The Dutch term "op de achtersteven" matches the English term "abaft"

other dutch words that include "op" : english :
aan de grond lopen strand
aan komen lopen tackle
aankoop purchase
aankopen buy
aanspraak maken op presume, claim
aartsbisschop archbishop
Acropolis Acropolis
adopteren adopt
adoptie adoption
Adrianopel Adrianople
afgelopen done, finished, over, ready
afgeven op demolish
afkopen redeem, ransom
afkoppelen uncouple
aflopen stoop, peal, expire
aflopend sloping
antilope antelope
antropoloog anthropologist
antwoorden op answer, reply
apropos theme
Areopagus Areopagus
bedacht zijn op foresee
beknopt concise
bioscoop cinema
bisschop bishop
bisschoppelijk episcopal
blikopener tin-opener
broeden op sit, incubate
buikloop diarrhoea
Cassiopea Cassiopeia
Cassiopeia Cassiopeia
Cleopatra Cleopatra
commentaar leveren op comment
copieus abundant
copyright copyright
daarop thereafter
de schouders ophalen shrug
deuropening doorway
dichtknopen button
doodlopende weg cul-de-sac
doorlopend continuous
dop husk
dope drug
dopen baptize, christen
dophei heather
dopheide heather
douchekop showerhead
droppelen drip
drukknoop push-button
een aanslag plegen op violate
een beroep doen op appeal
een blik werpen op glance
een grotere kans op ongelukken accident-prone
een knoop leggen knot
encyclopedie encyclopedia, encyclopaedia
envelop envelope
enveloppe envelope
erop nahouden have, possess, own
Ethiopië Ethiopia, Abyssinia
Ethiopiër Ethiopian
Ethiopisch Abyssinian
Europa Europe
Europeaan European
filmoperateur projectionist
flop fiasco, failure
floppen fail
fopperij mystification
fopspeen vacuum-cleaner
fotocopie photoprint
fotokopie photoprint, xerography
galopperen gallop
geabonneerd zijn op subscribe
geadopteerd adopted
geelkoper brass
goedkoop cheap, inexpensive
gyroscoop gyroscope
hardloper runner
hardop loudly
het juk opleggen yoke
hoop crowd, pile, bevy, multitude, mass, collection
hopelijk hopefully
hopen hope
hopman captain
horoscoop horoscope
in omloop about
in omloop zijn circulate
in opstand komen revolt
in optima forma perfect
in zich opnemen assimilate
Indo-europees Indo-European
indopen dip
indruk maken op impress
inkoop purchase
invloed hebben op influence
jacht maken op hunt
jaloers zijn op envy
kans lopen risk
kattekop cat
klaploper parasite
klimop ivy
kloppen throb, strike, hit, pulsate, knock
knoop joint, node
knooppunt node
knop knob
knopen knot
koop purchase
koopman businessman, merchant
koopmanschap commerce
koopwaar wares, merchandise
kop heading, cup, pate
Kopenhagen Copenhagen
koper buyer, purchaser, client
koperen copper
kopij manuscript
kopijrecht copyright
kopje cup
koplamp headlight, headlamp
koppel pair
koppelaarster match-maker
koppelen match-make
koppig stubborn, obstinate
kreupel lopen limp
krop pate
kropsla lettuce
lichtknop light-switch
lijken op resemble
loop stream
loopbaan career
loopgraaf trench
lopen go, march, step, flow, tread, walk, pace
loskopen ransom, redeem
mank lopen limp
meeloper opportunist
met opzet deliberately
metropoliet archbishop
metropolis metropolis
metropool metropolis
microscoop microscope
mikken op intend
mislopen miss
monopolie monopoly
mop cupcake, witticism, blot, joke
mopneus pug-nose
moppen tappen gag
mopperaar grouser, grumbler
mopperen growl, grumble
moppig comic, comical
mops pug, pug-dog
mopshond pug-dog, pug
naafdop hub-cap
naaktlopen nudism
naaktloper nudist
naaktloperij nudism
octopus octopus
omkopen bribe
omloop circulation, traffic
onopgesmukt naked, nude, bare
onophoudelijk ceaselessly
onoprecht underhanded
onopvallend discrete
onopzettelijk unintentional
ontkoppelen uncouple
op upon, worn, up, upwards, exhausted, on
op bed abed
op de een of andere manier somehow
op de juiste wijze appropriately
op drift zijn drift
op een abt betrekking hebbend abbatial
op een keer once, sometimes
op een kier staand ajar
op een klos winden wind
op het kookpunt zijn boil
op het spel zetten risk
op reis gaan depart, leave
op slot locked
op smaak brengen season, flavor
op uw gezondheid cheers
op verhaal komen convalesce, recuperate
op welke manier? how?
