The Dutch term "op smaak brengen" matches the English term "season, flavor"

other dutch words that include "op" : english :
aan de grond lopen strand
aan komen lopen tackle
aankoop purchase
aankopen buy
aanspraak maken op presume, claim
aartsbisschop archbishop
Acropolis Acropolis
adopteren adopt
adoptie adoption
Adrianopel Adrianople
afgelopen done, finished, over, ready
afgeven op demolish
afkopen redeem, ransom
afkoppelen uncouple
aflopen stoop, peal, expire
aflopend sloping
antilope antelope
antropoloog anthropologist
antwoorden op answer, reply
apropos theme
Areopagus Areopagus
bedacht zijn op foresee
beknopt concise
bioscoop cinema
bisschop bishop
bisschoppelijk episcopal
blikopener tin-opener
broeden op sit, incubate
buikloop diarrhoea
Cassiopea Cassiopeia
Cassiopeia Cassiopeia
Cleopatra Cleopatra
commentaar leveren op comment
copieus abundant
copyright copyright
daarop thereafter
de schouders ophalen shrug
deuropening doorway
dichtknopen button
doodlopende weg cul-de-sac
doorlopend continuous
dop husk
dope drug
dopen baptize, christen
dophei heather
dopheide heather
douchekop showerhead
droppelen drip
drukknoop push-button
een aanslag plegen op violate
een beroep doen op appeal
een blik werpen op glance
een grotere kans op ongelukken accident-prone
een knoop leggen knot
encyclopedie encyclopedia, encyclopaedia
envelop envelope
enveloppe envelope
erop nahouden have, possess, own
Ethiopië Ethiopia, Abyssinia
Ethiopiër Ethiopian
Ethiopisch Abyssinian
Europa Europe
Europeaan European
filmoperateur projectionist
flop fiasco, failure
floppen fail
fopperij mystification
fopspeen vacuum-cleaner
fotocopie photoprint
fotokopie photoprint, xerography
galopperen gallop
geabonneerd zijn op subscribe
geadopteerd adopted
geelkoper brass
goedkoop cheap, inexpensive
gyroscoop gyroscope
hardloper runner
hardop loudly
het juk opleggen yoke
hoop crowd, pile, bevy, multitude, mass, collection
hopelijk hopefully
hopen hope
hopman captain
horoscoop horoscope
in omloop about
in omloop zijn circulate
in opstand komen revolt
in optima forma perfect
in zich opnemen assimilate
Indo-europees Indo-European
indopen dip
indruk maken op impress
inkoop purchase
invloed hebben op influence
jacht maken op hunt
jaloers zijn op envy
kans lopen risk
kattekop cat
klaploper parasite
klimop ivy
kloppen throb, strike, hit, pulsate, knock
knoop joint, node
knooppunt node
knop knob
knopen knot
koop purchase
koopman businessman, merchant
koopmanschap commerce
koopwaar wares, merchandise
kop heading, cup, pate
Kopenhagen Copenhagen
koper buyer, purchaser, client
koperen copper
kopij manuscript
kopijrecht copyright
kopje cup
koplamp headlight, headlamp
koppel pair
koppelaarster match-maker
koppelen match-make
koppig stubborn, obstinate
kreupel lopen limp
krop pate
kropsla lettuce
lichtknop light-switch
lijken op resemble
loop stream
loopbaan career
loopgraaf trench
lopen go, march, step, flow, tread, walk, pace
loskopen ransom, redeem
mank lopen limp
meeloper opportunist
met opzet deliberately
metropoliet archbishop
metropolis metropolis
metropool metropolis
microscoop microscope
mikken op intend
mislopen miss
monopolie monopoly
mop cupcake, witticism, blot, joke
mopneus pug-nose
moppen tappen gag
mopperaar grouser, grumbler
mopperen growl, grumble
moppig comic, comical
mops pug, pug-dog
mopshond pug-dog, pug
naafdop hub-cap
naaktlopen nudism
naaktloper nudist
naaktloperij nudism
octopus octopus
omkopen bribe
omloop circulation, traffic
onopgesmukt naked, nude, bare
onophoudelijk ceaselessly
onoprecht underhanded
onopvallend discrete
onopzettelijk unintentional
ontkoppelen uncouple
op upon, worn, up, upwards, exhausted, on
op bed abed
op de achtersteven abaft
op de een of andere manier somehow
op de juiste wijze appropriately
op drift zijn drift
op een abt betrekking hebbend abbatial
op een keer once, sometimes
op een kier staand ajar
op een klos winden wind
op het kookpunt zijn boil
op het spel zetten risk
op reis gaan depart, leave
op slot locked
op uw gezondheid cheers
op verhaal komen convalesce, recuperate
op welke manier? how?
