impotent
in de lengte lengthwise
in de plaats stellen van substitute, replace
in de steek laten forsake, betray
in de week zetten soak
in een lijst zetten frame
in een stemming brengen tune
in het buitenland abroad
in het water vallen fail
in kokend water doen scald
in overeenstemming zijn conform
in ruste retired
in tegenspraak zijn met contradict
in toenemende mate increasingly
inboeten substitute, replace
incidenteel accidental, random, chance
ineenstorten collapse
inenten vaccinate, inoculate
infanterie infantry
infecteren infect
ingesloten accompanying
ingezetene inhabitant
injecteren inject
inkorten abbreviate, lessen, shorten
inlichten inform, report
inlijsten frame
inrichten erect, establish
insluiten stow, surround, imply
inspecteren revise, inspect
inspecteur auditor, inspector
inspuiten inject
insteken enter, insert
instelling establishment, institution, adjustment
instorten collapse
instructeur instructor
instrumentenbord panel, dash-board, wainscot
integraal integral
intekenen reserve
intellect mind, intellect
intellectueel intellectual
intelligent sagacious, intelligent
intelligentie intelligence
intelligentiequotiënt I.Q.
intendant superintendant, steward
intendante matron
intens intensive, intense
intensief intensive, intense
interessant interesting
interesseren interest
interface interface
intermitterend intermittent
intern inner, internal
internationaal international
interpretatie interpretation
interpreter interpreter
interpreteren interpret
interpunctie interpunction, punctuation
interrumperen interrupt
interruptie interruption
interval interval
interveniëren intervene
interviewen interview
invetten grease
inviteren invite
inzetten intone
inzittende passenger
irriteren stimulate, provoke, rouse
item detail, item, fragment, particle
jaartelling fragment, item, particle
Jongere Steentijd Neolithic
journaliste journalist
Jupiter Jove, Jupiter
kaarsensterkte candle
kaartenboek atlas
kabeltelegram cablegram
kabouter imp
kalefateren caulk, calk
kalfateren calk, caulk
kalmte silence
kampeertent tent
kanttekening gloss
kapitein captain
kapittel chapter
kapster hairdresser
karakter personality, character, nature
karakteriseren characterize
karakteristiek characteristic, distinctive
karakterschets profile
karaktertrek feature, trait
karmelietes Carmelite
Karpaten Carpathians
kasteel castle
kastekort deficit
katern notebook, exercise-book
Kattegat Kattegat
kattekop cat
keelontsteking laryngitis
keisteen flint
kentekenplaat numberplate
ketel kettle, boiler, cauldron, steam-boiler
keteldal cauldron
keten chain
ketenen shackle, fetter
ketter heretic
ketteren swear, cuss, curse, blaspheme
ketterij heresy
ketters heretical
keutel dung, excrement
kiektoestel camera
kietelen tickle
kiezelsteen flint
kiften wrangle
kilometer kilometer, kilometre
klauteren climb
kleindochter granddaughter
klemtoonteken stress-mark
kletteren tinkle, clatter, crackle, click, jingle, rattle
klooster monastery
kloosterzuster nun
knechten subdue, subjugate, submit
knetteren crackle
koesteren pet, incubate, coddle, pamper, sit
konfijten preserve
koningsdochter princess
kookketel cauldron
koppelaarster match-maker
korte broek shorts
korte tijd momentarily
korten rebate, curtail
kostelijk great, delicious
kosten cost, expense
kotelet cutlet
Kretenzer Cretan
kroonluchter chandelier
kunstenaar artist
kunstenmaker acrobat
kwartel quail
kwetteren peep, twitter, chirp
kwiteren receipt
landrechter sheriff
laster scandal, backbiting
laten cause, allow, let
laten begaan let, allow
laten blijken show, manifest