op zijn gemak quietly, leisurely, leasurely, slowly
opa grandfather, granddad
opaal opal
opbellen telephone
opbergen stow
opblazen inflate
opborrelen spring
opbrengen produce
opbrengst income, product
opdagen emerge, appear, perform
opdoeken remove
opdracht commission, mission, errand
opdracht geven entrust
opdragen dedicate, devote, entrust, celebrate
opdraven appear, emerge, perform
opdrijven increase
opdringen impose
opduikelen excavate, grub
opeenhopen accumulate, stack, heap, amass
opeens suddenly
opeisen postulate, demand
open unoccupied, vacant, free
open en bloot openly, frankly
open haard hearth
open veld countryside, country
openbaar public
openbaarmaking publication
openbaren reveal
Openbaring van Johannes Apocalypse
opendoen open
openen open
opener tin-opener
openhartigheid sincerity
openheid openness, frankness
opening maw, opening, aperture, gap
openlijk public
openmaken open
opera opera
operatekst booklet
operateur projectionist
operatie operation
opfokken raise, breed
opfrissen refresh
opgaan ascend
opgang staircase, stairs
opgave problem, task
opgelost worden dissolve
opgeprikt resplendant
opgeschroefd inflated
opgesmukt adorned
opgeven abandon, lose, say, renounce, tell
opgewonden agitated
opgooien toss
opgraven grub, dig, excavate, lift
ophalen inhale, lever
opharken rake
ophef noise, din, ado
opheffen liquidate
ophijsen hoist
ophitsen provoke, agitate, stimulate, abet, incite, rouse
ophogen increase
ophopen stack, accumulate, amass, heap
ophouden retain, expire, cease, detain
opiaat opiate
opinie opinion
opium opium
opjagen shoo
opklimmend rising
opknappen refresh
opkomen ascend
opkomen voor defend
opkomend new, novel
opkopen monopolize, corner
opkroppen suppress
opkweken raise, breed
oplappen mend
oplettend attentive
opleveren produce
oplossen dissolve
oplossing solution
opmaken edit, waste
opmerkelijk noteworthy, remarkable
opnemen transfer
opnieuw again, anew
opofferen sacrifice
oppas babysitter
oppassend sweet
opper haystack
opper- chief-, arch
oppermachtig sovereign, sovereign
opperste superior
oppervlak surface
oppervlakkig superficial, shallow, shallowly
oppervlakte surface, area
oppompen pump
opportunist opportunist
oppositie opposition
oprecht sincere
oprechtheid sincerity
oprichten erect, establish, lever
oprijlaan access, sweep, drive
oprispen belch, burp
oprit sweep, drive, access
oproerig insubordinate, rebellious
oproerling rebel, mutineer
opruien agitate, incite, abet
opruiend inflammatory
opscheppen shovel, brag, boast
opschepper Gascon
opschrift superscription
opschudden shock
opslaan stock
opslorpen absorb, sip
opslorping absorption
opsluiten imprison
opspatten spurt, gush
opstaan rise, ascend
opstand mutiny, rebellion
opstandig insubordinate, rebellious
opstap stair, rung
opstapje stair, rung
opstellen edit
opstoken abet, incite, agitate
opsturen send, transmit
optakelen rig
optellen add
optelling addition
opticien optician
optie choice, election
optimisme optimism
optimist optimist
optimistisch optimistic
optocht procession
optreden activity, action, presentation
optuigen rig
opvallen knock
opvatting concept
opvoeden coach, tutor
opvoeding education
opvoedkundige pedagogue
opvolgen observe, follow
opvorderen requisition
opvrolijken amuse
opvullen upholster
opvulsel stuffing
opwaarts upwards, up
opwekken arouse, wake, awaken
opwellen spring
opwerken embellish
opwinden strech, excite
opwindend exciting
opwinding excitation, excitement
opzettelijk intentional
opzetten tousle, upholster
opzichter steward, superintendant, checker, controller
opzichtig pretentious
opziener taskmaster
opzoeken visit
opzuigen suck
overloop passage, corridor
Penelope Penelope
periscoop periscope
plaatsen bovenop superimpose
pop doll
Poppingawier Poppingawier, Poppenwier
populair popular
populier poplar
prop stopper, clod, lump, chunk
propaganda publicity, propaganda
propaganda maken voor publicize
propageren publicize
propeller propeller, helix
proportie rate, proportion
proportioneel proportional
propperig tiny
ratelpopulier aspen
rechtop directly
rechtop zetten tousle
rechtopstaand bristly, untidy, vertical
roodkoperen copper
samenlopen converge
schoppen kick, spades
siroop syrup
sloop demolition
slopen consume
sneeuwpop snowman
sop lather, sauce, gravy
soppen dip
sopraan soprano
spinnekop spider
stop stopper
stopmiddel adstringent, stopper
stoppen constipate, cease, clog
stroop syrup
strop loss
stropdas necktie, tie
stropen rob, plunder
te koop aanbieden bid
telescoop telescope
tiptop great
toeloop crush
top summit, point, peak
toppunt acme
tropisch tropical
uiteenlopen differ
uiteenlopend different
Utopia Utopia
utopisch utopian
utopistisch utopian
van stapel lopen go
verderop beyond
verkoop sale
verkoper salesman
verstoppertje hide-and-seek
verstopping constipation
verstopt constipated
visverkoper fisherman
voddenkoopman ragpicker
