The Chinese term "zh xí" matches the English term "chairman"

other chinese words that include "zh" : english :
Fêizhôu Africa
Mevizhôu America
Yàzhôu Asia
Àodàlìyà, Àozhôu Australia
Zhìlì Chile
Zhôngguó China
Zhôngguórén Chinaman
Zhôngwén, Zhôngguórén Chinese
Zhôngwén Chinese language
Ôuzhôu Europa
Ôuzhôu Europe
Lâdîng Mevizhôu Latin America
Lièzhîdûnshìdêng Liechtenstein
Dìzhôngh i Mediterranean
bângmáng, bângzhù abet
bângmáng, bângzhù accomodate
zhàngdân account
zh ng accrue
zhênji acupuncture
dìzh address
zhèngf administration
j nzhâng agitated
bângmáng, bângzhù aid
huózhe alive
d ib, zhuâ arrest
wénzhâng article
bângmáng, bângzhù assist
zhúzi bamboo
huózhe be alive
zhàngdân bill
n izhào, r zhào, xiôngyî bra
zhuân, zhuântou brick
sàozhou broom
jiànzhù building
shâo, zháohu burn
zhàngdân calculation
zhàoxiàngjî camera
zháohu catch
zhîpiào check
zhîpiào cheque
zhevnliáosu clinic
gòngch nzh yì communism
dàlù, zhôu, dàzhôu continent
mínzh democracy
shûzhuô desk
zhuànshí diamond
dìzhèn earthquake
gùyuán, zhíyuán employee
sh uzh finger
zháohu flash on
jìnzh forbid
bào, bàozh gazette
shàngdì, tiânzh god
zhèngf government
fâshêng, zh ng grow
bângmáng, bângzhù help
zhû hog
xiânsheng, zhàngfu husband
d zhên injection
jìzhev journalist
huózhe live
bào, bàozh magazine
dàlù, zhôu, dàzhôu mainland
qìzhuân gôngrén mason
bùzh ng minister
zh jia nail
zhên needle
j nzhâng nervous
bào, bàozh newspaper
júzishu, júzizhî orange juice
zh paper
zhênzhû pearl
bào, bàozh periodical
zhéxué philosophy
zhû pig
zhevntou pillow
zhòng, zhíwù plant
zhèngzhì policy
zhèngkè, zhèngzhìjiâ politician
zhèngzhì politics
zhûròu pork
yóuzhèngjú post office
zh xí president
zhíyè profession
jìnzh prohibit
jièzh ring
sânmíngzhì sandwich
zh ngz seed
diànzh shopkeeper
shèhuìzh yì socialism
zhôu state
hu chêzhàn station
chêzhàn, tíng stop
zháohu strike
zhû swine
zhìdù system
zhuôzi table
zháohu take fire
zhè, zhèi this
ji ozh toe
c ozh, wèishêngzh toilet-paper
zhìfú uniform
zhànzhêng war
shûzhuô writing desk
other chinese words that include "xí" : english :
Dàxîyáng Atlantic
Dàxîyáng Atlantic Ocean
Bâxî Brazil
l bàiw, xîngqî’w Friday
Xîlà Greece
Hè’evrxìngjî Helsinki
Xiângg ng Hongkong
Xiôngyálì Hungary
Yìndùníxîyà, Yìnní Indonesia
Cháoxiân, Hánguó Korea
M láixîyà Malaysia
Mòxîgê Mexico
xi ojie Miss
xiânsheng Mister
l bàiyî, xîngqîyî Monday
xiânsheng Mr.
