The Swahili term "kumi na nne, kumi na nne" matches the English term "fourteen"

other swahili words that include "nne" : english :
Jumanne Tuesday
nne, nne four
a nne fourth