voorlopig provisional
vrijkopen ransom, redeem
wanhopen despair
wanhopig desperate
weglopen abscond
wieldop hub-cap
wijd openstaan gape, yawn
zeepsop lather
zich opdringen intrude
zilverpopulier abele
zonsopgang sunrise
other dutch words that include "de" : english :
aan de the
aan de grond lopen strand
aan de grond raken sink
aan de hand zijn occur
aan de overkant van across, opposite
aan de rol zijn debauch
aan de scharrel zijn flit, flirt, flutter
aan de schouder brengen level
aan flarden gescheurd tattered
aan het einde behind
aanaarden hill, earth
aanbiddelijk adorable
aanbidden adore
aanbiddenswaardig adorable
aanbieden bid, sacrifice, propose
aanbinden commence, moor, begin
aanbranden burn
aanbreken van de dag daybreak
aandeel share
aandeelhouder shareholder
aandeelhouderschap shareholdership
aandelenkapitaal share-capital
aandenken keepsake, memento, souvenir
aanduiden suggest, indicate
aangaande concerning
aangeklaagde accused, defendant
aangorden gird
aanhouden procrastinate, continue, postpone, persist, endure
aanhoudend lasting, abiding
aankleden clothe
aanranden violate
aanrander assaulter
aanrijden run, collide
aantonende wijs indicative
aanvaarden take, accept, receive
aanvoegende wijs subjunctive
aanvoerder boss, chief, leader, commander
aanwenden apply, practice
aarde soil
aarden earthly, stone, clay, earthen
aardewerk crockery, earthenware, pottery
aardgordel zone
aardkunde geology
aardrijkskunde geography
aartsvader patriarch
academie university, academy
academisch academic
accident accident
accolade brace
accommoderen accomodate
accordeon accordion, harmonica
accordeonist accordionist
achterdeur backdoor
achterhoede rear, rearguard
achterhouden withhold
achterzijde back, reverse
achttiende eighteenth
adder viper
adel nobility
adelaar eagle
adelborst midshipsman, middy
adellijk stale
adem breath
adembenemend breath-taking
ademen exhale, breathe
ademhalen breathe
ademhaling respiration
ademloos breathless
ademnood dyspnea, dyspnoea
adempauze breather
Aden Aden
adept supporter, adept
adequaat adequate, conforming
aderen vein
aderlaten bleed
aderlating blood-letting, bleeding
aderontsteking phlebitis
aderverkalking arteriosclerosis
adverteerder advertiser
afbeelden represent, depict
afbinden ligature, untie
afdeling speciality, pigeonhole, detachment, compartment
afgeladen brimming, replete
afgestudeerd graduate, certificated
afgevaardigde representative
afgezonderd separate, apart, particular, special
afgodendienaar idolator
afgodendienst idolatry
afgoderij idolatry
afgrendelen bolt
afhandelen finnish, expedite, settle, conclude
afladen unload
afleiden induce, extract, gather, infer, deduce, divert
afscheiden divide, secrete
afstandelijk detached
aftreden retire, quit
afvoerder abductor
afwasmiddel detergent
afzenden ship
afzender sender
afzonderen divide, isolate, insulate, seclude
afzonderlijk particular, separate, special, apart
akademisch academic
Alexander Alexander
alle twee de both
alleenhandel monopoly
alpenweide alp
als voorwaarde stellen stipulate
amandel almond
amandelogig almond-eyed
ambassade embassy
ambassadeur ambassador
ander else, another, other
anders differently
anders maken turn, alter, change
andersom vice-versa
Andes Andes
Andesgebergte Andes
antiseptisch middel antiseptic
antwoorden reply, answer
antwoorden op answer, reply
arbeider workman, laborer, operative, labourer
archiefmedewerker actuary
Archimedes Archimedes
Ardennen Ardennes
armoede poverty
artsenijbereidkunde pharmacy
avondeten supper
baarmoeder uterus, womb
baden bathe
Bahama Eilanden Bahamas
banderol wrapper
bandrecorder tape-recorder
beantwoorden reciprocate
bedeesd self-conscious, abashed, shy
bedehuis kirk
bedekken cover
bedekking lid
bedelaar beggar
bedelen beg
bedelven overwhelm
bedenkelijk risky, hazardous
bedenken fancy, invent, imagine
bedenker author
bederf veroorzakend septic, infected
bederven putrefy, spoil, rot, bribe, injure
bedevaart pilgrimage
bedevaartganger pilgrim
bediende clerk
bedrijvende vorm assets
beduiden foretell, forecast, signify, clarify, prophesy
begeleiden accompany
begeleider accompanist, companian
behandelen cure, treat
behandeling treatment
beheerder administrator, manager
behoeden protect
behouden conserve, safe, save, rescue
behoudend conservative
beide both
beïnvloeden influence
bekende acquaintance
beklaagde defendant, accused
bekladden stain
bekleden occupy, clothe
beladen burden
belanden arrive
belenden adjoin, abut
benaderen approximate
bende band, gang, horde, troop
beneden beneath, below, downstairs, under, underneath
benedenverdieping ground-floor
benijden envy
benoorden above
beoordelen criticize, judge
beoordeling criticism
bepoederen powder
bereiden prepare
Bermuda Eilanden Bermudas
bescheiden modest, moderate, reasonable, discrete
bescheidenheid modesty
beschuldigde defendant, accused
besnijden circumcise