Xînxîlán New Zealand
xi oshuô Roman
l bàiliù, xîngqîliù Saturday
Xîní, Xuevlí Sidney
Xînjiâpô Singapore
Xîbânyá Spain
l bàitiân, xîngqîtiân, xîngqîrì Sunday
l bàisì, xîngqîsì Thursday
Xîzàng Tibet
l bài’èr, xîngqî’èr Tuesday
l bàisân, xîngqînsân Wednesday
Xî’ào West Australia
xiànmù admire
xíng agreed
xiàng, xiàngzi alley
h oxiào amusing
xìngzi apricot
cháoxiânjì artichoke
xíngli baggage
háizi, xi oháizi bairn
xiângjiâo banana
shêng, shêngch n, shôu k, xióng bear
xiàtou below
xiàtou beneath
zìxíngchê bicycle
zìxíngchê bike
xiev, xuè blood
xiông, xiôngbù bosom
n izhào, r zhào, xiôngyî bra
xiông, xiôngbù breast
bâocài, bâoxîncài cabbage
cântîng, xi ochî diàn cafetaria
zhàoxiàngjî camera
xiông, xiôngbù chest
háizi, xi oháizi child
yân, xiângyân cigarette
h oxiào comic
h oxiào comical
châoxiev copy
xìnyòngk, xìnyòngk piàn credit card
zìxíngchê cycle
shu xiânhuâ daffodil
wêixi n danger
wêixi n dangerous
lâdùzi, xièdù diarrhoea
xìjù drama
máomáoy, xi oy drizzle
máomáoy, xi oy drizzling rain
xiàng elephant
h oxiào entertaining
sh uxiàng, z ngl first night
sh uxiàng, z ngl first run
liúxíngxìng g nmào flu
xînxiân fresh
h oxiào funny
xiânsheng gentleman
gâoxìng, kuàilè glad
liúxíngxìng g nmào grip
péitóng, xiàngd o guide
gâoxìng, kuàilè happy
xîn heart
shân, xi oshân hill
xîwàng hope
xiânsheng, zhàngfu husband
l xi ng ideal
háizi, xi oháizi infant
liúxíngxìng g nmào influenza
è, xià’è jaw
è, xià’è jawbone
xiûxishì kitchen
xî, xîgài knee
xiàng, xiàngzi lane
xiào laugh
xuéxí learn
xìn, zìm letter
xiânsheng lord
xíngli luggage
xîn mind
héshàng, xiûdàoshì, xiûshì monk
shu xiânhuâ narcissus
xi oshuô novel
nígû, xiûnüv nun
xíng okay
xi olù path
bìngrén, nàixîn, y unàixîn, revnnài, néngrevnnài patient
xiângshu perfume
wêixi n peril
fêixíngyuán, l ngg ngyuán pilot
míngxìnpiàn postcard
sh uxiàng, z ngl premier
sh uxiàng, z ngl première
zh xí president
sh uxiàng, z ngl prime minister
xiày, y rain
xînxiân recent
kevxî regrettable
xiûxi repose
xiûxi rest
xiàngjiâo, xiângpí rubber
xián salty
liángxié sandal
xuéxiào school
xiédài shoe-lace
xiézi shoe
xiéjiang shoemaker
hevn xi ngniàn sigh
xiânsheng sir
chôuyân, xîyân smoke
xiàxuev, xuev snow
féizào, xiângzào soap
xi ojie spinster
xîng, xîngxing star
xuéxí study
dìxià tievlù subway
xiàjì, xiàtiân summer
xiàngrìkuí sunflower
xìng surname
xièxie, xièxie n, xièxie nín thanks
xièxie, xièxie n, xièxie nín thank you
jùch ng, xìyuàn theatre
xi otôu thief
xi ng think
xiàn thread
fânqié, xîhóngsì tomato
lüvxíng travel
xiàtou under
dìxià tievlù underground
xiàtou underneath
xi ojie unmarried woman
xi obiàn urinate
xîguâ water-melon
xi omài wheat
xiev write
Chinese Writing is Complicated and Ancient
Writing in Chinese is very difficult to master because there is no such thing as an alphabet in the language. Instead, it employs a system of 20,000 characters. To make learning them easier, they can be translated into Roman characters using pinyin. The writing system itself is also one of the oldest in the world. Chinese characters were found on animal bones in 1600 BC. The Latin alphabet wasn’t invented until 1000BC.
Watch Your Tone
Chinese is a tonal language so the tone used while speaking makes the words mean different things. Mixing up the rising or falling pitch of words will make something like “I want to ask you” into “I want to kiss you.” So it’s important to get those inflections down in order to avoid making an embarrassing mistake.
Grammar Tenses
Chinese does not have any grammatical tenses in it. But it does have other complexities that aren’t present in other European languages, such as a system of suffixes and the relevancy of occurrences.