op zijn gemak quietly, leisurely, leasurely, slowly
opa grandfather, granddad
opaal opal
opbellen telephone
opbergen stow
opblazen inflate
opborrelen spring
opbrengen produce
opbrengst income, product
opdagen emerge, appear, perform
opdoeken remove
opdracht commission, mission, errand
opdracht geven entrust
opdragen dedicate, devote, entrust, celebrate
opdraven appear, emerge, perform
opdrijven increase
opdringen impose
opduikelen excavate, grub
opeenhopen accumulate, stack, heap, amass
opeens suddenly
opeisen postulate, demand
open unoccupied, vacant, free
open en bloot openly, frankly
open haard hearth
open veld countryside, country
openbaar public
openbaarmaking publication
openbaren reveal
Openbaring van Johannes Apocalypse
opendoen open
openen open
opener tin-opener
openhartigheid sincerity
openheid openness, frankness
opening maw, opening, aperture, gap
openlijk public
openmaken open
opera opera
operatekst booklet
operateur projectionist
operatie operation
opfokken raise, breed
opfrissen refresh
opgaan ascend
opgang staircase, stairs
opgave problem, task
opgelost worden dissolve
opgeprikt resplendant
opgeschroefd inflated
opgesmukt adorned
opgeven abandon, lose, say, renounce, tell
opgewonden agitated
opgooien toss
opgraven grub, dig, excavate, lift
ophalen inhale, lever
opharken rake
ophef noise, din, ado
opheffen liquidate
ophijsen hoist
ophitsen provoke, agitate, stimulate, abet, incite, rouse
ophogen increase
ophopen stack, accumulate, amass, heap
ophouden retain, expire, cease, detain
opiaat opiate
opinie opinion
opium opium
opjagen shoo
opklimmend rising
opknappen refresh
opkomen ascend
opkomen voor defend
opkomend new, novel
opkopen monopolize, corner
opkroppen suppress
opkweken raise, breed
oplappen mend
oplettend attentive
opleveren produce
oplossen dissolve
oplossing solution
opmaken edit, waste
opmerkelijk noteworthy, remarkable
opnemen transfer
opnieuw again, anew
opofferen sacrifice
oppas babysitter
oppassend sweet
opper haystack
opper- chief-, arch
oppermachtig sovereign, sovereign
opperste superior
oppervlak surface
oppervlakkig superficial, shallow, shallowly
oppervlakte surface, area
oppompen pump
opportunist opportunist
oppositie opposition
oprecht sincere
oprechtheid sincerity
oprichten erect, establish, lever
oprijlaan access, sweep, drive
oprispen belch, burp
oprit sweep, drive, access
oproerig insubordinate, rebellious
oproerling rebel, mutineer
opruien agitate, incite, abet
opruiend inflammatory
opscheppen shovel, brag, boast
opschepper Gascon
opschrift superscription
opschudden shock
opslaan stock
opslorpen absorb, sip
opslorping absorption
opsluiten imprison
opspatten spurt, gush
opstaan rise, ascend
opstand mutiny, rebellion
opstandig insubordinate, rebellious
opstap stair, rung
opstapje stair, rung
opstellen edit
opstoken abet, incite, agitate
opsturen send, transmit
optakelen rig
optellen add
optelling addition
opticien optician
optie choice, election
optimisme optimism
optimist optimist
optimistisch optimistic
optocht procession
optreden activity, action, presentation
optuigen rig
opvallen knock
opvatting concept
opvoeden coach, tutor
opvoeding education
opvoedkundige pedagogue
opvolgen observe, follow
opvorderen requisition
opvrolijken amuse
opvullen upholster
opvulsel stuffing
opwaarts upwards, up
opwekken arouse, wake, awaken
opwellen spring
opwerken embellish
opwinden strech, excite
opwindend exciting
opwinding excitation, excitement
opzettelijk intentional
opzetten tousle, upholster
opzichter steward, superintendant, checker, controller
opzichtig pretentious
opziener taskmaster
opzoeken visit
opzuigen suck
overloop passage, corridor
Penelope Penelope
periscoop periscope
plaatsen bovenop superimpose
pop doll
Poppingawier Poppingawier, Poppenwier
populair popular
populier poplar
prop stopper, clod, lump, chunk
propaganda publicity, propaganda
propaganda maken voor publicize
propageren publicize
propeller propeller, helix
proportie rate, proportion
proportioneel proportional
propperig tiny
ratelpopulier aspen
rechtop directly
rechtop zetten tousle
rechtopstaand bristly, untidy, vertical
roodkoperen copper
samenlopen converge
schoppen kick, spades
siroop syrup
sloop demolition
slopen consume
sneeuwpop snowman
sop lather, sauce, gravy
soppen dip
sopraan soprano
spinnekop spider
stop stopper
stopmiddel adstringent, stopper
stoppen constipate, cease, clog
stroop syrup
strop loss
stropdas necktie, tie
stropen rob, plunder
te koop aanbieden bid
telescoop telescope
tiptop great
toeloop crush
top summit, point, peak
toppunt acme
tropisch tropical
uiteenlopen differ
uiteenlopend different
Utopia Utopia
utopisch utopian
utopistisch utopian
van stapel lopen go
verderop beyond
verkoop sale
verkoper salesman
verstoppertje hide-and-seek
verstopping constipation
verstopt constipated
visverkoper fisherman
voddenkoopman ragpicker
voorlopig provisional
vrijkopen ransom, redeem
wanhopen despair
wanhopig desperate
weglopen abscond
wieldop hub-cap
wijd openstaan gape, yawn
zeepsop lather
zich opdringen intrude
zilverpopulier abele
zonsopgang sunrise
other dutch words that include "smaak" : english :
mismaakt deformed
smaakloos tasteless
Dutch as an Influencer
The English language has much to thank Dutch for. Dutch settlers came to the American colonies during the 17th century and added a few words to the vocabulary. Words like Santa Claus, waffle, blink, cookie, bazooka, gin, and iceberg wouldn’t exist without it.
Learning Dutch is Easier for English Speakers
Given the influence Dutch has had on English, it makes sense that Dutch is easier for speakers to learn. This is in part because Dutch, German, and English have similar roots. It’s between English and German. It only has two definite articles, “de” and “het” to English’s one “the” and German’s “der”, “die”, “das”. But Dutch words are more difficult to pronounce. The way words are pronounced indicates to a native speaker whether they’re talking to a second-language speaker.
Dutch is a Melting Pot of Languages
Just as English owes a lot to Dutch for contributing to its vocabulary, Dutch owes the same to other languages. It picked up words like jus d’orange (orange juice) and pantalon from French, mazzel (lucky) and tof (cool) from Hebrew and others. Dutch also incorporates texting and social media slang from English as well as street slang from places like Morocco, the Antilles, and Suriname.