laten doen cause
laten merken betray
laten schieten allow, let
laten trekken infuse
laten varen forsake
later later
latex latex
leegte emptiness
leerstelling dogma
leestekens plaatsen punctuate
lengte length, longitude
lengte (geo.) longitude
lente springtime
lentemaand March
lettergreep syllable
letterkunde literature
letterkundig literary
letterlijk literal
leuter prick, cock
Libanongebergte Lebanon
lichtekooi whore, hooker
lichtelijk rather
Liechtenstein Liechtenstein
liter litre, liter
literair literary
literatuur literature
litteken scar
litterair literary
litteratuur literature
Lofoten Lofoten
lokaliteit spot, location
longontsteking pneumonia
longtering tuberculosis, consumption
losbarsten explode
loslaten release
loten allot
loterij raffle, lottery
lotsbestemming destiny, fate
louter solitary, mere, sole, alone
louteren refine, cleanse, purge
luchten ventilate
luchter chandelier
luchteskader air-squadron
luchtfilter air-filter
luchtledige ruimte vacuum
luchtrooster air-grid
luchtziekte airsickness
luister pomp, splender
luisteraar listener
luisteren listen
luisterrijk resplendant
luitenant lieutenant
lusteloos lifeless, dispassionately, apathetic
lusteloosheid apathy
luttel little, diminutive, small
majesteit excellency
Maltezer Maltese
mangelwortel beet
manifesteren show, manifest
mannenklooster monastery
mantel mantle, cloak
mantelkap cowl
martelaar martyr
martelen torture, torment
marter weasel
mate degree, grade
materiaal data
materialiseren materialise, materialize
materieel material, data
Matterhorn Matterhorn
mediteren meditate
meester maestro
meester worden master
meester zijn dominate
meetellen count
menigte pile, crowd, multitude, mass
menseneter cannibal
mesten fertilize
meten compute, measure
meteoriet meteorite
meteorologie meteorology
meter meter, metre
metterdaad indeed, actually
middageten dinner
middelste central
mierikswortel horseradish, horse-radish
mijter miter, mitre
millimeter millimeter, millimetre
minachten despise
minister minister
minister-president premier
ministerie ministry
ministerieel ministerial
misvatten misunderstand
modemaakster milliner
modiste milliner
moeite effort
moeite doen attempt, endeavour
moersleutel spanner
moeten should, need, must, require
monster sample, specimen
monsterachtig monstrous
monsterachtigheid monstrosity
monsterflesje sample-bottle
monsterkaart sample-card
monsterrol muster-roll
Montenegrijns Montenegrin
Montenegro Montenegro
monter jaunty, cheerful
monteren link, mount
monteur fitter
mooiprater coaxer, flatterer
moraliteit morality
mortel morter
mortelbak hod
mosterd mustard
mosterdgas mustard-gas
motel motel
motet motet
muggezifter nit-picker, niggler, hair-splitter
muggezifterij hair-splitting
muiten revolt
muiter rebel, mutineer
muiterij rebellion, mutiny
muntmeester mint-master, cashier
muntstempel stamp
muskietengaas mosquito-net, mosquito-netting
muskietennet mosquito-netting, mosquito-net
muurtegel wall-tile
muzieksleutel clef
muziektent bandstand
muziekwetenschap musicology
muzikaliteit musicality
mysterie mystery
mysterieus abstruse, mysterious
naaister seamstress, needlewoman
naar buiten outward
naar buiten brengen bear, suffer
naar buiten roepen evoke
naar de letter word-for-word, verbatim
naaste fellow-creature
naasten nationalize
naastenliefde charity
nachtegaal nightingale
nachtelijk nocturnal
nachtevening equinox
nageboorte placenta, afterbirth
nagelborstel nail-brush
nalaten bequeath, overlook
nationaliteit nationality
nauwsluitend tight
neiging tot uitstellen procrastination
nestel shoe-lace
