The English term "toilet" matches the Tokpisin term "smol haus, liklik haus, haus pekpek, toilet"