bespieden spy
bestanddeel element
besteden spend
bestrijden protest
bestuurder driver, conductor, manager, chauffeur, director
beter worden recover
betreffende concerning
bevinden find, ascertain
bevoorraden provide
bevorderen promote
bevordering promotion
bevorderlijk useful
bevreemden amaze
bevreemdend amazing, astonishing
bevrijden liberate
bewonderaarster admirer
bewonderen admire
bewonderend admiring
bewonderenswaardig admirable
bezijden alongside
bezoedelen stain
bidden pray, beseech
bieden propose
bijdetijds modern
bijenhouder bee-keeper
bijwoordelijk adverbial
bijzonder exceedingly, extraordinarily, extraordinary, very
bijzonderheid detail
binden bind
bindend compulsory
bladertooi foliage
blinde ghost, phantom
blinde bij kaarspel ghost, phantom
blindedarmontsteking appendicitis
blindenschrift braille, Braille
bloedarmoede anemia, anaemia
bloedend bloody
bloedschande incest
blokkade blockade
bode envoy, emissary, messenger
bodem soil, bottom, hull, ground
Bodenmeer Bodensee, Constance
boedel inventory, inheritance
boekhandelaar bookseller
boekhouden book-keeping
boerderij estate, ranch, property
bombarderen bomb, bombard
bona fide earnest
boordevol replete, brimming
Bordeaux Bordeaux
bordeel brothel
bordendoek tea-towel
bordes plateau
bouwondernemer builder, contractor
braden toast, roast
branden toast, roast, distil
brandend urgent, pressing
brandewijn brandy
brandmelder firecall, fire-alarm
breidel restraints
brigade brigade
broeden incubate, sit
broeden op sit, incubate
broeder sibling, brother
bruidegom groom, fiancé, bridegroom
Brunhilde Brünnhilde, Brunhild
buiten adem breathless
buiten de waard rekenen miscalculate
buitenlander foreigner
bulderen roar, yell, thunder
bundel bundle, cluster, bunch, sheaf
burgervader mayor, provost, burgomaster
bustehouder bra
cadeau gift
cadeau geven give, donate
Canadees Canadian
candela candle
ceder cedar
Chaldea Chaldea
chocolade chocolate
cider cider
cilinder roller, cylinder
citadel citadel
clandestien hidden
code code
commanderen order, command
commode dresser
concluderen infer, induce
condens moisture
confederatie confederation
confidentie secret
contrabande contraband
corresponderen correspond
corroderen corrode
creditzijde credit
Cycladen Cyclades
daarbeneden below, downstairs, underneath
dadel date
dadelijk instantly, immediately
dadelpalm date-palm
dader culprit
dagorde agenda
dagvaarden assign
de the
de aftocht blazen retreat
de baas zijn dominate
de borst geven suckle
de hare hers
de hele, door all
de hunne theirs
de jouwe yours
de klankleer betreffend phonetic
de laatste tijd lately
de mijne mine
de onze ours
de schouders ophalen shrug
de sporen geven spur
de stoot geven tot initiate
de trompet steken trumpet
de voorkeur geven aan prefer
de wacht hebben guard
de was doen wash
de weg wijzen head, conduct, lead
de zijne his
dealer agent
debâcle fiasco, failure
debat debate
debet debit
debetzijde debit
debiteren relate
debugger debugger
decaan dean
decanteren decanter
december December
decennium decade
declameren recite, declaim
declaratie statement, proclamation, declaration
declareren invoice, declare
decoderen decode
decor decor, decoration, décor
decoratie decor, decoration, adornment, décor
decreteren decree
deduceren deduce, gather
deeg dough
deel fragment, item, part, particle
deelnemen participate
deelneming sympathy
deels partially, partly
deeltje item, particle, fragment
deelwoord participle
deemoed humility
deemoedig humble
Deen Dane
Deens Danish
deerlijk painful
defect broken, damaged
defensie defense, defence
deficit loss, deficit
definiëren define
definitie definition
definitief definitely, definite, definitive, positively
deftig dignified
degelijk honest, solid, above-board
degelijkheid virtue
degen rapier
degenereren degenerate
degraderen degrade
dek blanket, deck
deken dean, blanket
dekken cover
dekmantel pretext
deksel lid
deksels darn
dekservet table-cloth
delegatie delegation
delegeren delegate
Delft Delft
Delhi Delhi
delicaat delicate, refined
delicaatheid tenderness
delirium delirium
Delphi Delphi
delta delta
delven grub, excavate
Demeter Demeter
democraat democrat
democratie democracy
democratisch democratic
demon demon
demonisch demonic
demonstratie demonstration
demonstreren demonstrate
dempen fill
den pine, fir
Dender Dender
Denemarken Denmark
denkbeeld idea
denkbeeldig fictitious, fictional
denneboom pine
departement department
deponeren deposit
deporteren deport
depressie depression
deprimeren depress
deputeren depute
derde third
derde macht cube
dergelijke such
derhalve consequently
dertien thirteen
dertig thirty
derven lack
desbetreffend concerned
desinfecteren disinfect
deskundig competent, experienced, expert
deskundige specialist
desondanks nevertheless
despoot despot
dessert dessert
detachement detachment
detail detail
detective detective
determineren fix, determine
