Translate English to Russian

Words and Phrases Sorted Alphabetically by ENGLISH:
click here to sort by Russian

English:Russian:
a v, na, kto-to
abattoir bojnya
ABC azbuka, al fabit
abdomen bryukho
abdominal bryushnoj
aberration oshibka
abide zhdat’, podozhdat’
able sposobnihj
abortive bespol eznihj
about o, pribl izitel ‘no, primerno
above nad, naverkhu, naverkh
abroad za granitsej
abscess abstsess
absent otsutstvuyushchij
absolute bezgranichnihj, bezzavetnihj, beskrajnihj, bespredel ‘nihj
absolutely absol yutno
abstract zabirat’, zabrat’
absurdity absurd
abundance bogatstvo
abysmal bezvihkhodnihj, beznadëzhnihj, bezihskhodnihj
abyss bezdna
Abyssinia Efiopiya
academic akademicheskij, student, akademik
academy akademiya
accede sogl ashat’sya
accent aktsent
accept prinimat’
access ataka
accident neschastnihj sl uchaj
accommodation akkord
accompany soprovozhdat’
accomplishment akt
accord sogl asie, sootvetstvie, akkord
accordance sogl asie, sootvetstvie
accordion garmon’
account schitat’, schët, opisanie
accounting bukhgal teriya
accrue rasti
accumulator akkumul yator
accurate akkuratnihj
ache bol ‘
achieve del at’, sdel at’
achievement akt
achromatic bestsvetnihj
ack ack zenitnaya artil l eriya
acquire pokupat’, kupit’
acquisitive al chnihj
acrobat akrobat
acrobatic akrobaticheskij
across poperëk
across from protiv
act akt, del at’, sdel at’
act of grace amnistiya
action akt, bitva, boj, bor’ba
active aktivnihj
activity aktivnost’
actor aktër
actress aktrisa
ad anons
Adam’s apple adamovo yabl oko
Addis Ababa Addis-Abeba
addled gl umihj
address adresovat’, adres
Aden Aden
adjutant ad`yutant
administer administrirovat’
administration administratsiya, pravitel ‘stvo
administrative administrativnihj
admiral admiral
admiralship admiral ‘skij
admire voskhishchat’sya
adore bogotvorit’
advantageous pol eznihj
adventure avantyura
adventurous avantyurnihj, avantyuristicheskij
advertisement anons
advice sovet
advocate advokat
aerial antenna
aerodrome aerodrom
aerolite aerol it
aeronautical aviatsionnihj
aeronautics aviatsiya
aeroplane aeropl an, samol ët
affair del o
affluence bogatstvo
affluent bogatihj
Afghanistan Afganistan
afresh opyat’
Africa Afrika
African afrikanets
African woman afrikanka
after za, posl e
afternoon popol udni
again opyat’
against protiv
age vozrast
agency agentstvo
agent agent
aggression agressiya, ataka
aggressive agressivnihj
aggressor agressor
aggro agressiya
agrarian agrarnihj
agree sogl ashat’sya
agreement sogl asie, sootvetstvie, akkord
agricultural agrarnihj, agronomicheskij
agricultural labourer batrak
agricultural worker batrak
agriculture agronomiya
agriculturist agronom
agronomics agronomiya
aide de camp ad`yutant
ailing bol eznennihj
ailment bol ezn’
aim tsel ‘
aimless bestsel ‘nihj
air vozdukh
air balloon aerostat
air force aviatsiya
aircraft aeropl an, samol ët
airdrome aerodrom
airfield aerodrom
airless bezvetrennihj
airline avial iniya
airmail aviapochta
airplane aeropl an, samol ët
airport aerodrom, aeroport
airway avial iniya
alarm budil ‘nik
alarmclock budil ‘nik
alas k sozhal eniyu
Albania Al baniya
albino al ‘binos
album al ‘bom
alcohol al kogol ‘
alcoholic al kogol icheskij, al kogol ‘nihj
alcoholism al kogol izm
algebra al gebra
algebraic al gebraicheskij
Algeria Al zhir
Algiers Al zhir
alien inostrannihj
all vsë
all of a sudden vdrug
all over again opyat’
all the vse, kazhdihj
allow puskat’, pustit’
almost pochti
alms mil ostihnya
alone odin
along mimo
alphabet azbuka, al fabit
alphabetical azbuchnihj
Alps Al ‘pih
already uzhe
also takzhe, tozhe
altar al tar’
although khotya
altitude vihsota
altogether vsë
aluminium al yuminij
aluminum al yuminij
always vsegda
ambition ambitsiya
America Amerika
American amerikanskij, amerikanets
American woman amerikanka
ammonia ammiak
amnesty ob`yavit’ amnistiyu, amnistiya
among mezhdu
amphibian amfibiya