nestelen nest
netel nettle
neteldoek muslin
niettegenstaande defiantly, notwithstanding, despite
niettemin nevertheless, however
noteboom walnut-tree
nuchter temperate, sober, abstemious
nutteloos futile, good-for-nothing, useless, vain
ochtend morning
ochtendjas undress, négligé
oester oyster
omheind terrein enclosure
omroepster announcer
omsluiten enclose
omvatten comprise
omwenteling revolution
onbetekenend meaningless
onderschatten underestimate
onderstelling supposition, hypothesis
ondersteuning subsidy
ondertekening signature
ondervoorzitter vice-president
onderwater- underwater
ongedierte vermin
ongekunsteld naive, naïve, naïf, naif
ongeletterd illiterate
onkosten expense
onlusten mutiny, rebellion
onopzettelijk unintentional
ontelbaar countless
ontketenen launch
ontmanteling demolition
ontmoeten see, encounter
ontsluiten unlock
ontsmetten disinfect
ontspruiten sprout
ontsteking inflammation, ignition
ontstekingsbuis plug
ontstellen appall, dismay
ontstellend startling
ontsteltenis consternation
ontwortelen eradicate
ontwrichten dislocate
ontzetten appall, dismiss, dismay, sack, fire, discharge
oostelijk Oriental, eastern
oosten east, East
Oostende Ostend, Ostende
Oostenrijk Austria
Oostenrijks Austrian
Oostermeer Eastermar, Oostermeer
Oostermoersevaart Hunze, Oostermoersevaart
oosters eastern, Oriental
op de achtersteven abaft
op de juiste wijze appropriately
op het spel zetten risk
operatekst booklet
operateur projectionist
oplettend attentive
opperste superior
oppervlakte surface, area
oprichten erect, establish, lever
opsluiten imprison
opspatten spurt, gush
opstellen edit
optellen add
optelling addition
opzettelijk intentional
opzetten tousle, upholster
opzichter steward, superintendant, checker, controller
oriënteren orient
ostentatief pretentious
Oudere Steentijd Palaeolithic, Paleolithic
overeenstemmen agree
overeenstemmend conforming
overeenstemming agreement, settlement, chord, accord
overmeesteren overpower
overschatten overestimate
overstelpen overwhelm
overzetten translate
pachten lease
panter panther, leopard
parachute parachute
parameter parameter
pariteit parity, equality
parkeerterrein lay-by
parterre ground-floor, parterre
pastei pie
pastel pastel
patent patent
pater father
Pentateuch Pentateuch
peter godfather
peterselie parsley
pienter astute
Pietermaritzburg Pietermaritzburg
Pinksteren Pentecost, Whitsunday
Pinksterfeest Whitsunday, Pentecost
piste arena
plantengal gall
plateau plateau
platteland countryside, country
plattelander peasant, countryman
pleiten plead, plea
pornografisch materiaal pornography
portefeuille wallet
portemonnaie purse
postbeambte mailman
posterijen mail
pottenbakker potter
praten talk, speak, chatter, chat
presenteerblad tray
presenteren introduce
proesten sneeze
projecteren project
projectietoestel projector
protectionistisch protectionist
protégé protégé
proteïne protein
protestants Protestant
Proteus Proteus
pruttelen simmer
psychiater psychiatrist
puberteit puberty
puriteins puritan
quitte paid-up
ratelpopulier aspen
realiteit reality
recentelijk lately
receptioniste receptionist
rechter- righthand, right
rechtop zetten tousle
recruteren recruit
reflecteren reflect
regenmantel raincoat
reglementeren regulate
rente percentage, percent
rentmeesterschap stewardship
resistent immune
respecteren respect
richten direct, guide, steer
rijgveter shoe-lace
rijten rip
rite rite
roesten rust
rooster schedule, time-table, grill, grid
roosteren roast, toast
roteren pivot
rotten putrefy, rot
Rotterdam Rotterdam
route course, road, route
