Translate English to Zulu

Words and Phrases Sorted Alphabetically by ENGLISH:
click here to sort by Zulu

English:Zulu:
a little kancane
abatement isephulelo
aberration isiphosiso
abet ukunceda, ukusiza
abide ukulinda, ukuhlupheka
abort ukuehluleka
abroad phandle
abscond ukubaleka
absent onself ukuhamba
academic isitshudeni
accept ukuamukela
accomodate ukuqeda, ukunceda, ukusiza
account iakhawunti, ukuethemba
accredit ukuethemba
accustom ukuejwayele
ache ukubuhlungu
achieve ukuenza
acknowledgement ilirisidi, irisidi
acolyte lilunga, ilunga
acquire ukuthenga
act ukuenza
actually eqinisweni
address ikheli, ilikheli
adieu hamba kahle
administration uhulumeni
adult umuntu osekhulile
advocate ummeli
aerodrome inkundla yezindiza
aeroplane indiza
affair indaba
Afrikaans iBhunu, iliBhunu
Afrikaner iBhunu, iliBhunu
after emuva, emva kwa
afternoon intambama
age ubudala
agreed kulungile
ague imfiva
ahead phambili
aid ukunceda, ukusiza, ulusizo, usizo
air umoya
aircraft indiza
airdrome inkundla yezindiza
airfield inkundla yezindiza
airplane indiza
airport inkundla yezindiza
ale ubhiya, utshwala
all the nke
alone dwa
also futhi
Amanzimtoti eManzimtoti
America eMelika
among phakathi kwa
angle ikhona, ilikhona
animal isilwane, inkomo
another nye
answer ukuphendula
anything into, noma yini
appellation igama, iligama
apple ihabhula, ilihabhula
appreciate ukuthanda
April uApreli
arise ukuzalwa
arrive ukufika
as kanjani, kanjalo, ngoba
as a matter of fact eqinisweni
ask ukubuza
assist ukunceda, ukusiza
at eduze
at home ekhaya
at last ekugcineni
at present manje
at that place lapho
attempt ukuzama
attend ukuvakashela
audit ukuhlola
autobus ibhasi, ilibhasi
autumn ikwindla
await ukulinda
away kude
From Bantu to Zulu
Zulu is a part of the Bantu language family which falls under the Niger-Congo. The Zulu people were once part of the Bantu tribe. They are believed to have come from what is now Cameroon and Nigeria in one of the largest human migrations ever from 2000 BC-1000 AD. Once they reached their destination, the Bantu divided into Eastern and Western Groups. The Zulu broke from the Bantu and formed their own culture and language. The term Zulu can actually refer to the language or someone of native origin.
Missionaries and Zulu
Missionaries who traveled to Africa had an influence on Zulu literature. The written Zulu language is based on a Latin script brought in by the missionaries. Early examples of Zulu writings are translations of Christian texts in the 1800’s and of John Bunyan’s "Pilgrim’s Progress.”
Zulu Literature
Zulu is quite extensive because of its focus on preserving oral and cultural traditions. But it has since extended out to fiction, poetry, radio, television, and newspapers.