Translate English to Greek

Words and Phrases Sorted Alphabetically by ENGLISH:
click here to sort by Greek

English:Greek:
a a kane’is
a little a little liga’ki, li’go, li’gos
ABC ABC alfa’duto
abdomen abdomen koilia’
aberration aberration la’ðos, ftai’zimo
abortion abortion apodolu’
about about peri’
abscess abscess apo’sthma
abstraction abstraction kle’psimo, kloph’
abstruse abstruse musth’rios, musthriw’zhs
abundant abundant a’pletos
abysmal abysmal tromero’s
abyss abyss a’dussos, da’raðro
acacia acacia akaki’a
academic academic maðhth’s, foithth’s
accusal accusal kathgori’a
accusation accusation kathgori’a
accuser accuser kath’goros
ace ace a’ssos
acetous acetous o’zinos
ache ache po’nos
achievement achievement epituxi’a
acid acid o’zinos, ozu’
acorn acorn dalani’zi, da’lanos
acrobat acrobat akroda’ths
act of grace act of grace amnhsti’a
actor actor ðeatri’nos
actually actually pra’gmati
ad ad aggeli’a, anaggeli’a
adder adder e’xizna, oxia’
addled addled saxlo’s
address address su’stash
adieu adieu geia’sas
admiral admiral nau’arxos
adorer adorer la’trhs
adversary adversary exðro’s
advertisement advertisement aggeli’a, anaggeli’a
advocate advocate zikhgo’ros
aerial aerial ante’na
aerodrome aerodrome aerozro’mio, aerolime’nas
aeroplane aeroplane aeropla’no
affair affair pra’gma
affection affection aga’ph
affiliate affiliate uio’s
affiliation affiliation uio’s
affirmation affirmation upo’sxesh
afoot afoot pezh’
Africa Africa Afrikh’
African African Afrikano’s
afternoon afternoon apo’gema