The Tokpisin term "poro, poroman" matches the English term "acquaintance"

other tokpisin words that include "poro" : english :
poro, poroman, pren, wantok friend
other tokpisin words that include "poroman" : english :
poro, poroman, pren, wantok friend