Translate English to Zulu

Words and Phrases Sorted Alphabetically by ENGLISH:
click here to sort by Zulu

English:Zulu:
a little kancane
abatement isephulelo
aberration isiphosiso
abet ukunceda, ukusiza
abide ukulinda, ukuhlupheka
abort ukuehluleka
abroad phandle
abscond ukubaleka
absent onself ukuhamba
academic isitshudeni
accept ukuamukela
accomodate ukuqeda, ukunceda, ukusiza
account iakhawunti, ukuethemba
accredit ukuethemba
accustom ukuejwayele
ache ukubuhlungu
achieve ukuenza
acknowledgement ilirisidi, irisidi
acolyte lilunga, ilunga
acquire ukuthenga
act ukuenza
actually eqinisweni
address ikheli, ilikheli
adieu hamba kahle
administration uhulumeni
adult umuntu osekhulile
advocate ummeli
aerodrome inkundla yezindiza
aeroplane indiza
affair indaba
Afrikaans iBhunu, iliBhunu
Afrikaner iBhunu, iliBhunu
after emuva, emva kwa
afternoon intambama
age ubudala
agreed kulungile
ague imfiva
ahead phambili
aid ukunceda, ukusiza, ulusizo, usizo
air umoya
aircraft indiza
airdrome inkundla yezindiza
airfield inkundla yezindiza
airplane indiza
airport inkundla yezindiza
ale ubhiya, utshwala
all the nke
alone dwa
also futhi
Amanzimtoti eManzimtoti
America eMelika
among phakathi kwa
angle ikhona, ilikhona
animal isilwane, inkomo
another nye
answer ukuphendula
anything into, noma yini
appellation igama, iligama
apple ihabhula, ilihabhula
appreciate ukuthanda
April uApreli
arise ukuzalwa
arrive ukufika
as kanjani, kanjalo, ngoba
as a matter of fact eqinisweni
ask ukubuza
assist ukunceda, ukusiza
at eduze
at home ekhaya
at last ekugcineni
at present manje
at that place lapho
attempt ukuzama
attend ukuvakashela
audit ukuhlola
autobus ibhasi, ilibhasi
autumn ikwindla
await ukulinda
away kude