detineren retain, detain
deugdelijk solid
deugdelijkheid virtue
deun melody
deuntje melody
deur door
deuropening doorway
deurpost stake, stanchion
Deuteronomium Deuteronomy
Deventer Deventer
devies motto, watchword, slogan
Devoon Devon
devoot pious
dierkunde zoology
disorde disorder
dodelijk dead, deadly
doden kill, slay
doen ontbranden light, kindle
donderdag Thursday
donderen thunder
donker worden darken
doodlopende weg cul-de-sac
doorsnijden dissect
doorwaden ford
dopheide heather
downloaden download
draai om de oren slap
duidelijk apparently, clearly, net, obviously, neat, evident
duidelijk maken clarify
duiden interpret
Duitse Democratische Republiek GDR
dulden tolerate
echtelieden couple
edel noble
edelen nobility
edelgesteente jewel, gem
edelheid nobleness
edelknaap page
edelman nobleman
edelmoedig magnanimous
edelsteen jewel, gem
edelweiss edelweiss
Eden Eden
een hinderlaag leggen ambush
een honderdste baht satang
een of ander someone, any, anybody, somebody
een of andere somebody, anybody, any, someone
eender equal
eerder ahead, formerly, previously
Eernewoude Eernewoude, Earnewald
eerwaarde excellency
eilandengroep archipelago
einde end
eindelijk finally, ultimately
elders elsewhere
elideren elide
elkaar dekken coincide
ellende misery
ellendeling crook, rogue
Elyzeese Velden Elysium
episode episode
erfdeel inheritance
ergens anders elsewhere
erop nahouden have, possess, own
evident evident, obvious
exploderen explode
façade facade, façade
federaal federal
federatie federation
fladderen flit, flutter, flirt
flodderen wade
frauderen swindle, defraud
funderen found
gaanderij gallery
Ganymedes Ganymede
garanderen guarantee, warrant
gardenia gardenia
garderobe cloakroom
geadresseerde addressee
gebieder chief, boss, leader
gebladerte foliage
gebochelde hunchback
gebonden thick, concentrated, dense
gebraden roasted
gecommitteerde commissioner
gedeelte part
gedeeltelijk partial
gedegen solid
gedenkdag anniversary
gedenken recollect, recall, remember
gedenkschrift souvenir, keepsake, memento
gedenkteken monument
gedenkwaardig memorable
gedeputeerde representative
gedetailleerd detailed
gedurende during, for, while, whilst
geëndosseerde endorsee
geladen met carrying
geldbuidel purse
geldelijk financial
geldend valid
Gelderland Guelders, Guelderland
Gelderse roos guelder-rose
geleerde scientist
geleidelijk gradual, gradually
geleiden conduct, lead, head
geliefde lover
gemiddeld mean, middle, average
geneesmiddel pharmaceutical, medicine
gepensioneerde retiree, pensioner
gescheiden divorced
geschiedenis history
geweldenaar tyrant
gezangbundel songbook
gezegde expression
gezichtseinder horizon
gezond van lijf en leden able-bodied
gilde corporation
glijmiddel skate
goddelijk divine
goede gezondheid well-being
goederen goods, cargo
goedertieren lenient
goedvinden consent, permission
gordel belt, girdle
gorden gird
gouden gold, golden
Grendel Grendel
grendelen bolt
Groenlander Greenlander
gronden base
grootmoeder grandmother
grootvader grandfather
grotendeels mostly
guirlande wreath, garland
gulden gold, gulden, golden, guilder
haardstede fireplace, hearth
halthouden halt
handel commerce, trading
handel drijven trade
handelaar businessman, merchant
handelbaar tractable, manageable
handeldrijven negotiate, trading
handelen act, negotiate, trade
handelen volgens follow, observe
handeling activity, action
handelsartikel commodity, article
handelsfirma company
handelshuis company
handelswaar wares, merchandise
hang-glider hang-glider
Hardegarijp Hurdegaryp, Hardegarijp
harden harden, temper
Hebriden Hebrides
heden to-day, today
heelkunde surgery
heide heath
heiden idolator
heidens pagan
heideveld heath
helder distinct, serene, untroubled, pure, acute, clearly
helderheid cleanliness, purity
herdenkingsdag anniversary
herder shepherd
herhaaldelijk repeatedly
herleiden reduce
het hoofd bieden confront, face
het volgende yen
hexadecimaal hexadecimal
hinder embarrassment, abashment, perplexity
hinderen disturb, bother
hinderlaag snare
hinderlijk troublesome
hindernis obstacle
hinderpaal obstacle
hoenderhok coop
Hollander Hollander, Dutchman
honde- canine
honden- canine
honderd hundred
hoofd der school headmaster
hoofdelijk individual
hoofdonderwijzer headmaster
Hooglander Highlander
horde horde, troop
houden van love
houden voor believe, deem
houder holder, socket
huisonderwijzeres governess
huisschilder painter
hulde homage
hulpmiddelen apparatus, device, set
huurder renter, tenant
ideaal ideal
idealist idealist
idee idea
identiek identical, same
identificeren identify
identiteit identity
ideologie ideology
ieder every, each, everyone
iedere every, each, everyone
ieders everyone's
ijdel vain, futile, conceited
ijdelheid silliness, vanity
IJslander Icelander
in de echt verbinden marry, wed
in de lengte lengthwise
in de mode fashionable
in de morgen a.m.
