The Dutch term "pen" matches the English term "feather"

other dutch words that include "pen" : english :
aan de grond lopen strand
aan komen lopen tackle
aanfloepen catch
aangapen gawk
aangegrepen affected
aangespen gird
aangrijpen grab, stir, seize, attack, grasp, affect, move
aangrijpend touching
aanklampen board
aankopen buy
aanroepen invoke
afdruipen drain
afgelopen done, finished, over, ready
afhelpen rid
afkappen elide
afkopen redeem, ransom
aflopen stoop, peal, expire
aflopend sloping
aftappen derive
afwerpen produce
Alpen Alps
alpensport mountaineering
alpenweide alp
Antwerpen Antwerp
Apennijnen Apennines
apenoot peanut, ground-nut
appendix codicil, rider, appendix
begrijpen realise, realize, understand
bekrompen narrow
benepen timid
berispen reproach, reprove
betrappen surprise
bewapenen arm
bijeenroepen convoke
blikopener tin-opener
bloed aftappen bleed
compenseren compensate
dempen fill
deuropening doorway
dichtgespen buckle
dichtknopen button
doen verdampen evaporate
doodlopende weg cul-de-sac
doorlopend continuous
dopen baptize, christen
druipen drip
dwepend fanatical
een blik werpen glance
een blik werpen op glance
floppen fail
gapen yawn, gawk, gape
gepensioneerd retired
gepensioneerde retiree, pensioner
gespen buckle
ginnegappen sneer
gispen reprove, reproach
grijpen grip, grab, seize, grasp, clutch
haan van een vuurwapen trigger
happen bite
helpen assist, help
hoera roepen cheer
hopen hope
inbegrepen including, inclusively
indampen evaporate
indopen dip
ineenkrimpen shrink
ingrijpen intervene
ingrijpend radical
inkrimpen reduce, curtail
inroepen request
intrappen shatter, smash
kampen fight, wrestle
kans lopen risk
kappen overthrow, hack
kippenhok coop
kippenren coop
klappen hit, knock, strike, click, rattle
kleppen sound, peal
kloppen throb, strike, hit, pulsate, knock
knijpen pinch
knippen shear, clip
knopen knot
Kopenhagen Copenhagen
kreupel lopen limp
kruipen creep, crawl
lappen mend
lopen go, march, step, flow, tread, walk, pace
loskopen ransom, redeem
mank lopen limp
meeslepend vivacious
met pensioen gaan retire
misgrijpen miss
mislopen miss
moppen tappen gag
naaktlopen nudism
naar buiten roepen evoke
neerdruipen drain
nijpen pinch
omkopen bribe
omroepen broadcast
onbekrompenheid abundance
onderstrepen underline
onderwerpen subjugate, subdue, submit
ongewapend unarmed
ontsnappen flee, escape
ontwapenen disarm
ontwerpen sketch
opeenhopen accumulate, stack, heap, amass
open unoccupied, vacant, free
open en bloot openly, frankly
open haard hearth
open veld countryside, country
openbaar public
openbaarmaking publication
openbaren reveal
Openbaring van Johannes Apocalypse
opendoen open
openen open
opener tin-opener
openhartigheid sincerity
openheid openness, frankness
opening maw, opening, aperture, gap
openlijk public
openmaken open
ophopen stack, accumulate, amass, heap
opknappen refresh
opkopen monopolize, corner
opkroppen suppress
oplappen mend
oppompen pump
oprispen belch, burp
opscheppen shovel, brag, boast
opslorpen absorb, sip
overlappen overlay
overstelpen overwhelm
penarie abashment, perplexity, embarrassment
Penelope Penelope
penicilline penicillin
penis penis
pennestrijd controversy
penning medal, coin
penningkundige numismatist
penny penny
penseel paintbrush
pensioen pension, retirement
pensioentrekker retiree, pensioner
Pentateuch Pentateuch
piepen creak, grind, chirp, grate, peep, twitter, gnash
poepen defecate
pompen pump
raspen rasp
rijpen ripen
roepen shout
samenlopen converge
schepen alderman
scheppen shovel, create
scherpen sharpen
schoppen kick, spades
sjilpen peep, twitter, chirp
slapen sleep
slepen tow
slijpen sharpen
slippen slip, skid
slopen consume
sluipen steal
slurpen sip
snappen surprise
snoepen relish
soppen dip
spenderen spend, devote, dedicate
stampen tango
stappen pace, tread, step
stipendium subsidy
stompen punch
stoppen constipate, cease, clog
stropen rob, plunder
tappen vend, release, sell
tjilpen peep, chirp, twitter
trappen pedal, kick
uitdampen evaporate
uiteenlopen differ
uiteenlopend different
uitroepen despairingly
van stapel lopen go
vastgespen buckle
verhelpen repair
verkeerd begrijpen misunderstand
verslappen relax
verwerpen disapprove, rebuke, reject
vrijkopen ransom, redeem
vulpen fountain-pen
wanhopen despair
wapen badge, weapon, insignia
wapenen arm
weglopen abscond
werpen throw
wijd openstaan gape, yawn
wippen overthrow
zich vastklampen aan board
zuipen drink
zwiepen sway


Dutch as an Influencer
The English language has much to thank Dutch for. Dutch settlers came to the American colonies during the 17th century and added a few words to the vocabulary. Words like Santa Claus, waffle, blink, cookie, bazooka, gin, and iceberg wouldn’t exist without it.
Learning Dutch is Easier for English Speakers
Given the influence Dutch has had on English, it makes sense that Dutch is easier for speakers to learn. This is in part because Dutch, German, and English have similar roots. It’s between English and German. It only has two definite articles, “de” and “het” to English’s one “the” and German’s “der”, “die”, “das”. But Dutch words are more difficult to pronounce. The way words are pronounced indicates to a native speaker whether they’re talking to a second-language speaker.
Dutch is a Melting Pot of Languages
Just as English owes a lot to Dutch for contributing to its vocabulary, Dutch owes the same to other languages. It picked up words like jus d’orange (orange juice) and pantalon from French, mazzel (lucky) and tof (cool) from Hebrew and others. Dutch also incorporates texting and social media slang from English as well as street slang from places like Morocco, the Antilles, and Suriname.