The English term "go in" matches the Romanian term "intra"

other english words that include "in" : romanian :
abominate detesta, urî
absent-minded distrat
acquaint informa
again iar, iarăs,i, mai, din nou
against contra, împotriva
all over again iar, iarăs,i, mai, din nou
aluminium aluminiu
aluminum aluminiu
anything ceva
appointment întîlnire
Argentina Argentina
ascertain constata
aspirin aspirină
attain ajunge
bathing suit costum de baie
be acquainted with cunoas,te, s,ti
begin începe, porni
beginning început
behind după, în spatele, în urma
be inclined înclina, apleca
be in command comanda, conduce
be lacking lipsi
be missing lipsi
be painful durea
be willing to dori
blotting paper hârtia sugătoare
blushing ros,u
bring aduce
bring up educa, cres,te
Britain Marea Britanie
building clădire
business afacere
business deal afacere
cabin cabană
Carpathian mountains Carpat,ii, munt,ii Carpat,i
certain sigur
certainly desigur
church-building biserică
cinema cinema
combine combina
concerning apropo, despre
contain include, cuprinde, cont,ine
continue dura, continua, t,ine
convince convinge
determine determina, fixa, asigura
diminutive mic
disappoint dezamăgi, deziluziona
distinguish distinge, deosebi
do something crooked îns,ela, tris,a, păcăli
drink bea
drink to excess bea
during în timp ce, pe cînd
ending sfîrs,it
engine mas,ină
Euxine Sea Marea Neagră
evening seară
everything tot, totul
examine examina, explora, cerceta
explain explica, clarifica
faint slab
finally în fine
finance finant,a
find găsi
find oneself se găsi
fine frumos, excelent
finish îndeplini, termina
finished gata
Finland Finlanda
fountain pen stilou
freezing cold ger
gain cîs,tiga
Great Britain Marea Britanie
hardworking harnic
have confidence in avea încredere
have faith in se încrede, avea încredere
hinder deranja, incomoda, indispune
imagine imagina
imprint tipări, imprima
in în, prin
incendiary bomb bomba incendiară
incite incita, provoca, stimula, at,ît,a
incline înclina, apleca
include include, cuprinde, cont,ine
inconvenient greu
India India
indicate indica, semnala
induce determina
in exchange for contra, împotriva
inexpensive ieftin
infant copil
infect infecta
infer determina
inform informa
in front of înaintea, în fat,ă
injured rănit
ink cerneală
inquisitive curios
inside în, prin
insist insista
inspire inspira, încuraja, stimula
install instala
instant moment
instead of în loc de
instigate instiga, at,ît,a, provoca
insulate izola
inter îngropa, înmormînta
interpret interpreta
interrupt întrerupe
into în, prin
introduce introduce, prezenta
invade invada
invent inventa
investigate explora, cerceta
invitation invitat,ie
invite invita
in what way ce, cum
kind fel
machine mas,ină
magazine ziar, revistă
medicine doctorie, medicament
mind observa, urmări
minute minut
morning dimineat,ă
mountain munte
nine nouă
nothing nimic
outing excursie
pain durere
paint picta, vopsi, colora
painting pictură
plain cîmpie
pleasing plăcut
point vîrf
point out indica, semnala
print tipări, imprima
put in order aranja, ordona
rain ploua, ploaie
remain rămîne, sta
remainder rest
remind memora, t,ine minte
restrain controla, guverna, conduce
ruin ruină
seemingly parcă
sightseeing trip excursie
sin păcat
since de, deoarece, fiindcă
sing cînta
sitting-room salon
something ceva
Spain Spania
spinster domnis,oara
splinter despica, crăpa, despărt,i
spring izvorî, primăvară, sări
springtime primăvară
swine porc
swing balansa, legăna
take in accepta, primi
take into account se gîndi
terminate termina
thing lucru, obiect
tint vopsi
train dresa, îmblînzi, tren, antrena
vinegar ot,et
wadding vată
willingness voie
win cîs,tiga
wind vînt
window fereastră
wine vin
win over învinge, cîs,tiga
winter iarnă
within în, prin
writing desk birou