Translate Greek to English

Words and Phrases Sorted Alphabetically by greek:
click here to sort by English

Greek:English:
a kane’is a
a little liga’ki, li’go, li’gos a little
ABC alfa’duto ABC
abdomen koilia’ abdomen
aberration la’ðos, ftai’zimo aberration
abortion apodolu’ abortion
about peri’ about
abscess apo’sthma abscess
abstraction kle’psimo, kloph’ abstraction
abstruse musth’rios, musthriw’zhs abstruse
abundant a’pletos abundant
abysmal tromero’s abysmal
abyss a’dussos, da’raðro abyss
acacia akaki’a acacia
academic maðhth’s, foithth’s academic
accusal kathgori’a accusal
accusation kathgori’a accusation
accuser kath’goros accuser
ace a’ssos ace
acetous o’zinos acetous
ache po’nos ache
achievement epituxi’a achievement
acid o’zinos, ozu’ acid
acorn dalani’zi, da’lanos acorn
acrobat akroda’ths acrobat
act of grace amnhsti’a act of grace
actor ðeatri’nos actor
actually pra’gmati actually
ad aggeli’a, anaggeli’a ad
adder e’xizna, oxia’ adder
addled saxlo’s addled
address su’stash address
adieu geia’sas adieu
admiral nau’arxos admiral
adorer la’trhs adorer
adversary exðro’s adversary
advertisement aggeli’a, anaggeli’a advertisement
advocate zikhgo’ros advocate
aerial ante’na aerial
aerodrome aerozro’mio, aerolime’nas aerodrome
aeroplane aeropla’no aeroplane
affair pra’gma affair
affection aga’ph affection
affiliate uio’s affiliate
affiliation uio’s affiliation
affirmation upo’sxesh affirmation
afoot pezh’ afoot
Africa Afrikh’ Africa
African Afrikano’s African
afternoon apo’gema afternoon