in de plaats stellen van substitute, replace
in de schuld staan owe
in de steek laten forsake, betray
in de war brengen dishevel
in de week zetten soak
in geen velden of wegen nowhere
in het bijzonder principally, mainly, especially, specially
in het midden van amidst
in orde O.K., agreed
in toenemende mate increasingly
inademen inhale
inbinden bind
inboedel furniture
incident opportunity, occurence
incidenteel accidental, random, chance
indelen classify
inderdaad indeed, actually, genuinly
inderhaast hastily, hurriedly
indertijd formerly, ahead, previously
indexeren index
ingewanden intestines
inhouden contain, include
inkleden formulate
inladen burden
inmiddels meanwhile
inspectie houden inspect
invalide disabled
inzittende passenger
inzonderheid specially, mainly, chiefly, especially
jodelen yodel
jodendom Judaism
jodenkerk synagogue
jonggehuwde bridegroom
kade wharf, quay
kader framework, cadre
kadet roll
kadetje roll
kalender calendar
kandelaar candlestick
kanselrede sermon
kanselredenaar preacher
kantoorbediende clerk
karbonade cutlet
kashouder cashier
katheder pulpit
kelder cellar, basement
kerkvader church-father
kinderbed cot
kinderlijk childish
kleden clothe
klederdracht costume
kleefmiddel glue
kleiner worden wane, decline
kleinhandelaar retailer
kneden knead
koorde string, cord, rope
kort geleden recently
kortademig asthmatic, wheezy
kortademigheid dyspnoea, dyspnea
krijgskunde strategy
kristalhelder crystal
kruiden season, flavor, spice
kruidenier grocer
kudde flock, herd, collection, livestock, bevy
Kuinder Tjonger, Kuinder
kunde knowledge
ladder ladder
lade drawer
laden burden, load
ladenkast dresser
landelijk rural
landen land
Laplander Laplander
laxeermiddel laxative
leden supporters, party, following, disciples, adherents
lederen leather
legende legend
legerafdeling division
leiden conduct
Leiden Leiden, Leyden
leiden head, lead
leidend leading
lende loin
lepralijder leper
letterkunde literature
levende have livestock
lid worden accede, join
lieden people, persons
lijden tolerate
limonade lemonade
linde lime-tree, linden-tree
lindeboom linden-tree, lime-tree
liquide available
liquideren liquidate
loeder scoundrel
Londen London
losbinden untie
luchteskader air-squadron
luchtverdediging air-defence
maagdelijk virginal, virgin
maandelijks monthly
Madeira Madeira
madeliefje daisy
marchanderen haggle, bargain
marmelade marmelade, jam
mede too, also
mededader abettor, accomplice, abetter
mededelen communicate
mededogen compassion
medegevoel sympathy
medeklinker consonant
medelijden compassion
medemens fellow-creature
medeplichtige abetter, abettor, accomplice
medeplichtigheid abetment
medestander fellow-thinker
meedelen communicate
meerderheid majority
meerderjarig full-grown, grown-up
meerderjarigheid majority
meester worden master
meetkunde geometry
melkpoeder milk-powder
merendeels mostly
met de klok mee clockwise
methode method
middel resources, tool, waist, waistline, means
middelbaar middle
Middellandse Zee Mediterranean
middellijn diameter
middelpunt center, centre
middelste central
midden amidst
middernacht midnight
mijden evade, avoid
mijnbouwkundig onderzoeker prospector
minder less
minder belangrijk side, incidental
minderheids- minority
minderwaardig inferior
minister-president premier
misleiden deceive
misleidend fallacious
modder mud, slime
modderen botch
modderig muddy
mode fashion
mode- fashionable
modelleren mold, mould, model
modem modem
modemaakster milliner
modern modern
moderniseren modernize
moeder mother
mondeling orally, oral
moorden murder
moordenaar murderer
moordenares murderess
motorrijder motor-cyclist
mulder miller
muntkunde numismatics
muurschildering wall-painting
muziekstander music-stand
myriade myriad
naar adem snakken gasp
naar beneden gaan descend
naar de the
naar de letter word-for-word, verbatim
naastenliefde charity
nabehandeling after-treatment, follow-up
nachtschade nightshade
nachtvlinder moth, night-moth
nadeel loss, disadvantage
nadelig detrimentally, prejudicial, disadvantageous
nadenken meditate
nadenkend meditative, thoughtful, pensive, thinking
nader nearer, further
naderen advance
naderhand subsequently, afterwards
najade naiad
natuurkunde physics
Ndebele Ndebele
Ndebele-taal Ndebele
nederig humble
nederigheid humility
nederlaag defeat
Nederrijn Nether-Rhine
nederzetting colony
negende ninth
neringdoende shopkeeper
niet-ingewijde layman
niettegenstaande defiantly, notwithstanding, despite
noden invite
noedel noodles
nomade nomad
noordelijk northern
noorden North, north
obsederen obsess
ode ode
Oder Oder
Oegandees Ugandan
omgorden gird
omkleden clothe
ommezijde reverse, back
onbedekt bare, nude, naked
onbeduidend insignificant, meaningless, trifling
onbekende stranger
onbescheidenheid pretence, high-handedness
onder underneath, beneath, for, below, whilst, between
onder de knie krijgen master
onder tafel schuiven ignore
onderbeen paw
onderbinden moor
onderbreken interrupt
onderbreking interruption
onderbroek underpants, drawers, panties
onderbuik- abdominal
onderdanig humble
onderdeel part
onderdompelen immerse
onderdrukken quell, suffocate, suppress
ondergaan perish
ondergraven undermine, subvert
ondergrond bottom, ground, soil
onderhorig dependent
onderhoud conversation
onderhouden amuse
onderkennen distinguish, recognise
onderkleding undergarment
onderkomen dwelling, residence
onderlegger girder
onderlijf abdomen
onderling mutual, reciprocal
ondermijnen subvert, undermine
ondermijnend subversive
ondernemen undertake
ondernemend enterprising