amphibious vehicle amfibiya
amputate amputirovat’
amputation amputatsiya
Amsterdam Amsterdam
Amudaryra Amudar’ya
Amur Amur
analogous anal ogichnihj
analogy anal ogiya
analyse anal izirovat’
analysis anal iz
analytic anal iticheskij
analytical anal iticheskij
anarchic anarkhicheskij
anarchical anarkhicheskij
anarchism anarkhizm
anarchist anarkhicheskij
anarchy anarkhiya, beznachal ie
anatomical anatomicheskij
anatomist anatom
anatomy anatomiya
anchovy anchous
and a, i
anecdote anekdot
anew opyat’
Angola Angol a
Angora Ankara
anise anis
Ankara Ankara
annexation anneksiya
anonymous bezihmyannihj
another drugoj
answer otvechat’, otvetit’
Antarctic Antarktika
antelope antil opa
antenna antenna
anthracite antratsit
anti aircraft guns zenitnaya artil l eriya
Antwerp Antverpen
any kto-to
anybody kto-to
apartment kvartira
apathetic apatichnihj
apathy apatiya
ape obez’yana
apostle apostol
apparatus apparat
appeal apel l irovat’
appeal to apel l irovat’ k
appellation imya
appetite appetit
apple yabl oko
apple tree yabl onya
apprehension arest
approximately pribl izitel ‘no, primerno
apricot abrikos
April aprel ‘
aquarium akvarium
Arab arab
Arabia Arabiya
Arabian arabskij
Arabian woman arabka
Arabic arabskij
arbiter arbitr
arbitration arbitrazh
arbitrator arbitr
arc arka
arch arka
archaeological arkheol ogicheskij
archaeologist arkheol og
archaeology arkheol ogiya
archbishop arkhiepiskop
archipelago arkhipel ag
architect arkhitektor
architectonic arkhitekturnihj
architectural arkhitekturnihj
architecture arkhitektura
archive arkhiv
archives arkhiv
archivist arkhivarnus
arena arena
Argentina Argentina
argument argument
aristocracy aristokratiya
aristocrat aristokrat
aristocratic aristokraticheskij, aristokratichnihj
arithmetic arifmetika
arm ruka
armature armatur
armchair kresl o
Armenia Armeniya
armoury arsenal
army armiya, voennihe, vojsko
Arnhem Arnem
aroma aromat
aromatic aromaticheskij, aromatichnihj
arouse razbudit’
arrest arest, arestovat’
arrested person arestant
arrival priezd, prikhod
arrive pribiht’, pribihvat’
arsenal arsenal
arteriosclerosis arteriokl eroz
artery arteriya
article artikl ‘, veshch’
artillery artil l eriya
artilleryman artil l erist
artist artist
artistic artisticheskij
as kak, tak
as if budto
as though budto
asbestos asbest
ascend podnimat’sya, podnyat’sya, zabirat’sya v, zabrat’sya v, zabirat’sya na, zabrat’sya na
ascetic asketicheskij
Asia Aziya
Asian aziatskij, aziat
Asian woman aziatka
Asiatic aziatskij
ask sprashivat’, sprosit’
asphalt asfal ‘tirovat’, asfal ‘t
assailant agressor
assault atakovat’
assembly assambl eya
assimilation assimil yatsiya
assistant ad`yunkt
association assotsiatsiya
aster astra
asthma astma
asthmatic astmaticheskij
astrology astrol ogiya
at v, k, na, okol o, u
at home doma
at present teper’
at that place tam
atheism ateizm
atheist ateist, bezbozhnik
Athena Afinih
Athene Afinih
Athenian afinskij
Athens Afinih
athlete atl et
athletic atl eticheskij
athletics atl etika
Atlantic Atl anticheskij okean
Atlantic Ocean Atl anticheskij okean
atlas atl as
atmosphere atmosfera
atmospheric atmosfericheskij, atmosfernihj
atom atom
atom bomb atomnaya bomba
atomic atomnihj
atomic theory atomistika
attaché attashe
attack atakovat’, ataka
attacker agressor
attend poseshchat’, posetit’
auction auktsion
audience auditoriya
auditory auditoriya
August avgust
aunt tëtya
Australia Avstral iya
Australian avstral ijskij, avstral iets
Australian woman avstral ijka
Austrian avstrijskij, avstriets
author avtor
authority avtoritet
autobus avtobus
autogenous avtogennihj
automate avtomatizirovat’
automatic avtomaticheskij
automoton avtomat
autonomic avtonomnihj
autonomous avtonomnihj
autonomy avtonomiya
autumn osen’
avant garde avangard
avenue al l eya
aversion antipatiya
aviation aviatsiya
await zhdat’, podozhdat’
awaken razbudit’
awkward al yapovatihj
Azerbaijan Azerbajdzhan