ruimte room, spot, location, space
ruimtevaarder spaceman, astronaut
ruimtevrees agoraphobia
ruiterij cavalry
rusten repose
rustend retired
samengesteld complex
samenstellen compile, compose
samenstelling structure
samenvatten summarize
satelliet satellite
schade aanrichten damage
schatten estimate, appraise
scheidsrechter umpire, arbiter, arbitrator, referee
schieten shoot
schijngestalte phase
schitteren flare, shine
schoorsteen chimney, fireplace, smokestack
schoorsteenmantel mantel, mantelpiece
schoorvoeten hesitate
schotel dish, saucer, platter
schoteltje saucer
schriftelijk written
schriftelijk bevel writ
schroefsleutel spanner
sectie verrichten dissect
sekte sect
sententie verdict, maxim
sentimenteel sentimental
september September
serveerster waitress
slachten butcher, slaughter
slachterij abattoir, slaughterhouse
slechte spijsvertering indigestion, dyspepsia
Sleeswijk-Holstein Schleswig-Holstein
sleutel clef, wrench
sleutelbloem primrose
slotenmaker locksmith
sluiten shut, close
smachtend longing
smartelijk painful
smetten stain
snater bill, beak
snotterig mucous
snuiter chap, guy
sociëteit society, club
sonate sonata
soortelijk specific
spartelen writhe, struggle, flounder
speelterrein playground
spijsvertering digestion
spitten spade
splijten split, burst
splinter splinter
spotten mock
spruiten bud
spuiten squirt
sputteren growl, grumble
standaardbetekenis v.e. woord acceptation
starter starter
stedelijk urban
steeds always
steeg alley, lane
steek mesh, stitch, spades, loop
steekmug gnat
steekspel tournament
steelpan casserole, saucepan
steelsgewijs stealthily
steen gem, jewel
steen en been klagen wail, lament
Steenbok Capricorn
steengruis gravel, grit
steenkool coal
steenslag chippings, road-metal, stone-chippings
steenuil screech-owl
steg hedge
steiger pier, landing-stage
steil steep, abrupt
steken sting, stab, insert, enter
stekker stopper
stel pair, suit, outfit
steler thief
stelkunde algebra
stellen suppose
stelletje outfit, suit
stellig certain, sure
stelling essay, thesis, theorem
stelsel system, regime, régime
stem faction
stemband string, cord
stemhebbend sonorous, sonourous
stemmen vote, tune
stemmig earnest
stemming ethos, mood
stenen groan, metalled, brick
stenig metalled
steno shorthand
stenografie stenography, shorthand
stenotypiste stenotypist
steppe steppe
ster star
sterfelijk mortal
sterfgeval death
steriel sterile
steriliseren sterilize
sterk intense, strong, intensive
sterk werkend drastic
sterken fortify
sterker worden freshen
sterkte strength, quantity, fortification
sterrenkijker telescope
sterrenkunde astronomy
sterrenkundige astronomer
sterrenwichelaar astrologer
sterretje asterisk
sterven die
steun prop
steunbeer abutment
steunen support, groan, lean, sustain
steunpilaar column, pillar
steurgarnaal prawn
stevig firm, firmly, stable
steward attendant
stewardess stewardess
stichten establish, edify, erect
stilte silence
stookmateriaal fuel
stoomketel steam-boiler, boiler
storten pay, fall
stoten thrust
stotteren stutter, stammer
strategie strategy
strategisch strategic
strottehoofd larynx
stuitend abhorrant, nauseous, disgusting
stutten support, lean, sustain
stuurtoestel steering-wheel, joystick
suikerziekte diabetes
systeem system
systematisch systematic
tandenborstel tooth-brush
tante aunt
tarten defy, challenge
tasten feel, grope
taxateur appraiser
te into, a, inside, in, within, per, on
te boven gaan exceed
te gronde richten ruin
te koop aanbieden bid
te wachten staan wait, abide, expect, await
te werk gaan proceed
te weten namely, viz.
