The English term "speak" matches the Tokpisin term "spik, tok, toktok"

other english words that include "speak" : tokpisin :
speak out, divulge autim
speak the truth tok tru