The Tokpisin term "poro, poroman, pren, wantok" matches the English term "friend"

other tokpisin words that include "poro" : english :
poro, poroman acquaintance
other tokpisin words that include "poroman" : english :
poro, poroman acquaintance
other tokpisin words that include "pren" : english :
boipren boyfriend
other tokpisin words that include "wantok" : english :
wantok mate, close friend