The Swedish term "få tag i" matches the English term "get hold of"

other swedish words that include "tag" : english :
avtagande abatement
borttagande ablation
antaga, acceptera, anamma, godtaga accept
godtagbarhet acceptability
acceptabelt, godtagbart acceptable
accept, accepterande, antagande acceptance
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
mottagare, adressat addressee
antagning, tillträde, medgivande admission
antagningsnämd admission board
antagit admits
antågande advancing
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
företag och organisationer agencies
antagonist antagonist
upptåg antic
upptåg antics
antagande assuming
åtagande assumption
uppvakta, deltaga, bevista, åhöra attend
deltagare attendant
deltagare attender
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
bankettdeltagare banqueter
taggtråd barbed wire
betalningsmottagare beneficiary
groda, misstag, blunder blunder
båtägare boatowner
låntagare borrower
bretagne britany
bretagne brittany
mäkleri, courtage, kurtage brokerage
beskäftig, upptagen, sysselsätta busy
fälttåg, kampanj campaign
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
betagen i charmed by
åtagande commitment
företag companies
lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani company
företags company's
varumottagare consignee
vedertagen, konventionell conventional
korståg crusade
korstågsfarare crusader
avtagande, minska decrease
borttagande deleting
löstagbar detachable
avståndstagande dissociation
uttag, utkast, koncept draft
uttagningar drafts
engagerad, upptagen engaged
företag, företagsamhet enterprise
vågstycke, företag enterprises
företagsam enterprising
misstag, fel, villfarelse error
misstag, fel errors
undantag exception
undantag exceptions
borttagen excluded
exklusive, undantagen excluding
undantag exclusion
fritagen, frita exempt
fritagen exempted
uttåg, utvandring exodus
snälltåg express train
snälltåg fast train
påträffa, skaffa, få tag i, hitta, fynd, finna find
företag firms
franchistagare franchisee
upptåg, skoj frisk
skutta, upptåg, glädjesprång, skutt gambol
roffa åt sig, gripa tag i grab
grepp, tag i, uppfatta, gripa tag i, tag, fatta grasp
tag, grepp, handtag grip
hantera, handha, handskas med, vev, handtag handle
inneha, tag, hålla hold
hästtagel, tagel horsehair
ointaglig, ogenomtränglig impregnable
öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra increase
tågluffning interrail
upptåg jinks
deltaga join in
mottagning levee
fritaga från liberate from
trolig, sannolik, antaglig likely
spjälgaller, luftintag louver
släpa (på), handtag, grepe lug
tåg march
misstag, misstag mistake
flera deltagare multiplayer
gnetägg nit
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
iakttagelse, yttrande observation
betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli observe
iakttagare observer
påtaglig, tydlig, självklar obvious
ockuperade, upptagen occupied
besätta, upptaga, besitta, intaga, besätta occupy
anbudstagare offeree
överhuvudtaget, på det hela taget on the whole
festtåg pageant
kännbar, påtaglig palpable
deltagare participant
deltagare participator
betalningsmottagare payee
plantering, plantage, koloni plantation
rimlig, sannolik, antaglig plausible
försäkringstagare policy-holder
försäkringstagare policyholder
praktiskt taget practically
tilltag, upptåg, spratt prank
upptågsmakare prankster
göra mottaglig predispose
mottaglighet predisposition
premiss, fastighet, antagande premise
upptagen preoccupied
sticka, tagg prickle
taggig prickly
pristagare prize-winner
tåg procession
kvitto, kvittera, mottagande receipt
få, anamma, erhålla, mottaga receive
mottagare, telefonlur receiver
mottagande receiving
mottagande, mottagning reception
mottagande recieving
mottagare recipient
borttagningsbar removable
borttagande removing
återintaga retake
återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort retreat
tågvirke, rep, lina rope
sabotage, sabotera sabotage
löntagare salaried person
provtagare, märkduk sampler
sandtag sandpit
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
avskedstagande send-off
mottaglighet sensitiveness
ögonhåla, hylsa, urtag, ledhåla socket
bult, pigg, tagg spike
festande, upptåg spree
stocka sig, stagnera stagnate
undantagstillstånd state of emergency
avtagande subsidies
antagande, förmodligen supposition
mottaglig susceptible
bomtåg swifter
mottagare tailsman
vidtaga, intaga, taga, ta take
övertagande take-over
deltaga take part in
vidtaga åtgärder take steps
taget taken
tillfångatagen taken prisoner
företagsförvärv takeover
övertagandebud takeoverbid
tagare taker
intagande taking
påtaglighet tangibility
torn, tagg, törne thorn
övertagandebud tob
träng, exercera, släp, tåg, inöva, öva, träna train
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
vändning, avtagsväg turning
två i taget two at a time
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
tåga walk in procession
vägguttag wallsocket
över huvudtaget whatsoever
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.