team team, detachment
techniek technique, technics
technisch technical
technologie technology
teek tick
teelaarde humus
teelt culture
teen toe
tegel tile
tegelsteen tile
tegemoetkomen aan satisfy
tegen toward, towards, to, against
tegenaan against
tegengesteld reversed, contrary
tegenkanting resistance
tegenliggend contrary
tegenover opposite
tegenspartelen resist
tegenspreken contradict
tegenstand opposition, resistance
tegenstander adversary, opponent
tegenstander van slavernij abolitionist
tegenstreven resist
tegenvallen disappoint
tegenweer resistance
tegenwerken oppose
tegenwoordig nowadays, topical, present-day, currently, present
tegenzin dislike, aversion
tegoed credit
Teheran Teheran
teil tub, vat
teint complexion
teken presage, sign, omen, token, symptom, indication
tekenen mark, characterize
tekenend characteristic
tekening design, drawing
tekenkrijt pastel
tekenpapier drawing-paper
tekort deficit
tekst lyric, text
tel moment, instant, regard, pulse
telefoneren telephone
telefoonhoorn earphone
telegraferen telegraph
telegram telegram, cablegram
telemetrie telemetry
telen breed, raise
telescoop telescope
televisie television, TV
telraam abacus
temmen tame
temperament temperament
temperatuur temperature
temperen temper, blend, mingle, shuffle, harden, mix
temptatie temptation
ten dele partially, partly
ten eerste firstly
ten enenmale absolutely
ten geschenke gratis
ten noorden van above
ten slotte ultimately, finally
ten volle fully
tendentieus tendentious, tendencious
tenger slim
tennis tennis
tenor tenor
tenorstem tenor
tent tent
tentoonstellen exhibit, expose
tentoonstelling exposition, exhibition
tenue uniform
tenzij unless
tepel nipple
ter aarde bestellen inter, entomb
ter dood brengen execute
ter wereld brengen labour
teren tar
tering tuberculosis, consumption
term term
termiet termite
terminal terminal
terminologie terminology
terras terrace
terrein terrain, grounds
terreur terror
territoir territory
territoriaal territorial
terrorisme terrorism
terrorist terrorist
tersluiks stealthily
terug- re
terugbetalen repay
terugdoen reward, reciprocate
terugdringen repulse
teruggeven return
terughoudendheid abstention
terugkaatsen reflect
terugtrekken withdraw
terugvallen lapse
terwijl while, during, for, whilst
Terzool Terzool, Tersoal
testament will, testament
teugel restraints
tevreden satisfied, pleased, contented
tevredenheid contentment, satisfaction
Texaan Texan
Texas Texas
tezamen together
theater theatre
theater- theatrical
thermometer thermometer
tintelen foam
titel heading
titelen title
titelhouder champion
toedichten blame
toelaten permit, tolerate
toelichten explain
toerusten equip
toestemming permission
toestoten nudge, jog
toeten trumpet
toeter hooter
toeteren trumpet
tomatensoep tomato-soup
toneelspeelster actress
toondichter composer
totaliter entirely, completely
totem totem
trachten endeavour, attempt
translateren translate
transporteren transport
trechter funnel
troetelen pamper, pet, coddle
troosteloos desolate, gloomy
troosten console
tussenruimte interval
twisten argue, dispute
typiste typist
uitbotten bud
uitbuiten utilize, exploit
uiteendrijven disperse
uiteenjagen disperse
uiteenlopen differ
uiteenlopend different
uiteenvallen collapse
uiteenzetten explain
uiteinde end, ending
uiteindelijk final
uiteraard naturally
uiterlijk outer, out, external
uiterst enormously, extreme
uiterste deel end
uiterste wil testament, will
uitgesloten impossible
uitlaten overlook, release
uitlisten list
uitluchten ventilate
uitrusten equip
uitsluiten exclude
uitsluitend exclusively, exclusive
uitspuiten squirt
uitstekend eminent
uitstellen postpone, procrastinate