onderneming enterprise
onderofficier noncom
onderpand security, pledge
onderrok petticoat
onderschatten underestimate
onderscheid difference
onderscheid maken differentiate
onderscheiden distinguish
onderscheiding décor, decoration, renown, decor, distinction
onderschikkend voegwoord subjunction
onderschrift heading
onderstelling supposition, hypothesis
ondersteuning subsidy
onderstrepen underline
ondertekening signature
ondervinding experience
ondervoorzitter vice-president
ondervragen interrogate
onderwaarderen underestimate
onderwater- underwater
onderwerp subject, object, theme
onderwerpen subjugate, subdue, submit
onderwijzen tutor, coach
onderwijzer instructor
onderwijzeres teacher
onderzoek investigation, test, examination
onderzoeken investigate, explore, examine
ondeugd vice
ondeugend frolicsome, frolic
ondoorgrondelijk abysmal, inconceivable, unintelligible
onduidelijk cloudy, indistinct
ongeschonden integral
onmiddellijk immediately, instantly
onophoudelijk ceaselessly
ontaarden degenerate
ontbinden annul, analyse, remit, analyze
ontdekken discover, uncover
ontdekking discovery
onthouden recollect, recall, remember
ontleden analyse, analyze
ontwijden defile, profane
onwaardeerbaar priceless
onzedelijk abandoned
oordeel judgment
oordelen judge
Oostende Ostend, Ostende
op de een of andere manier somehow
op de juiste wijze appropriately
op een klos winden wind
opgelost worden dissolve
opgewonden agitated
ophouden retain, expire, cease, detain
opschudden shock
optreden activity, action, presentation
opvoeden coach, tutor
opvorderen requisition
opwinden strech, excite
opwindend exciting
orchidee orchid
ordelijk tidy
ordenen arrange
Orkney Eilanden Orkneys
ouder father, elder, parent, older, mother
ouderdom age
Oudere Steentijd Palaeolithic, Paleolithic
ouderloos orphan
ouderpaar parents
ouders parents
ouderwets ancient, old-fashioned, antique
oudgediende veteran
overgrootmoeder great-grandmother
overgrootouder great-grandparent
overgrootvader great-grandfather
overlijden die, death
overwaarderen overestimate
paardebloem dandelion
paardehorzel horse-fly, gad-fly, gadfly, horsefly
paardekastanje chestnut, chestnut-tree
paardekracht horsepower
paardenvolk cavalry
paardestal corral
paddestoel fungus
padvinder scout, boyscout
palissade palisade
paraderen parade, display
paranoïde paranoid
peddelen paddle, pedal
pedestal pedestal
peetvader godfather
periode period
piëdestal pedestal
piramide pyramid
plantkunde botany
platboomde schuit barge
plattelander peasant, countryman
plunderen plunder, rob
poederen powder
polyvinylchloride PVC
postbode mailman, postman
president president, chairman
presideren preside
procédé procedure
procederen litigate
promenade promenade
provianderen provide
radeloos desperate
raden guess
raderwerk radar
raffinaderij refinery
recommanderen recommend
redden rescue, save
reddingsgordel safety-belt, lifebelt, life-belt
rede speech
redelijk rational
reden reason
redenaar orator
redenaars- oratorical
rederijkerskunst oratory, rhetoric
redevoering speech
rekenkunde arithmetic
rendez-vous rendezvous
resideren live, dwell
Rhodesië Rhodesia
richtmiddel gunsight, sight
ridder knight, cavalier
rijden ride, travel
rijp worden ripen
roddelen slander
rododendron rhododendron
roede rod, wand, switch
roedel flock, herd
ronddelen deal, distribute
ronde round
rood worden blush
ruimtevaarder spaceman, astronaut
salade salad, lettuce
scanderen scan
schade loss, pity
schade aanrichten damage
schadelijk malign, harmful
schaden damage
schaduwzijde disadvantage
schande smirch
schandelijk shameful
schede vagina, holder, socket, scabbard
schedel skull
scheepsdek deck
scheiden divide, disintegrate
scheikunde chemistry
Schelde Scheldt
schilder painter
schilderachtig picturesque
schilderen paint
schilderij painting
schilderijlijst picture-frame
schildering painting, description
schouder shoulder
schouderbedekking epaulet
schouderblad shoulderblade
schrander astute
schrijden stride, step, tread, stalk, pace
schudden shock
schuiflade drawer
schuldig bevinden convict
schurkachtig handelen cheat
sedert from, since
selderie celery
selderij celery
serenade serenade
slagader artery
sluikhandelaar smuggler
smeden forge
snede slice
snijden castrate
soldeer solder
soldeersel solder
spanderen dedicate, spend, devote
speeksel afscheiden salivate
spelleider stage-manager
spenderen spend, devote, dedicate
spieden spy
spitsroede switch, wand
spoedeisend urgent, pressing
staande while, for, whilst, during
staatkunde politics
stamvader forefather
standhouden withstand
stedelijk urban
stelkunde algebra
sterker worden freshen
sterrenkunde astronomy
stewardess stewardess
stiefmoeder stepmother, step-mother
stiefvader step-father, stepfather
stopmiddel adstringent, stopper
straatschender vandal
stranden strand
strijden fight
student scholar, student
taalgeleerde linguist
tandenborstel tooth-brush
tandenstoker toothpick
te gronde richten ruin
te koop aanbieden bid
teelaarde humus
tegenstander adversary, opponent
tegenstander van slavernij abolitionist
ten dele partially, partly
ten noorden van above
tendentieus tendentious, tendencious
ter aarde bestellen inter, entomb
terughoudendheid abstention
tevreden satisfied, pleased, contented
tevredenheid contentment, satisfaction
tiende tenth
tijdelijk temporarily, provisional, temporary
timide self-conscious, abashed, shy
titelhouder champion
toebereiden prepare
toebinden ligature
toedekken cover
toehoorder listener
toehoorders audience
toetreden join
tondel tinder, punk
tonder tinder, punk
tonderzwam punk, tinder
toonladder key, gamut
torpederen torpedo
treden tread, step, pace
tweede second
tweede alt contralto
tweedehands secondhand
uit de mode old-fashioned
uit de weg gaan avoid, evade
uit elkaar houden differentiate
uitademen exhale
uitbeelden represent, depict
uitbreiden enlarge, augment
uitdelen deal, distribute
uitdenken invent
uiteinde end, ending
uiteindelijk final
uiterste deel end
uitglijden skid, slip
uitladen unload
uitscheiden secrete
uittreden quit
uitvinder inventor
uitzenden broadcast
uitzonderen except
uitzondering exception
uitzonderlijk exceptional
uploaden upload
vademecum guidebook, handbook
vader father
vaderland fatherland
vaderlander patriot
vaderlands national
vaderlandsliefde patriotism
vaderlandslievend patriotic
vakwoordenboek terminology
valide healthy
vallende ziekte epilepsy
van een delirium delirious
van middelbare leeftijd middle-aged
vandehands right, righthand
vasthoudend retentive
vasthoudendheid perseverance
veder feather
verafgoden adore
veranderen turn, alter, change
verandering about-face
veranderlijk variable
verantwoordelijk responsible
verantwoordelijkheid responsibility
verbeelden represent, depict
verbieden prohibit, forbid
verbinden combine, connect
verblinden dazzle
verbranden incinerate
verbreiden spread
verdedigen defend
verdediger lawyer, advocate
verdediging defence, defense
verdek deck
verdekt hidden
verdeler distributor
verdelgen exterminate
verdeling distribution
verdenken suspect
verder additional, furthermore, moreover, remaining
verderop beyond
veredelen improve
Verenigde Staten van Amerika USA
vergaderen congregate, meet, assemble
vergadering meeting
vergelden reward, reciprocate
vergelijkenderwijs comparatively
vergevorderd old, late, tardy
vergoeden compensate
vergulden gild
verhandelen vend, sell
verhandeling treatise, treaty
verhinderen prevent, inhibit
verhoeden inhibit, prevent
verleden previous, former, last, prior, past
verleden tijd past
verleiden seduce, entice
verloofde bride, fiancé, fiancée
vermeerderen enhance
vermelden mention
verminderbaar abatable
verminderen diminish, lessen
vermoeden conjecture, suppose, surmise
vermoorden murder
vernederen abase
vernedering abasement
veronderstellen hypothesize
verordenen decree
verouderd archaic
verraderlijk treacherous
verscheidene several
verspreiden rarefy, spread
verstandelijk intellectual
ververwijderd distant, far, remote
verwijderd away, far, remote, distant
verwonderen amaze
verwonderend wonderful
verzenden ship, dispatch
verzendend ardent, ablaze
verzender sender
vice-president vice-president
videoband videotape
videorecorder video-recorder
vierde fourth
vierde naamval accusative
vierkante decameter are
vijandelijk hostile
vijfde fifth
vinden find
Vlaanderen Flanders
vliegeskader air-squadron
vlinder butterfly
voddenkoopman ragpicker
voddenman ragpicker
voddenraper ragpicker
voeden nourish
voeder nourishment
voedingsmiddel nourishment
voldoende sufficient, enough
volhardend persistent
volkskunde folklore
voor de middag a.m.
voorbode indication, portent, presage, sign, omen
voordeel benefit, advantage
voorgeschiedenis prehistory
vooroordeel prejudice
voorrede prologue, foreword
voorrijden collide, run
voorvader forefather, great-grandfather
voorwaarde clause, stipulation, terms, condition
voorwenden pretend
voorzijde battlefront, frontage, front
vorderen requisition
vrede peace
vredelievend peaceloving
vreemde stranger
vreemdeling stranger
vriendelijk friendly, good-natured, pretty, kind, affable
vrouw des huizes housewife
vuurspuwende berg volcano
waard om van te houden likable
waarde value, worth
waardeloos worthless
waarderen appraise, estimate, appreciate
waardevol costly, valuable
waden wade
wandel deportment, behaviour
wandelaar stroller
wandeldek promenade
wandeldreef promenade
wandelen stroll
wandeling stroll
wandschildering wall-painting
waterverfschilderij water-colour
wedden wager, bet
weder weather
wederkerig mutual, reciprocal
wederzijds reciprocal, mutual
weekeinde week-end
weeldeartikel luxury
weelderig luxurious, deluxe
weerkunde meteorology
weersomstandigheden weather
wegdek pavement
wegsnijden amputate
weide meadow
weiden graze
wel degelijk certainly
weledel honorary
weledelgeboren honorary
welluidend euphonious
wenden endorse
werelddeel continent, mainland
werktuigkunde mechanics
wethouder alderman
wieden weed
wielrijden cycle
wijden bless
wildebeest gnu, wildebeest
wildernis desert
winden wind
wiskunde mathematics
woedend furious
wonder prodigy, miracle
wonderbaar wonderful, miraculous
wondheelkunde surgery
woordelijk literal, word-for-word, verbatim
woordenboek dictionary
woordenschat vocabulary
zadel saddle
zede mores
zedelijk moral
zedelijkheid morality
zedenkunde ethics, morals, ethic
zedenkundig ethical, moral
zedenleer ethic, ethics, morals
zedenmeester moralist
zeebodem sea-bottom
zelden seldom
zendeling missionary
zesde sixth
zevende seventh
zich onderscheidend distinctive
zich onthouden abstain
zich verbeelden imagine, fancy
zich verwonderen marvel, wonder
zielkunde psychology
zijde silk
zindelijk pure, clean
zindelijkheid purity, cleanliness
zittingsperiode session
zodoende consequently
zolderkamer garret, attic
zolderschuit barge
zonde transgression
zonder vrienden friendless
zonderling unordinary
zonsondergang sunset
zuidelijk southern, south
Zuidelijke IJszee Antarctic
Zweden Sweden
zwendelen defraud, swindle
other dutch words that include "achtersteven" : english :
achtersteven stern, poopdeck, poop