uittarten defy, challenge
universiteit university
vakterm term
vallende ziekte epilepsy
van buiten leren memorize
variëteit variety
vasteland mainland, continent
vasten fast
Vastenavond Shrove-Tuesday
vaststellen ascertain
vastzetten block
vatten frame
veelbetekenend significant
veelomvattend ample, extensive, comprehensive, bulky
vegeteren vegetate
veilig stellen insure
veilingmeester auctioneer
veldwachter patrolman, gendarme
vendumeester auctioneer
venster window
vensterkozijn window-frame
vensterruit pane
venten peddle
verachtelijk abject
verachtelijkheid abjection
verachten despise
verbasteren degenerate, bribe
verbeteren improve
verbetering progress
verbintenis contract
verbittering bitterness
verdienste profit
vereerster admirer, adorer, worshipper
Verenigde Staten van Amerika USA
vergeten forget
vergroten enlarge, augment
verhaasten accelerate
verkorten curtail
verlaten alone
verlichten illuminate, facilitate, enlighten
verloten allot
veronderstellen hypothesize
verpestend catching, contagious, infectious
verpletteren overwhelm
verplichten compel
verroesten rust
verrotten rot, putrefy
versleten worn
versleutelen encipher
verspuiten gush, spurt
versteend petrified
verstening fossil
versterving abnegation
vertegenwoordiger agent
vertellen relate
vertelling narrative, tale
vertelsel narrative, tale
verteren digest
verterend ablaze, ardent
vertering expenses
vertroetelen pamper, pet, coddle
vertroosten console
vervatten formulate
verwachten foresee
verwoesten quash, destroy
veter shoe-lace
veteraan veteran
vierkante decameter are
vigilante cab
vlakte plain
vlechten braid, plait, wreathe, twine
vlieten flow
vlotten float
vluchteling refugee
volksvertegenwoordiging parliament
voor voldaan tekenen receipt
voorletter initial
voornaamste main, principal, predominant
voorschieten lend
voorsteven prow
voorteken sign, presage, indication, omen, portent
voorvechter apostle, champion
voorzitten preside
voorzitter president, chairman
vorstelijk royal, regal
vorstendom principality
vreten eat, feed
vrijstellen exempt
vrijster lover
vuurwater brandy
waar niet aan te doen valt helpless
wachten expect, await, abide, wait
walnoteboom walnut-tree
warmtemeter thermometer
water water
water- water-, aquatic
waterbuffel water-buffalo
watercloset water-closet
waterdruppel drop
waterhoen moorhen
waterjuffer dragonfly
waterkering embankment, dike
waterketel cauldron
Waterman Aquarius
watermeloen water-melon
waternimf naiad
waterpas horizontal
waterplas pond, lake
waterschuwheid hydrophobia
waterstofbom H-bomb
waterval waterfall
waterverfschilderij water-colour
watten cotton-wool, wadding
weggelaten omitted
weglaten omit
wegsmelten melt, thaw
westelijk western
westen west, West
Westerling Westener
Westers western
wetens deliberately
wetenschap science
wetenschappelijk scientific
wetenschapper scientist
wettelijk legal
wijdte width
wijsbegeerte philosophy
windstilte windlessness
winter winter
winterkoninkje wren
wintermaand December
witte abeel abele
witte mier termite
woekerrente usury
woestenij desert
wondteken scar
wormstekig worm-eaten, unsound
worstelen wrestle, struggle, writhe, flounder
wortel carrot
wortel schieten root
zedenmeester moralist
zeeëngte strait
zeeziekte seasickness
zestigste sixtieth
zetel seat
zetten mount, infuse, link, typeset
zich aaneensluiten associate, pool
zich aansluiten join
zich aanstellen attitudinize, pose
zich vermetelen dare
zichzelf respecterend dignified
ziekte disease, illness
ziften sift
zoetwaterkreeft crayfish
zouten pickle, salt
zuchten moan, sigh
zuster sibling, sister
zwaartekracht gravity
zwachtel bandage
zwerfster planet
zweten sweat